ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*痴心妄想*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 痴心妄想, -痴心妄想-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used, #53,892 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's not what's gonna happen.[CN] 痴心妄想 The Big One (2010)
You're not wearing tampons, if that's what you're thinking.[CN] 别痴心妄想了 不许你戴卫生巾 Towelhead (2007)
She'll never win.[CN] 根本痴心妄想 Real Deal (2011)
Ain't going to happen, Captain.[CN] 你痴心妄想了,船长 Ice Age: Continental Drift (2012)
Dream on.[CN] 痴心妄想 The Last Days on Mars (2013)
So hot.[CN] 痴心妄想 Fortress of War (2010)
Not gonna happen.[CN] 别痴心妄想 Ariel (2013)
If we butt heads on this, don't think I'll show you any compassion. And with that in mind, I will give you a final opportunity to reconsider.[CN] 刚刚过去的一分钟你展现的雄心壮志 You've shown more ambition in the last 60 seconds 你却痴心妄想 but you are delusional Miss Sloane (2016)
When I realized that wasn't going to happen,[CN] 当我知道这是痴心妄想之后 The Wolf and the Lion (2011)
With all my respect... this is delusional.[CN] 请恕我直言... 这是痴心妄想 Conquest 1453 (2012)
Work it off?[CN] 痴心妄想 One Piece Film: Gold (2016)
Adam, you're so delusional.[CN] 亚当 你别痴心妄想 Upside Down (2012)
You're being paranoid.[CN] 别痴心妄想了 {\3cH202020}You're being paranoid. Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
So you think. You are well enough to leave now[CN] 你痴心妄想 你现在身体好到可以离开了 Sensuela (1973)
-Let your soul rest. He's not coming back.[CN] -别痴心妄想了 他不会回来了 Hotel Fear (1978)
I've heard enough to see that reason won't break you from your delusions.[CN] 我已经听明白了 讲道理是没法把你们 I've heard enough to see that reason won't break you 从痴心妄想中解救出来的 from your delusions. The Persecution (2015)
Then I get mad at myself for wanting to... and then I get mad at myself for being dumb enough to think that I could.[CN] 然后我生自己气因为痴心妄想... 然后我生自己气因为痴心妄想到以为能赢 Smile (1975)
Oh, that's some plan for a nobody.[CN] 无名小卒的痴心妄想 Flesh and Blood (2012)
If you think anyone is gonna be in a band with you, you're more delusional than I thought.[CN] 如果你以为 有人愿意和你组乐队 那你痴心妄想的程度比我 想像中还要严重 School of Rock (2003)
No chance he could get me in the sack.[CN] 上我简直痴心妄想 Bedtime Stories (2013)
♪ still I tried to change your mind ♪[CN] 却痴心妄想改变你 The Battles Part 4 (2013)
He's got another thing coming... if he thinks he's gonna make it with me.[CN] 他痴心妄想... 如果他以为能成功搞上我 Hot Dog... The Movie (1984)
You were ruined already, my girl, so don't let's us go overboard.[CN] 你早就完了 姑娘 别痴心妄想 Episode #2.6 (2011)
Don't even think about it![CN] 别痴心妄想 Insignificance (1985)
It's all wishful thinking anyway, some pipe dream.[CN] 不管怎样,这些都只是我的痴心妄想 不切实际的梦想 Alien Trespass (2009)
No, don't count on it.[CN] 不 别痴心妄想 Navajo Joe (1966)
What was his plan?[CN] 这简直是痴心妄想 The Last of the Unjust (2013)
That is delusion talking![CN] 那是痴心妄想的言论 Dororo (2007)
You don't know the first thing about fitting in.[CN] 连基本的融入都做不到了还敢痴心妄想 My Little Pony: Equestria Girls (2013)
I don't think so.[CN] 痴心妄想 The Forbidden Kingdom (2008)
So don't get your hopes up.[CN] 所以别痴心妄想 Come Dance with Me! (1959)
Turn desire to piss and shit and see yourself well satisfied.[CN] 真是痴心妄想 做你们的白日梦去吧 The Bitter End (2011)
They don't want us here anymore. You're living in your own dream, Elsa.[CN] Elsa 你这是痴心妄想 Monsters Among Us (2014)
On my back on his carpet in front of his fire with David Nugent, hoping against hope that what we were doing would stop him ever growing old.[CN] 我跟大卫・纽吉特一起 躺在他家火炉前的地毯上 痴心妄想着我们所做的事能让他永葆青春 Gently Upside Down (2011)
He was filled with mad dreams.[CN] 他有很多痴心妄想 A Place in This World (2012)
After what he fucking did to you?[CN] 他如此糟践你,简直痴心妄想 Missio (2011)
- No.[CN] 不 就让他痴心妄想一晚吧 No. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
They were so eager to expand the military...[CN] 对军备扩张太过痴心妄想 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
- You can call it wishful thinking, son - but life is built on wishing.[CN] - 你可以说是痴心妄想,孩子 - 但生活就是建筑在愿望之上 The Pervert's Guide to Ideology (2012)
- You were delusional.[CN] - 你简直痴心妄想 16 Wishes (2010)
You can forget about that, 'cause Griss gets off in 47 minutes.[CN] 别痴心妄想了 我还有47分钟就要下班 Bringing Out the Dead (1999)
Slavi reminded her it never would be.[CN] 萨维以此提醒她别痴心妄想 Slavi reminded her it never would be. The Equalizer (2014)
He thinks he's such a lady killer l've a girl back home who's unlike any other[CN] 他痴心妄想 自得其乐 在我故乡有魂萦梦系的爱人 Mulan (1998)
But most of all I'm tired of that jackoff and all of his bullshit.[CN] 我最恨的是... 我受不了那家伙的痴心妄想 The Matrix (1999)
Dream on, buster.[CN] 痴心妄想 混球 Fite Nite (2013)
It's not going to happen.[CN] 你痴心妄想 Exigent Circumstances (2013)
Huh.[CN] 痴心妄想可是更年期的症状啊 Vengeance: Part 9 (2012)
She doesn't like you anymore. Get that through your greasy head![CN] 她不喜欢你了 别痴心妄想 Coming to America (1988)
That's just wishful thinking.[CN] 那不过是痴心妄想. The Devil's Backbone (2001)
And if you think I'd ever choose you over the love of my life, you're the most delusional man on the face of the earth.[CN] 如果你以为 我会选择你作为今生所爱 那你就是世界上最痴心妄想的人了 The Ex (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top