ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*知悉*

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 知悉, -知悉-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知悉[zhī xī, ㄓ ㄒㄧ, ] to know, #37,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
知悉[ちしつ, chishitsu] (n,vs) complete knowledge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have any owledge of investor capital from the channing investment group being transferred to offshore banks?[CN] 你是否知悉任何Channing投资集团转移至海外账户的投资资本? And the Drug Money (2012)
And the wisdom to know the difference.[CN] 以及知悉其区别的智慧 You Kill Me (2007)
But the earth rotates around the sun, whether it knows it or not.[CN] 但地球自转 围绕太阳, 是否知悉与否。 Besties (2012)
That's not going to happen. Bruce is aware of the intelligence, but he's not willing to ground the plane.[CN] 那不可能 布鲁斯已知悉情报 Hijacked (2012)
I didn't realize it until we talked to each other.[CN] 我起初不知道直至大家交谈才知悉 Tattoo (2002)
This will find its way to the state prosecutor in Moscow.[CN] 同时莫斯科检察总长 也会知悉这项指控 Hitman (2007)
- Towards what purpose?[CN] -为何 他有权知悉 The Bitter End (2011)
We know our lord's. Gonna meet us there.[CN] *知悉上帝 承认我们* Blood Moon Rising (2012)
Dear Mom: I received your message.[CN] 亲爱的母亲,来电知悉 The Royal Tenenbaums (2001)
God, that's a really long conversation but I will tell you something I read the other day that freaked me out.[CN] 天啊,那可真是个漫长的对话... ...但是我会告诉你不久前某一天 我所知悉并让我兴奋的事情 London (2005)
What I did not know was that... the British counter-intelligence in charge in Hong Kong at the time... sent one of their agents after me.[CN] 但我并不知道 位于香港 隶属英国的情报机关分局 当他们知悉了我的行动后 派来特工来追捕我 House of Fury (2005)
May I ask what sort of business?[CN] 可否知悉 {\3cH202020}May I ask 是何等俗务 {\3cH202020}what sort of business? I. (2014)
"Death to those who learn the secret."[CN] (知悉秘密者该死) The After-Dinner Mysteries (2013)
Your protest has been noted.[CN] 我已知悉你的抗议 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
And may the Crone, she that knows the fate of all men, show him the path he must walk and guide him through the dark places that lie ahead.[CN] 愿老妪 她知悉众生之命运 指给他必须踏上的道路 First of His Name (2014)
"If that is true, then you are aware that we have been,[CN] 故此, 您已经知悉 Amistad (1997)
I'm guessing it knows we're up here by now.[CN] 我猜知悉 我们现在在这里。  ()
Now, information is still coming in, but what we currently know:[CN] 到目前为止,前方仍不断有消息传来 目前我能所能知悉的是: The Crazies (2010)
God knows what all this spinning around was for.[CN] "神知悉情味何物" "God knows what all this spinning around was for." Dev D (2009)
They are who they are, and someone must provide them with the things they need.[CN] 如果这世道如我所愿 审判埃莉诺的消息必然会因为 有人在这里拨乱反正而被严肃地传播知悉 XIX. (2016)
A source close to the school has indicated that another member of staff... may have known of the relationship.[CN] 校内有人透露 学校的另一名教师... 知悉这段感情的内幕 Notes on a Scandal (2006)
In case they find Nick's idea too retro, which they might-[CN] 倘若他们很快知悉尼克的想法 那他们可能... What Women Want (2000)
That is correct.[CN] 这样我们才有可能在事情发生前提前有所知悉 Alien: Covenant (2017)
That was the first time I heard she had other babies.[CN] 我首次知悉她有别的孩子 The Joy Luck Club (1993)
"Did you know anything about your father - "illegally siphoning funds?"[CN] - "你是否知悉任何关于你父亲非法挪用资金的事情?" And the Drug Money (2012)
"dead or alive."[CN] 请知悉 捉拿到海盗查尔斯·韦恩的人 将会有一万英镑的奖赏 XXI. (2016)
You do not know all my secrets.[CN] 你并不知悉我所有的秘密 You do not know all my secrets. The Act of Treason (2008)
And then I started becoming aware of everyone else who was hurt and feeling remorse for that and then running away from that pain as soon as I realized it.[CN] 然后我开始 知悉 其他人谁是 痛,感觉反省 这一点,然后逃离 当我意识到疼痛 Lost for Life (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top