ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*庞德*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 庞德, -庞德-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞德[Páng Dé, ㄆㄤˊ ㄉㄜˊ, / ] Pang De (-219), general of Cao Wei at the start of the Three Kingdoms period, victor over Guan Yu 關羽|关羽; Pound (name); Ezra Pound (1885-1972), American poet and translator, #47,299 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Olympe, I didn't know Mr. Bond knew Papa.[CN] 奥莉 , 我不知道 庞德先生认识爸爸 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Mr. Bond wants some information.[CN] -庞德先生想要一些情报 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Mr. Bond is in love with you?[CN] 庞德先生爱上了你? On Her Majesty's Secret Service (1969)
Take Mr. Bond to school.[CN] 带庞德先生到学校去 The Man with the Golden Gun (1974)
Ahmed. Good evening. My name is Bond.[CN] 亲爱的 晚安,我叫做庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
James Bond.[CN] 詹姆斯庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
Guys, it's all zeros.[CN] 唯一能确定的办法就是去一趟庞德溪农场 Toby or Not Toby (2016)
Mr. Bond, may I introduce my daughter, Teresa?[CN] 庞德先生 , 这是我的女儿泰莉萨 On Her Majesty's Secret Service (1969)
But, Commander Bond...[CN] 但庞德长官 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Good day, Bond.[CN] 再见,庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
We are going to the New Territories. Welcome aboard, Commander Bond.[CN] 我们去新界 欢迎,庞德指挥官 The Man with the Golden Gun (1974)
I'm linking in your phones now.[CN] 庞德溪农场 你怎么知道是这里 而不是其他那些 Toby or Not Toby (2016)
I don't think, do you, Mr. Bond... the UN will let it come to that.[CN] 我想不会吧,庞德先生 联合国不会让这事发生吧 On Her Majesty's Secret Service (1969)
An unexpected honor, Mr. Bond.[CN] 想不到的荣幸,庞德先生 The Man with the Golden Gun (1974)
Just because you are Mrs. Bond...[CN] 你是庞德太太了 On Her Majesty's Secret Service (1969)
This way, Monsieur Bond.[CN] 庞德先生,到这边来 The Man with the Golden Gun (1974)
My name's Bond. James Bond.[CN] 我叫做庞德,詹姆斯庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
Oh, come, come, Mr. Bond.[CN] 庞德先生 The Man with the Golden Gun (1974)
Not just disease in a few herds, Mr. Bond... or the loss of a single crop... but the destruction of a whole strain, forever... throughout an entire continent.[CN] 这可不是只让几种动物生病 庞德先生 也不是只会损失一些农作物 而是完全灭绝一切 , 永远灭绝 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Good morning. My name's Bond. James Bond.[CN] 我叫詹姆斯庞德 ,你是 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Now, now. Now, Mr. Bond, you must learn to be absolutely calm... before we can accept you back into polite society.[CN] 庞德先生 我们把你送回文明社会前 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Mr. Bond![CN] -庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Arms of Sir Thomas Bond, Baronet of Peckham, died 1734.[CN] 这是汤姆士庞德的徽章 佩克汉男爵 , 1 734年逝世 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Good morning, Commander Bond.[CN] -早 ,庞德长官 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Excuse me, sir. Commander Bond to see you.[CN] 不好意思 ,庞德长官想见你 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Bond?[CN] 庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
Do not kill me, Mr. Bond.[CN] 不要杀我 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Mr. Bond, this is impossible. I cannot... You're quite right.[CN] 庞德先生,不可能的,我不可 你说得对 The Man with the Golden Gun (1974)
Don't move, Mr. Bond.[CN] 别动 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Forgive me, Mr. Bond.[CN] 对不起,庞德先生 The Man with the Golden Gun (1974)
No, Mr. Bond.[CN] 不想 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Mr. Bond, bullets do not kill.[CN] 庞德先生,子弹不会杀人的 The Man with the Golden Gun (1974)
Are you ready, Monsieur Bond?[CN] 准备好了吗,庞德先生? The Man with the Golden Gun (1974)
- Mr. Bond?[CN] -庞德先生? On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Sir Hilary Bray. Commander Bond.[CN] -希拉里布雷爵士,庞德长官 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Mr. Bond need have no interest in me.[CN] -庞德先生不用对我有兴趣 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- James Bond.[CN] -詹姆斯庞德 On Her Majesty's Secret Service (1969)
No, no, Mr. Bond.[CN] 不 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Commander Bond. How are you?[CN] -庞德长官 ,你好吗? On Her Majesty's Secret Service (1969)
There's an article on 12th-century ceramics and an Ezra Pound poem between a huge Negress in chains and Warhol on the loo.[CN] 有篇关于12世纪制陶术的文章 和一首埃兹拉·庞德诗歌 在被束缚的女黑巨人和上厕所的沃赫尔之间 House of Whipcord (1974)
007... James Bond here.[CN] 我是詹姆斯庞德 On Her Majesty's Secret Service (1969)
It's a very great pleasure for me, Mr. Bond, thanks to Miss Anders.[CN] 这真是我的荣幸 庞德先生 全赖安黛拉小姐 The Man with the Golden Gun (1974)
Nut? You see, Mr. Bond, I always thought I liked animals and I discovered that I liked killing people even more.[CN] 花生? 庞德先生 我一直以为自己喜欢动物 The Man with the Golden Gun (1974)
Mr. and Mrs. James Bond.[CN] 詹姆斯庞德先生和太太 On Her Majesty's Secret Service (1969)
There you are, Bond.[CN] 找到你了,庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
There is much about Mr. Bond one does not know.[CN] 庞德先生总是让人摸不着头脑 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Mrs. Bond, shut... up.[CN] 庞德太太,住 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Bond. James Bond.[CN] 因为詹姆斯庞德 The Man with the Golden Gun (1974)
Bond doesn't know you're in Bangkok.[CN] 庞德不知道你在曼谷 The Man with the Golden Gun (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top