ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*生き霊*生霊*生き魑魅*生魑魅*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 生き霊*生霊*生き魑魅*生魑魅, -生き霊*生霊*生き魑魅*生魑魅-
Japanese-English: EDICT Dictionary
生き霊;生霊;生き魑魅;生魑魅[いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok), ikiryou ( iki rei ; seirei ); ikisudama (ok)] (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*生き霊* *生き魑魅* 魑魅 *

 


  

 
生き霊
 • (いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok)) (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate) [EDICT]
 • (うぶ) (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [EDICT]
 • (いく) (pref) (arch) vital; virile; lively [EDICT]
 • (き) (n,pref) pure; undiluted; raw; crude [EDICT]
 • (せい;しょう) (n) (1) life; living; (n,n-suf) (2) (せい only) (male) (hum) I; me; myself [EDICT]
 • (なま) (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [EDICT]
 • (ふ) (n,n-suf) (See 芝生) area of thick growth (of trees, grass, etc.) [EDICT]
 • (なまり) (n) (uk) (abbr) (See 生り節) boiled and half-dried bonito [EDICT]
 • (shēng, ㄕㄥ) to be born; to give birth; life; to grow [CE-DICT-Simplified]
 • (shēng, ㄕㄥ) to be born; to give birth; life; to grow [CE-DICT-Traditional]
 • (たましい(魂;魄)(P);だましい(魂;魄);たま) (n) soul; spirit; (P) [EDICT]
 • (れい) (n) soul; spirit; departed soul; ghost; (P) [EDICT]
 • (líng, ㄌㄧㄥˊ) Japanese variant of 靈|灵 [CE-DICT-Simplified]
 • (líng, ㄌㄧㄥˊ) Japanese variant of 靈|灵 [CE-DICT-Traditional]
生きる
 • (いきる) (v1,vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P) [EDICT]
魑魅
 • (ちみ) (n) mountain demon [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top