ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*整*

   
260 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -整-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[整, zhěng, ㄓㄥˇ] neat, orderly, whole; to repair, to mend
Radical: Decomposition: 敕 (chì ㄔˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] order,  Rank: 416

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, / 調] adjustment; revision, #585 [Add to Longdo]
[zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ, / ] whole; entire; total, #647 [Add to Longdo]
[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time, #1,787 [Add to Longdo]
[wán zhěng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ, ] complete; intact, #2,481 [Add to Longdo]
[zhěng lǐ, ㄓㄥˇ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to tidy up; to sort out; to straighten out; to list systematically; to collate (data, files); to pack (luggage), #2,716 [Add to Longdo]
[zhěng hé, ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ, ] to conform; to integrate, #3,038 [Add to Longdo]
[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, ] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready, #3,655 [Add to Longdo]
[zhěng dùn, ㄓㄥˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to tidy up; to reorganize; to consolidate; to rectify, #4,592 [Add to Longdo]
[zhěng tiān, ㄓㄥˇ ㄊㄧㄢ, ] all day long; all, #4,763 [Add to Longdo]
[zhěng gǎi, ㄓㄥˇ ㄍㄞˇ, ] to reform; to rectify and improve, #5,604 [Add to Longdo]
[zhěng zhěng, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ, ] whole; full, #5,928 [Add to Longdo]
[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; neat; even; tidy, #8,033 [Add to Longdo]
[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]
[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ, ] entire set, #12,271 [Add to Longdo]
[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, ] plastic surgery, #13,497 [Add to Longdo]
[píng zhěng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˇ, ] smooth; level; to level off; to flatten (remove bumps), #14,787 [Add to Longdo]
[wán zhěng xìng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, ] integrity; completeness, #15,808 [Add to Longdo]
[zhěng fēng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ, / ] (polit.) Rectification or Rectifying incorrect work styles, a Maoist slogan, #16,487 [Add to Longdo]
[zhěng shù, ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] whole number; integer (math.), #18,820 [Add to Longdo]
[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] to rest and reorganize (military), #19,493 [Add to Longdo]
[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] repair; maintenance, #20,768 [Add to Longdo]
齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] neat and tidy, #30,236 [Add to Longdo]
[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, ] fine work; carefully and neatly done, #37,140 [Add to Longdo]
装待发[zhěng zhuāng dài fā, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄞˋ ㄈㄚ, / ] to get ready (for a journey); ready and waiting, #40,779 [Add to Longdo]
[zhěng zhuāng, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ, / ] to equip; to fit out; to get ready (for a journey); to arrange (clothes) to be ready, #51,895 [Add to Longdo]
为零[huà zhěng wéi líng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄥˇ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (set phrase) to break up the whole into pieces; to take care of things one by one, #52,331 [Add to Longdo]
[zhěng liú, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to rectify (alternating current to direct current), #52,633 [Add to Longdo]
旗鼓[chóng zhěng qí gǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, ] lit. to reorganize flags and drums (成语 saw); to regroup after a setback; to prepare for new initiatives; to attempt a comeback, #58,501 [Add to Longdo]
[zhěng duì, ㄓㄥˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to dress (troops); to line up (to arrange in a straight line), #62,261 [Add to Longdo]
[zhěng xùn, ㄓㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] to drill troops; to build up and train, #73,669 [Add to Longdo]
流器[zhěng liú qì, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] rectifier (transforming alternating electric current to direct current), #89,143 [Add to Longdo]
[zhèng zhěng shù, ㄓㄥˋ ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] positive integer, #94,097 [Add to Longdo]
[zhěng chú, ㄓㄥˇ ㄔㄨˊ, ] to divide exactly without remainder (in integer arithmetic); exact division, #100,901 [Add to Longdo]
[ái zhěng, ㄞˊ ㄓㄥˇ, ] to be the target of an attack, #106,384 [Add to Longdo]
[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, / ] neat and well-spaced, #149,027 [Add to Longdo]
[fù zhěng shù, ㄈㄨˋ ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] negative integer, #399,342 [Add to Longdo]
年累月[zhěng nián lěi yuè, ㄓㄥˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄟˇ ㄩㄝˋ, ] all year round; over a long period, #565,394 [Add to Longdo]
[huì zhěng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄥˇ, / ] to collect and organize (papers etc); to archive (data); summary [Add to Longdo]
倍数[zhěng bèi shù, ㄓㄥˇ ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] integer multiple [Add to Longdo]
[zhěng zhuāng, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ, / ] same as 裝|装; to get ready (for a journey) [Add to Longdo]
[zhěng tiáo, ㄓㄥˇ ㄊㄧㄠˊ, ] a whole (fish) [Add to Longdo]
[zhěng shēng, ㄓㄥˇ ㄕㄥ, / ] to tune (a musical instrument); to regulate the sound [Add to Longdo]
风运动[zhěng fēng yùn dòng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (polit.) Rectification Campain, refers to campaign in 1942-44 within army ranks, and to Mao's purge of 1957 [Add to Longdo]
体数位服务网路[zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Integrated Service Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
体服务数位网路[zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Integrated Services Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
浮力调背心[fú lì tiáo zhěng bèi xīn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ, / 調] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving) [Add to Longdo]
浮力调装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / 調] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving) [Add to Longdo]
激活合模型[jī huó zhěng hé mó xíng, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] activation-synthesis model [Add to Longdo]
电脑与电话系统[diàn nǎo yǔ diàn huà xì tǒng zhěng hé, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ, / ] computer telephony integration; CTI [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
調[ちょうせい, chousei] (n) ปรับให้เหมาะสม ปรับให้เข้าเกณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいちょう, seichou] medicnine for internal disorder
調[ちょうせい, chousei] adjustment; coordination

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration
[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange

Japanese-English: EDICT Dictionary
インピーダンス[インピーダンスせいごう, inpi-dansu seigou] (n) impedance matching [Add to Longdo]
インフラ[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]
コミットメント調[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator [Add to Longdo]
コミット調担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator [Add to Longdo]
ステム幅[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] (n) {comp} snap [Add to Longdo]
セレン流器[セレンせいりゅうき, seren seiryuuki] (n) selenium rectifier [Add to Longdo]
データ合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] (n) {comp} data consistency [Add to Longdo]
ドキュメント[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] (n) {comp} document sorting [Add to Longdo]
バウンダリ調[バウンダリちょうせい, baundari chousei] (n) {comp} boundary alignment [Add to Longdo]
ファイル属性不合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]
圧力調[あつりょくちょうせいき, atsuryokuchouseiki] (n) pressure regulator [Add to Longdo]
位置調[いちちょうせい, ichichousei] (n,vs) {comp} justification [Add to Longdo]
遺品[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
音響調[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
火力支援調[かりょくしえんちょうせいせん, karyokushienchouseisen] (n) fire support coordination line [Add to Longdo]
環境[かんきょうせいび, kankyouseibi] (n) environmental maintenance; environmental improvement [Add to Longdo]
企業[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations [Add to Longdo]
期外収縮性不[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia [Add to Longdo]
季節調[きせつちょうせい, kisetsuchousei] (n) seasonal adjustment [Add to Longdo]
季節調済み[きせつちょうせいずみ, kisetsuchouseizumi] (adj-no) seasonally adjusted [Add to Longdo]
競合理処理[きょうごうせいりしょり, kyougouseirishori] (n) {comp} competitive control processing [Add to Longdo]
境界調[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] (n) alignment [Add to Longdo]
[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
(P);均斉(P)[きんせい, kinsei] (n) symmetry; balance; proportion; uniformity; (P) [Add to Longdo]
区画理;区劃[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning [Add to Longdo]
空気調[くうきちょうせい, kuukichousei] (n) air conditioning [Add to Longdo]
雇用調[こようちょうせい, koyouchousei] (n) employment adjustment [Add to Longdo]
交通[こうつうせいり, koutsuuseiri] (n) traffic control [Add to Longdo]
公害等調委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission [Add to Longdo]
耕地[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land [Add to Longdo]
債務[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts [Add to Longdo]
[さいせいり, saiseiri] (n,vs) rearrangement; reorganization; recounting (an event) [Add to Longdo]
再調[さいちょうせい, saichousei] (n) readjustment; realignment [Add to Longdo]
在庫調[ざいこちょうせい, zaikochousei] (n) inventory (stock) adjustment [Add to Longdo]
財政調基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act [Add to Longdo]
残品[ざんぴんせいり, zanpinseiri] (n) clearance sale [Add to Longdo]
残務[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business [Add to Longdo]
自動車備士[じどうしゃせいびし, jidoushaseibishi] (n) automobile mechanic [Add to Longdo]
自発的判断による不合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] (n) {comp} heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] (n) {comp} heuristic-mix [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] (n,vs) adjustment; retouching (in photography) [Add to Longdo]
[しゅうせいはん, shuuseihan] (n) revised version [Add to Longdo]
柔道[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy [Add to Longdo]
柔道復師;柔道征服師(iK)[じゅうどうせいふくし, juudouseifukushi] (n) judo therapist [Add to Longdo]
柔道復術[じゅうどうせいふくじゅつ, juudouseifukujutsu] (n) judo therapy [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] (n) {comp} sort (in ascending order) [Add to Longdo]
人員[じんいんせいり, jin'inseiri] (n,vs) workforce reduction; personnel cut [Add to Longdo]
水銀流器[すいぎんせいりゅうき, suiginseiryuuki] (n) mercury arc valve; mercury vapor rectifier [Add to Longdo]
う(P);調う[ととのう, totonou] (v5u,vi) to be prepared; to be in order; to be put in order; to be arranged; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I will see to it that everything is ready for your departure.あなたの出発の準備がすべてうよう取り計らいます。
You must keep your room tidy.あなたは部屋をきちんと理しておかなくてはならない。
What am I supposed to say when he puts it so logically?あんな風に理路然と話されちゃうと、こっちは何も言えないよな。
Always keep your office tidy.いつも仕事場をきちんと理しておきなさい。
The maid made my bed.お手伝いが私のベッドを頓した。
Ken makes his own bed every morning.ケンは毎朝自分でベッドをえます。
This was to teach me to think methodically.これは私に思考の理の仕方を教えることになった。
Everything is ready now for the party.さあパーティーの準備がすべていました。
Please adjust the seat to fit you.シートを自分に合うように調してください。
John is seeing to the arrangements for the meeting.ジョンは、その会合のための準備をいまえています。
Everything is in good order.すべてきちんとっている。
Every experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.すべての実験には実験環境の備と、まったく客観的な態度が必要だった。
At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.そのバス停で人々は列して待っていたが、バスが止まるとすぐにその列は崩れた。
That is the regular starting time.そのように時間を調してあるのですから。
The car is ready.その車は備が済んでいる。
The hair-dressing liquid gave off a strong smell.その髪料は強いにおいを発した。
The hospital provides around the clock service.その病院は24時間体制をえている。
The room was in a perfect order.その部屋はすっかり頓されていた。
The cottage was clean and tidy.その別荘は清潔で然としていた。
The demonstrators marched in order.デモ隊は然と行進した。
Could you send someone up to make the bed?ベッドをえるために誰かよこして下さいますか。
I have no time to put my books in order before I go.ぼくは出かける前に自分の本を理する時間がない。 [M]
Mr Potter keeps himself in good condition by going jogging every day.ポッターさんは毎日ジョギングをすることで調子をえています。
I want you to straighten the environment a little more.もう少し環境をえてほしい。
The Yankees are running away with the pennant race.ヤンキースは優勝へ独走態勢をえている。
How do I fix the volume?音楽のボリュームを調したいのですが。
I'd like to put my belongings away.荷物を理したいのですが。
Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.我が社もすぐにインターネットにアクセスできる環境をえなくては取り残されてしまう。
We use computers to solve problems and to put information in order.我々は問題解決と情報理のためにコンピューターを使う。
It was ordered that the classroom be put in order.教室の頓が命じられた。
It was ordered that the classroom be put in order.教室を頓するようにと命じられた。
The troops were in battle array.軍隊は戦闘の配置で列していた。
It is important for everything to be ready by Monday.月曜までにすべてがっていることが重要なのだ。
A traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.交通理の警官は、手や腕を振ることで運転手たちに方向を伝える。
George was laid off when his company cut back production last year.昨年会社が生産調をしたとき、ジョージは一時解雇された。
Do you have an extra shelf I can use?使っていない理棚はありますか。
The index rose to a seasonally adjusted 120.5.指数は季節調済みで120.5に上昇した。
While I was cleaning out my desk, I came across this old picture.私が机を理しているとたまたまこの古い写真が見つかった。
Our classroom was kept tidy.私たちの教室は頓されていた。
We fitted ourselves out for skiing.私たちはスキーの装備をえた。
My sister has her hair dressed each week.私の姉は毎週、髪をえてもらう。
My room is very untidy. I must put it in order.私の部屋はとても散らかっている。頓しなくてはならない。
I bought many books today so I put them in order.私は今日、たくさん本を買ったので、それらを頓した。
I had my brother put this room in order.私は弟にこの部屋を理させた。
I spent several days sorting through her papers.私は彼女の書類の理をするのに数日を費やした。
I make a point of arranging sentences in my mind before writing them down.私は文を書く前に頭の中でえることにしている。
We suggest you adjust your records accordingly.事情にあわせて、貴社の記録も調してください。
I must adjust my watch. It's slow.時計を調しなければ。遅れているのだ。
I had the brakes of my bicycle adjusted.自転車のブレーキを調してもらった。
Having put his room in order, he went out.自分の部屋を頓してから、彼は出て行った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm fine to try to arrange a meeting, but...[JA] 調することは問題ないわ、 ただ... Alt.truth (2017)
Untidy.[CN] 不 Lawrence of Arabia (1962)
I have a whole day.[CN] 我還有一天的時間. Grand Hotel (1932)
So, while re-alphabetizing every single file in here... just a riveting activity, sir... there was this.[JA] ファイルをアルファベット順に理... ワクワクする仕事ですが― Drive (2016)
- What have you been doing all day?[CN] - 你一天都在做什麼? Grand Hotel (1932)
I've been with him all day.[CN] 我一天都和他在一起. Grand Hotel (1932)
Learn how to shoot, trajectory, zeroing the rifle, no reloads between shots.[JA] 射撃理論 弾道学, ゼロ調 実践テク The Wall (2017)
All of my charts are in order.[JA] カルテは理してある The Other Side (2017)
"Mars is a planet ripe and ready for life."[JA] 火星に住む準備はった The Space Between Us (2017)
Get in line now![JA] 列しろ! The Spoils of War (2017)
From now on, any planning or decisions are to be coordinated through him.[JA] 今後、計画や決定は 彼を通して調されるべきです。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
She's been queer all day.[CN] 太太哭了一 Cavalcade (1933)
-We have to organize. -Yes.[JA] ちょっと理しないとね (馬場園)ねっ Better Luck This Time (2016)
I was in the hospital the whole night, walking up and down the corridor.[CN] 個晚上我都在醫院, 在走廊裏走來走去. Grand Hotel (1932)
The nuclear arrangement started with Saul.[JA] 核の調役はソールから始まったの The Man in the Basement (2017)
Fever. Erratic heart rate. She might be going into septic shock.[JA] 熱 不脈 敗血症を発症するわ Escorpion and the Red Hand (2016)
[in Maori] The rule of the hāngi once it is in the ground is, if everything is all good, and your hāngi is in the ground, the only thing left is to have good thoughts,[JA] ハンギのルールはこうだ 全てがい ハンギができあがったら いい考え方しか 持ってはいけない Barbecue (2017)
You don't have the same oversight as other branches of the military.[JA] また、軍の部隊のような 体勢がってない。 Falling (2016)
This photochemical restoration is based on incomplete camera negatives.[CN] 這次是根據不完的負片進行修復的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Everything all right, Mr. Murphy?[JA] 準備がいましたマーフィーさん Welcome to Murphytown (2016)
You old fool, you ruined the number![CN] 你把我台演出都给毁了 The Blue Angel (1930)
It's a risk. His pulse is erratic.[JA] 危険よ 不脈なの Everybody Dies in the End (2016)
I just meant you're handsome.[JA] (美咲)違う 顔がってるってこと Byrnes Sandwich (2016)
Well, why not wear them both and go as Lady Godiva? You're vulgar.[CN] 你干嘛不穿戴洁和 夫人一起进晚餐呢? Cavalcade (1933)
Everybody in the whole damn house clapping and yelling.[CN] 個舞場裡的人都為你鼓掌歡呼 Applause (1929)
- I will wake up the hotel![CN] - 我是要把個飯店的人都叫起來! Grand Hotel (1932)
In the media, "early" only applies to Botox and bananas.[JA] メディアの、「先走り」で まずいのは形疑惑だけ。 Truth, Justice and the American Way (2016)
We're ready.[JA] 準備がいました 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
line up![CN] 训练兵  What Needs to Be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 (2013)
The realist looks forward and adjusts his path accordingly.[JA] 現実家は前を見て、 行く道を調する。 The Well (2016)
- Get in line![JA] - 列しろ! The Spoils of War (2017)
All night long she bent over the coat, never giving thought to the germs she had inhaled."[CN] 她晚蜷曲在大衣下面,没有 考虑到她呼吸的病菌和恶臭 The Phantom Carriage (1921)
Where's Eunchai?[CN] 走开啦我在理床 Episode #1.7 (2004)
No warping for you this time, hero.[JA] あなたのための経ないこの時、ヒーロー。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
It has hot and cold running water all day.[CN] 天都提供流水, 有熱的, 有冷的. Grand Hotel (1932)
I believe young Benjamin's path is in need of adjustment.[JA] 若きベンジャミンの道には調が必要だ。 The Well (2016)
You've been talking all day.[CN] 你已經說了一天了. Grand Hotel (1932)
And how do you adjust for the change in body density?[JA] そして、体の 密度変化の調は? Myriad (2016)
All of Russia has risen![CN] 个俄罗斯都起义了! Battleship Potemkin (1925)
The unbroken seals of the Pharaoh Amenophis.[CN] 阿梅诺菲斯法老的完封印 The Mummy (1932)
You will go to Milan. To the beautiful Miss Barkley.[CN] 会影响个医院 A Farewell to Arms (1932)
And as agreed, I'm ready to receive the satellite feed.[JA] 合意した通り、私は準備がいました 衛星フィードを受信する。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
We have been waiting for you, the whole night.[CN] 我们一直在等你,晚上 Ecstasy (1933)
I tweaked some parameters, so you're good to go.[JA] うん。 私はいくつかを微調した パラメータは、あなたが行くことをお勧めします。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Mr. Murphy, my people are waiting for us aboard a ship with a fully equipped lab.[JA] マーフィーさん 仲間が船であなたを待ている 設備のった実験室で A New Mission (2016)
If I did, I would have killed you by now![CN] 晚无法入眠喝不下一滴水 Episode #1.8 (2004)
- Do you want to wake up the entire hotel?[CN] - 你想把個飯店的人都吵醒嗎? Grand Hotel (1932)
You know, I think we should just get rid of all the paper and go back to using whatever it is they were using before paper was invented.[JA] 報告書は用途に沿って 理しろ 紙がない時代だったらどうするんだ? They Grow Up So Quickly (2016)
"You see, little missy, i'm on a journey throughout Sweden, in search of a person I must find at all costs."[CN] "你明白,小妹妹,我游遍了个 瑞典,寻找一个我必须找到的人" The Phantom Carriage (1921)
" A whole year "[CN] 一 The Blue Angel (1930)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント調[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
ステム幅[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
データ合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency [Add to Longdo]
ドキュメント[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
バウンダリ調[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
ファイル属性不合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
位置調[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
競合理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
境界調[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] alignment [Add to Longdo]
自発的判断による不合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]
構造プログラミング[せいこうぞうプログラミング, seikouzou puroguramingu] structured programming [Add to Longdo]
合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency [Add to Longdo]
[せいすう, seisuu] integer, integer number [Add to Longdo]
数以外[せいすういがい, seisuuigai] non-integer [Add to Longdo]
数型[せいすうがた, seisuugata] integer type [Add to Longdo]
数計画法[せいすうけいかくほう, seisuukeikakuhou] integer programming [Add to Longdo]
数値[せいすうち, seisuuchi] integer value [Add to Longdo]
定時間[せいていじかん, seiteijikan] settling time [Add to Longdo]
[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]
[せいりゅう, seiryuu] rectification (vs) [Add to Longdo]
流器[せいりゅうき, seiryuuki] rectifier [Add to Longdo]
[せいれつ, seiretsu] alignment [Add to Longdo]
列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
列用ファイル[せいれつようファイル, seiretsuyou fairu] sort file [Add to Longdo]
調[ちょうせい, chousei] modification, alteration [Add to Longdo]
調水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
数値[ひせいすうち, hiseisuuchi] non-integer value [Add to Longdo]
非負[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
える[ととのえる, totonoeru] ordnen, vorbereiten [Add to Longdo]
[せいび, seibi] Vorbereitung, Erhaltung, Versorgung [Add to Longdo]
形外科[せいけいげか, seikeigeka] plastische_Chirurgie [Add to Longdo]
[せいすう, seisuu] die_ganze_Zahl [Add to Longdo]
[せいり, seiri] Ordnung, Regelung, Abbau [Add to Longdo]
調[ちょうせい, chousei] Regulierung, Ausgleich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top