Search result for

*拘置所*

(50 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 拘置所, -拘置所-
Japanese-English: EDICT Dictionary
拘置所[こうちしょ, kouchisho] (n) prison; detention house; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rebel was ultimately captured and confined to jail.ついに反逆者は捕らえられ、拘置所に入れられた。
The notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.悪名高い反乱兵はついに捕らえられ、拘置所に身柄を拘束された。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is from a live security feed... from our holding cells downstairs.[JA] これは 階下の拘置所の ライブの監視映像だ Black Hearts (2014)
Same guy that questioned me in county lockup?[JA] 郡拘置所で俺の尋問をしたやつか? The Demon Hand (2008)
This is your "get out of jail free" card.[JA] 拘置所から出られるカードかも Disrupt (2014)
They're transferring me to central holding.[JA] 俺は中央拘置所に移送される The Dark Knight (2008)
And in exchange, you know what? You get a free bed and meals.[JA] これから拘置所に入るんだ Big in the Philippines (2014)
It's the strongest jail in Indiana.[JA] インディアナで最も 強固な拘置所です Public Enemies (2009)
19 days ago, she disappeared from Sacramento County jail.[JA] 19日前 彼女は サクラメント郡拘置所から消えた Cherry Picked (2012)
Will you accept a collect call from Metropolitan Detention Center, Brooklyn, on behalf of Terrence?[JA] コレクトコール受けられますか 首都の拘置所からブルックリンの テレンスさんです Legacy (2012)
Seem to recall you being shuttled off to jail before we landed here.[JA] ここに落ちる前は拘置所に 送られるとこだったんだろ? The Economist (2008)
Oh, right, I was talking about how they're clearing the roads and you're about to be transferred to Central Booking.[JA] 道の除雪具合を聞いてきたが 君は 中央拘置所に移されることになった Snow Angels (2013)
Any foolishness, and you go back to detention.[JA] 馬鹿なマネをすれば 拘置所に逆戻りよ Green Thumb (2013)
REINECKE: Answer him or they'll drop you in a black hole in Cook County.[JA] 答えろ クック・カウンティーの 拘置所に ぶち込むぞ Public Enemies (2009)
You are to be transferred to corporate detention as ordered by the chairman of superior council.[JA] 共同体 上級議長の何において 被告を拘置所に 移送するものとする Second Degree (2013)
Anthony transferred in from juvie, where he served the better part of his childhood for killing his father.[JA] アンソニーは少年拘置所から 移されて来た 彼とは青春を そこで過ごした 父親を殺したからだ The Devil You Know (2014)
Victor Dashkov will be confined to a holding cell downstairs until he can be transferred to the Royal Court Prison to await trial.[JA] 彼が拘留のために 拘置所に― 移されるまで 地下の待機房に入れます Vampire Academy (2014)
You think I care if I spend a few nights in jail?[JA] たった数日の 拘置所生活が心配だと? Tower Heist (2011)
- Rikers island.[JA] 拘置所です Blame the Victim (2007)
You take me out of jail. You bring me to the woods.[JA] 拘置所から出し 森へ連れて来て Wesenrein (2015)
I promise we will put you in a federal prison far away from California.[JA] カリフォルニアから遠く離れた連邦拘置所に あなたの身柄を移すと約束するわ The Great Red Dragon (2013)
Riker's island.[JA] 拘置所です Do You Regret What We Did? (2007)
He was transferred from Leavenworth to our detention center in D.C.[JA] レベンワースから我々DCの拘置所に移された The Accountant (2016)
He's in jail.[JA] 拘置所 Bone Tomahawk (2015)
Yes, sir. He's in holding.[JA] はい、拘置所です Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
At the jail?[JA] 拘置所? Born to Run (2009)
He's going directly to Cook County Jail.[JA] 直接クック・カウンティー 拘置所に 向かってます Public Enemies (2009)
Kit Walker escaped custody.[JA] 奴は拘置所から脱走した Dark Cousin (2012)
You want the blueprints for the Los Angeles County Jail.[JA] ロサンジェルス郡拘置所の図面ね Born to Run (2009)
No. I'm--i'm happy to stay in jail for now.[JA] いや しばらく拘置所で大人しくしていよう Scarlet Ribbons (2011)
Following his attempted suicide, he is being held at Sugamo Prison, awaiting trial for war crimes.[JA] 巣鴨拘置所 自殺未遂後 彼は巣鴨拘置所に拘留されていて Emperor (2012)
Forgive me. But even for a man who died and then spent the night in jail, you look like crap.[JA] 最悪だな 死んだ上に 拘置所で一晩過ごすとは Pilot (2014)
- Bailiff,please take the defendant into custody.[JA] - 警備員、被告人を拘置所 Eggtown (2008)
I'll be in charge of transporting you to the federal detention center in davis.[JA] 私が デイヴィスの連邦拘置所に君を移送する Miss Red (2009)
Uh, judge says we can pick her up at county jail tomorrow.[JA] 明日 郡の拘置所に引取りにいくように 判事は 言ってる The Crimson Ticket (2012)
If you care about them, I'd advise you to free Ziro the Hutt from the detention center. You should know that the Republic does not take kindly to such threats.[JA] 彼らの運命を大事にしてるなら、ジロ・ザ・ハットを 拘置所から自由にして 共和国にとってそういう脅しを快く思わない Hostage Crisis (2009)
You'll be the John Dillinger of the Metropolitan Detention Center.[JA] 君が首都拘置所の ジョン・デリンジャーになるんだ Granite State (2013)
Someone drove her out of the jail.[JA] 誰かが 彼女を車に乗せて拘置所を出た Cherry Picked (2012)
In a few days he'll get transferred to a federal detention center.[JA] 数日後には 連邦拘置所に移されるだろう Red Listed (2013)
Let's get to the jail.[JA] 拘置所へ行こう Bone Tomahawk (2015)
How the fuck are you going to jail tomorrow.[JA] なんてこと 明日には 拘置所に入ることになるなんて I Wasn't Ready (2013)
The reason he's still in a prison cell is cos he chose to be there.[JA] 奴は自ら望んで 拘置所にいるんだ The Reichenbach Fall (2012)
I need more here, or I'm gonna have to lock you up tonight with a bunch of guys who really don't like molesters.[JA] 今晩は拘置所で 痴漢好きな男たちと The Lost Love in the Foreign Land (2014)
Prison. Not jail.[JA] 刑務所よ 拘置所じゃないわ I Wasn't Ready (2013)
Ward of the state of Maryland's foster care and juvenile detention systems from age 11 to 18.[JA] メリーランド州の被後見人 里親制度 少年拘置所 11から18歳まで The Accountant (2016)
A high-security detention center in Manhattan under special administrative measures.[JA] マンハッタンの 警備の厳重な拘置所 特別な行政措置の下で Allegiance (2014)
She's phoning county lockup, arranging a meeting with Pope... alone.[JA] ハンセンがポープと 拘置所で会うつもりだ 1人で Pilot (2011)
And then we will do 20 years in Leavenworth for looting.[JA] それでは私たちは略奪の罪で 拘置所に20年入ることになります The Mummy (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拘置所[こうちしょ, kouchisho] Haftlokal, Gefaengnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top