ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*威名*

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 威名, -威名-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory, #35,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As they will of yours, when you return to the arena.[CN] 战所应得 汝之威名,四海远播 Past Transgressions (2011)
When Mother Russia becomes one great nation again... when the capitalists are dragged from the Kremlin... and shot in the street... when our enemies run and hide in fear at the mention of our name... and America begs our forgiveness... on that great day of deliverance... you will know what I want.[CN] 当伟大的苏俄祖国再度统一 当资本家被拖到街上枪毙 当敌人听到俄国威名 逃之夭夭 Air Force One (1997)
- Solveig. - What a beautiful, Norwegian name.[CN] 斯洛温格 多美丽的挪威名字! Max Manus: Man of War (2008)
A man's fame and glory constructs its own truth.[CN] 只有威名和荣耀才能铸就事实 Legends (2010)
♪ And not a soul to hear. ♪[CN] * 内里却无魂灵 * ("卡斯特梅的雨季" 宣扬Lannister家族威名的歌曲) Two Swords (2014)
Buddha, you're divine, give us justice![CN] 菩薩爺您威名顯赫 一定要幫我伸冤 Fei hu wai zhuan (1993)
His music is as mighty as your name.[CN] 渐离的琴声如大王的威名 都是天下第一 The Emperor's Shadow (1996)
It's your great name that convinced the farmers.[CN] 都是因为靠司令的威名 才能降服那些刁民 The Great Magician (2011)
May his name last as long as our dynasty![CN] 愿其威名与吾王朝共長存! The Black Seal (1983)
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.[CN] 我父 天堂之主宰 以汝之威名 Vampire Killers (2009)
Ornery, but mighty sweet.[CN] 威名远扬,不过很甜蜜 Saratoga Trunk (1945)
My name is at stake. You must not fail.[CN] 不许失败 这会使我威名受损 Kuroneko (1968)
I must tell you that your fame, the fame of the Desert Army, has spread throughout the world.[CN] 我必须告诉你们 你们的威名, 沙漠军的威名,已经传遍世界 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
British prestige in Asia is gone, there's a big new German offensive building in the East.[CN] 英国人在亚洲的威名已经扫地 德国人在东线正酝酿新的攻势 Part II (1988)
And therefore, fair Hermia, question your desires, know of your youth, examine well your blood, whether, if you yield not to your father's choice, you can endure the livery of a nun,[CN] 将会照映着我们 庄严的婚礼之夜 愿您幸福,希西阿斯 威名远播的公爵大人 谢谢,良善的伊吉斯 你有什么事吗? A Midsummer Night's Dream (1999)
You heard about Hickey, huh?[CN] 你听过希奇的威名 Last Man Standing (1996)
Priest Gao Kung's name is famous.[CN] 久闻教主九宫真人威名 Once Upon a Time in China II (1992)
'Cause they know what kind of a guy I am.[CN] 他们都震慑于我的威名 It's a Wonderful Life (1946)
The U.S Government has lost its credibility, So its borrowing some of mine.[CN] 美国政府已经失信于民 ...所以不得不借用我的威名 The Simpsons Movie (2007)
Fame and glory.[CN] 威名和荣耀 Legends (2010)
See, Pullo, I told you I know what I'm about.[CN] 看吧,普罗 我就说我会威名远播 Son of Hades (2007)
No, sir![CN] 你儿子是个威名远扬的流氓! Shootout at Lokhandwala (2007)
"Life is Beautiful" stayed open for a further two months, and as word about MBW spread, his pieces appeared in galleries and shows around the world, from Miami and New York to London, Paris, and even Beijing.[CN] 然而"生命是美好的" 连续展出了两个月 随着MBW的威名远扬 他的作品出现在了世界各地的 画廊和展馆当中 Exit Through the Gift Shop (2010)
Who asked you to come in?[CN] 以总捕头的威名,我的身分 这是你乱闯的地方吗? Dreadnaught (1981)
Zhu's army is here and has no fear of father[CN] 朱温大军压境又未惧父王威名 The Heroic Ones (1970)
We are distant travelers who have heard of your amazing proclivities both far and wide, and...[CN] 我们远道而来 久闻大侠天资聪颖 您威名远播... Master Ping (2011)
My name is merely Ducard, but I speak for Ra's al Ghul a man greatly feared by the criminal underworld.[CN] 就叫我杜卡吧 不过我为忍者大师效力 忍者大师的威名令所有罪犯胆寒 Batman Begins (2005)
Both your actions have harmed the Yang family name.[CN] 二人所作所為 有損楊家威名 Saving General Yang (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top