ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*恭喜*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 恭喜, -恭喜-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] (vi) แสดงความยินดี
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, ] สวัสดีปีใหม่

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Congratulations.[CN] 恭喜恭喜 Where the Sidewalk Ends (1950)
Congratulations[JP] おめでとうございます 恭喜 Cape No. 7 (2008)
Congratulations for Noriko[CN] 恭喜纪子 Early Summer (1951)
I congratulate you. - I congratulate you.[CN] 恭喜你,我恭喜 Casablanca (1942)
Well, congratulations. You've got it all laid out for you so you can wallow in self-pity.[CN] 恭喜,你拥有一切的东西了 The Bad and the Beautiful (1952)
Congratulations.[CN] 恭喜 Adam's Rib (1949)
Oh, I congratulate you, Clive...[CN] 恭喜你, 克莱夫 The Hidden Room (1949)
Congratulations, you wicked girl![CN] 真是恭喜你了 Episode #1.4 (2004)
-Congratulations, Miss Harrington.[CN] 恭喜你,赫灵顿小姐 谢谢 All About Eve (1950)
And I must congratulate you upon the way Maxim looks.[CN] 我得恭喜你迈克西姆现在看起来很开心 Rebecca (1940)
Congratulations.[CN] 恭喜 The Naked City (1948)
Congratulations on your little set-to with Rowley.[CN] 恭喜成功摆脱罗利 Foreign Correspondent (1940)
Bravo a hundred times. A hundred times, thanks.[CN] -恭喜 La Poison (1951)
That's wonderful. My congratulations.[CN] 太好了 恭喜 Late Spring (1949)
- Congratulations.[CN] - 恭喜 The Hidden Room (1949)
Congratulations![CN] 恭喜了! The Hidden Room (1949)
I suppose you, too, want to congratulate me... as the father of the heir to the throne of Russia.[CN] 殿下! 我想你也想恭喜我... 作为俄罗斯皇位 继承人的父亲 The Scarlet Empress (1934)
Congratulations. I knew you'd stick their stocks right back in their teeth.[CN] 恭喜了,我知道你能摆得平他们 Scandal Sheet (1952)
- Congratulations.[CN] - 恭喜 Gilda (1946)
You should have told me. Congratulations again, Mr. Baldwin.[CN] 你应该告诉我 再次恭喜你,包温先生 His Girl Friday (1940)
Congratulations![CN] 恭喜 Lifeboat (1944)
Congratulations![CN] 恭喜你啊阿欣 Taki no shiraito (1933)
Congratulations, Master Wooley.[CN] 恭喜 乌利先生 Congratulations, Master Wooley. I Married a Witch (1942)
Congratulations![CN] 恭喜 Early Summer (1951)
You old seven times a son of a gun. Congratulations.[CN] 你小子真是好样的,恭喜你了 It's a Wonderful Life (1946)
- Congratulations.[CN] 恭喜 Adam's Rib (1949)
- Well, how do you do? And congratulations.[CN] - 哦, 你好,恭喜 Scandal Sheet (1952)
Or should I say congratulations?[CN] 我幹嗎要說恭喜 Adam's Rib (1949)
- Congratulations.[CN] - 恭喜 I Wake Up Screaming (1941)
Congratulations, Noriko.[CN] 恭喜你,纪子 Late Spring (1949)
- Let me be the first to congratulate you. - What's that, old man?[CN] 一那我第一个恭喜你 一恭喜什么,老人家? Blithe Spirit (1945)
Congratulations on your promotion, Lieutenant. OK, OK.[CN] 恭喜你高升,警长 Where the Sidewalk Ends (1950)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 恭喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Good night, Doctor. - Congratulations, Madame Arcati.[CN] 一晚安,医生 一恭喜你.阿卡提夫人 Blithe Spirit (1945)
That's twice in a row. Congratulations.[CN] 连续第二次 恭喜 Double Indemnity (1944)
- You congratulate the husband.[CN] - 你该恭喜我这个丈夫 Gilda (1946)
-Congratulations, Eve. -Thank you, Karen.[CN] 恭喜了,夏娃 谢谢你,凯伦 All About Eve (1950)
- Congratulations.[CN] -恭喜 It Happened One Night (1934)
How nice for Lloyd. How nice for Eve. How nice for everybody.[CN] 恭喜洛伊,恭喜夏娃 恭喜大家 All About Eve (1950)
Our congratulations, Mr Deeds.[CN] 迪斯先生,恭喜 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- I always have time for congratulations.[CN] 你打来恭喜 The Red Shoes (1948)
My congratulations. - Thank you.[CN] 恭喜 谢谢 Late Spring (1949)
Congratulations.[CN] 恭喜你. When Strangers Marry (1944)
Congratulations.[CN] 恭喜 Le Plaisir (1952)
- Congratulations. - I got that lighter as a present.[CN] 恭喜你 这个打火机是别人送我的 The Naked City (1948)
- I congratulate you. - The mousse wasn't quite right.[CN] 恭喜你 一奶油冻好像不太好 Blithe Spirit (1945)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.[CN] 我该恭喜祝福你们俩 Rebecca (1940)
Congratulate Walter on his sets, Lucien on her costumes...[CN] 恭喜瓦尔特的舞台设计 和卢西安的服装搭配 The Bad and the Beautiful (1952)
-Well, how do you do? Congratulations.[CN] -幸会,恭喜你了 It's a Wonderful Life (1946)
Congratulations. Skål. Good work, Eve.[CN] 恭喜你了,干得好,夏娃 All About Eve (1950)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top