ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*小口径*

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 小口径, -小口径-
Japanese-English: EDICT Dictionary
小口径[しょうこうけい, shoukoukei] (n,adj-no) small calibre; small caliber [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms."「状況報告を」「現在目標は目視4。最大7か。小口径火器を所有」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On a New Uork City street, midday, with a small caliber automatic without a silencer.[CN] 我会在纽约的大街上, 光天化日, 用一把自动小口径枪 不用消音器. The Believer (2001)
Entry wound appears to be small caliber-- best guess, handgun.[CN] 摄入伤似乎是小口径 极可能是手枪 The Recruits (2014)
Shoot Turner in the leg with the Mini-14.[CN] 用迷你14(一种小口径来福枪) 朝特纳腿上开枪 Felon (2008)
Was is it a small caliber bullet?[CN] 是不是一枚小口径子弹? Sherlock Holmes (2009)
I suppose the smaller caliber pistols would have to fire baby teeth.[CN] 那么小口径枪就要用乳齿罗 eXistenZ (1999)
I'm going to need a mag of Lokken 2-12, a thermographic scope, and no questions asked.[CN] 我还需要2 -12型小口径枪管 一个热感应瞄准器 无需多问 2.0 (2010)
The AR-15 was a lighter, smaller caliber version of what design?[CN] AR -15自动步枪是哪个型号的轻型小口径 Kick-Ass (2010)
Never shoot a large-caliber man with a small-caliber bullet.[CN] 从未用小口径的子弹射倒过大型号的人 Lone Survivor (2013)
My God, Hendrick, for small-bore right-handed sliders, you had better show us a good trumpet.[CN] 天哪 亨德里克 小口径尖端朝右的滑块 你最好给我们大显身手 Goltzius and the Pelican Company (2012)
Was it a small caliber bullet?[JA] 小口径の銃だな? Sherlock Holmes (2009)
It's a Lokken 2-12 slap round.[CN] -12小口径系列 2.0 (2010)
Low caliber gun.[CN] 小口径手枪 When the Sky Falls (2000)
Well, I guess it was the other arms dealer who modifies Lokken 2-12 rounds with an RD-X compound.[CN] 那你说是谁改装了一把 2 -12小口径跟RD -X复合枪? 2.0 (2010)
And small-bore sliders with the cusps facing the right-hand side.[CN] 还有尖端朝右的 小口径滑块 Goltzius and the Pelican Company (2012)
they announce the formation of invading brigades armed with revolvers and small-caliber weapons to confront an army that, according to the declarations of their leaders, has at their disposal, the most modern nuclear arms.[CN] 以及小口径武器... 正跟他们的军队进行抗衡... 而且据其领袖宣称... Che: Part One (2008)
There's a small caliber casing on the ground.[CN] 地上有个小口径弹壳 Take the Money and Run (2013)
We're very lucky that it was a very small caliber bullet, so...[CN] 非常幸运,这是一个小口径子弹,所以... What Doesn't Kill You (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top