ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弹奏*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 弹奏, -弹奏-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹奏[tán zòu, ㄊㄢˊ ㄗㄡˋ, / ] to play (musical instrument, esp. string), #26,835 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your sister plays with extraordinary feeling for one so young.[CN] 令妹这么年轻 弹奏时的感情却异常丰富 我相信 她会感谢您的好评的 Episode #1.1 (2008)
We got people playing stringed instruments.[CN] 人们弹奏弦乐 Four Lions (2010)
I mean, so the fantasy which all starts when you're strumming your tennis racket in front of the mirror, you know... the fantasy was able to grow until it blew up.[CN] 试图支付 为该死的公交车,你知道的。 我的意思是, 所以幻想这一切都始于 当你弹奏 你的网球拍 Big Star: Nothing Can Hurt Me (2012)
I always wished I could have played her something, so I've been writing her this song for when I see her again.[CN] 我一直希望能给她弹奏一曲 为了重逢时刻 我一直在创作一首歌 Safety Not Guaranteed (2012)
"And tonight, I distract myself by playing the Guqin Lute..."[CN] "今晚 我试图通过弹奏古琴琵琶 来驱散自己的苦闷之情..." Flight of the Red Balloon (2007)
I'd love to play.[CN] 我很想弹奏 Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009)
Well, why don't we have Mr. Claydon come down here?[CN] 我们为什幺不请他来这儿呢 在地道里弹奏是非常棒的 The Soloist (2009)
As Doris droned on I searched the crowd for Norman, but he was nowhere to be found.[CN] 多丽丝支支吾吾弹奏时... 我在人群里搜寻诺尔曼的身影 但是没找到 That's What I Am (2011)
Like the slapback on Scotty Moore's guitar on Mystery Train.[CN] 就像史考特・摩尔在神秘列车里弹奏的吉他声,回旋山谷 The Vow (2012)
Playing blues music, music of the Chess catalog, not going with the flow.[CN] 我们弹奏一些布鲁斯音乐 Chess公司曲目表上的那些歌 拒绝跟风 It Might Get Loud (2008)
If you can get just the right musical phrase and then play it a million different ways, and backwards and upside dovm and different instrumentation, it unifies the entire film.[CN] 如果你理解这个音乐片段 然后用多种方式来弹奏它 倒退颠倒,用不同的乐器 这些使得整个电影统一化了 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
Singing a Chu's song in front of Qin's officials![CN] 竟敢在大秦命官面前弹奏楚曲 White Vengeance (2011)
I'm really good at Guitar Hero, you know, on PlayStation, and I was so good at it, I thought, like, "Maybe I should get a guitar."[CN] 你知道,我很擅长玩PS游戏机上的《吉他英雄》 (注: 《吉他英雄》是一款模拟吉他弹奏的电子游戏) 我玩得很好 我便想:"也许我该买把吉他" Funny People (2009)
*Can't cha see me on the stage performing Mozart.*[CN] *在舞台上弹奏莫扎特* Tangled (2010)
J He played it left hand J[CN] 他用的左手弹奏 Chronicle (2012)
[ Guitar strumming ][CN] [吉他弹奏] Jolene (2008)
Sometimes you gotta play the tune your audience wants to sing to, Kit.[CN] 有时你得弹奏观众愿意跟着唱的曲调, Kit. Kit Kittredge: An American Girl (2008)
This is the instrument Boya... played to Ziqi The Qin[CN] 这就是当年伯牙弹奏给 子期听的时候用的乐器... Love in Disguise (2010)
Bass man Babobabo like a Bootsy Collins around here[CN] 不要总是弹奏"吧咯吧咯" Redline (2007)
Hausner is going to play for us.[CN] 豪斯纳要为我们弹奏一曲 Revanche (2008)
Would you like to hear me play a bossa nova standard?[CN] 你想听我用竖琴弹奏波萨诺伐舞曲吗? The Infestation Hypothesis (2011)
I always wanted to simplify it and make it more pure, and so I found ways of playing those chords where I'd eliminate certain notes.[CN] 我总是想简化它 让它听上去更纯净 我找到了弹奏这些和弦的方法 但需要去除一些特定的音 It Might Get Loud (2008)
Rumor says his spirit appears every night and plays that piano.[CN] 谣传是那个人的亡灵 在夜晚出现弹奏钢琴 The Perfect World of Kai (2007)
[Ken playing mid-tempo melody][CN] [肯在弹奏中速音乐] Life in a Day (2011)
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own![CN] 东西都在乱动 钢琴也自动弹奏 The Secret of Moonacre (2008)
Jedi's will parachute into war zones, utilizing sparkly eyes technique, ...carrying symbolic flowers and animals, ...playing indigenous music and words of peace...[CN] 超异能战士可以空降进入战区 使用【闪光眼】术 带着象征性的花草动物 弹奏当地的音乐及和睦的歌曲 The Men Who Stare at Goats (2009)
He just puts a little chicken feed on the keys that he wants the chicken to peck so he can play a song.[CN] 他只是把鸡食放在琴键上,让鸡去啄 就能弹奏曲子了 Cop Out (2010)
She says, "Do you play an instrument?"[CN] 她问 "你会弹奏乐器吗" She says, "Do you play an instrument?" The Wiggly Finger Catalyst (2011)
It's my thing. You know, I Iike to get out here in the elements and rock out.[CN] 这是我的家伙,你知道,我喜欢在天气不好的时候来这 弹奏摇滚乐 It Might Get Loud (2008)
And they play violins. Handmade violins.[CN] 然后他们弹奏小提琴 手工制的小提琴 The Limits of Control (2009)
You sat down and played this wonderful Chopin piece on the piano for me, but it sounded more like death metal.[CN] 你坐着为我弹奏这美妙的肖邦钢琴曲 但听起来更像死亡金属 Infestation (2009)
But, now... and this is remarkable, if I change to atonal clusters.[CN] 可是,现在 太不可思议了 如果我弹奏无序的乱调 Sherlock Holmes (2009)
Well, I--yeah, I mean, if you consider the voice an instrument, I played.[CN] 实际上是说弹奏演出的乐队 没错 A Case of You (2013)
Our first act is Doris Gebben who will play a lovely Beethoven piece on the standup bass.[CN] 首先欢迎多丽丝·戈宾 她将用立式贝司弹奏一首 动人的贝多芬曲目 That's What I Am (2011)
She looks so serious when she plays[CN] 她弹奏的时候很严肃 Atonement (2007)
Play?[CN] 弹奏? One Day (2011)
This states that she does not now nor does she intend to play a percussive or brass instrument.[CN] 这条规定她现在和将来都不能 弹奏打击乐器或铜管乐器 The Vartabedian Conundrum (2008)
He got serious about playing guitar.[CN] 他现在开始认真弹奏吉他了 16 Wishes (2010)
Doris Gebben plays the upright bass?[CN] 多莉斯·戈宾弹奏立式贝斯 That's What I Am (2011)
I... keep looking at the man playing piano, and I believe it or not, recognize his face from some old sheet music.[CN] 不,不,我... 我... 看那人在那儿弹奏钢琴, Midnight in Paris (2011)
Well, that's the problem. I play it with too much emotion.[CN] 这是个问题,我弹奏的时候投入太多感情了 The Mortal Instruments: City of Bones (2013)
Let's shake this rust out and start jammin'.[CN] 别瞎玩了 开始弹奏 Ramona and Beezus (2010)
When Boya plays of the tempestuous sea[CN] 当伯牙弹奏波涛的大海 Love in Disguise (2010)
Do you play?[CN] 你也弹奏乐器吗? The Simpsons Movie (2007)
Just make it fit to what you're hearing.[CN] 只要弹奏的符合你所听到的 Bandslam (2009)
I'll strum.[CN] 我会弹奏 Monogamy (2010)
I would ask myself "What happened to that 13-year-old girl"[CN] 我会问自己 "弹奏蓝色吉他的 Katy Perry: Part of Me (2012)
*Yep, I'd rather be called deadly.*[CN] *我弹奏杀手的音乐* Tangled (2010)
He said the dancer inside would spin - if I managed to play the chords right when I was learning the piano.[CN] 我学钢琴的时候 他说如果我弹奏正确 里面的舞者就会旋转 Imaginaerum (2012)
We're going to hear him play.[CN] 我们要听他弹奏 One Day (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top