Search result for

*完全*

(172 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 完全, -完全-
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

Japanese-English: EDICT Dictionary
データの完全[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] (n) {comp} data integrity [Add to Longdo]
データ完全[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] (n) {comp} data integrity [Add to Longdo]
メッセージ順序完全[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] (n) {comp} message sequence integrity [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]
完全なパス名[かんぜんなパスめい, kanzenna pasu mei] (n) {comp} complete pathname [Add to Longdo]
完全コピー[かんぜんコピー, kanzen kopi-] (n) exact copy [Add to Longdo]
完全[かんぜんか, kanzenka] (n) complete flower [Add to Longdo]
完全気体[かんぜんきたい, kanzenkitai] (n) (See 理想気体) perfect gas; ideal gas [Add to Longdo]
完全競争[かんぜんきょうそう, kanzenkyousou] (n) perfect competition [Add to Longdo]
完全雇用[かんぜんこよう, kanzenkoyou] (n) full employment [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
完全試合[かんぜんしあい(P);かんぜんじあい, kanzenshiai (P); kanzenjiai] (n) perfect game; (P) [Add to Longdo]
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] (n,adj-no) {comp} fully populated [Add to Longdo]
完全主義[かんぜんしゅぎ, kanzenshugi] (n,adj-no) perfectionism [Add to Longdo]
完全主義者[かんぜんしゅぎしゃ, kanzenshugisha] (n) perfectionist [Add to Longdo]
完全修飾ドメイン名[かんぜんしゅうしょくドメインめい, kanzenshuushoku domein mei] (n) {comp} fully qualified domain name; FQDN [Add to Longdo]
完全冗長[かんぜんじょうちょう, kanzenjouchou] (n) {comp} fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんぜんじょうちょうシステム, kanzenjouchou shisutemu] (n) {comp} fully redundant system [Add to Longdo]
完全親会社[かんぜんおやがいしゃ, kanzen'oyagaisha] (n) full parent company; wholly-owning parent company; sole parent company [Add to Longdo]
完全[かんぜんすう, kanzensuu] (n) perfect number [Add to Longdo]
完全[かんぜんせい, kanzensei] (n) {comp} integrity [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] (n) {comp} fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] (n) {comp} fully-connected network [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] (n,vs) {comp} complete support; full support [Add to Longdo]
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity [Add to Longdo]
完全導体[かんぜんどうたい, kanzendoutai] (n) perfect conductor [Add to Longdo]
完全燃焼[かんぜんねんしょう, kanzennenshou] (n) perfect combustion [Add to Longdo]
完全[かんぜんはん, kanzenhan] (n) {comp} full, complete version [Add to Longdo]
完全犯罪[かんぜんはんざい, kanzenhanzai] (n) perfect crime [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] (n) {comp} complete representation [Add to Longdo]
完全平方[かんぜんへいほう, kanzenheihou] (n) {math} perfect square [Add to Longdo]
完全変態[かんぜんへんたい, kanzenhentai] (n) (See 不完全変態) complete metamorphosis; holometabolism [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完全[かんぜんよう, kanzenyou] (n) complete leaf [Add to Longdo]
生成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] (n) {comp} complete generator set [Add to Longdo]
内容完全[ないようかんぜんせい, naiyoukanzensei] (n) {comp} content integrity [Add to Longdo]
完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) [Add to Longdo]
完全競争[ふかんぜんきょうそう, fukanzenkyousou] (n) imperfect competition [Add to Longdo]
完全菌類[ふかんぜんきんるい, fukanzenkinrui] (n) Deuteromycota; fungi imperfecti; mitosporic fungi; anamorphic fungi [Add to Longdo]
完全雇用[ふかんぜんこよう, fukanzenkoyou] (n) underemployment [Add to Longdo]
完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]
完全性定理[ふかんぜんせいていり, fukanzenseiteiri] (n) (Goedel's) incompleteness theorem [Add to Longdo]
完全燃焼[ふかんぜんねんしょう, fukanzennenshou] (n,vs) incomplete combustion [Add to Longdo]
完全変態[ふかんぜんへんたい, fukanzenhentai] (n) (See 完全変態) incomplete metamorphosis; hemimetabolism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely, #495 [Add to Longdo]
完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] imperfect neutrality [Add to Longdo]
完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by incomplete induction [Add to Longdo]
完全[bù wán quán yè, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] incomplete leaf [Add to Longdo]
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, ] completely compatible [Add to Longdo]
完全懂得[wán quán dǒng de, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙, ] to understand completely [Add to Longdo]
完全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by complete induction [Add to Longdo]
完全愈复[wán quán yù fù, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] complete recovery (after illness) [Add to Longdo]
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] almost entirely; almost completely [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完全に同等ではない。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を尊重していた。
You need good equipment to climb that mountain.あの山に登るには完全な装備が必要だ。
I wouldn't go so far as to say your theory is completely wrong.あなたの理論は完全に間違っている、とまで言うつもりはありません。
You don't have to be perfect all the time.あなたはいつも完全である必要はありません。
You don't have to be perfect all the time.あなたたちはいつも完全である必要はありません。
Your composition is far from perfect.あなたの作文は決して完全ではない。
You believe him completely.あなたは彼を完全に信用しています。
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、十分に武装すべきことを学んだ。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
The small business man failed and his business went down for the count.こじんまりと商売していた男は失敗した。そしてかれの商売は完全に駄目になった。
The raincoat sheds water perfectly.このレインコートは水を完全にはじく。
Until such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.このような障害が完全に取り除かれるまで、極めてささいな、ちょう発でさえ争いが起こる可能性がいつもある。
This attempt has been less than a complete success.この試みは完全などと言えたものではない。
This attempt has been less than a complete success.この試みは完全に成功などと言えたものではない。
John wanted to be completely independent of his parents.ジョンは親から完全に独立したかった。
This bond is null and void.この証書は完全に無効である。
John wanted to be completely independent of his family.ジョンは家族から完全に自立したいと思っていた。
If you don't know anything about computers, you're really behind the times.コンピューターについて何も知らなければ完全に時代遅れですよ。
And in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.さらにインド洋のモルジブ諸島の中には、完全に水没する島も出ることが予想される。
But if we were wholly rational, would we want children at all?しかし、我々が完全に理性的であるなら、子供を欲しいと思うであろうか。
The boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.そのボクシング試合は完全に一方的だった。一方のボクサーはひどく打たれて怪我したので、そのマネージャーは敗北を認めなければならなかった。
It is now a fully accepted idea that all occupations should be open to women.すべての職業が女性に開かれるべきだ、というのは今や完全に許容されている考え。
And it is all perfectly clear.そして書かれていることはすべて完全にはっきりと書かれている。
Because they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.そうした作品は完全に成功しているわけではないので、私の想像力が働く余地があるのだ。
The building was totally destroyed by the earthquake.そのビルは地震で完全に破壊された。
The house was altogether destroyed by the fire.その家は火事で完全に焼けた。
The apple is not quite ripe yet.そのりんごはまだ完全に熟してはない。
The house looks circular, but it isn't a complete circle.その家は丸く見えるが完全円ではない。
It's all up with the firm.その会社は完全におしまいになった。
The boy is totally dependent on his parents.その男の子は両親に完全に頼っている。
The cut will heal up in a few days.その切り傷は2、3に治したら完全に治るでしょう。
The country's foreign trade totally depends on this port.その団の外国貿易はこの港に完全に依存している。
If it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.もし、システムの完全な入れ替えが必要ということになれば、彼らは古いシステムで満足することと思う。
I said hello to Debby but she totally ignored me.デビーに挨拶したが彼女は完全に私の事を無視した。
It's entirely up to you which one you may choose.どちらを選ぼうが、それは完全に君次第だ。 [M]
Please remain seated until the bus comes to a complete stop.バスが完全に止まるまで座席に座っていて下さい。
Please remain seated until the bus stops completely.バスが完全に止まるまで席に着いていて下さい。
In that respect, I agree with you completely.その点では完全に君に賛成だ。 [M]
The answer is completely wrong.その答えは完全に間違っている。
That dispute has been settled once and for all.その論争は完全に片が付いた。
That dispute has been settled once and for all.その論争は完全に片付けた。
It's only a small house but it meets my needs perfectly.それはほんの小さな家にすぎないが私の要求を完全に満たしている。
After running up so many flights of steps, she was completely out of breath.たくさんの階段を昇った後だったので彼女は完全に息を切らしていた。
In the end it is not possible to fully know somebody else.つまるところ他人は完全には理解できないのだ。
It is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.パターソンの実験ではアウトプットされた物体がデザインされたモデルと完全に一致するかどうかが不明確である。
When the Venus de Milo was entire, there were arms on the statue.ミロのビーナスが完全であったときには、像には腕もついていた。
The doctor ordered me a complete rest.医者は私に完全に休養をとるべきだと命じた。
If you can use this typewriter perfectly in a month, you may keep it.もし一ヶ月でこのタイプライターを完全に使いこなせたら、きみのものにしておいてもよい。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, it's pretty clearly a Yoda.[JA] これは完全にヨーダよ Find This Thing We Need To (2017)
- I was just telling Oliver that if you get sick of seeing me around here, then he's gonna have to tell you too bad, 'cause I am not gonna let the Brooklyn Housing Project keep bullying its tenants.[CN] 完全被推翻 我懂 Brooklyn Housing (2017)
You made me look like a complete fool.[JA] お前のせいで俺は完全な道化だ Eastwatch (2017)
- Definitely no way.[JA] - 完全にヤバイな The Covenant (2017)
Warm this up and have it.[CN] 完全不明白 Absolute (2017)
Talent can only take you so far.[CN] 他们怎么说拳击手的... 他完全有天赋 但还不成熟? CounterPunch (2017)
But it's the idea that this is not the right way.[JA] どちらにしても― 不完全な状態は よくないってことよ  ()
We weren't solely business partners.[CN] 是我不想和哈维分享的 我完全能够理解 无论是什么事 假如我是你的律师 Brooklyn Housing (2017)
-Yeah, that's right.[CN] 完全正确 我现在来拍张照 拍你好了 比尔 Machines Take Over the World (2017)
It was an honest mistake.[JA] 完全なミスです The Flag House (2017)
We've just got to. Completely dismantled.[JA] そうするべきだ [ハーバー] 完全に解体する The Discovery (2017)
I'm completely out of control.[JA] 俺は完全にイカれてる Once Upon a Time in Venice (2017)
[Karlie] There you have it.[CN] 一定有些地方完全看不到任何凝結尾 Malarkey! (2017)
Now me, I'm doing the totally opposite thing.[JA] 俺は完全に その反対を行ってる Once Upon a Time in Venice (2017)
If he wins, it was all worth it.[CN] 你简直是魔术师 你的眼睛完全没事 CounterPunch (2017)
These countries really need to step up their game with their vaccination programs.[CN] 完全沒想過這種事 Do Some Shots, Save the World (2017)
It's by means of the process of science.[CN] 完全不動,因為血液雖然含鐵 但那和血紅素結合成複合物 所以沒有磁性 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
That sealed up said box good and tight.[JA] 箱が完全に密封され The First Day of the Rest of Your Life (2017)
I come armed with two barrels of the truth.[JA] こちらは完全に武装してる The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Fully, completely... sincerely, seriously... thank you.[JA] 心から 完全に... 心底 真面目にありがとう Hostiles and Calamities (2017)
Inadequate.[JA] 不完全なの  ()
It's probably just some kind of a drill, but I want you to do a full sweep anyway.[JA] それはたぶん何らかのドリルのようなものですが, しかし,私はあなたがしたい とにかく完全な掃引。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Stephanie, I asked you to come to my office.[CN] 完全可以撤诉 Mudmare (2017)
Completely.[JA] 完全にね The Man in the Basement (2017)
Of course not.[CN] 和对慎的态度完全不同呢 Values (2017)
Interrogation four, full biometric package. - Yes, sir.[JA] 質問4、 完全なバイオメトリックパッケージ。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I hate to tell you this, but Shin Michima's books will surely never sell.[CN] 没有 只是在想完全不一样呢 Absolute (2017)
Something tells me your partner here hasn't been entirely forthcoming about our history.[JA] 何か私にあなたのことを教えて ここのパートナーはいない 私たちの歴史について完全に近づいています。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う感情」 完全に駄作でした Affection (2017)
That's a work of art.[JA] これは完全に芸術だね Wonder Woman (2017)
World Theory .[CN] 《飘忽不定的情感》完全就是本垃圾 Affection (2017)
Here-[CN] -完全正确 Machines Take Over the World (2017)
You're telling me there's only 12 types of people?[CN] 你知道我完全不相信占星 Malarkey! (2017)
Completely off the grid--[JA] 完全に世間から離れて... The Discovery (2017)
So, in a lot of ways, we can think of it as part of the social contract.[CN] 這完全可以接受,對吧? Do Some Shots, Save the World (2017)
I swear to you, my debt will be paid in full.[JA] 借金は完全に返済されていると誓う The Queen's Justice (2017)
You still got a ways to go before I'll believe you're fully on board here.[JA] 道のりは長い 君を完全に信用するには Something They Need (2017)
Oh, and I'll need full admin and oversight privileges on CTU's network.[JA] - ああ、そして、 私は完全な管理者が必要になります および監督特権 CTUのネットワークで 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
I take it this is your way of apologizing for saying you never should've hired me back.[CN] 嗯 完全是想多了 Mudmare (2017)
There's one in my neighborhood that say they can press your feet[CN] 這個我完全站在科學那邊 如果有效果 一般來說必是可測量的效果 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Just one more to go, and the list will be whole again.[JA] もう一回,行きたい リストは再び完全になります。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
- Oh, you are Cam?[CN] 我笑纳了 我完全笑纳 CounterPunch (2017)
She's the one who had them pump me full of all those damned drugs.[JA] 彼女は一人だ 彼らは私を完全に汲み上げてくれた それらのすべての気が狂った薬の。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Even though you lived together, you knew nothing about her.[CN] 完全不知道 Disbanded (2017)
By extension, I am inadequate.[JA] 自分も不完全なのよ  ()
Okay, not-not completely.[JA] そうではありません。 完全ではありません。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I am finally a member of the bar.[CN] 我还没完全准备好 Mudmare (2017)
Full interagency transparency.[JA] 完全な省庁間の透明性。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
We got off on the wrong foot at our very first meeting, and I blame myself entirely.[JA] 最初の会議で 滑り出しに失敗しました 完全に自分の非です Sock Puppets (2017)
It was crazy fast![CN] -完全不会 Divide and Conquer (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの完全[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
メッセージ順序完全[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity [Add to Longdo]
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
完全[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
完全[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]
生成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
内容完全[ないようかんぜんせい, naiyoukanzensei] content integrity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top