ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*平和*

   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 平和, -平和-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平和[Píng hé, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Pinghe (place in Fujian), #9,789 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平和[へいわ, heiwa] (n ) สันติภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル平和[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]
国際平和活動[こくさいへいわかつどう, kokusaiheiwakatsudou] (n) international peace activity [Add to Longdo]
国際平和協力[こくさいへいわきょうりょく, kokusaiheiwakyouryoku] (n) international peace cooperation [Add to Longdo]
国連平和維持軍[こくれんへいわいじぐん, kokurenheiwaijigun] (n) UN peacekeeping forces [Add to Longdo]
世界宗教者平和会議[せかいしゅうきょうしゃへいわかいぎ, sekaishuukyoushaheiwakaigi] (n) World Conference of Religions for Peace [Add to Longdo]
世界平和[せかいへいわ, sekaiheiwa] (n) world peace; peace of the world [Add to Longdo]
世界平和度指数[せかいへいわどしすう, sekaiheiwadoshisuu] (n) global peace index; GPI [Add to Longdo]
武装平和[ぶそうへいわ, busouheiwa] (n) armed peace [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] (adj-na,n) peace; harmony; (P) [Add to Longdo]
平和を保つ[へいわをたもつ, heiwawotamotsu] (exp,v5t) to maintain (preserve) peace [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]
平和維持[へいわいじ, heiwaiji] (n,adj-no) peacekeeping [Add to Longdo]
平和維持活動[へいわいじかつどう, heiwaijikatsudou] (n) peace-keeping operation [Add to Longdo]
平和維持軍[へいわいじぐん, heiwaijigun] (n) peace-keeping force [Add to Longdo]
平和維持部隊[へいわいじぶたい, heiwaijibutai] (n) peacekeeping force [Add to Longdo]
平和運動[へいわうんどう, heiwaundou] (n) peace movement [Add to Longdo]
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence [Add to Longdo]
平和協議[へいわきょうぎ, heiwakyougi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和協定[へいわきょうてい, heiwakyoutei] (n) peace agreement [Add to Longdo]
平和協力[へいわきょうりょく, heiwakyouryoku] (n) peace collaboration [Add to Longdo]
平和教育[へいわきょういく, heiwakyouiku] (n) peace education [Add to Longdo]
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms [Add to Longdo]
平和攻勢[へいわこうせい, heiwakousei] (n) peace offensive [Add to Longdo]
平和合意[へいわごうい, heiwagoui] (n) peace agreement [Add to Longdo]
平和[へいわこく, heiwakoku] (n) peaceful country [Add to Longdo]
平和国家[へいわこっか, heiwakokka] (n) peace-loving nation [Add to Longdo]
平和産業[へいわさんぎょう, heiwasangyou] (n) peace-time industries [Add to Longdo]
平和思想[へいわしそう, heiwashisou] (n) pacifism; pacifist thought [Add to Longdo]
平和主義[へいわしゅぎ, heiwashugi] (n,adj-no) pacifism [Add to Longdo]
平和主義憲法[へいわしゅぎけんぽう, heiwashugikenpou] (n) pacifist constitution [Add to Longdo]
平和主義者[へいわしゅぎしゃ, heiwashugisha] (n) pacifist [Add to Longdo]
平和条項[へいわじょうこう, heiwajoukou] (n) peace clause [Add to Longdo]
平和条約[へいわじょうやく, heiwajouyaku] (n) peace treaty [Add to Longdo]
平和宣言[へいわせんげん, heiwasengen] (n) peace declaration [Add to Longdo]
平和[へいわてき, heiwateki] (adj-na) peaceful [Add to Longdo]
平和的解決[へいわてきかいけつ, heiwatekikaiketsu] (n) peaceful resolution [Add to Longdo]
平和的生存権[へいわてきせいぞんけん, heiwatekiseizonken] (exp) (abbr. from 平和のうちに生存する権利) right to live in peace [Add to Longdo]
平和部隊[へいわぶたい, heiwabutai] (n) the Peace Corps [Add to Longdo]
平和論者[へいわろんしゃ, heiwaronsha] (n) pacifist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公園に建てられた。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル平和賞を受賞した。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル平和賞を受賞した。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに平和が戻った。
Nothing can bring you peace but yourself.あなた以外に、あなたに平和をもたらすことが出来るものは、何もない。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのを埋めては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平和がやってくる気配もない。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の指導者を切望している。
After a brief peace, war broke out again.つかの間の平和の後でまた戦争が起こった。
We all hope that this cease-fire will make for world peace.この停戦が世界平和に役立つことを私達はみな望んでいる。
There two countries came to terms with each other for the sake of peace.これら両国は平和のために互いに妥協した。
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使双方に忍耐と平静さを求めた。
The new plan may bring into being a peace which will be lasting.その新しい計画によって永遠なる平和が生まれるかもしれない。
The new plan may bring into being a peace which will be lasting.その新しい計画によって永続する平和が生まれるかもしれない。
An olive branch symbolizes peace.オリーブの枝は平和を象徴する。
I'd like a doll, a new bicycle.....and peace on earth!お人形に、新しい自転車。それに世界平和よ。 [F]
The Carthaginians longed for peace.カタルコ人は平和を切望した。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
I could live peacefully here.ここでなら平和に暮らせるだろう。
This is the rough draft of the peace treaty.これが平和条約の草案だ。
Never before have we had such a strong longing for peace.これほどまでに平和を切望した事はかつて無い。
But the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.しかし、ノーベル賞選考委員会は、貧困は世界平和を脅かすものであり、マザー・テレサは貧困と戦っているのだと述べた。
For world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.したがって、世界平和のためには、私達全てが地球という惑星の住人なのだ、という意識を絶え間ない国際的文化及び経済交流によって育成していかなければならない。
Every nation longs for world peace.すべての国が世界平和を望んでいる。
The two countries negotiated a peace treaty.その2国は平和条約を取り決めた。
Those people contributed greatly to world peace.それらの人々は世界平和に大いに貢献した。
We will keep the peace at all costs.どんな犠牲を払っても平和を守るつもりだ。
Martin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアは、不正に対して戦った最初の抗議運動で勝利を収めた。しかも、平和的にである。
The dove is a symbol of peace.ハトは平和のシンボルである。
The dove is a famous symbol for peace.ハトは平和の象徴として知られている。
A dove is a symbol of peace.ハトは平和の表象である。
The dove stands for peace.はとは平和を象徴する。
Martin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアは、平和的に抗議の意志を表明するように、黒人市民を説得した。
There never was a good war nor a bad peace.よい戦争も悪い平和もあったためしはない。
Now it was not so and quiet and peaceful at night.もう夜になっても静かで平和ではありません。
If peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.もしも平和が名誉をもって維持されるのでなければ、それはもはや平和ではない。
If we want a peaceful life, we cannot help objecting to war.もし私たちが平和な生活を求めるなら、戦争に反対せざるを得ない。
Love and Peace.愛と平和です。
Our country has enjoyed many years of unbroken peace.わが国はずっと何年にもわたって平和を享受してきた。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究極の目標は世界平和を樹立することである。
Permanent peace is nothing but an illusion.永久的な平和など幻想に過ぎない。
We have enjoyed peace for more than forty years.我々は40年以上も平和に暮らしている。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を維持するためにあらゆる努力をすべきである。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を維持する為にあらゆる努力をするべきである。
We are anxious for world peace.我々は世界平和を熱望している。
We are longing for world peace.我々は世界平和を望んでいる。
The countries concerned settled the dispute by peaceful means.関係諸国は平和的手段で紛争を解決した。
We are working in the interest of peace.我々は平和のために働いている。
We are a peace-loving nation.我々は平和を愛する民族である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They crave the peace that you promise.[JA] あなたが約束する平和を 求めてます The Siege of Murphytown (2016)
I further banish from my realm all injustices and oppressions...[CN] 我还要在我国家取消所有的不公平和压迫... The Adventures of Robin Hood (1938)
That will create a threat to the peace and security of other planets.[CN] 这会对其他星球的和平和安全造成威胁 The Day the Earth Stood Still (1951)
Above all we must maintain peace and order on our estates.[CN] 首先我们必须维护我方区域的和平和秩序. Witchhammer (1970)
Whether this new ocean... will be a sea of ​​peace... or a new terrifying theater of war.[JA] この新しい海のかどうか... 平和の海になります... あるいは戦争の新しい恐ろしい劇場。 Kong: Skull Island (2017)
It is the most serene period of Tarkovsky's life - he has a loving, caring wife, in 1962 his son, Arseny, is born.[CN] 这也是他一生中 最为平和的时光 - 他有着一个体贴入微的妻子 他的儿子艾森尼在1962年出生了 The Sacrifice (1986)
Peace and happiness no longer matter to me.[CN] 不再有任何意思 平和安詳 幸福愉悅 Les Visiteurs du Soir (1942)
Reichsführer Himmler welcomes a new era of peace between a world...[JA] ドイツ総統のヒムラーは 世界平和の新時代を歓迎します Fallout (2016)
He needs people who are calm.[CN] 他需要的是性格平和的人 A Tale of Springtime (1990)
He needs peace and quiet.[CN] 他需要和平和宁静 Touchez Pas au Grisbi (1954)
Our relationship with them was always peaceful.[JA] 平和な関係を 維持してきた King Arthur: Legend of the Sword (2017)
There must be some kind of peaceful resolution to this, fellas.[JA] 平和的な方法で解決するか Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
But it did not last.[JA] しかし 平和は 続かなかった Wonder Woman (2017)
Julie hates people with no peace of mind.[CN] Julie不喜欢没有平和心态的人 The Big Night (1951)
At the moment, peace and quiet.[JA] 今のところ平和と平穏よ Dragonstone (2017)
Family and peace.[JA] 家族と平和 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
...and restore world peace it is to negotiate an armistice.[JA] "世界平和を再建して・・・・" 交渉です... 休戦です Wonder Woman (2017)
Peace and happiness for you, my darlings.[CN] 愿你们有和平和幸福我的宝贝 Cavalcade (1933)
That we today, have concluded an agreement... to end the war and bring peace with honor in Vietnam.[JA] それ私たちは今日、契約を締結しています... 戦争を終わらせるとベトナムの名誉と平和をもたらすために。 Kong: Skull Island (2017)
All the world is calm and peaceful[CN] 世界安详平和 Lady and the Tramp (1955)
Do you think that's what we had under your father?[JA] お父上の治世に平和があったと思う? Stormborn (2017)
Alright so it'll make you sociable.[CN] 好的... ...所以这会让你平和一点儿 Detour (1945)
The fellow is not as wild as I thought: he came peacefully.[CN] 这家伙不像我想的那么野蛮: 他很平和 The Enigma of Kaspar Hauser (1974)
To work for peace...[JA] 平和のために働きます... Kong: Skull Island (2017)
Just let me go, I'll leave you in peace.[JA] 放して 平和的に、ね Casus Belli (2017)
Detailed plans of the various levels and labs are also stored in the system.[CN] 关於各种水平和实验室的 具体计划也储藏在系统里 The Andromeda Strain (1971)
We shouldn't be bothered about setting the peace agreement.[JA] 私たちは平和協定を 気にしてはいけません Wonder Woman (2017)
Peace?[JA] 平和ですか? King Arthur: Legend of the Sword (2017)
-We can leave in peace.[JA] 平和に卒業できそうだね Bye Bye Terrace House in the City (2016)
It seemed to him that his anger was fading.[CN] 但是他的表情很平和 Tous les matins du monde (1991)
You knew I'd bought my way out of danger... into security, comfort... peace, pleasure.[CN] 你知道我已经靠金钱脱离了危险 获得了安全 舒适... 和平和愉快 Senso (1954)
The modern Chinese have a peaceful relationship with their past.[CN] 今天的中国人面对过去时 心态平和 Chung Kuo - Cina (1972)
We'll never have peace.[JA] 私たちは決して平和を持っていません。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Why not make love to me?[CN] 在五十子平和伊佐木屋相遇时 Ballad of Orin (1977)
To be the hero we needed.[JA] 平和のためだろ xXx: Return of Xander Cage (2017)
There's footage of her, she's trying to shout the imam down, saying that he's perverting her religion, that Islam teaches peace.[JA] 彼女の映像があります イマームを叫んでみると、 彼は 彼女の宗教を歪曲させ、 イスラム教徒は平和を教えている。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Bring peace between orcs and humans.[JA] オークと人間のあいだに 平和をもたらしてくれ Warcraft (2016)
"Her voice was quiet and friendly as she drank half a doz... "[CN] "她的声音平和而友好 当她喝了六瓶... " The Blue Gardenia (1953)
And it's not just world peace shit, either.[JA] 世界平和の他にも Salesmen Are Like Vampires (2017)
And we will bring peace back to Westeros.[JA] そしてウェストロスに平和を取り戻す Stormborn (2017)
But I hear peace would be so close.[JA] しかし平和がとても 近くなったと聞きますが Wonder Woman (2017)
But the British general merely talked about wanting to keep 1 ,500 soldiers to maintain peace and order in Singapore.[CN] 但英国将军仅仅谈到想保留1500名士兵 来维持新加坡的和平和秩序 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
He was handsome and serene as an archangel.[CN] 他像大天使一样英俊平和 The Leopard (1963)
But after we've won and there's no one left to oppose us, when people are living peacefully in the world she built, do you really think they'll wring their hands over the way she built it?[JA] しかし我々が勝って 反抗するものがいなくなり― 民が新しい世界で平和に暮らせば― その世界がどうやって作られたかなんて 気にするとおもうか? The Queen's Justice (2017)
But if I make him look peaceful, the way Harry really is...[CN] 如果我讓他看上去很平和, 順便哈利真的... Harry and the Hendersons (1987)
Believe me, I know that it's unfair and sexist, but, frankly, anything that gets him out of the house nights is fine with me.[CN] 相信我, 我知道,这是不公平和性别歧视, 但是,坦率地说,任何得到他 出了家门夜是没问题。 The Stepford Wives (1975)
My pulse as yours doth temperately keep time and makes as healthful music.[CN] 我的脉搏跟您是同样的平和 是同样的节奏正常 Hamlet (1948)
To end war and bring peace to mankind.[JA] 戦争を終え 人類に 平和をもたらすために Wonder Woman (2017)
And David executed in judgment and justice onto all his people.[CN] 大卫执行公平和公义... 对他所有人民 House of Whipcord (1974)
I seem like a calm person, but sometimes I have violent thoughts.[CN] 我看上去心情平和, 可是... ...有时候我有些暴虐的念头 让我害怕 A Tale of Springtime (1990)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平和[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top