ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*职*

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -职-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 616

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession, #1,216 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] office; duty, #3,096 [Add to Longdo]
[zhí néng, ㄓˊ ㄋㄥˊ, / ] function; role, #3,261 [Add to Longdo]
[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties, #3,419 [Add to Longdo]
[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[cí zhí, ㄘˊ ㄓˊ, / ] resign, #5,357 [Add to Longdo]
[zhí wèi, ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] post; office; position, #5,582 [Add to Longdo]
[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post, #7,733 [Add to Longdo]
[zhí chǎng, ㄓˊ ㄔㄤˇ, / ] workplace; career, #8,686 [Add to Longdo]
[jiān zhí, ㄐㄧㄢ ㄓˊ, / ] to hold concurrent posts; part-time; concurrent job; moonlighting, #9,044 [Add to Longdo]
[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, / ] office worker; staff member, #9,432 [Add to Longdo]
[zhí quán, ㄓˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] authority; power over others, #10,165 [Add to Longdo]
[qiú zhí, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ, / ] seek employment, #10,557 [Add to Longdo]
[zhuān zhí, ㄓㄨㄢ ㄓˊ, / ] special duty; assigned full time to a task, #10,681 [Add to Longdo]
[zhí chēng, ㄓˊ ㄔㄥ, / ] one's professional position; title; job title, #11,048 [Add to Longdo]
[lí zhí, ㄌㄧˊ ㄓˊ, / ] retire; leave office; quit a job, #13,668 [Add to Longdo]
[qiú zhí zhě, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ ㄓㄜˇ, / ] job applicant, #16,662 [Add to Longdo]
[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, / ] take office; assume a post, #17,077 [Add to Longdo]
[běn zhí, ㄅㄣˇ ㄓˊ, / ] one's job, #17,486 [Add to Longdo]
[shī zhí, ㄕ ㄓˊ, / ] to lose one's job; unemployment; not to fulfil one's obligations; to neglect one's job; dereliction of duty, #17,540 [Add to Longdo]
业病[zhí yè bìng, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] occupational disease, #18,353 [Add to Longdo]
[gōng zhí, ㄍㄨㄥ ㄓˊ, / ] an official position, #18,371 [Add to Longdo]
[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, / ] wrongdoing; failure to do one's duty, #18,496 [Add to Longdo]
[miǎn zhí, ㄇㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] to dismiss; to depose; degradation, #20,858 [Add to Longdo]
[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] teaching and administrative staff, #20,981 [Add to Longdo]
[chè zhí, ㄔㄜˋ ㄓˊ, / ] to sack, #26,053 [Add to Longdo]
[guān zhí, ㄍㄨㄢ ㄓˊ, / ] an official position; a job in the burocracy, #26,066 [Add to Longdo]
玩忽[wán hū zhí shǒu, ㄨㄢˊ ㄏㄨ ㄓˊ ㄕㄡˇ, / ] to neglect one's duty; dereliction of duty; malpractice, #27,864 [Add to Longdo]
[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post, #29,796 [Add to Longdo]
[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, / ] civilian post (as opposed to military); civil service; administration, #35,619 [Add to Longdo]
[tiān zhí, ㄊㄧㄢ ㄓˊ, / ] vocation; duty; mission in life, #36,054 [Add to Longdo]
[yào zhí, ㄧㄠˋ ㄓˊ, / ] key job; important position, #38,969 [Add to Longdo]
[jiě zhí, ㄐㄧㄝˇ ㄓˊ, / ] to dismiss from office; to discharge; to sack, #39,429 [Add to Longdo]
员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] teaching and administrative staff, #40,376 [Add to Longdo]
[xùn zhí, ㄒㄩㄣˋ ㄓˊ, / ] to die in the line of duty, #50,639 [Add to Longdo]
[qù zhí, ㄑㄩˋ ㄓˊ, / ] to leave office, #57,969 [Add to Longdo]
人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] clergy; cleric, #61,259 [Add to Longdo]
[jiào zhí yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ, / ] teaching and administrative staff, #62,837 [Add to Longdo]
[gé zhí, ㄍㄜˊ ㄓˊ, / ] to sack; to remove from a position; to depose, #66,091 [Add to Longdo]
[fù zhí, ㄈㄨˋ ㄓˊ, / ] to resume a post, #71,638 [Add to Longdo]
自由[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] self-employed; profession, #73,635 [Add to Longdo]
[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, / ] active participation, #80,055 [Add to Longdo]
擅离[shàn lí zhí shǒu, ㄕㄢˋ ㄌㄧˊ ㄓˊ ㄕㄡˇ, / ] AWOL (Absent Without Leave, military term), #82,947 [Add to Longdo]
官复原[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, / ] restored to one's official post; to send sb back to his former post, #86,555 [Add to Longdo]
[xián zhí, ㄒㄧㄢˊ ㄓˊ, / ] sinecure; position with practically no obligations, #101,037 [Add to Longdo]
[liú zhí, ㄌㄧㄡˊ ㄓˊ, / ] to keep an official position; to hold on to one's job, #105,544 [Add to Longdo]
[shén zhí, ㄕㄣˊ ㄓˊ, / ] theocratic, #105,936 [Add to Longdo]
[zhí fèn, ㄓˊ ㄈㄣˋ, / ] duty, #132,117 [Add to Longdo]
为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] demotion to commoner (成语 saw), #193,801 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's illegal, of course, but I'm the only one who recorks the barrel.[CN] 只在重新塞上酒桶的时候偷点 这就叫业技巧 Port of Shadows (1938)
He's the shipping clerk at the tallow works. Wants a $2 raise, or he'll quit.[CN] 他是我工厂里的员 他说不加薪就辞 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Arthur wants to quit.[CN] 亚瑟要辞 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
In a match of professional intelligence,[CN] 本应用你的业智慧来解决的问题 Bordertown (1935)
I'll mail my resignation in to the Chicago office tomorrow.[CN] 我的辞信明天会邮寄给芝加哥分部 'G' Men (1935)
Keeping my body fit, keeping my mind alert... and keeping the landlord appeased, that's a full-time job.[CN] 让我的身材保持健壮 让我的思想保持警惕 让地主满足 这是全的工作 Ninotchka (1939)
I know. Sure. As long as you're on the payroll, you might as well do a little work.[CN] 既然你是带薪离 何不在这做点工作 The Whole Town's Talking (1935)
That's me, I guess. It most certainly is![CN] 行,我辞 我现在该去哪儿? The Whole Town's Talking (1935)
"The time has come to honour that promise before you take over here."[CN] "而且现在你也必须要在接管我的 务之前履行你那时做出的诺言! The Phantom Carriage (1921)
"Occupation?"[CN] 业? The General (1926)
Are you sure you want to quit?[CN] -你确定你要辞吗? His Girl Friday (1940)
She told me what a swell fellow this man was.[CN] 她辞,并告诉我 这小子是个大好人 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Sometimes that profession becomes the sport of titles.[CN] 有时这种业变成运动项目 The Scarlet Empress (1934)
Make it a federal crime to kill a government agent or to flee across a state line to avoid arrest or to avoid testifying as a witness.[CN] 让杀害公人员成为联邦罪责 或者逃窜州界拒捕 或者拒绝作为目击证人提供证据 'G' Men (1935)
- Does he know you're quitting?[CN] -他知道你要辞 His Girl Friday (1940)
I don't care for myself, but my father's engaged in great work. He's trying to help avert a dreadful war.[CN] 而我父亲身系要,致力和平 Foreign Correspondent (1940)
Well, Walter, I see you're still at it.[CN] 哎,华特 我看你还在尽 His Girl Friday (1940)
You said you were through.[CN] 你都辞了 -说你受够了 His Girl Friday (1940)
I don't want to overstep my position... but please don't send me.[CN] 我不想 跨越我的 Ninotchka (1939)
My profession?[CN] 我的业? Ninotchka (1939)
And you don't need to report for duty until late tomorrow.[CN] 而且你不必为了 责来汇报直到明天 The Scarlet Empress (1934)
The persons who take a position do not go, and who without a position can go with me.[CN] 有务的不要去 没有务的可以跟我一块去 Song at Midnight (1937)
Kinya studied hard to finish school to begin his career and make her proud.[CN] 也必须尽快完成学业 谋得一官半以求安身 Taki no shiraito (1933)
Go on, Duffy, get going. The Morning Post expects every editor to do his duty.[CN] 继续,达菲,继续 早报希望每位编辑都能善尽守 His Girl Friday (1940)
But now my position must be considered. I have never yet been in a scandal.[CN] 虽然现在我的位已经被质疑了 但我从来没有陷入过丑闻 The Awful Truth (1937)
"l'm obliged to watch. I do not shirk my duty."[CN] 我必须为它作证 我不会失的" The Phantom Carriage (1921)
After she had Kinya fulfill his duty as a prosecutor,[CN] 就这样白丝成就了欣弥 给了他庄严地履行责的机会 Taki no shiraito (1933)
Tonight is crucial... For your whole career.[CN] 今天晚上对你整个业生涯都至关重要 The Blue Angel (1930)
Babe, I can't let you quit now. Are you going through with this?[CN] 贝比,我不能让你辞 你该不会是铁了心吧? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
As you step toward the new careers[CN] 当你们向新的业生涯迈进第一步的时候 Bordertown (1935)
We will give you three months wages in advance... if you refuse to carry out... your professional duties[CN] 我们会提前给你们3个月的工资 要是你们拒绝执行 这是你们的 Baltic Deputy (1937)
Said you locked them up.[CN] 他们今天早上辞了 说你把他们锁起来 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
An honorable man, he made up his mind. Kinya would resign and stand trial.[CN] 村越欣弥下定决心之后 提笔写下了辞申请 Taki no shiraito (1933)
Quit?[CN] 辞 ? Heavy (2005)
Monsieur Krug is a member of the Borovian Embassy staff here.[CN] 克先生仕巴尔维亚大使馆 Foreign Correspondent (1940)
And arrive at the point in his career[CN] 而到达他理想的业生涯的起点 Bordertown (1935)
- I'm a freelance.[CN] -我是自由 The 39 Steps (1935)
I know what quitting would mean.[CN] 我知道辞意味着什么 His Girl Friday (1940)
Of messing up my career.[CN] 毁了自己的业生涯 Bordertown (1935)
But at best, you've been careless in your duty to the State.[CN] 但是对于国家来说 你们已经玩忽 Ninotchka (1939)
I think that your legal career is just about ended.[CN] 我认为它可能终结了你的法律业生涯 Bordertown (1935)
- You can get married, but not quit.[CN] -你可以结婚,但不能辞 -不能? His Girl Friday (1940)
In such occupations. Many have found happiness in them. Our fathers were of the soil.[CN] 做这些业的人 很多人都很快乐 我们的父亲们就是农民 Bordertown (1935)
Remember when the clerk asked to see it and you couldn't find it?[CN] 还记不记得,员要看的时候 你都找不到它了? The Awful Truth (1937)
One of the best I ever knew. Sorry to see her go. Darn sorry.[CN] 我认识里面最好的一位 她辞我很遗憾,非常遗憾 His Girl Friday (1940)
After all, that's what I'm here for, isn't it?[CN] 这是我责所在 计程车! Foreign Correspondent (1940)
- It would kill you.[CN] -辞会要你的命 His Girl Friday (1940)
Prior to that time, were you employed by the Mail?[CN] 不,我上周辞了 在那之前 你是否为晨间邮报工作? Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top