Search result for

*蘇*

(136 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -蘇-
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蘇, sū, ㄙㄨ] to awaken, to revive, to resurrect; used in transliterations
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  穌 (sū ㄙㄨ) 
Etymology: [ideographic] A perennial 穌 grass 艹; 穌 also provides the pronunciation,  Rank: 6,914
[囌, sū, ㄙㄨ] loquacious; to nag
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  蘇 (sū ㄙㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
お屠[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
コソ花;クッソ花;苦[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]
ソ連(P);[ソれん(ソ連)(P);それん(連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P) [Add to Longdo]
[あそさん;あそざん, asosan ; asozan] (n) mountain in Kumamoto Prefecture [Add to Longdo]
[はなずおう;ハナズオウ, hanazuou ; hanazuou] (n) (uk) Cercis chinensis [Add to Longdo]
[くっそ;こそ;クッソ;コソ, kusso ; koso ; kusso ; koso] (n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica); kosso; cusso; koso; brayera [Add to Longdo]
[しそ, shiso] (n) (uk) shiso; perilla; beefsteak plant; Perilla frutescens [Add to Longdo]
心肺生法[しんぱいそせいほう, shinpaisoseihou] (n) cardiopulmonary resuscitation; CPR [Add to Longdo]
青紫;青じそ[あおじそ, aojiso] (n) (uk) green beefsteak plant; green perilla [Add to Longdo]
赤紫;赤じそ[あかじそ, akajiso] (n) (See 紫) red shiso; red perilla [Add to Longdo]
[よみがえり, yomigaeri] (n) resurrection; reviving; resuscitation; rehabilitation [Add to Longdo]
悉地経[そしつじきょう, soshitsujikyou] (n) {Buddh} Susiddhikara Sutra [Add to Longdo]
[そちょう, sochou] (n) good debater [Add to Longdo]
張の弁[そちょうのべん, sochounoben] (n) skilful debate; well-constructed debate [Add to Longdo]
[そてつ;ソテツ, sotetsu ; sotetsu] (n) (uk) Japanese sago palm (species of cycad, Cycas revoluta) [Add to Longdo]
芳;方;[すおう, suou] (n) (1) (uk) sappanwood (Caesalpinia sappan); (2) sappanwood dye (red in colour) (color); (3) layered colour (light brown on the front, dark red beneath) [Add to Longdo]
[くさそてつ;クサソテツ, kusasotetsu ; kusasotetsu] (n) (uk) Ostrich fern; Matteuccia struthiopteris [Add to Longdo]
[ちゅうそ, chuuso] (n) China and Soviet Russia [Add to Longdo]
[とそ, toso] (n) spiced sake (served at New Year's) [Add to Longdo]
機嫌[とそきげん, tosokigen] (n,adj-no) feeling a little drunk with the New Year's sake [Add to Longdo]
気分[とそきぶん, tosokibun] (n) festive New Year's mood [Add to Longdo]
[とそさん, tososan] (n) (See お屠) spices used in toso (spiced sake) [Add to Longdo]
[やそ, yaso] (n) Jesus (Chinese) [Add to Longdo]
[やそきょう, yasokyou] (n) (See キリスト教) Christianity [Add to Longdo]
甦る(P);る;甦える(io);える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P) [Add to Longdo]
甦生;[そせい, sosei] (n,vs,adj-no) rebirth; resuscitation; rehabilitation; reorganization; reorganisation; regeneration; resurrection; reviving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 維埃|苏维埃 or 聯|苏联, Jiangsu province 江|江苏 and Suzhou city 州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟, #2,455 [Add to Longdo]
江苏[Jiāng sū, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southeast China, abbr. |苏, capital Nanjing 南京, #2,895 [Add to Longdo]
苏州[Sū zhōu, ㄙㄨ ㄓㄡ, / ] Suzhou prefecture level city in Jiangsu, #5,532 [Add to Longdo]
江苏省[Jiāng sū shěng, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ ㄕㄥˇ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southwest China, abbr. |苏, capital Nanjing 南京, #6,225 [Add to Longdo]
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor), #9,581 [Add to Longdo]
苏格兰[Sū gé lán, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Scotland, #13,974 [Add to Longdo]
前苏联[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #15,034 [Add to Longdo]
苏醒[sū xǐng, ㄙㄨ ㄒㄧㄥˇ, / ] to wake up; to regain consciousness, #15,076 [Add to Longdo]
苏维埃[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council), #16,357 [Add to Longdo]
苏打[sū dá, ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] soda (loan word), #19,434 [Add to Longdo]
苏贞昌[Sū Zhēn chāng, ㄙㄨ ㄓㄣ ㄔㄤ, / ] Su Tseng-chang (1947-), Taiwanese DPP politician, #22,511 [Add to Longdo]
苏州市[Sū zhōu shì, ㄙㄨ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Suzhou prefecture level city in Jiangsu, #24,006 [Add to Longdo]
苏轼[Sū Shì, ㄙㄨ ㄕˋ, / ] Su Shi (1037-1101), northern Song writer and calligrapher; also called Su Dongpo 東坡|苏东坡; one of 三|三苏 and one of 唐宋八大家, #29,538 [Add to Longdo]
苏东坡[Sū Dōng pō, ㄙㄨ ㄉㄨㄥ ㄆㄛ, / ] Su Dongpo, another name for Su Shi 軾|苏轼 (1037-1101), northern Song writer and calligrapher, #33,568 [Add to Longdo]
苏珊[Sū shān, ㄙㄨ ㄕㄢ, / ] Susan (from the Narnia chronicles), #37,394 [Add to Longdo]
苏黎世[Sū lí shì, ㄙㄨ ㄌㄧˊ ㄕˋ, / ] Zurich, #38,809 [Add to Longdo]
原苏联[yuán Sū lián, ㄩㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #39,753 [Add to Longdo]
阿克苏[Ā kè sū, ㄚ ㄎㄜˋ ㄙㄨ, / ] (N) Aksu (place in Xinjiang), #44,771 [Add to Longdo]
苏州大学[Sū zhōu Dà xué, ㄙㄨ ㄓㄡ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Suzhou or Soochow University, Jiangsu, #46,266 [Add to Longdo]
紫苏[zǐ sū, ㄗˇ ㄙㄨ, / ] basil; Perilla frutescens, #48,444 [Add to Longdo]
苏俄[Sū é, ㄙㄨ ㄜˊ, / ] Soviet Russia, #49,041 [Add to Longdo]
苏哈托[Sū hā tuō, ㄙㄨ ㄏㄚ ㄊㄨㄛ, / ] Suharto, #50,484 [Add to Longdo]
苏门答腊岛[Sū mén dá là dǎo, ㄙㄨ ㄇㄣˊ ㄉㄚˊ ㄌㄚˋ ㄉㄠˇ, / ] Sumatra (one of the Indonesian islands), #50,898 [Add to Longdo]
摩苏尔[Mó sū ěr, ㄇㄛˊ ㄙㄨ ㄦˇ, / ] Mosul (Iraqi city), #52,338 [Add to Longdo]
苏伊士运河[Sū yī shì yùn hé, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] Suez Canal, #53,288 [Add to Longdo]
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, / ] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow), #54,090 [Add to Longdo]
苏门答腊[Sū mén dá là, ㄙㄨ ㄇㄣˊ ㄉㄚˊ ㄌㄚˋ, / ] Sumatra (one of the Indonesian islands), #55,186 [Add to Longdo]
明尼苏达[Míng ní sū dá, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] Minnesota, #55,278 [Add to Longdo]
密苏里州[Mì sū lǐ zhōu, ㄇㄧˋ ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄓㄡ, / ] Missouri, #61,647 [Add to Longdo]
明尼苏达州[Míng ní sū dá zhōu, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧˊ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, / ] Minnesota, #62,828 [Add to Longdo]
乌苏[Wū sū, ㄙㄨ, / ] (N) Wusu (place in Xinjiang), #67,353 [Add to Longdo]
苏富比[Sū fù bǐ, ㄙㄨ ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, / ] Sotheby's auction house, #70,194 [Add to Longdo]
阿克苏地区[Ā kè sū dì qū, ㄚ ㄎㄜˋ ㄙㄨ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Aksu district (district in Xinjiang), #71,460 [Add to Longdo]
苏武[Sū Wǔ, ㄙㄨ ˇ, / ] Su Wu (140-60 BC), Hany dynasty envoy to the Xiongnu 匈奴 kept captive for 20 years, #73,135 [Add to Longdo]
乌苏里江[Wū sū lǐ jiāng, ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄤ, / ] Ussuri River, #74,454 [Add to Longdo]
苏铁[sū tiě, ㄙㄨ ㄊㄧㄝˇ, / ] Cycas revoluta, #80,048 [Add to Longdo]
苏里南[Sū lǐ nán, ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄋㄢˊ, / ] Suriname, #83,746 [Add to Longdo]
苏里南[sū lǐ nán, ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄋㄢˊ, / ] Suriname, #83,746 [Add to Longdo]
苏步青[Sū Bù qīng, ㄙㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] Su Buqing, #83,838 [Add to Longdo]
苏氨酸[sū ān suān, ㄙㄨ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] threonine (Thr), an essential amino acid, #84,724 [Add to Longdo]
密苏里[Mì sū lǐ, ㄇㄧˋ ㄙㄨ ㄌㄧˇ, / ] Missouri, #84,960 [Add to Longdo]
苏瓦[Sū wǎ, ㄙㄨ ㄨㄚˇ, / ] Suva (capital of Fiji), #87,859 [Add to Longdo]
苏伊士[Sū yī shì, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ, / ] Suez (canal), #90,174 [Add to Longdo]
苏洵[Sū Xún, ㄙㄨ ㄒㄩㄣˊ, / ] Su Xun (1009-1066), northern Song writer of prose; one of the Three Su 三苏|三苏 and one of Eight Giants 唐宋八大家, #93,764 [Add to Longdo]
苏州地区[Sū zhōu dì qū, ㄙㄨ ㄓㄡ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Suzhou region in Jiangsu, #99,892 [Add to Longdo]
马苏德[Mǎ sū dé, ㄇㄚˇ ㄙㄨ ㄉㄜˊ, / ] Massoud, #100,066 [Add to Longdo]
苏莱曼[Sū lái màn, ㄙㄨ ㄌㄞˊ ㄇㄢˋ, / ] Suleiman (name); General Michel Suleiman (1948-), Lebanese military man and politician, president of Lebanon from 2008, #102,313 [Add to Longdo]
苏格兰场[sū gé lán chǎng, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] Scotland Yard, #107,064 [Add to Longdo]
苏黎士[sū lí shì, ㄙㄨ ㄌㄧˊ ㄕˋ, / ] Zürich (Swiss city), #114,107 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mt. Aso is an active volcano.山は活火山だ。
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに阿山に登ったことがありますか。
I climbed Mt. Aso.私は阿山に登った。
The strange feeling came back.不思議な感じがってきた。
He was PK'ed, I resurrected him.PKされたの、生しました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh look, here's Lyra back from the dead. It's a miracle.[JA] ライラが死からったぞ 奇跡だ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
No more sleeping with one eye open, watching for zombies, waiting for loved ones to turn.[JA] もうゾンビに恐れ 片目で眠る必要もない 恋人もらない Heart of Darkness (2016)
And it's just too bad that Tandy couldn't have been here, because he was an expert at CPR.[JA] 更に、そこに タンディがいなかった 彼は、心肺生のエキスパートだった Dead Man Walking (2015)
This place like Russia, cold and wet.[CN] 這地方像俄 又濕又冷 Extraction (2015)
( man continues in Japanese )[CN] 讓我們來滿足這個姬斯塔克豪斯,好嗎? Almost Home (2014)
( humming )[CN] 姬的聲音: 草案,喚醒。 Almost Home (2014)
The bag was designed by Susan Kare.[CN] 圖標是珊. 凱爾設計的 Steve Jobs (2015)
I've come back from the dead before, right?[JA] 僕は一度 "死"からったんだぞ Care (2016)
I heard about all you've done for this town, and believe it or not, Sookie, most folks are saying we wouldn't be here without you.[CN] 我聽說你已經為這個城市做了, 並相信與否,姬, 大多數人都這麼說,我們就不會在這裡沒有你。 Thank You (2014)
It brought back all the emotions that I had buried.[JA] でも再会して― 忘れてた思いが 一気にった Right (2016)
But he didn't turn.[JA] ってないわ Welcome to Murphytown (2016)
This disease, Sookie... it's made me feel more human than I've ever felt before.[CN] 這種病,姬... 它讓我覺得比我曾經感受過的更加人性化。 Thank You (2014)
He believes he is to be dragged to hell by the risen corpse of the late Mrs. Ricoletti.[JA] ったリコレッティー夫人に 地獄へ引きずって行かれると 信じているんだ The Abominable Bride (2016)
I don't say there's a spot 14 centimeters down from the collar and three centimeters to the right of the second button while I try to remember what the command is for club soda.[CN] 我不會說 你領子下面14厘米 第2個扣子右邊3厘米處 有個污漬 還得一邊兒想打水是什麼指令 Steve Jobs (2015)
I'll explain it to you on the way to Fangtasia, but we gotta go get Bill up right away so that we can leave the second the sun goes down.[CN] 但我們得去找比爾起來的時候了,這樣我們就可以離開 第二個太陽下山。 - 等一下,姬。 Almost Home (2014)
What you need to do is tie up your man and secure him before he turns or I will mercy him myself.[JA] 彼を縛るものが、要るわ る前か、死ぬ前によ Corporate Retreat (2015)
ARISE, MY WARRIORS, AND SERVE ME.[JA] 生するんだ 私の戦士たちよ そして私に仕えなさい The Mummy (2017)
- Wait till Suse sees this.[CN] 一定要給小看,妳看 I'm Off Then (2015)
And in exchange war gives man purpose meaning, a chance to rise above his petty, mortal little self and be courageous Noble![JA] その見返りに... 戦争は人に目的をくれます る機会を... Wonder Woman (2017)
Rise.[JA] 生しなさい! The Mummy (2017)
Susanna, calm down.[CN] 珊娜 冷靜點 坐下 Green Arrow (2015)
( speaking in Japanese )[CN] ...姬斯塔克豪斯。 Almost Home (2014)
You, too, Sookie.[CN] 你也一樣,姬。 Thank You (2014)
I'm his sister, Sookie.[CN] 我是他的妹妹,姬。 Thank You (2014)
Got me thinking, If that tiny amount of Murphy blood could keep this guy from turning, what would a little bit more blood do?[JA] 俺が思うに、 マーフィーの血が、少し入り込んで この男はりしなかった もう少し、血が多かったら? Corporate Retreat (2015)
Well, they were friendly rivals for a while, contending for the Soviet Olympic team.[CN] 他倆有一段時間是友好競爭關係 在奧運會聯國家隊中相互較量 Cabin Fever (2015)
- Hey, Sookie.[CN] - 嗨,姬。 Thank You (2014)
Yes, I'm good for a couple of stitches or some basic CPR, but surgery?[JA] 傷を縫ったり、生術は 出来る だけど、手術? Silent Night (2015)
I took a CPR dummy, and I dressed it up to look like Gordon, and I talk to it, and I do other stuff with it, and we're probably gonna need a new CPR dummy.[JA] 私は、CPR(心肺生術)の ダミーに ゴードンの服を着せてた それと話をしたり、色々したわ No Bull (2015)
Sookie:[CN] 姬: Thank You (2014)
He's not turning.[JA] らないわ Heart of Darkness (2016)
I saw him turn a man inside out using his mind.[JA] った者を心で 操る Down the Mississippi (2015)
I'm betting I can beat that.[CN] 聯建立了這個牆能夠承受的萬噸衝擊 百顆火箭的轟炸 Captain America: Civil War (2016)
( sobbing )[CN] 姬? Almost Home (2014)
And he dies.[CN] 好,咱們去店裡買打餅 Louis C.K. 2017 (2017)
Stuff in here about the Soviets in Afghanistan, the mujahideen...[CN] 都是關於在阿富汗的聯人 穆斯林游擊隊... Cabin Fever (2015)
( whimpering )[CN] 姬: 即使治愈, Almost Home (2014)
- a little CPR refresher, okay?[JA] - これは、心肺生術よ No Bull (2015)
My wife was the first person I ever saw turn.[JA] 俺が初めてった奴を 見たのは妻だった Zombie Baby Daddy (2015)
And then the big new challenge, find the terrorist in the Internet haystack.[CN] 聯邊境,沙漠風暴 Snowden (2016)
RESUSCITATION[JA] 生します Passengers (2016)
When I was resuscitated, I told my parents that I saw something.[JA] 生後 私は "何か" を見たと両親に話した The Discovery (2017)
There was nothing we could do to bring those people back, so we buried the evidence.[JA] 犠牲者を らせるすべはない だから 証拠隠滅を... Over (2015)
Sho, get the ACLS kit and the defibrillator.[JA] ショー 心肺生キットと 除細動器を取って Life (2017)
Well no wonder he ain't turning.[JA] こいつは、らないぞ Corporate Retreat (2015)
Some of the earliest people vaccinated are losing their immunity and starting to turn.[JA] 初期にワクチンを、受けた人でも 免疫力を失って、 All Good Things Must Come to an End (2015)
Her child.[CN] 她的孩子 背叛組織的人曾在黎世外面等著她們 Synchronicity (2014)
You deserve everything, Sookie.[CN] 你值得擁有的一切,姬。 Thank You (2014)
I am a phoenix rising from the ashes.[JA] 僕は灰からる不死鳥なんだ - おい La La Land (2016)
Not only men, only dick hard immoral[CN] 可怡,我告訴你 Lazy Hazy Crazy (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top