Search result for

*延误*

(52 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 延误, -延误-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay, #11,561 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes it gets slightly delayed.[CN] 有时候会有点延误 OMG: Oh My God! (2012)
Yes, I wanted to make it a surprise, but my flight's delayed.[CN] 是的,我想你惊喜, 但延误了航班。 Covert Operation (2014)
We can't afford any delays. Okay. Should I call Yang?[CN] 不能有丝毫延误 Sorry Seems to Be the Hardest Word (2013)
Sorry for the inconvenience. There must've been mistakes.[CN] 很抱歉,可能是因为接线延误造成 Always (2011)
And finally, after five months of delays, he has had access to the discovery, the evidence that the prosecution has.[CN] 最后,经过五个月的延误, 他已经获得的发现, 有证据表明,原告。 Deep Web (2015)
You have made time an ally of the Rebellion.[CN] 皇帝无法再容忍任何延误 The Emperor will tolerate no further delay. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Far from it in the meantime.[CN] 时间延误太多了 Far from it in the meantime. A Cyclone (2014)
Sir, put the gun down.[CN] 我就奇了怪了 保安竟然让小流氓闯进来 致使生产线延误了一秒钟 Okja (2017)
SHE'S JUST BEEN HELD UP.[CN] 她只是被延误 How I Live Now (2013)
They want us to take a look at some containers that were loaded late.[CN] 他们想让我们去检查一下延误装船的集装箱 Contraband (2012)
Really foggy in Beijing this morning, the flight was delayed.[CN] 北京早晨大雾,飞机一直延误 Don't Go Breaking My Heart (2011)
Yeah. Planes get delayed.[CN] 对 航班会延误 In Control (2013)
- The delay was a technicality.[CN] - 延误是技术性的 Je Ne Sais What? (2013)
We've heard word of rumors circulating through the city.[CN] 工程屡屡延误 保密工作又出漏洞 After so many setbacks and delays, and now this. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
A plan that we're ready to put back online today.[CN] 一个我们准备好的计划 延误在线今天。 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
- The train arrives with a delay ...[CN] -火车有延误... Winter Sleep (2014)
DC Department of Transportation is warning drivers to prepare for delays due to street closures downtown Thursday through Saturday.[CN] 告诫司机朋友们 由于市区街道封闭 从星期四至星期六做好延误准备 A Red Wheelbarrow (2013)
Looks like Nathaniel dietrick's flight was delayed and he's just deplaning with someone else, male, 60s.[CN] Nathaniel Dietrick的航班好像延误了 他和另外一个人一起刚刚下机 Return to Sender (2014)
You can make calls at the military headquarters, right?[CN] 原来打算送你 不过时间延误了 马上得离开 Episode #1.8 (2016)
Undo the restraints.[CN] 我刚收到把所有人转移到休息厅的命令,不得延误 The Thinning (2016)
Now I have taken down this incapable marshal,[CN] 今天拿下这延误战机的无能元帅 Legendary Amazons (2011)
They're delayed with attacks in the south.[CN] 他们因为南方的攻击延误了 他们因为南方的攻击延误了 他们因为南方的攻击延误 The Crown and the Dragon (2013)
all the international flights will be delayed[CN] 由于管制中心的机械故障 国际线路航班有所延误 .Hack//The Movie (2012)
Flight will be delayed.[CN] 喂,航班延误 Marry a Perfect Man (2012)
All I know is, flight delays make nice people cranky and cranky people crankier.[CN] 我只知道 航班延误 All I know is, flight delays 能让好脾气变成"不高兴" 而"不高兴"更变本加厉 make nice people cranky and cranky people crankier. Grounded (2014)
If your father's flight is delayed, we might have to stay in a hotel.[CN] 如果爸爸的飞机延误, 我们将不得不留在酒店。 Nailbiter (2013)
Leaving Labour Day motorists with more than the usual delays.[CN] 给劳动节的驾车族造成个更多的延误 Labor Day (2013)
Connecting flights to Berlin have been delayed for hours.[CN] 去往柏林的转机已经延误几小时了 Three Monkeys (2015)
Believe in them.[CN] 只是静观其变的话 一旦延误时机怎么办 Space Battleship Yamato 2199 (2012)
- The flight was delayed.[CN] - 航班延误 One Small Hitch (2013)
Your flight's delayed three hours.[CN] 你的航班延误三个小时 Your flight's delayed three hours. The Wedding, Part 1 (2014)
- Half an hour, an hour late?[CN] -延误半小时到一小时 Winter Sleep (2014)
The word city official keep repeating is 'timing'.[CN] 宁可延误,不酿灾难 Sully (2016)
"Any unexplained delay in shipping[CN] "运送中未经解释的延误" Je Ne Sais What? (2013)
Delays are a drag, huh?[CN] 延误真烦人哈 Delays are a drag, huh? Grounded (2014)
Director of flight delays[CN] 处长的班机延误 Cold War (2012)
Every effort is being made to clear the runways, but until the snow lets up, everyone get comfortable-- could be an hour... could be more.[CN] 都被暂时延误 are being temporarily delayed. 我们正在尽最大努力清理跑道 Every effort is being made to clear the runways, 但在雪势减小之前 but until the snow lets up, Grounded (2014)
What do you mean, flight's delayed?[CN] 你是什么意思, 航班的延误 Battledogs (2013)
We should have some more information shortly.[CN] 旅客朋友们 抱歉飞机延误 我们很快会有更多信息 Pilot (2014)
Excuse me.[CN] 借过 飞机延误就够糟糕了 Excuse me. Grounded (2014)
No delay?[CN] 没有延误 Winter Sleep (2014)
Commuters may have experienced delays on their drive home this afternoon.[CN] 上班族今天下午开车下班时 会碰到延误 Labor Day (2013)
This is the result of a delayed treatment[CN] 这就是当年延误医治的结果 Love (2012)
I better not miss my flight, kid.[CN] 希望我不延误我的飞机,孩子 Godzilla (2014)
His flight got delayed in San Francisco.[CN] 他的航班在旧金山延误 The Decision Tree (2013)
My flight was delayed.[CN] 我的航班被延误 One Small Hitch (2013)
The plane delays, plugging s ocial media, Toohey rushes back from Japan,[CN] 飞机延误,封锁社交媒体,图希急忙从日本回来 The plane delays, plugging social media, Toohey rushes back from Japan, Falling Hard (2016)
We're 30 minutes behind[CN] 延误了30分钟 The Con Artists (2014)
Ladies and gentlemen, due to the extended delay,[CN] 女士们先生们 由于航班的长时间延误 Ladies and gentlemen, due to the extended delay, Grounded (2014)
The least possible delay...[CN] 不得延误 Haider (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top