ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*快出来*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 快出来, -快出来-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, get out, quick![CN] 好了 快出来! Dead Reckoning (1947)
Just get out and shut up. You, too. Get out.[CN] 闭嘴 快出来 你也一样 快出来 American Graffiti (1973)
Come out, Lazar. Welcome your guest.[CN] 拉札 快出来迎接贵宾 Marketa Lazarová (1967)
Come out![CN] 快出来 A Fistful of Dollars (1964)
- Alright, pig... get out here![CN] -你快出来 Under the Sheets (1976)
Come on out, you Peeping Tom![CN] 快出来 你这偷窥狂! Carry On Screaming! (1966)
Come on. Get out of there.[CN] 加油 快点 快出来 Cheyenne Autumn (1964)
Come on, come out. We'll change positions.[CN] 快出来 我们换个位置 The Legend of Paul and Paula (1973)
Come on out, Brown![CN] 快出来 布朗! The Big Combo (1955)
Get out of your cellars, you won't be punished![CN] 我包你们没事 快出来吧... The Commissar (1967)
Get out, I'll drive. Move off.[CN] 出去 我来开车 快出来 Malicious (1973)
Out.[CN] 快出来 Sea Fog (2014)
Come on out here, Sonny.[CN] 快出来吧,桑尼! Dog Day Afternoon (1975)
Keep everybody freshened up. We'll be with you quick.[CN] 先让大家振奋起来 我们很快出来 Giant (1956)
Hey baby, come on out.[CN] 嗨 宝贝 快出来 The Roommates (1973)
I think I got it now. Get out before I shoot again![CN] 快出来 否则我再开枪 Saboteur (1942)
What are you doing? (Springs boing) Oh, come on out, quick, Anthea, it's a smashing day.[CN] 你在干什么? 快出来 安思 阳光明媚 Carry On Camping (1969)
Get out, hurry.[CN] 快出来 Frank & Eva (1973)
Rusty... come on out, honey.[CN] 拉斯蒂 Rusty... 快出来 亲爱的 come on out, honey. Viva Las Vegas (1964)
Come on.[CN] 快出来 Sabrina (1954)
Come on out for a second, please.[CN] 桑尼 快出来 Dog Day Afternoon (1975)
Come on out.[CN] 快出来 The Midnight Sun (1961)
Come quick, theyre here again![CN] 你们赶快出来,洋鬼子又来了 快点快点 The Way of the Dragon (1972)
Come on out.[CN] 快出来 O Lucky Man! (1973)
All right, come on outta there.[CN] 别躲了,快出来 Some Like It Hot (1959)
We're going to take some pictures. Come on Blanche, get out of there![CN] 快来 快出来 Bonnie and Clyde (1967)
My God![CN] 快出来 The Adventures of Baron Munchausen (1988)
- I'm sorry - this young man - is soon to continue his education as a Frank Halpingham Award Scholar[CN] 我不能再拖延下去了 你最好快出来 The Graduate (1967)
Hurry up.[CN] 快出来 Celestine, Maid at Your Service (1974)
Out![CN] 快出来 Bandits (2001)
Sabrina, come out of there.[CN] 莎宾娜,快出来 Sabrina (1954)
Come on out.[CN] 快出来 Celestine, Maid at Your Service (1974)
Hey. Hey, hold on, hey, mister. Come on back out here![CN] 等等,你快出来 It's a Wonderful Life (1946)
Come on.[CN] 快出来 Some Like It Hot (1959)
Could you come out, sir? They're all going nuts![CN] 快出来,乘客都慌乱失措 Foreign Correspondent (1940)
Come out! Come![CN] 快出来! A Girl in Australia (1971)
Come on, out you come![CN] 你给我过来 快出来 出来 The Blue Angel (1930)
Then come out.[CN] 既然已经好了就赶快出来 Episode #1.4 (2004)
Come on out, baby.[CN] 快出来,宝贝 The Midnight Sun (1961)
Davey, come on out while I fix lunch.[CN] 戴维 快出来 我做午餐去了 Burnt Offerings (1976)
Hey, guys, come on out![CN] 嗨,兄弟们,快出来! Pork Chop Hill (1959)
We don't want to shoot unless you make us, so come on out and talk it over.[CN] 我们不想开枪除非你逼我们 We don't want to shoot unless you make us, 所以快出来谈谈 so come on out and talk it over. This Gun for Hire (1942)
Xiao Er, Xiao San, come out[CN] 小二、小三快出来 The Delightful Forest (1972)
Come on out, Camilo.[CN] 快出来 卡米洛 Malicious (1973)
Nancy, get out of here. Run and hide.[CN] 南茜 快出来 去躲起来 Cape Fear (1962)
Up! Everyone out! Come on, all of you![CN] 大家快出来 Father Goose (1964)
Come on out, Sonny.[CN] 快出来吧! 桑尼 Dog Day Afternoon (1975)
Out. Out. Get out of the car.[CN] 出来 出来 快出来 American Graffiti (1973)
Come on out![CN] 鼠辈们! 快出来 French Connection II (1975)
Come on out, Tiger.[CN] 快出来 老虎 Irma la Douce (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top