ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*学费*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 学费, -学费-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not only his unpaid tuition[CN] 如果单是学费的话也可应付到 Dôtonborigawa (1982)
- It should be. I could pay my tuition for what this meal costs.[CN] 这顿饭的价钱比得上我的学费 Marathon Man (1976)
Or perhaps you're putting your kid brother through school?[CN] 还是给你小弟交学费 Marnie (1964)
I did it to pay for my studies.[CN] 我是为了学费才做模特的 La Belle Noiseuse (1991)
Grants for overseas students...[CN] 照外国学生学费的新规定 他们一年损失二十五万 Grants for overseas students... Doing the Honours (1981)
- He paid me.[CN] 他有交学费 The Fabulous Baker Boys (1989)
If only just your tuition.[CN] 你的学费我帮你出 Taki no shiraito (1933)
I think it's great. Her parents could never afford lessons.[CN] 我觉得这样很好 她的父母付不起学费 Love on the Run (1979)
And when there was no longer any money, I was forced to give it up... because we have no free university here.[CN] 但是我没钱,所以最后只能放弃... 因为我们这里没有不收学费的大学 The Young Lions (1958)
Without paying fees[CN] 你没交学费想学我的鸳鸯指 The Fearless Hyena (1979)
You gonna pick up my tuition?[CN] 你会付我的学费吗? The Night Strangler (1973)
Oh, there'd be nothing to pay. Mr Bax will see to everything.[CN] 不用担心学费 巴克斯先生会料理一切 The Witches (1966)
You get college tuition. We get Chinese food. Come.[CN] 你得到大学学费 我们要去吃中国菜,走吧 The Karate Kid Part II (1986)
A student who I pedged my life to supportng,[CN] 曾用性命发誓要为他寄送学费 Taki no shiraito (1933)
That's a living, but not tuition. Your tuition is pretty steep.[CN] 那只是生活费 还不是学费 你们的学费实在是太高了 Love Story (1970)
Who give money do you hand over school fees?[CN] 谁给钱你交学费? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Who give money do you hand over school fees? Sing gei cha low (1974)
Tomorrow you give me lessons, and I give you your money back.[CN] 明天你再 教我一天,我就把学费给你 The Young Lions (1958)
I'll pay.[CN] 我会付学费 Pure Country (1992)
To save money.[CN] 说只是打工赚学费而已 Floating Weeds (1959)
Soon you'll be giving Mrs. Doinel lessons, and she'll be paying you.[CN] 很快你就可以教克莉丝汀演奏 然后她会付你学费 Bed & Board (1970)
million embassies, school fees at Eton paid for by the taxpayer and what does Britain get?[CN] 纳税人代缴的伊顿学费 school fees at Eton paid for by the taxpayer and 英国得到什么? what does Britain get? The Bishops Gambit (1986)
Not only that, but he gave his school money to his brother, Harry, and sent him to college.[CN] 不仅如此,他把自己的学费都给了弟弟哈里 送他去念大学 It's a Wonderful Life (1946)
And as your fees have not been forthcoming,[CN] 而你的学费还没有到 Picnic at Hanging Rock (1975)
Did you pay the fee for that?[CN] 什么,你们学人来找羊牯,交过学费没有 Yes, Madam! (1985)
At least the universities won't cost us as much, with overseas students paying fees covering education costs.[CN] 好吧 至少本科教育开支有所减少 At least the universities won't cost us as much, 外国学生学费抵了教育开支 with overseas students paying fees covering education costs. Doing the Honours (1981)
The school fee and daily expense were paid by Kayo.[CN] 学费生活费都是加代出的 Station to Heaven (1984)
I don't even have money for my tuition[CN] 学费都没有,还换表带 An Autumn's Tale (1987)
Who paid for that drawing school, Rico?[CN] 谁为你付的美术学院的学费,里科? Save the Tiger (1973)
Take money for me to hand over school fees[CN] 拿钱给我交学费的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Take money for me to hand over school fees Sing gei cha low (1974)
- That was just to get acquainted.[CN] 彼此熟识一下嘛 算了,反正我也付不起学费 Camille Claudel (1988)
And Carmela, and house payments and a Swiss school... $200 a day.[CN] 还有卡梅拉的赡养费、房贷还有孩子读瑞士学校的学费 200美元一天 Save the Tiger (1973)
You don't care what it costs![CN] 不在乎学费房租昂贵 Camille Claudel (1988)
I come with courage and my youth.[CN] 我此番来充满勇气 带足学费精神抖数 Mephisto (1981)
Oh, you'll find some place with white columns and green lawns and high tuition.[CN] 哦, 你会找到的 白柱子,绿草坪,高学费 Up the Down Staircase (1967)
She's talented, but her mother always forgets to pay for her lessons, and I don't dare bring it up.[CN] 她很有天赋 但是她妈妈老是忘记付学费 我也不敢提出来 Bed & Board (1970)
So he worked hard and remitted your schooling expenses.[CN] 所以他努力工作... ...给你付学费... Floating Weeds (1959)
Please? , I'l show you.[CN] 你的学费我保证帮你付 Taki no shiraito (1933)
Pay me for the ride.[CN] 那你给我学费 A Distant Cry from Spring (1980)
Why don't you pay tuition?[CN] 你为什么不付学费呢? The Children's Hour (1961)
It's costing me $40 a month for the lessons."[CN] 我每月交40块学费" The Trouble with Angels (1966)
"l n arrears n tuition payments, I 've decided to work,[CN] 早先因拖欠了学费 Taki no shiraito (1933)
The only difference between this place and a girls' reformatory... is the tuition.[CN] 这地方与女少管所唯一不同的是... 要交学费 The Trouble with Angels (1966)
How much do I owe you for the rest of the term?[CN] 这学期的学费还差多少? The Children's Hour (1961)
It's your new policy of charging overseas students full rates.[CN] 多亏你们部的新政 对外国学生收全额学费 It's your new policy of charging overseas students full rates. Doing the Honours (1981)
But didn't your grandmother leave you some cash?[CN] 但是你祖母不是承诺过给你出学费 Four Adventures of Reinette and Mirabelle (1987)
And so useless![CN] 又没有缴学费,还这么没出息 The Young Master (1980)
She kindly left money for his schooling[CN] 为了给他学费 他妈很节俭的 Dôtonborigawa (1982)
- I mean, education and everything?[CN] - 我是说所有的费用 包括学费 'G' Men (1935)
We're another month behind.[CN] 已拖欠三个月学费 Black Rain (1989)
In addition, there are several sets of tuition fees impossibly overdue.[CN] 另外 有几个的学费 可能会过期延付 Picnic at Hanging Rock (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top