ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*特许*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 特许, -特许-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许[tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ, / ] special permission, #9,889 [Add to Longdo]
特许[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] charter [Add to Longdo]
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you familiar with the term "franchise-sized fuckup"?[CN] "特许权的范围"? Chaos (2005)
You said if I revoked their charter, you'd get me into Columbia.[CN] 你说过,如果我撤销他们的特许 就把我弄进哥伦比亚学院 Old School (2003)
I should get a royalty.[CN] 我该得到特许权。 After Sex (1997)
With special permission from the Department of Parks to take my classes on field trips.[CN] 得到公园的特许, 进行考察旅行课程 Compulsion (1959)
In the news a general-alarm fire caused extensive damage to the High View lumber company, a United Dairy store and an American Motors dealership in Washington County, this morning.[CN] "受损的地方包括,高视野木材公司,一个奶制品商店" "以及美洲电机公司在麦当劳的一家特许经销商" "华盛顿,今天早晨..." Flashdance (1983)
Royalties to come, articles about you in Vanity Fair, the Times.[CN] 特许权使用费来,你的文章 在名利场,与时俱进。 Simply Irresistible (1999)
The Hudson River authority says that for you, they'll make a special dispensation.[CN] 哈德逊河管理部门说没问题 他们会特许 Meet Joe Black (1998)
I hope you've got the concession from the US Congress.[CN] 我们已经得到了美国国会的特许 Episode #1.1 (2001)
So let's double our royalty from $ 15 to $30 a copy.[CN] 因此让我们把特许费加倍 从每份15美元到30 Pirates of Silicon Valley (1999)
I'm the only woman here.[CN] 我是这唯一的女人 是的 这是特许 I'm the only woman here. The Moral Dimension (1982)
However, we're now subject to a charter certification review given by the board of trustees.[CN] 不过,我们现在要呈交一份特许证明复审 由董事会的委托人签发 Old School (2003)
There's one more little detail. We request the franchise holders to put up $50,000.[CN] 还有一点小细节,我们要求 入伙的特许人交五万美金 Pocketful of Miracles (1961)
It says Apple wants a contract for $21,000 to license BASIC.[CN] 它说苹果公司想要一份合同 2,1000美元的BASIC特许 Pirates of Silicon Valley (1999)
Under 5'3", you need special permission from the Czar.[CN] 而5英尺3之下,你就需要沙皇的特许了。 Love and Death (1975)
- Dad? Can we get an allowance?[CN] 我们能有一个特许权吗? Like Mike (2002)
We are constituted here by private charter within the walls of this fine, historic building that was once a county jail to pass what we regard as proper sentence on depraved females of every category with whom the effete and misguided courts of Great Britain today have been too lenient.[CN] 私人特许指派我们在这... 在这历史古迹高墙之内... 这曾经是个县监狱... House of Whipcord (1974)
Would you allow me to give you safe-conduct through this quarter?[CN] 需要我特许您在这个区域通行吗 Senso (1954)
Mr. Fowler and Miss Rucastle were married by special license, and he now holds a government position on the island of Mauritius.[CN] 富勒先生和卢卡斯特尔小姐 凭着特许证书结了婚 他现在在毛里求斯岛上 担任政府公职 The Copper Beeches (1985)
Welcome, everyone, to the official debate section of the charter review.[CN] 欢迎大家,来到特许复审的正式辩论部分 Old School (2003)
Well, we've got the concession from congress, in principle.[CN] 嗯 我们基本上已经拿到了国会的特许 Episode #1.1 (2001)
It's near the concession stand, in a dumpster.[CN] 是特许垃圾场地 是个垃圾场 然后呢? Blue Thunder (1983)
Security revoked after Panama." So he could only rate as a yeoman or a cook.[CN] 巴拿马事件后特许证撤消 所以他不能有官阶,除了小兵... Under Siege (1992)
But special permission has been granted for you to see the paintings.[CN] 可上级特许您看画 The Night of the Generals (1967)
And I was trying to collect oil concessions with so little success that I went bankrupt, and he offered me the job.[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}戈尔甘 伊朗中北部城镇 而我正试图获取开采石油的特许权 可进展甚微 最后破产失业了 Murder on the Orient Express (1974)
Next, Ed, this business of a $ 15 royalty for BASIC sold in every 4K Altair, it's just not acceptable.[CN] 另外,埃德 这个生意15美元的特许费 付给4千一台Altair中的Basic 让人不能接受 Pirates of Silicon Valley (1999)
Because quite simply, losses on the first two movies... are amortized into the cost of the franchise.[CN] 原因很简单,前两部电影的亏损... 必须计算在特许经营商的成本里 事实上,我们分文不赚 Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
He's a CPA, he's not an investment advisor.[CN] 他是特许会计师 他又不是投资顾问 The Weight (2002)
You'll have your own franchise.[CN] 我会给你自己的特许经营权。 Deep Cover (1992)
Allowance?[CN] 特许权? Like Mike (2002)
I understand you have special arrest powers, but I'd like you to notify me before you arrest anyone.[CN] 我知道你有逮捕特许权 不过我希望你逮捕任何人前,先通知我 The General's Daughter (1999)
I gave Major Celliers permission, sir.[CN] 我给了Major Celliers 特许, 长官. Merry Christmas Mr. Lawrence (1983)
Press credentials only.[CN] 只允许特许记者进入. The Package (1989)
But not, I should add, before making significant environmental concessions.[CN] 但是,我要加上一点 要在得到重要的环境特许 前提下进行 Episode #2.16 (1991)
Pettiness, your chief's patent.[CN] 社长的特许 Ukradená vzducholod (1967)
Chartered accounting is of ten sneered at. Were you aware of that?[CN] 特许会计是受人嘲笑的 你意识到了吗 Shallow Grave (1994)
Ah, let's see, the silver mine concessions, Baku oil transfers and the Corn Crisp/Choo-chew merger.[CN] 这是银矿开采特许证 巴库石油运输公司的 还有粮食加工公司的合并书 Death on the Nile (1978)
do hereby give the Slytherin team... owing to the need to train their new Seeker."[CN] 本人 西弗勒斯·斯内普教授 特许斯莱特林队今天使用场地 以训练新的找球手 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Your company would like to acquire the oil rights in Akmata on a royalty basis.[CN] 你们公司想获得阿克玛塔特许采油权 Deadlier Than the Male (1967)
Take them off, you don't wear patent shoes for the country.[CN] 脱下来,你不准穿这特许的鞋子 I vinti (1953)
- Rebuttal witnesses, Your Honor... called specifically to refute testimony offered under direct examination.[CN] -第三度答辩证人... 是特许被传唤 在直接盘问下提供证词的 A Few Good Men (1992)
See, that's the interesting part, because we have permission to fly low.[CN] 妙在他们特许我们低飞 Jurassic Park III (2001)
I was the one to give permission![CN] 我可给予特许 The Organ (1965)
This way the highest bidder can build hundreds of these stations and sell franchises for hundreds more.[CN] 最高竞投者可兴建 数百个站 再出售数百个特许经营权 The Man with the Golden Gun (1974)
-But it can take Jakoubek. -Go to the space, only with patent Findejs![CN] 因为有特许,我们去宇宙 Ukradená vzducholod (1967)
There's a dumpster in the back, behind the concession stand.[CN] 他们特许的那个垃圾场后面 Blue Thunder (1983)
Mr. Szabo has a special permit, he's needed.[CN] 萨保先生有受征特许 Gloomy Sunday (1999)
You said if I revoked their charter, you'd get me into Columbia.[CN] 〔你说过,如果我撤销他们的特许 就把我弄进哥伦比亚学院〕 Old School (2003)
I wish I had the penicillin concession in your apartment. I'd-- l'd be wealthy.[CN] 我想要是我在你房里有青霉素特许权. 我会 - Mighty Aphrodite (1995)
Who comes back, ladies and gentlemen, won't be out of pocket. Our patent is surely safe, no swindle.[CN] 取得特许,确保安全 Ukradená vzducholod (1967)
The lard concession at the Vatican.[CN] 梵蒂冈的猪油特许 Casanova (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top