ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*情怀*

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 情怀, -情怀-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You feel something else for me, you just won't admit it.[CN] 你对我也有异样的情怀 只是你不肯承认 The Twilight Saga: Eclipse (2010)
You suspect things.[CN] 你对事情怀 The Addams Family (1991)
- You weren't in the mood.[CN] -你没心情怀 Pilot (1993)
And I know you feel something for me.[CN] 我知道你对我有些异样的情怀 The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Take what you want, man.[CN] 不关心人民" 情怀 或期望。 以你想要什么的人。 A Little Bit Zombie (2012)
But unfortunately my romantic vein violated my never failing intuition of a detective.[CN] 但不幸的是我的浪漫情怀 违背了我从未失败的侦探直觉 Downtown - Die nackten Puppen der Unterwelt (1975)
Of the way we were[CN] 昔日情怀 The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
It's a lost breed of rare creatures[CN] 你还相信世上有这样的情怀吗? Oi chum mai (2014)
I was on Delancey Street looking for Torah covers but really I was at a revival house watching The Way We Were.[CN] 我是德兰西街 寻找托拉覆盖. .但我真的是在一个复苏的房子 看着往日情怀 Loving Leah (2009)
- Pan Pipe Moods? - Those are dad's old CDs.[CN] 《排笛情怀》? Reprise (2006)
Since we never really had any understanding of a romantic nature...[CN] 既然我们从没有真正领略过浪漫情怀 Lilith (1964)
- I wasn't in the mood.[CN] -我没有心情怀 Pilot (1993)
I think that fascination, helped them decide to establish their homes in LA in 2004[CN] 我觉得正式这种情怀,促使他们2004在洛杉矶扎根 Daft Punk Unchained (2015)
Oh, right. Emotionless suspects[CN] 对啦,无情怀 The Four (2012)
He was still broken up over his mother, yeah.[CN] 他还是无法断除与母亲之间的情怀 Dawn Rider (2012)
Ah, it fits diane's romantic soul.[CN] 但挺符合Diane的儿女情怀 The Line (2014)
No. You know, it's my mood.[CN] 对 这正是我想体现的情怀 The September Issue (2009)
To do[CN] 情怀 Annie Hall (1977)
Not bad in highlighting male sentiments.[CN] 尤其突出了男人的情怀 What Women Want (2011)
For my self-made disconnect from those who wanted nothing from me but to further their own petty feelings of self-delusion.[CN] 对于我的自制 从这些断开 谁想要什么,从我 但进一步的 自己的小资情怀 自我欺骗。 Listen Up Philip (2014)
I can only assume your connection to this place is growing at a similar rate and that sooner or later the instincts that led you into the prison cell I found you in will return.[CN] 我知道 我每在这里多待一天 我骨子里的伦敦情怀就减少一分 XXV. (2016)
Of your father, too. The place is steeped in them.[CN] 侵透着你爸爸的无限情怀 Nihon chinbotsu (2006)
It fulfills the end-of-world vision.[CN] 它充满了末日情怀 Night Moves (2013)
You asked me once if it was true what my enemies say of me.[CN] 而我猜想 你对这片土地的情怀 也在以相同的速度增长 迟早有一天 XXV. (2016)
Their patriotism equals our profit.[CN] 他们的爱国情怀 正好能为我们赚取利润 Chinese Zodiac (2012)
- Count Basie? - Ellington.[CN] 艾灵顿,往日情怀 Metro (1997)
We are not above compassion for those in misery.[CN] 我们还是很有悲天悯人的情怀 Ladyhawke (1985)
Lena what's your progression of your spring collection.[CN] LENA,那个"少女情怀"节目准备怎样? Chuet sai hiu bra (2001)
Air condition and Pan Pipe Moods is standard equipment in a Volvo?[CN] 《排笛情怀》是富豪车标准配备? Reprise (2006)
He's not 20 anymore, but there's something youthful about him.[CN] 他不再是青春年少, 可他身上还有些少年情怀 A Tale of Springtime (1990)
We'll remember you with nostalgic fondness.[CN] 我们会深情怀念你的 The Re-Entry Minimization (2012)
It makes up for his inferiority complex.[CN] 用巨大的悬挂系统来弥补自卑情怀 Need for Speed (2014)
Sentimental Mood.[CN] 《伤感情怀 Prime (2005)
they clearly had a fascination for that time period[CN] 他们很明显对那个时代有种特殊的情怀 Daft Punk Unchained (2015)
So I need to pull myself together pick up a pen and get it all out in my journal.[CN] 我得重振雄风 写一下日记 抒发一下情怀 The Bon Voyage Reaction (2013)
So you cannot honestly say Don Edmonds was inspired to make an anti-Nazi film because of his strong political feelings.[CN] 所以你不能说实话唐 埃德蒙兹的灵感 使 因为反纳粹的电影 他强烈的政治情怀 American Grindhouse (2010)
For simple things that it is essential feelings[CN] 对于那种朴素的东西 情怀是不可或缺的呢 Akumu Chan the Movie (2014)
Maybe we're doing this all backwards.[CN] 或许我们该重拾往日情怀 Episode #1.8 (1990)
Because it encompasses My southern roots.[CN] 因为它包含着我的南方情怀 Blind Auditions, Part 5 (2013)
With a healthy respect for Aristotle and a soft spot for Saint Thomas.[CN] 对于亚里士多德要有雅量 对于圣托马斯要有情怀 Love at the Top (1974)
Delicate and unique, a complex world of intricate relationships between animals, plants and people beneath the clouds.[CN] 雅致而又独特的 人类难以割舍的自然情怀都汇聚在这 美丽的彩云之南 Shangri-La (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top