Search result for

*氯*

(100 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -氯-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  录 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,013

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] chlorine Cl, halogen with atomic number 17, #8,221 [Add to Longdo]
霉素[lǜ méi sù, ㄌㄩˋ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] chloramphenicol; chloromycetin, #32,225 [Add to Longdo]
化钠[lǜ huà nà, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] (chem.) sodium chloride; common salt, #36,890 [Add to Longdo]
仿[lǜ fǎng, ㄌㄩˋ ㄈㄤˇ, 仿] chloroform CHCl3; trichloromethane, #37,607 [Add to Longdo]
[lǜ qì, ㄌㄩˋ ㄑㄧˋ, / ] chlorine, #40,250 [Add to Longdo]
乙烯[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC), #41,740 [Add to Longdo]
乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene, #48,940 [Add to Longdo]
化钾[lǜ huà jiǎ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chloride, #49,659 [Add to Longdo]
[lǜ suān, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] chloric acid HClO3; chlorate, #50,241 [Add to Longdo]
化物[lǜ huà wù, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] chloride, #61,244 [Add to Longdo]
[lǜ běn, ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ, ] chlorobenzene C6H5Cl, #63,507 [Add to Longdo]
化碳[sì lǜ huà tàn, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon tatrachloride, #78,935 [Add to Longdo]
化铵[lǜ huà ǎn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄢˇ, / ] ammonium chloride, #79,393 [Add to Longdo]
[lǜ kuí, ㄌㄩˋ ㄎㄨㄟˊ, ] chloroquine (antimalarial drug), #101,176 [Add to Longdo]
灭痛[shuāng lǜ miè tòng, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄇㄧㄝˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] diclofenac pain-killer; also called 扶他林, #121,643 [Add to Longdo]
联苯[duō lǜ lián běn, ㄉㄨㄛ ㄌㄩˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] polychlorinated biphenyl; PCB, #124,358 [Add to Longdo]
化锌[lǜ huà xīn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] zinc chloride, #139,465 [Add to Longdo]
洁霉素[lǜ jié méi sù, ㄌㄩˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] clindamycin, #265,087 [Add to Longdo]
化磷[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
化铁[sān lǜ huà tiě, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] ferric chloride FeCl3 [Add to Longdo]
已烯[sān lǜ yǐ xī, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] trichloroethylene [Add to Longdo]
已烷[sān lǜ yǐ wán, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ, ] trichloroethane [Add to Longdo]
氧磷[sān lǜ yǎng lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]
乙烷中毒[èr lǜ yǐ wán zhōng dú, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] dichloroethane poisoning [Add to Longdo]
甲烷[èr lǜ jiǎ wán, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] dichloromethane [Add to Longdo]
异三聚氰酸钠[èr lǜ yì sān jù qíng suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dichloroisocyanurate [Add to Longdo]
[èr lǜ àn, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄢˋ, ] dichloramine [Add to Longdo]
苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
二苯[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, ] diphenylchloroarsine [Add to Longdo]
乙烯[sì lǜ yǐ xī, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] tetrachloroethylene [Add to Longdo]
[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] hypochlorous acid HOCl (bleach) [Add to Longdo]
[qīng lǜ suān, ㄑㄧㄥ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, / ] hydrochloric acid HCl; also written 鹽酸|盐酸 [Add to Longdo]
化氢[lǜ huà qīng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen chloride [Add to Longdo]
化氰[lǜ huà qíng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥˊ, ] cyanogen chloride [Add to Longdo]
化苦[lǜ huà kǔ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨˇ, ] chloropicrin [Add to Longdo]
化钙[lǜ huà gài, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium chloride [Add to Longdo]
化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
单质[lǜ dān zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄢ ㄓˋ, / ] molecular chlorine [Add to Longdo]
已烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] chloroethylene [Add to Longdo]
林可霉素[lǜ lín kě méi sù, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] clindamycin [Add to Longdo]
甲烷[lǜ jiǎ wán, ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] methyl chloride CH3Cl [Add to Longdo]
痤疮[lǜ cuó chuāng, ㄌㄩˋ ㄘㄨㄛˊ ㄔㄨㄤ, / ] pockmarks; acne [Add to Longdo]
磷定[lǜ lín dìng, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧㄥˋ, ] pralidoxime chloride [Add to Longdo]
酸钠[lǜ suān nà, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium chlorate NaClO3 [Add to Longdo]
酸钾[lǜ suān jiǎ, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chlorate [Add to Longdo]
碳酰[tàn xiān lǜ, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄩˋ, ] carbonyl chloride COCl2; phosgene, a poisonous gas [Add to Longdo]
苯甲酰[běn jiǎ xiān lǜ, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄢ ㄌㄩˋ, ] benzoil chloride C6H5COCl [Add to Longdo]
芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
醇胺[shuāng lǜ chún àn, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄔㄨㄣˊ ㄢˋ, / ] clenbuterol [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Still smell the chlorine.[CN] 主要由漂白剂和化钾构成 Composed mostly of bleach and potassium chloride. Folie a Deux (2016)
No. Just busted my fence, which they could have just climbed over.[CN] 这些保护套里有大量的六化钠 Toby or Not Toby (2016)
Clozapine?[CN] 氮平[治疗精神分裂药物] Halfway to a Donut (2014)
Have you heard of Nasa?[CN] 这些白点是用一种 叫未塑化聚乙烯的材质做的 通称为聚乙烯 Salesmen Are Like Vampires (2017)
Molten potassium chlorate combined with glucose.[CN] 融化的酸钾与葡萄糖混合 The Book of Shadows (2014)
The victim, Tom O'Leary, picked it up and it exploded in his hands.[CN] 现在还能闻到 Still smell the chlorine. Folie a Deux (2016)
Clozapine?[CN] 氮平[治疗精神分裂药物] From A to B and Back Again (2014)
No.[CN] "乙烯聚" Salesmen Are Like Vampires (2017)
Fuel.[CN] 它通常被用来 制造高酸铵的前驱体 10 Cloverfield Lane (2016)
And this is not the work of a medical professional.[CN] 胰岛素? 仿? The 9th Life of Louis Drax (2016)
Not water alone, but as you can see, there are traces of chemicals on his skin, specifically benzethonium chloride, cetrimide and good old-fashioned ammonia.[CN] 不单只是水 但正如你所看到的 他的皮肤表面还有化学品的痕迹 确切地说 包含苄索铵 【注: The San Dominick (2014)
CHLOROFORM[CN] 仿 Frankenstein vs. The Mummy (2015)
Clozapin?[CN] 氮平[治疗精神分裂药物] Redux (2014)
Like the judge, we found chloroform in the bloodstream, but instead of bite marks, we have... burn marks.[CN] 跟法官一样 我们在血液中发现了仿 但他脖子上没有咬痕 而是... 灼烧痕迹 Master of Horror (2014)
...Hale says that it was full of potassium chloride.[CN] Hale说里面装满了化钾 Blast from the Past (2015)
I know what ketamine is.[CN] 我知道胺酮 I know what ketamine is. Memories of Murder (2015)
Each of these are filled with chloroform.[CN] 这些浸渍有仿。 Spy (2015)
It hits you like a freight train,[CN] 过甲烷会有一定的副作用 Those are the aftereffects of the chloromethane. Honor Among Thieves (2015)
Um... perchloric acid.[CN] 高 Bodyguard of Lies (2015)
Also found traces of androstenedione and clostebol in it.[CN] 还发现了雄烯二酮和睾酮的痕迹 The Book of Shadows (2014)
One too many Klonopin on the flight.[CN] 飛機上服了太多硝西泮[安睡藥] Room 33 (2015)
Chloroform, that's ...[CN] 三甲烷,这是. Frankenstein vs. The Mummy (2015)
pH is about the same, but the chlorine level is far too low.[CN] PH值是一样 但的含量低多了 Road to Recovery (2014)
Oh, no, no, no, no.[CN] 这是乙硫化物... 什么的 This is chloroethyl sulfide... Many Heads, One Tale (2015)
All qualities which, in our line of work, are about as much use as an aerated condom.[CN] 科学实验已经证实 聚乙烯窗框 就算放到人类灭绝也不会坏 Salesmen Are Like Vampires (2017)
Then I will visit you in your dreams.[CN] 你要为了酸盐赌上你儿子的性命吗 Episode #1.6 (2017)
Ketamine.[CN] 胺酮 是一种麻醉剂 也可以用于 Ketamine. Memories of Murder (2015)
Do either of you know what that is?[CN] 这是高 10 Cloverfield Lane (2016)
Hey, Harold.[CN] 离子 低血钾值都很惊人 By Dawn's Early Light (2016)
Looks like both victims were chloroformed the second they walked through the door.[CN] 看起來兩名受害者都是 一進門就中了三甲烷的毒 Checking In (2015)
- I'm sorry.[CN] 我们一到这我就打了氟西林 但我很肯定为时已晚 The Girl with All the Gifts (2016)
If you methylate the phosphorus trichloride, it forms methyl phosphorus dichloride...[CN] 如果在三化磷中混入甲基 If you methylate the phosphorus trichloride, 就会成为甲基二化磷 it forms methyl phosphorus dichloride... Charades (2015)
Also, chloroform found in her bloodstream, which means she was most likely unconscious.[CN] 并且 在她的血液中找到仿 这表明她当时很可能失去知觉了 Master of Horror (2014)
Chlorofluorocarbons, used in aerosol products like hair spray in the '70s, before it was banned.[CN] 含氟烃 Chlorofluorocarbons, 在七十年代用于像发胶那样的喷雾剂产品 used in aerosol products like hair spray in the '70s, 之后被禁用 before it was banned. Memories of Murder (2015)
Stops you sleeping, belches, farts, screams... and she's going to make this whole process louder and wilder, more insane, more impractical... and the only thing that will stop this entire enterprise from erupting in a giant explosion the size of Mauritius is this... and dedication.[CN] 这些看起来无害的粉末 叫做酸盐 Episode #1.6 (2017)
Ketamine.[CN] 胺酮 Ketamine. Memories of Murder (2015)
I knew I recognized the odor...[CN] 我就知道我闻出了这气味 是胺酮 I knew I recognized the odor 一种麻醉剂 Memories of Murder (2015)
Uh, it was chlorine. Why?[CN] 呃 是水 怎么了? Road to Recovery (2014)
Greg, the pool you found her in-- chlorine or saline?[CN] Greg 你发现她的那个泳池 是水还是盐水? Road to Recovery (2014)
Chlorine gas was used recently in syria.[CN] 叙利亚近期发生过气袭击事件 The Witness (2015)
Clonazepam, Nortriptyline, Lithium.[CN] 硝安定 去甲替林 From A to B and Back Again (2014)
Traces of sodium hypochlorite on the body and some clothing had areas of chemical burns.[CN] 在尸体上有次酸盐的痕迹 衣服上有些化学灼痕. Protection: Part 1 (2015)
Potassium chlorate... that's an accelerant, used in fireworks.[CN] 酸钾是一种助燃剂 常用在烟花里 The Book of Shadows (2014)
We may be able to prove that someone slipped ketamine into your drink.[CN] 我们可能会发现 We may be able to prove 有人在你的酒里加了胺酮 that someone slipped ketamine into your drink. Memories of Murder (2015)
Ketamine, to be precise, in the neighborhood of 250 milligrams, and when Neville came to with Sarah's body before him and a fondue skewer in his hand, his mind leapt to the grim, logical conclusion.[CN] 准确来是胺酮 Ketamine, to be precise, 大概有250毫克 in the neighborhood of 250 milligrams, 当内维尔发现莎拉的尸体躺在面前 and when Neville came to with Sarah's body before him Memories of Murder (2015)
Mild hallucinations seem to be the only side effect.[CN] 调整羟去甲安定水平以减轻发作的可能性 Adjusting lorazepam levels to reduce seizures. Scientists Hollow Fortune (2016)
Clozapine,[CN] 氮平 From A to B and Back Again (2014)
But advanced gallium nitride in enemy hands Is a different beast.[CN] 但是化镓落入敌人手里 这不是一般的大条 Blast from the Past (2015)
Then I don't think he's qualified to help us.[CN] 我愿意将府上 这些危险的聚乙烯材质窗 免费更换成全新、安全的乙烯聚 Salesmen Are Like Vampires (2017)
Phosphorus trichloride and liquid trans-methyl propylaxine.[CN] 三化磷和液态反式甲基丙胺 Phosphorus trichloride and liquid trans Charades (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top