ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*痛み*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 痛み, -痛み-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n) ยาแก้ปวด
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) #10,968 [Add to Longdo]
経済的痛み[けいざいてきいたみ, keizaitekiitami] (n) economic pain [Add to Longdo]
喉の痛み[のどのいたみ, nodonoitami] (exp) sore throat [Add to Longdo]
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata) [Add to Longdo]
痛み止め[いたみどめ, itamidome] (n) painkiller [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r, vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo) [Add to Longdo]
背中の痛み[せなかのいたみ, senakanoitami] (n) backache [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts.胃が痛みます。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、足は痛みました。
Your kindness really touches me.あなたのご親切痛み入ります。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
How long have you had this pain?いつから痛みだしましたか。
I have hunger pangs.お腹がすくと胃が痛みます。
My stomach aches after meals.お腹が一杯になると胃が痛みます。
Will it hurt a lot?かなり痛みますか。
The injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.けが人は麻酔から覚めた後痛みで泣きわめいた。
I have a gripping pain here.ここがしくしく痛みます。
I have a throbbing pain here.ここがずきずき痛みます。
I have a pricking pain here.ここがちくちく痛みます。
I have a bad pain here.ここがひどく痛みます。
I have a persistent pain here.ここにしつこい痛みがあります。
I have a mild pain here.ここにちょっとした痛みがあります。
I have a stinging pain here.ここにひりひりする痛みがあります。
I have a sharp pain here.ここに鋭い痛みがあります。
I have an acute pain here.ここに急性の痛みがあります。
I have a burning pain here.ここに焼けるような痛みがあります。
I have a continuous pain here.ここに絶え間ない痛みがあります。
I have a chronic pain here.ここに慢性の痛みがあります。
This corn hurts a lot.このうおのめが痛みます。
I can't stand this pain any more.この痛みはこれ以上我慢できない。
I can't bear this pain.この痛みは我慢できない。
I need some medicine to kill the pain.この痛みをやわらげる薬が何かほしい。
This medicine will take the pain away.この薬を飲むと痛みがやわらぐよ。
This medicine will give you some relief.この薬を飲めば痛みが少し治まりますよ。
This medicine will relieve the pain.この薬を飲めば痛みが和らぐでしょう。
This medicine will decrease your pain.この薬を飲めば痛みは軽くなるでしょう。
Does it hurt a lot?すごく痛みますか。
The operation is accompanied with a lot of pain.その手術には大変な痛みが伴う。
There are various ways of enduring the pain.その痛みに耐えるさまざまな方法がある。
The pain was more than he could stand.その痛みはかれには我慢できないものだった。
The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.その病気の初期症状は高熱とのどの痛みです。
It's marvelous how quickly the medicine relieved my pain.その薬で私の痛みがすぐにとれたのには驚いた。
The pain has mostly gone away.だいぶ痛みがなくなりました。
Please rid me of this pain.どうか私のこの痛みを取り除いて下さい。
Where does it hurt?どこが痛みますか。
I have terrible pains.ひどい痛みがあるのです。
I can bear this broken heart no longer.もうこの失恋の痛みに堪えることができない。
The skin of peaches bruises easily.モモも皮は痛みやすい。
The unconscious person feels no pain, but for the family and friends it can be a long and painful experience.意識不明の人は痛みを感じませんが、その家族や友人にとっては、長く、つらい経験になりうるでしょう。
Do you feel any pain in your stomach?胃が痛みますか。
The pain in the stomach has gone.胃の痛みが治まった。
The doctor gave him some drugs to relieve the pain.医者は痛みを取り除くため彼に薬を与えた。
My upper right wisdom tooth hurts.右上の親知らずが痛みます。
When I bite down, this tooth hurts.噛むとこの歯が痛みます。
I have a sharp pain in the chest.胸がひどく痛みます。
Nauseating pain.胸の悪くなるような痛み
Can't you understand the pain of your parents?君には御両親の心の痛みが分からないのか。 [ M ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No pain... no gain.[JP] 痛みなく得るものはない A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
At least you got a small taste of what that felt like.[JP] その痛みが少しは理解できたか? Deadly Nightshade (1991)
You have cramps, right?[JP] お姉ちゃん 痛みがあるんでしょう? Manny & Lo (1996)
Ooh... I could sure use three fingers to kill this pain.[JP] ウゥー 3本指があれば 痛みが消えるんだが Rough Night in Jericho (1967)
We couldn't make that pain into a lesson[JP] (早乙女) ただし あの痛みを 教訓にできないで Gakkô no shi (2003)
And been replaced by... unbelievable pain.[JP] 信じられない程の痛みがね・・・ Lost in Translation (2003)
- No compassion?[JP] ちょっと待って下さい 心が痛みませんか? ね? The Gentle Twelve (1991)
Don't worry, we'll knock him out. He won't feel a thing.[JP] 麻酔をかけるから 痛みはないよ The Fabulous Baker Boys (1989)
Hurt...[JP] 痛み RRRrrrr!!! (2004)
And you'll have some idea of how it feels to be scalped Mr. Graham.[JP] その痛み... 少しは想像できるだろ? グレアム君 The Last Samurai (2003)
The pain is not the worst thing. It's being dependent on others, being a nuisance.[JP] 痛みならまだマシよ 他の人の厄介になってるのが辛いわ 8 Women (2002)
We have him on medication to control the pain. He's over the worst. Ok.[JP] 痛み止めを 打ちました Ladder 49 (2004)
Adorning my face where the smile used to be... once as a baby, when pain had no definition... now grown and alone... my jewelry off... naked again... identity gone.[JP] "ほほ笑みの消えた顔を飾る" "痛みを知らなかった赤子が 成長して今は独り" "飾りを外して―" My First Mister (2001)
Come on, Willie. Stop being such a pain.[JP] 行きましょ、ウィリー 痛みが取れるわよ Crossroads (1986)
You see, human beings can't turn off their pain.[JP] 知っての通り、人間は痛みの スイッチを消せない Flesh and Bone (2004)
You see them, all their tenderness, and then they haunt you.[JP] それらを見ればその痛みが そして 悩むだろう The Quiet American (2002)
Machines shouldn't feel pain... shouldn't bleed... shouldn't sweat.[JP] 機械が痛みを 感じるんじゃない 血を流すんじゃない 汗をかくんじゃない Flesh and Bone (2004)
Young Skywalker is in pain... terrible pain.[JP] 若きスカイウォーカーが苦しんでおる ひどい痛みじゃ Star Wars: Attack of the Clones (2002)
It was excruciating.[JP] 耐えがたい痛みだった Deadly Nightshade (1991)
Burn a little?[JP] 痛みますか? はい The Crazies (1973)
- Oh, don't whine to me about your aches and pains.[JP] - 痛みで私に愚痴るのはやめて Now You Know (2007)
I fear neither death nor pain.[JP] 私は死も痛みも恐れない The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Just staggering, unbearable pain.[JP] 我慢出来ない痛みだったよ - あらあら Lost in Translation (2003)
He'll be all right. He's just out. I had to give him another shot for the pain.[JP] 気を失ってるが大丈夫だ 痛み止めも打った Aliens (1986)
I'm painless.[JP] 痛みは消えた Life as a House (2001)
Pain, suffering... death I feel.[JP] 痛み 苦痛だ 死だ Star Wars: Attack of the Clones (2002)
So the only way you can avoid the pain you're about to receive... is by telling me exactly what I wanna know.[JP] で、お前が被る痛みを 避ける方法は一つ 私の知りたい事を話すことだけだ Flesh and Bone (2004)
We'll give you antibiotics to treat the infection... pain medication to keep you comfortable.[JP] 抗生物質を投与しながら― 鎮痛剤で痛みを抑える My First Mister (2001)
Good pain i inflicted myself.[JP] "自らに与えた痛み" My First Mister (2001)
And it's not good pain. I don't know that there ever really was good pain.[JP] 痛みには 慣れていたはずなのに My First Mister (2001)
In pain?[JP] 痛み Howl's Moving Castle (2004)
I don't care, because your pain is my entertainment.[JP] 気にしないさ、お前の痛みは 俺の娯楽だからな Six Degrees of Separation (2004)
Stoddard, filling himself with drugs in order to drive and still passing out with the pain.[JP] ストッダードは運転するために 自分自身を薬漬けにし、... そして 痛みで気を失った Grand Prix (1966)
"The hidden pain everyone shares lies deep in my heart. "[CN] 色あせた青ににじむ 白い雲 遠いあの日のいろ 心中隐藏着任何人都不知道的痛 心の奥の誰にも 隠してる痛み The Place Promised in Our Early Days (2004)
And let your imagination grasp, if you can, the effect of a strong, quick jerk on the turf of your hair to release any clinging particles would have on your nervous system.[JP] 想像してみてくれ 目の前に手が伸び... 髪を引っ張られ... 皮を剥がれる痛みが 神経を裂く The Last Samurai (2003)
You do not know pain. You do not know fear.[JP] 痛みも恐れも知らぬ者どもよ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered where everyone would be happy.[JP] 初期のマトリックスは 人々にとって 幸福で 痛みや苦しみのない 完璧な世界としてつくられた The Matrix (1999)
She is in pain.[JP] ひどい痛みを感じていた Star Wars: Attack of the Clones (2002)
Just a little stiffness. That's all.[JP] 軽い痛みさ その程度 Taxi Driver (1976)
See, a smart Cylon would turn off the old pain software about now.[JP] ほら、賢いサイロンは スイッチを消してるだろ 古臭い痛みのソフトウェアのさ Flesh and Bone (2004)
I'll give you quarter-grain bottles of morphine for the pain.[JP] 痛み止めにモルヒネをやる 皮下注射だ Heat (1995)
I'm afraid of pain.[JP] 痛みが怖い Opera (1987)
Oral morphine for my back.[JP] 背中の痛みを止められるんだ Life as a House (2001)
Turn off the pain, you feel better, but that makes you a machine, not a person.[JP] 痛みのスイッチを消せば お前は楽になる だがそうすれば、お前は機械だ 人ではなくて Flesh and Bone (2004)
That took care of the pain?[JP] 痛みは治まった? Life as a House (2001)
Pain made me lose my head, I guess...[JP] 痛みのせいで 正気を失い... Detour (1945)
There's some referred pain. It's somewhere around... here.[JP] この辺りにも 痛みが広がった After the Sunset (2004)
He was trained to ignore pain and the weather, and to eat things a goat would puke up.[JP] どんな痛みも無視するよう 訓練された 天候も 食料は現地で調達 ヤギの吐いたモノでも食う First Blood (1982)
That wound will never fully heal.[JP] だがあの傷の痛みは 一生続くじゃろう The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I feel that there is no place in this universe for me or that will fit me, or that will contain my pain and suffering.[JP] 「地球上に場所が全くないみたい」 「何が私の痛みと苦しみを知る」 The Syrian Bride (2004)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top