ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*联*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -联-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] ear
Rank: 356

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,   /  ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch #778 [Add to Longdo]
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,   /  ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch #778 [Add to Longdo]
[lián hé, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ,   /  ] to combine; to join; unite; alliance #1,041 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to ally; to unite; to join #1,064 [Add to Longdo]
合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] United Nations #2,068 [Add to Longdo]
[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ,    /   ] the Internet #2,444 [Add to Longdo]
[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国#2,455 [Add to Longdo]
[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ,   /  ] alliance; union; coalition #2,483 [Add to Longdo]
[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ,   /  ] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company) #3,288 [Add to Longdo]
[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ,   /  ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國聯通|中国#3,855 [Add to Longdo]
[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ,   /  ] connection; link; to link together #3,855 [Add to Longdo]
[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] related; linked; affiliated #4,241 [Add to Longdo]
[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ,   /  ] federal; federation #5,890 [Add to Longdo]
[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ,   /  ] communication; get in touch with; contact; connection (math.) #6,622 [Add to Longdo]
合会[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] federation #8,027 [Add to Longdo]
[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ,    /   ] Associated Press (AP) #8,759 [Add to Longdo]
[lián wǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ,   /  ] network; cyber- #9,896 [Add to Longdo]
[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] women's league; women's association #10,244 [Add to Longdo]
[lián huān, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ,   /  ] have a get-together #14,368 [Add to Longdo]
前苏[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ,    /   ] former Soviet Union #15,034 [Add to Longdo]
[lián jūn, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ,   /  ] allied armies #15,329 [Add to Longdo]
[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] jointly (signed, declared, sponsored) #15,951 [Add to Longdo]
[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway #16,460 [Add to Longdo]
[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ,   /  ] joint venture; under joint management #18,144 [Add to Longdo]
易建[Yī Jiàn lián, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ,    /   ] Yi Jianlian (1987-), Chinese basketball player, moved to Milwaukee US in 2007 #18,322 [Add to Longdo]
[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ,   /  ] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|合国大会 #18,847 [Add to Longdo]
[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ,    /   ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯合酋长国 #19,328 [Add to Longdo]
[wén lián, ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) #19,806 [Add to Longdo]
邦政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ,     /    ] federal government #20,954 [Add to Longdo]
想集团[lián xiǎng jí tuán, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ,     /    ] Lenovo group (PRC computer firm) #21,970 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] to bind; to tie; to link #22,307 [Add to Longdo]
[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄣ,   /  ] related by marriage; to connect by marriage (families, work units) #22,733 [Add to Longdo]
[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] link-up #23,112 [Add to Longdo]
[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship #23,460 [Add to Longdo]
[chūn lián, ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] Spring Festival couplets; New Year scrolls #24,562 [Add to Longdo]
[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ,    /   ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家合体 #24,920 [Add to Longdo]
欢会[lián huān huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] social get-together; evening party #28,707 [Add to Longdo]
邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ,      /   調  ] FBI (Federal Bureau of Investigation) #28,711 [Add to Longdo]
[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] parallel connection #33,006 [Add to Longdo]
合报[Lián hé bào, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ,    /   ] United Daily News, Taiwan newspaper #33,778 [Add to Longdo]
[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ,   /  ] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises #35,869 [Add to Longdo]
原苏[yuán Sū lián, ㄩㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ,    /   ] former Soviet Union #39,753 [Add to Longdo]
韩国合通讯社[Hán guó lián hé tōng xùn shè, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ,        /       ] Yonghap (South Korean news agency) #40,438 [Add to Longdo]
合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ,         /        ] United Nations Children's Fund; UNICEF #41,392 [Add to Longdo]
邦德国[Lián bāng Dé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ,     /    ] German Federation; Bundesrepublik Deutschland; Germany #44,090 [Add to Longdo]
[Yīng lián bāng, ㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ,    /   ] the British Commonwealth (Commonwealth of Nations) #44,181 [Add to Longdo]
八国[bā guó lián jūn, ㄅㄚ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ,     /    ] the Eight Power Allied Force #45,645 [Add to Longdo]
[wǎn lián, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] elegiac couplet #53,059 [Add to Longdo]
阿拉伯合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ,         /        ] United Arab Emirates (UAE) #56,420 [Add to Longdo]
璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ,     /    ] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair #66,942 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"We will enter the South as civilians coming from the neutral state of Kentucky to join the southern cause."[CN] 我们将以中立的肯德基州 老百姓加入南方 The General (1926)
A reconstruction of the Russian premiere version directed by Enno Patalas in cooperation with Anna Bohn[CN] 根据恩诺. 帕塔拉斯与安娜. 波恩 合执导的俄罗斯首映版改编 Battleship Potemkin (1925)
Now, understand, I don't wanna make them a group of quick-trigger men but I do want the underworld to know that when a federal agent draws his gun he's ready and equipped to shoot to kill with the least possible waste of bullets.[CN] 现在 要知道我不是想要让他们成为一群狂扣扳机的人 但我希望地下部门知道 当一个邦警员开枪时 他早已准备好 并且能够用最少的子弹击中目标 'G' Men (1935)
Please connect me with Mercier. Yes, the jeweler.[CN] 请帮我系摩西尔 是的那个珠宝商 Ninotchka (1939)
Yes, but I've been trying to get Mr. Healy since 9:30 this morning![CN] 我从早上九点半就开始系他了! The Whole Town's Talking (1935)
The next town we come to, you better wire your father.[CN] 我们到下个镇上时 你最好络你父亲 It Happened One Night (1934)
Well, I can... I can get in touch with the newspaper office and call the whole thing off, Mr. mannion.[CN] 我可以系报社的人取消这些连载 曼纽尔先生 The Whole Town's Talking (1935)
A federal agent is not permitted to have a gun.[CN] 一个邦调查局人员不得携带枪支 'G' Men (1935)
I must get in touch with George immediately.[CN] 我要立即和乔治 Design for Living (1933)
I'll get in touch with her myself. What's her name?[CN] 我自己会系她 她叫什么名字? Ninotchka (1939)
An Initiative Project of the German Federal Cultural Foundation[CN] 德国邦文化基金会 出品 Battleship Potemkin (1925)
Wire to me.[CN] 跟我 The 39 Steps (1935)
sir.[CN] 正在系中,请稍等 Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Make it a federal crime to kill a government agent or to flee across a state line to avoid arrest or to avoid testifying as a witness.[CN] 让杀害公职人员成为邦罪责 或者逃窜州界拒捕 或者拒绝作为目击证人提供证据 'G' Men (1935)
Extra! Federal bank truck robbed! Half a million dollars![CN] 号外 邦银行运钞车被劫走五十万美元 'G' Men (1935)
"You know, David, if I could send a message to humankind, "l would like to send them a New Year's greeting."[CN] "你知道,大卫,只要我能发出 一条系上人们的消息,我就会 给他们送上一个新年的问候" The Phantom Carriage (1921)
I'll give you my address. You can contact me in New York.[CN] 我把我的地址给你 你一到纽约就跟我 It Happened One Night (1934)
The world is against them.[CN] 所有人都合起来对付他们 Port of Shadows (1938)
In a Union encampment just North of Chattanooga.[CN] 在恰塔奴加北面的 一个邦军营理 The General (1926)
Until then, gentlemen, good day.[CN] 到时候再系吧 先生们,再见 Ninotchka (1939)
Something like a syndicate.[CN] 就像是合会 所以我们决定, 你是合适的人选 Bordertown (1935)
Those jewels belong to Grand Duchess Swana... and were seized illegally by the Soviet government.[CN] 这些珠宝属于斯瓦娜大公夫人 然后被苏政府非法没收 Ninotchka (1939)
Oh. Well, you tell him to get in touch with me just as soon as he wakes up.[CN] 好吧你告诉他一醒来就和我 Design for Living (1933)
- We're the Siamese twins.[CN] -我们是体婴儿 The 39 Steps (1935)
He said he was going to meet up with his "brother".[CN] 络不到吗 Episode #1.4 (2004)
We'd like to get in touch with him.[CN] 我们想络他,很重要 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I didn't want anybody to connect you with me, get you in a jam.[CN] 我不想让任何人把我和你系起来 让你陷入麻烦当中 'G' Men (1935)
- Oh, some past association.[CN] 喔 某些过去经验的 The Lady Vanishes (1938)
lads.[CN] 加油,曼 United (2011)
I haven't seen him or been in contact with him for months![CN] 我几个月都没见过他或者系他 'G' Men (1935)
Can't you try Suk-Che?[CN] 络不到淑彩 Episode #1.8 (2004)
Well, Mr. Egelbauer, you must realize that I had nothing to do with it whatsoever.[CN] 伊格保尔先生你一定要相信 我和此事毫无关 Design for Living (1933)
I acted on your suggestion... and got in touch with the power and light authorities.[CN] 我按照你的建议 已经系了 电力电灯部门 Ninotchka (1939)
So I've been thinking you better wire your father. No, sir.[CN] 所以我想你最好和你父亲络一下 It Happened One Night (1934)
The French government has recognized Soviet Russia... and he doubts that they will risk a war for my poor sake.[CN] 法国政府承认了苏政府 他怀疑他们可能会因为 这件事而冒险发动战争 Ninotchka (1939)
Make bank robbery and kidnapping federal crimes.[CN] 让银行抢劫和绑架成为邦罪责 'G' Men (1935)
Calling car 121. Car 121.[CN] 打电话系121车 121车 'G' Men (1935)
Certainly.[CN] 系监狱方面 The Whole Town's Talking (1935)
- Who's that?[CN] 络谁? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Odessa.[CN] 奥德萨(苏港口) Battleship Potemkin (1925)
He's gone, but he had such a wonderful touch.[CN] 他离开了不过还和我 有密切的 One Hour with You (1932)
You don't have to say anything, Mary. You can tell me tomorrow what you think.[CN] 你什么都不必说 我们明天再 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Because I don't want to mix "musiness" with Bitzi.[CN] 一因为我不想在工作上与她 One Hour with You (1932)
Good work, Mac.[CN] 系了YMCA The Whole Town's Talking (1935)
- Yeah, I made some contacts.[CN] - 是的 我系过了 'G' Men (1935)
Then do it through my lawyer.[CN] 那么通过我的律师 系吧 Ninotchka (1939)
Supported by German Federal Film Archive, Berlin and British Film Institute, London[CN] 鸣谢: 德国邦电影档案馆 柏林,及伦敦英国电影学院 Battleship Potemkin (1925)
I have to leave. - I'll get in touch with you.[CN] 我要走了 我会和你系的 Ninotchka (1939)
Comparing the facts in that case with our present set of facts... we feel that the treaty between the Republic of France and the USSR...[CN] 将那个案件中的事实 与这个案件中事实相比较 我们认为法国与苏 之间的协议 Ninotchka (1939)
This morning, three Soviet agents arrived.[CN] 今天早上三个苏人 来到了我们的旅馆 Ninotchka (1939)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top