ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*带去*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 带去, -带去-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, / ] bring away [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...and I takes 'em to Pleasure Island![CN] 我把他们带去快乐岛 Pinocchio (1940)
- Oh, I took him that bat.[CN] - 哦 我给他带去了球棒 The Witches (1966)
Finally, one night they took him to an exclusive home in Beverly Hills.[CN] 终于在一天晚上他们把他带去了 贝弗利山庄的一栋高档公寓 T-Men (1947)
Where's he taken the girl?[CN] 他把那女孩带去哪里了? Brighton Rock (1948)
Invite everybody. We'll take them down there with us.[CN] 我们要请完所有人 把他们都带去 Giant (1956)
That night, Van Cleve calls me into his office.[CN] 那晚 VanCleve把我带去他的办公室 Sweet Smell of Success (1957)
Don't worry. He was lucky to be taken off to war.[CN] 能被带去打仗是他的运气 Kuroneko (1968)
I did.[CN] 是 我带去 Oedipus Rex (1967)
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.[CN] 你记得吗,Meyerberg只是带去 被询问而已,但我们再没见过他 The Great Dictator (1940)
All the things you've told me tonight, it's... it's as if you'd already taken me to Madrid and to America.[CN] 今晚你告诉我的所有的事情,就好像 你已经把我带去了Madrid,带去了America For Whom the Bell Tolls (1943)
- Take me with you. - I can't.[CN] -把我也带去 The Man Who Knew Too Much (1956)
Matt, I'm going to Missouri... with every steer, cow, and bull I can lay my hands on.[CN] 马修 我要去密苏里 把所有可据为己有的牧牛都带去 Red River (1948)
By trying to spare people pain you can sometimes cause more.[CN] 有时,你想减小人们的痛苦 你却可能给他们带去更多 Two Rode Together (1961)
Take the body down to Aintry.[CN] 把尸体一同带去安特利 Deliverance (1972)
I mean the kids the wives bring.[CN] 我指那些太太带去的小孩 Breakfast at Tiffany's (1961)
You carry our love, our devotion and our undying gratitude.[CN] 你们带去我们的爱 我们的敬仰 我们不灭的感谢 Peyton Place (1957)
You have to take this to Britton's Drug Store.[CN] 把这个带去布里顿的药店 Strangers in the Night (1944)
Who do you take me for — Bulldog Drummond?[CN] 你要把我带去给谁,德拉蒙德吗? Night Train to Munich (1940)
We're taking the cows to Fort Lewis.[CN] 我们要把牛 带去刘易斯堡。 The Culpepper Cattle Co. (1972)
So, did you take this baby to the mountain or not?[CN] 你告诉我 当时有没有把孩子带去山上 Oedipus Rex (1967)
Suppose I told you that your Iva hadn't been home many minutes when I arrived to break the news at 3:00 this morning?[CN] 如果我告诉你你的伊娃没回家多久 当我凌晨3点给她带去噩耗时... ? The Maltese Falcon (1941)
Alan doesn't know, but I still have it. I could bring it to your office.[CN] 艾伦不知道,我仍然保存着, 我可以带去你办公室 The House on Telegraph Hill (1951)
He was taken in for questioning.[CN] 他被带去询问 A Man Escaped (1956)
Give your father my best, Georgie.[CN] 给你爸爸带去我的问候, Georgie The Big Night (1951)
I was taking them to the tennis court. Somebody was waiting.[CN] 因为我要带去网球场 有人在那里等我 Sabrina (1954)
All the ladies in Maycomb, includin' my wife, will be knockin' on his door bringing' angel food cakes.[CN] 所有在 梅岗镇 的女生, 包括我的妻子 我去敲他的家门,给他带去天使蛋糕 To Kill a Mockingbird (1962)
Where do you think you're going with those, hmm? am?[CN] 你要带去哪里? Father Goose (1964)
Davis says he'll do nothing until you turn Judge Hacker over to the police.[CN] 戴维斯说除非你把哈克法官带去警局, 否则他什么也不会做 Scandal Sheet (1952)
- The one you take to the races.[CN] - 你带去看赛马用的 Four Times that Night (1971)
Where are they taking them now?[CN] 他们现在被带去哪里 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
He set me up and took me there.[CN] 他陷害我也把我带去 Brother (1960)
Still in bed. Take his clean shirt up while you're about it.[CN] 还在床上 把他的衣服带去 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
The Greenes are bringing her here to the party I'm having for you afterwards.[CN] 格林把她带去俱乐部 演讲后我帮你介绍 Shadow of a Doubt (1943)
Now, Frank maintains that she did see him several times on the 22nd of December... when the cops were taking him around from station to station.[CN] 而弗兰克坚持说她在12月22号曾见过他几次 在警察把他带来带去的时候 Call Northside 777 (1948)
Take them to a lodge.[CN] 把他们带去临时住处 Two Rode Together (1961)
What good is the money if you're dead? I know the name of the cemetery.[CN] 你是将死之人 钱生不带来死不带去 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I don't recognize the scream of jubilation That destroys the holy peace for me[CN] 我不认识被带去的人 The Inner Scar (1972)
I wish you'd let us put in a parachute, Slim.[CN] 还是把降落伞带去比较好 The Spirit of St. Louis (1957)
My daughter shall come to you with 500 Turkish pounds.[CN] 我女儿嫁给你,会带去500土耳其磅的嫁妆 America America (1963)
Yeah, well, the feeling is there's nothing much to it... particularly since they were taken out to dinner.[CN] 是的,噢,感觉没什么 大不了的... 尤其是他们被带去赴宴 Compulsion (1959)
They are in protective custody, and I have instructions... to take them to General Von Komwitz without delay.[CN] 我们要对他们进行保护 我收到命令 要马上把他们带去 给柯姆维兹秘书长 Night Train to Munich (1940)
If you've found out that I could be lonely for a woman, you stay on the safe side of the fence.[CN] 如果你觉得我会为个女人而动感情 呆到安全地带去 Devil's Doorway (1950)
Take Alexandra with you.[CN] 把亚历山德拉也带去 Marketa Lazarová (1967)
You must take along the money contributed to our cause.[CN] 你要把革命捐款带去 Senso (1954)
Take him away and throw him in the brig.[CN] 把他带去禁闭室 Diamonds Are Forever (1971)
Report to the palace alone with the message.[CN] 把这封信带去皇宫 念给天皇听就对了 Tora! Tora! Tora! (1970)
My office needs it by today.[CN] 今天早上我就要带去公司 Good Morning (1959)
I gotta take over a lot of plates and things. What plates?[CN] 有好多碗碟和杂物要带去派对 It's a Wonderful Life (1946)
-I can take them someplace else.[CN] -我可以带去别的地方 Cry of the City (1948)
Wood, you take him, and you lock him up for withholding evidence.[CN] 木头 带去拘留所告他私藏证据 In the Heat of the Night (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top