ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*汚職*

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 汚職, -汚職-
Japanese-English: EDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] (n,adj-no) corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
構造汚職[こうぞうおしょく, kouzouoshoku] (n) structural corruption [Add to Longdo]
政治汚職[せいじおしょく, seijioshoku] (n) political corruption [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.そのプロジェクトの責任者であったジェイソンが、汚職に手を染めた理由で解任された。
The papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.マスコミがリクルート事件を調査した結果数多くの汚職が明るみに出た。
Down with corrupt politicians.汚職政治家を追放せよ。
I have nothing to do with the scandal.私はその汚職とは全く関係がない。
He has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.清廉潔白できこえた彼が、汚職なんかに手を染めるわけない。
He is said to have something to do with the political scandal.彼は汚職と何らかの関係があるといわれています。
He is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.彼は広がりを見せる汚職スキャンダルで摘発された最初の国会議員です。
They have something to do with the scandal.彼らはその汚職と何か関係がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can tell a dirty cop when I see one.[JA] 汚職警官に会えば言う Blue Code (2012)
If he was dirty, how come he's wearing a wire?[JA] 汚職警官なら なぜ皮下装置を? The Bends (2013)
I'm dirty. Yeah, you are.[JA] - 俺は汚職警官になりたいんだ Triple 9 (2016)
If these treasons to call out massive corruption at the highest levels...[JA] 大がかりな汚職と 政府による殺人を Criminal (2016)
Always amidst allegations of corruption including millions of dollars in missing public funds.[JA] 行く先々で汚職の噂 数百万ドルの消えた公金 Jack Reacher (2012)
Well, you're not dirty, they shouldn't be able to hurt you.[JA] 汚職じゃないなら 安全なはずだ Down Will Come (2015)
I will launch a full investigation into the clear, and obvious corruption of our court system.[JA] 真相究明委員会を立ち上げ 法曹汚職を明らかにします Second Degree (2013)
Was the mayor in the pocket of the corporations?[JA] 市長は汚職を? Second Chances (2013)
So either Elias's boys got a hold of it or some dirty cops did.[JA] だからイライアスの 部下は捕まった 1部の汚職警官がいた Trojan Horse (2013)
We will expose corruption and hypocrisy where it lives and we will sacrifice, but only when there is no peaceful alternative.[JA] 汚職や偽善を暴いて 生贄とするの 平和的手段が ない時はね Second Thoughts (2013)
Let's be honest, being a dirty cop is one of the higher shot-in-the-face-percentage jobs.[JA] 正直なところ 汚職警官は 高確率で 顔面を撃たれる職業ね R.I.P.D. (2013)
But police corruption has been a problem in Buenos Aires.[JA] ブエノスアイレスで 警察の汚職の問題があって 警察は仲間を 売る必要があった The Nazi on the Honeymoon (2013)
Sorry that your son had to find out that his old man was a dirty cop.[JA] 気の毒に あんたの息子は 父親が汚職警官と知ることになる Blue Code (2012)
But we've been dealing with corruption so much lately,[JA] でも最近は 汚職ばかりだった Cede Your Soul (2015)
You were willing to pay corrupt police officers to target an innocent woman just to draw me out.[JA] 私をおびき出す為に 君が汚職警官に金を払ったんだ Firewall (2012)
Then someone leaked the paper information implicating the mayor in corruption.[JA] 誰かが文書の情報を漏洩した 市長を汚職に巻き込んだ M.I.A. (2015)
Max, remember how you thought HR had a lot more dirty cops out there?[JA] マックス きみが記事にした 警察の汚職とHRの繋がりを覚えてるか? Bury the Lede (2012)
The graffiti made it look like retaliation for Green getting shot, and no one suspects a police cover-up for corruption.[JA] 落書きは 報復のように − 見せかけた 誰も汚職隠しが 警察だと疑わん Persecute Envoys (2015)
You think I'm dirty?[JA] 汚職してると思う? Proteus (2013)
You guys dirty cops?[JA] あんたら、汚職警官? Dead Reckoning (2013)
Mr. Velcoro was a person of interest in a state investigation into corruption.[JA] ヴェルコロさんが 重要人物だった 州の汚職捜査で Other Lives (2015)
You used to talk about your father-- the sad tale of the police officer charged with corruption.[JA] あなたは、いつも話してた... 汚職で起訴された父親の 悲しい話しを... Sideswipe (2012)
Talks city corruptions, sweatshops, nothing on us.[JA] 街の汚職と搾取工場についてだ 私達の事は何もない The Western Book of the Dead (2015)
Lieutenant Governor Dawson and I will tear down the old order and root out corruption where it hides.[JA] ドーソン副知事と私は 旧体制を取り壊します そして隠れた汚職を根絶します Prophets (2014)
Police officer for 22 years, I know you didn't get this far and not have an out.[JA] 汚職人生22年 逃走準備してたはず The Equalizer (2014)
Over 75 dirty cops in bracelets.[JA] 75人も汚職警官を捕まえて Bury the Lede (2012)
Velcoro's dirty. I want him.[JA] ヴェルコロは汚職警官だ 捕まえて Maybe Tomorrow (2015)
That dirty cop who went missing a few months back?[JA] その汚職警官は数ヶ月前に 行方不明になった Flesh and Blood (2012)
- I am following up on a lead on corruption at the DWP.[JA] 俺は雇用年金局の 汚職を調べてる The Sound and the Fury (2015)
13 crooked federales.[JA] 13 人の汚職警官だ Machete Kills (2013)
Tell me, how compromised are you?[JA] お前はどれだけの 汚職なのかを教えて Night Finds You (2015)
you ready to bust some dirty cops?[JA] 汚職警官の逮捕準備は? No Good Deed (2012)
With growing evidence of political corruption, there are questions regarding the motivations behind this decision, but the minister advocates the restricted...[JA] 「この決定の背景には 汚職政治が関係してると言われー」 「大臣はこの制限を主張し... 」 The Gunman (2015)
Maybe we'll catch a criminal and a crooked agent in the same day.[JA] 犯罪者と汚職捜査官を 同時に摘発できるかも Drive (2016)
You celebrate pop stars while ignoring corrupt politicians.[JA] 汚職政治家を無視し、その間、 ポップ・スターを持ち上げる。 Blood Bonds (2016)
And I ain't got to remind either one of you how much the feds love dirty fucking cops.[JA] イカレたFBIに汚職警官を 捕まえさせたくないんだ Triple 9 (2016)
Well, if it's truly the injustice of corruption which upsets you, then perhaps you might have been so passionately moved to act before you arrived in your own court.[JA] もし本当にあなたを 動揺させる汚職の不正なら きっと大変に 心が動されたことでしょう 法廷に到着する前に 行動に移すんですね Last Knights (2015)
Werewolves, vampires, witches, and dirty cops, all happy as clams and drunk as stoats.[JA] 人狼に吸血鬼に魔女 そして汚職警官と 全員が口を割らずに楽しみ ノリにノって酔いつぶれる Le Grand Guignol (2014)
Vinci detective with you, word is he's bent.[JA] ヴィンチの刑事は 汚職警官だ Night Finds You (2015)
John Garvie MP has been arrested today on charges of corruption.[JA] ジョン・ガーヴィー議員が 今日 汚職で逮捕されました His Last Vow (2014)
It's another corruption case.[JA] おそらく 別の汚職事件 Persecute Envoys (2015)
Stoddard, let us do what we need to do to rule out corruption and to get rid of the payoff guys that are ruining this country.[JA] ストッダード 汚職をなくそう 奴の献金を排除する 国を駄目にする 私の夢です American Hustle (2013)
NYPD is full of dirty cops.[JA] ニューヨーク市警は汚職警官で一杯だわ Reasonable Doubt (2013)
So you don't think I could shake some trees around the department and watch a few dirty cops fall from the limbs?[JA] まさか、私が警察から調べられるとは 思わなかったわ 汚職警官は、どこよ? Triple 9 (2016)
Machete. This man is a dirty cop.[JA] - マチェーテ こいつは汚職警官さ Machete Kills (2013)
Why waste city services... when I got two corrupt cops right in front of me?[JA] 汚職刑事が2人いるぞ The Equalizer (2014)
Together, we've called out the corrupt.[JA] 一緒に 汚職追放を叫びましょう I Am Wrath (2016)
She stood up to corruption.[JA] 彼女は汚職の為に立ち上がった Point of Origin (2014)
We got a crooked Vinci cop we can leverage.[JA] 利用できる ヴィンチの汚職警官がいれば Maybe Tomorrow (2015)
I created this group, only in my day, it was a bunch of pirates and corrupt politicians.[JA] 結成したもんでな 昔この派閥だけを 海賊の一団に 汚職の政治家どもを Fruit of the Poisoned Tree (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] Korruption, Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top