Search result for

*点*

(307 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -点-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ] (n ) ความเห็น มุมมอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちてん, chiten] (n) จุดที่
平均[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
[ふってん, futten] (n) จุดเดือด
[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม
[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม
[しゅうてん, shuuten] (n) สุดสาย, (สถานี)ปลายทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんけん, tenken] (n vi) (การ)ตรวจสภาพ , See also: S. 検査, R. 調査
そんえきぶんきてん損益分岐[son'ekibunkiten son'eki bunkiten] (n) จุดคุ้มทุน
小数[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
小数[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
[しょうてん, shouten] (n) แก่นของปัญหา
交差[こうさてん, kousaten] (n) สี่แยก
[だてん, daten] (n) จุดเชื่อม
[おてん, oten] (n) เป็นรอยเลอะ
損益分岐分析[そんえきぶんきてんぶんせき, son'ekibunkitenbunseki] การวิเคาระห์จุดคุ้มทุน , See also: R. break-even analysis
凝固[ぎょうこてん, gyoukoten] (n ) จุดเยือกแข็ง , See also: R. freezing point
[ひょうてん, hyouten] (n ) จุดเยือกแข็ง , See also: R. freezing point
溶融[ようゆうてん, youyuuten] (n ) จุดหลอมเหลว , See also: R. melting point
採算[さいさんてん, saisanten] (n ) จุดคุ้มทุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[点, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数;十進小数[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
お手前;お前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
くの字[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
これを書いている時[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing [Add to Longdo]
アクセス[アクセスてん, akusesu ten] (n) {comp} access point [Add to Longdo]
アドレス可能[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] (n) {comp} addressable point [Add to Longdo]
アニリン[アニリンてん, anirin ten] (n) aniline point [Add to Longdo]
キュリー[キュリーてん, kyuri-ten] (n) Curie point [Add to Longdo]
サービスアクセス[サービスアクセスてん, sa-bisuakusesu ten] (n) {comp} service access point; SAP [Add to Longdo]
サブネットワーク接続[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] (n) {comp} subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address [Add to Longdo]
スクランブル交差[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit [Add to Longdo]
ゼロ地[ゼロちてん, zero chiten] (n) ground zero [Add to Longdo]
データ[データてん, de-ta ten] (n) {comp} data point [Add to Longdo]
ネットワークアクセス[ネットワークアクセスてん, nettowa-kuakusesu ten] (n) {comp} network access point [Add to Longdo]
ノノ[ノノてん, nono ten] (n) (See 〃) ditto marks [Add to Longdo]
ビュー基準[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] (n) {comp} view reference point [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
モル沸上昇[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
ランプ[ランプてんとう, ranpu tentou] (n) {comp} lighting of a lamp [Add to Longdo]
[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark [Add to Longdo]
ヲコト;乎古止;乎己止;遠古登[ヲコトてん(ヲコト);をことてん(乎古止;乎己止;遠古登);おことてん(乎古止;乎己止;遠古登), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
圧痛[あっつうてん, attsuuten] (n) pressure point [Add to Longdo]
[あってん, atten] (n) pressure point [Add to Longdo]
[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
[あんてん, anten] (n,adj-no) scotoma; scotomatous [Add to Longdo]
位置決めできる[いちきめできるてん, ichikimedekiruten] (n) {comp} addressable point [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめてん, ichigimeten] (n) {comp} position point [Add to Longdo]
一の字[いちのじてん, ichinojiten] (n) (See ヽ,ヾ,ゝ,ゞ) kana iteration mark [Add to Longdo]
一致[いっちてん, icchiten] (n) point of agreement [Add to Longdo]
[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [Add to Longdo]
一画[いってんいっかく, itten'ikkaku] (n) (See 一一画もおろそかにしない) the dots of i's and the crosses of t's; (not neglecting) the slightest details [Add to Longdo]
一画もおろそかにしない[いってんいっかくもおろそかにしない, itten'ikkakumoorosokanishinai] (exp) always dot the i's and cross the t's; don't neglect the slightest detail; be punctilious [Add to Longdo]
[いちてんき, ichitenki] (n) turning point [Add to Longdo]
大螟蛾[いってんおおめいが;イッテンオオメイガ, itten'oomeiga ; itten'oomeiga] (n) (uk) (obsc) (See 三化螟蛾) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas) [Add to Longdo]
張り[いってんばり, ittenbari] (n) persistence [Add to Longdo]
引火[いんかてん, inkaten] (n) flash point; flashing point [Add to Longdo]
栄養満[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise [Add to Longdo]
円形交差[えんけいこうさてん, enkeikousaten] (n) roundabout; traffic circle; rotary [Add to Longdo]
遠地[えんちてん, enchiten] (n) apogee [Add to Longdo]
[えんてん, enten] (n) (1) far point (farthest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) apoapsis [Add to Longdo]
遠日[えんじつてん;えんにちてん, enjitsuten ; ennichiten] (n) (See 近日) aphelion [Add to Longdo]
[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P) [Add to Longdo]
[おんてん, onten] (n) (See 冷) heat spot; warm spot; hot spot; hot point [Add to Longdo]
[なんてん, nanten] (exp) what score or grade? [Add to Longdo]
[かてん, katen] (n,vs) addition of points; scoring; (P) [Add to Longdo]
可の評[かのひょうてん, kanohyouten] (n) grade C; Passable [Add to Longdo]
可変小数表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] (n) {comp} variable-point representation system [Add to Longdo]
夏至[げしてん, geshiten] (n) summer solstitial point [Add to Longdo]
火がつく;火が付く;火が[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] a bit; a little; one dot; one point [Add to Longdo]
[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]
[yī diǎn bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ, / ] not at all [Add to Longdo]
也不[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way [Add to Longdo]
[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一, a bit; a little [Add to Longdo]
水一个泡[yī diǎn shuǐ yī gè pào, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄆㄠˋ, / ] one drop one bubble [Add to Longdo]
邻域[yī diǎn lín yù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ, / ] (math.) neighborhood of a point [Add to Longdo]
[yī diǎn diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] a little bit [Add to Longdo]
[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] tiny bit [Add to Longdo]
[qī diǎn èr, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄦˋ, / ] 7.2 [Add to Longdo]
[qī diǎn wǔ, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ˇ, / ] 7.5 [Add to Longdo]
[sān diǎn shuǐ, ㄙㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] three-stroke abbr. of water radical, the right component of characters such as 江, 河 [Add to Longdo]
不动[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point (of a map in math.) [Add to Longdo]
不动定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不见一踪影[bù jiàn yī diǎn zōng yǐng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄗㄨㄥ ˇ, / ] no trace to be seen [Add to Longdo]
[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] midpoint; half-way point [Add to Longdo]
[yāo diǎn, ㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] ace [Add to Longdo]
事发地[shì fā dì diǎn, ㄕˋ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the scene of the incident [Add to Longdo]
二分[èr fēn diǎn, ㄦˋ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] the two equinoxes [Add to Longdo]
交叉[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] junction; crossroads; intersection point [Add to Longdo]
[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] meeting point; point of intersection [Add to Longdo]
[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point [Add to Longdo]
十九分[liǎng diǎn shí jiǔ fēn, ㄌㄧㄤˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ ㄈㄣ, / ] 2 :1 9 (time of day) [Add to Longdo]
[liù diǎn liù, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧㄡˋ, / ] 6.6 [Add to Longdo]
[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, / ] half past six; 6:30 [Add to Longdo]
共同[gòng tóng diǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] common ground [Add to Longdo]
冬至[Dōng zhì diǎn, ㄉㄨㄥ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the winter solstice [Add to Longdo]
[bīng diǎn, ㄅㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point [Add to Longdo]
凝固[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point [Add to Longdo]
出生地[chū shēng dì diǎn, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] place of birth [Add to Longdo]
出发[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point; the outset [Add to Longdo]
[chū diǎn zi, ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] express an opinion [Add to Longdo]
分歧[fēn qí diǎn, ㄈㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] branch point; division point [Add to Longdo]
分至[fēn zhì diǎn, ㄈㄣ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] common word for equinox and solstice; point of difference; point of divergence [Add to Longdo]
[fēn diǎn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of division [Add to Longdo]
[qiē diǎn, ㄑㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] contact (math.) [Add to Longdo]
[dòng diǎn, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] moving point [Add to Longdo]
[huì diǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] confluence; a meeting point [Add to Longdo]
[bàn diǎn, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the least bit [Add to Longdo]
[yuán diǎn, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] origin (math.); origin of coordinates [Add to Longdo]
[yuán diǎn jǔ, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] (statistics) moment [Add to Longdo]
固定[gù dìng diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point; calibration point [Add to Longdo]
[dì diǎn, ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] place; site; location; venue [Add to Longdo]
[jī diǎn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] main point; crux; central point [Add to Longdo]
夏至[Xià zhì diǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the summer solstice [Add to Longdo]
定居[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, / ] settlement [Add to Longdo]
[dìng diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point or location; point of reference; (math.) fixed point; to determine a location [Add to Longdo]
小数[xiǎo shù diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] decimal point [Add to Longdo]
小斑[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] speckle [Add to Longdo]
差一[chà yī diǎn, ㄔㄚˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] same as 差點|差; not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are a few points where you are mistaken.あなたが間違っているが数カ所ある。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主要な論を要約することだ。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべきはないのである。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の欠を別にすれば、彼は信頼できるパートナーだ。
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯一の欠だ」と彼は怒って言った。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが難だね。
I'm afraid I differ with you on this point.あなたとはこので意見が異なっていると思います。
You see everything in terms of money.あなたは、全てをお金の観で見ている。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに自分の欠を気づかせてくれたならば、その言葉を快く、そしてまた感謝して受け入れなさい。
You have the advantage of a good education.あなたには立派な教育を受けたという利がある。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
Your watch is superior in quality to mine.あなたの時計は私のより質ので優れている。
That attuned actually got full marks on English.あの学生が英語で満を取ったんだよ。
You might just chalk up some brownie points.あなたは多少の数はかせげるかもしれません。
You differ from me in some ways.あなたはいくつかので私と違う。
Did you get good marks?あなたはよい数をとりましたか。
I do not love him the less for his faults.あの人には欠があるが、やはり私は好きだ。
That plan still needed some finishing touches.あの件に関しては、画竜睛を欠いてしまった。
What happened at that crossing?あの交差で何が起こったのか。
Being a hasty person, he is likely to jump to conclusions.あわてたものだから彼はたぶん早合するだろう。
I like that man all the better for his faults.あの男には欠があるので、私はいっそう彼が好きだ。
My year in Africa was a very educational experience in many ways.アフリカで過ごした1年は多くので非常にためになる経験だった。
Being a hasty person, he is likely to jump to conclusions.あわてものだから彼はたぶん早合するだろう。
He pointed out that the former was inferior to the latter in some respects.いくつかので、前者は後者よりも劣っていると彼は指摘した。
He tried harder to get good marks than I did.いいを取ろうと彼は私より努力した。
The former is inferior to the latter in some respect.いくつかので前者は後者よりも劣っている。
England resembles Japan in many respects.イギリスでは多くので日本に似ている。
The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.イギリスと日本とは、政治の仕組みにかなり共通がある。
I'm not at one with you in some respects.いくつかのではあなたと同意見ではない。
There are some differences between British English and American English.イギリス英語とアメリカ英語との間にはいくらかの相違がある。
You are wrong in some respects.いくつかのでは君がまちがっている。 [M]
British English differs from American English in many ways.イギリス英語はアメリカ英語といろいろなで異なる。
Wilson's solution is similar to Hudson's in that they used the same constants.ウィルソンの解法は、同じ定数を使用したというでハドソンのものと類似している。
I don't like her in some ways.いくつかので私は彼女が気に入らない。
We can consider the problem from several standpoints.いろいろな観からその問題を検討できる。
Whoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.うっ!日本酒が効いてきた。視があわなくてまっすぐ歩けない。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
I would like to focus attention on the particular design that best represents Emmet's concept.エメットのコンセプトをもっともよく表現しているデザインに特に焦を当てたい。
Cassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.カセットテープは人気のでCDにとって代わられたようだ。
The curve extends from point A to point B.カーブはA地からB地にまでわたっている。
I see your point.お話の要は分かりました。
It is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.この2つのエスニック・グループの態度の相違を記述するだけでは十分ではない。
Today we are going to discuss this problem in terms of morality.きょう私たちは道徳のから、この問題について話し合うつもりだ。
This is where you are mistaken.ここが君の間違っているです。 [M]
The point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.ここで明確にしなければならないは、スポーツにおいてアマチュアとプロフェッショナルの境界線が消失しつつあるということだ。
Something else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.ここで留意しなければいけないことは、ウイルスが繁殖するスピードが速いというである。
This credit card entitles us to certain privileges.このクレジット・カードは私たちにある種の得を与えてくれる。
This overcoat is inferior to mine in quality.このコートは品質ので私のよりおとる。
This table is fine except in one respect - it won't fit into my room.このテーブルは1を除けば申し分ないのだけど、部屋に入りそうにないのだ。
This does not mean that they have nothing in common with other peoples.このことは彼等が他の諸国民と何も共通がないことを意味するものではない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, at this point in time I have.[JA] 現時であるわ After Porn Ends 2 (2017)
"We're a node on the parallel backbone."[JA] 「我々は並列バックボーンの分岐 The Return (2017)
Those women![CN] 和你父亲的事一关系也没有 Appeal (2017)
Mind your own business. I don't need your lip.[CN] 既然是工作 那就快写吧 Values (2017)
We're approaching the target, so let's go over everything so there's no mistakes.[JA] もうすぐ目標地だ 再度チェックしろ Resident Evil: Vendetta (2017)
It's just that the rule is that we eat dinner together.[CN] 快 Affection (2017)
I'll admit, she's an amateur, but she's read hundreds of times more novels than we have.[CN] 关于这... Appeal (2017)
Against all odds, Kid Chocolate made it out of Grand Rapids, reaching the pinnacle of the sport as he won the middleweight championship of the world.[JA] 彼はグランドラピッズを 抜け出し 世界の頂に立った ミドル級の 世界チャンピオンだ CounterPunch (2017)
Are you insulting me?[CN] -这一花费并不算什么 Ready (2017)
I really wanted you to see this.[CN] -是 可以开慢一吗? Ready (2017)
34, unmarried, works for a Zurich-based software company called Teradyne.[JA] 34,未婚,のために働く チューリッヒに拠を置くソフトウェア テラダインと呼ばれる会社。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Maybe to you they are.[CN] 虽然这么说有失礼 但就算是畅销作家的女儿 也是个外行人吧 Appeal (2017)
You say you were out there jogging, but it shows you at the exact place at the exact moment when the data on those Rangers was stolen.[JA] あなたはそこにいると言う ジョギングしますが、それはあなたを示しています 正確な時での正確な場所 それらのデータ レンジャーズが盗まれた 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
(THEY LAUGH) Now we'd lit the fuse, it was time to stand back and watch the fireworks.[JA] さあ火したぞ 花火見物だ The Widow Maker (2017)
The only problem with it is, that you can't really regulate the coal and the heat, so when it goes out, you're fucked.[JA] 使い捨てグリルもそうだ 火力の調節ができないのが 唯一の難だけどね Barbecue (2017)
Thanks.[CN] 已于本日晚间7预约了餐厅 Ready (2017)
However...[CN] 一也不有趣 Affection (2017)
Officials at this point believe that some type of bomb went off...[JA] この時で役人は信じている 何種類かの爆弾が出てきた 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Yes?[CN] 是啊 又在讲一些莫名其妙的论 Absolute (2017)
It's a fucking 11. It's off the chart.[JA] 評は はみ出し者の11だよ The Secret of Sales (2017)
And it went from there.[JA] 出発 After Porn Ends 2 (2017)
Are there certain aspects of this kind of work that you dislike?[JA] この種の仕事で 嫌なはありますか? After Porn Ends 2 (2017)
Ladies and gentlemen, having gone the distance inside the ring, we'll go to your official judges' scorecards.[JA] 全ラウンドが終了しました 採による判定で 勝敗が決まります CounterPunch (2017)
Just light it in that corner.[JA] 隅に火して Barbecue (2017)
I'm on the roundabout outside the refinery.[JA] 製油所の交差 The Secret of Sales (2017)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[CN] 我应该早一察觉到的 送出邀请函的人 Disbanded (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[CN] 但是还是节制 Reason (2017)
My only venture at this moment is reestablishing control over this continent and every person on it.[JA] この時での私の目標は― 大陸とそこにいる人々への覇権を取り戻すこと The Queen's Justice (2017)
That's what I am?[JA] 私は弱 Stormborn (2017)
Thank you so much.[CN] 就稍微有想读读看了 Choices (2017)
It was unbearable.[CN] 我一都不觉得艰深 Affection (2017)
Cheeky bastard. That's everything that's wrong with Britain today.[JA] 生意気だな この国の問題 The Secret of Sales (2017)
You seem to be the only one running point for field operations today.[JA] あなたは 1つの走行のみ 今日のフィールド業務のため 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
This earth gave birth to you, fed you. Your roots are here.[JA] 命を授けて育む いわば人間の原 Barbecue (2017)
You're the only one who can stop me.[CN] 就连你父亲的死刑也是 为什么会选在那个时间呢? Confrontation (2017)
Tell me about him. What's your connection?[JA] 彼について教えてください 接はなんですか? Imminent Risk (2017)
Don't you think that sounds like an interesting game?[CN] 我有在意 就调查了你 发现你父亲是个死刑犯 Confrontation (2017)
THIS DRAMA IS FICTIONAL. ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.[CN] 你说谎要说得巧妙一 Absolute (2017)
Would those qualities have made for a good king in your learned opinion?[JA] 今挙げたはあなたの意見に影響しなかったのか? Stormborn (2017)
Since I was a kid, it was normal for me to sleep in a chair while on location.[CN] 总觉得有坐不住 Affection (2017)
On that score, your wife is second to none.[JA] その得では、あなたの 妻は誰にも劣らない。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
At any point in the course of the evening, did you leave the location, or did you receive a message there?[JA] 夜中のいつの時で その場所を離れたのか もしくはそこで伝言を受け取ったのか? Imminent Risk (2017)
Thank goodness.[CN] 关于这 Disbanded (2017)
If we besiege the city with foreigners, we prove her point.[JA] もし外国の兵士で包囲しようとすれば 彼女の論を補強することになる Stormborn (2017)
Novel, what's this supposed to taste like?[CN] -刚好在这个时机 Ready (2017)
I'm a big fan of yours, Nanaka.[CN] 可以再稍微靠近一吗? Absolute (2017)
Meanwhile, hiding from the tax Nazi gave me the chance to score some brownie points with Sam and the kids.[JA] 潜伏中の俺は 家で数稼ぎをしていた Close Encounters (2017)
However, I found that Ms. Mathison's efforts to provide a stable environment for Franny have been undermined by some... blind spots.[JA] しかしながら フラニーへの安定した環境を 与えるための彼女の努力は いくつかの盲により 薄れてきてることが わかりました Imminent Risk (2017)
It's absolutely inconceivable considering who I was not long ago.[CN] 这有难用言语表达 Absolute (2017)
You read all my books and encouraged me.[CN] 有痛啊 小瞳 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
アクセス[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アドレス可能[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
サブネットワーク接続[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
データ[データてん, de-ta ten] data point [Add to Longdo]
ネットワークアクセス[ネットワークアクセスてん, nettowa-kuakusesu ten] network access point [Add to Longdo]
ビュー基準[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]
ランプ[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED) [Add to Longdo]
位置決めできる[いちけっていできるてん, ichiketteidekiruten] addressable point [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめてん, ichigimeten] position point [Add to Longdo]
[おてん, oten] flaw [Add to Longdo]
可変小数表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
基準時[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]
基準[きじゅんてん, kijunten] reference point [Add to Longdo]
[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point [Add to Longdo]
[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
[きょてん, kyoten] location [Add to Longdo]
区切り[くぎりてん, kugiriten] breakpoint [Add to Longdo]
[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
現在[げんざいてん, genzaiten] current point [Add to Longdo]
現時[げんじてん, genjiten] at the present time [Add to Longdo]
固定小数レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
固定小数演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]
固定小数[こていしょうすうてんすう, koteishousuutensuu] fixed point data [Add to Longdo]
固定小数表示法[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
固定小数方式[こていしょうすうてんほうしき, koteishousuutenhoushiki] fixed decimal mode [Add to Longdo]
行起[ぎょうきてん, gyoukiten] line home position [Add to Longdo]
座標[ざひょうてん, zahyouten] coordinate point [Add to Longdo]
指数(浮動小数の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
指定可能[していかのうてん, shiteikanouten] addressable point [Add to Longdo]
[してん, shiten] eye point [Add to Longdo]
字送り[じおくりてん, jiokuriten] escapement point [Add to Longdo]
実10進小数[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
実際の小数[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
実小数[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
周辺節[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
集中型N多端コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
出口[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
初期[しょきてん, shokiten] initial point [Add to Longdo]
小数[しょうすうてん, shousuuten] decimal point, radix point [Add to Longdo]
小数以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
小数記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker [Add to Longdo]
[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]
障害地[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
交差[こうさてん, kousaten] Kreuzung [Add to Longdo]
出発[しゅっぱつてん, shuppatsuten] Ausgangspunkt, Start [Add to Longdo]
分岐[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
[げんてん, genten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
及第[きゅうだいてん, kyuudaiten] Versetzungszensur [Add to Longdo]
[がてん, gaten] Verstaendnis, Einverstaendnis [Add to Longdo]
[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
[とくてん, tokuten] Punktzahl, Punkte [Add to Longdo]
[きょてん, kyoten] (militaerischer) Stuetzpunkt [Add to Longdo]
[はんてん, hanten] -Fleck, -Tupfer [Add to Longdo]
[けってん, ketten] Fehler, Makel, Mangel [Add to Longdo]
[ひょうてん, hyouten] (unter dem) Gefrierpunkt [Add to Longdo]
[ひょうてんか, hyoutenka] (unter dem) Gefrierpunkt [Add to Longdo]
[おてん, oten] Fleck, Fehler, Makel [Add to Longdo]
[ふってん, futten] Siedepunkt [Add to Longdo]
沸騰[ふっとうてん, futtouten] Siedepunkt [Add to Longdo]
[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]
濁り[にごりてん, nigoriten] (phonet.Zeichen fuer stimmhaften Laut) [Add to Longdo]
[てん, ten] PUNKT [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[てんこ, tenko] Appell, Namensaufruf [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] Blindenschrift [Add to Longdo]
[てんけん, tenken] Inspektion, Besichtigung [Add to Longdo]
[てんてき, tenteki] Wassertropfen, Regentropfen, -Tropfen, Tropfinjektion [Add to Longdo]
[てんか, tenka] anzuenden, entzuenden [Add to Longdo]
[しょうてん, shouten] Brennpunkt, Fokus [Add to Longdo]
[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
[びてん, biten] Vorzug, Tugend, Staerke [Add to Longdo]
[ようてん, youten] Hauptpunkt, wichtiger_Punkt [Add to Longdo]
[きてん, kiten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[れいてん, reiten] -Null, Nullpunkt [Add to Longdo]
[ちょうてん, chouten] Hoehepunkt, Gipfel, Spitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top