ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*奖金*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 奖金, -奖金-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus, #3,616 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hardly worth daily scale... let alone the extravagant bonus her father, Crocker Fenway... had insisted on paying when Doc finally brought Japonica back home.[CN] 根本不值得小题大做 更别提她的父亲克罗克·芬维在最后多克把杰庞嘉带回家时 执意付给他巨额的奖金 Inherent Vice (2014)
It's okay, I received this year's bonuses.[CN] 那倒不是问题 今年的奖金也不少 The Little House (2014)
I asked him to find out if most people preferred a bonus or keeping Mrs Bya on.[CN] 我是让他问问大家想要奖金 还是继续留下Bya女士. Two Days, One Night (2014)
You know, there's probably gonna be some reward money.[CN] 我想这应该是一个小的奖金 A Million Ways to Die in the West (2014)
I need my bonus.[CN] 我需要奖金. Two Days, One Night (2014)
Performance bonus. Car.[CN] 还有赢球奖金和配车 When the Game Stands Tall (2014)
$50,000 in cash and prizes.[CN] 有五万元的奖金 Think Like a Man Too (2014)
We didn't get our bonuses.[CN] 我们没拿到奖金 The Next Week (2013)
It's not your fault they lose a bonus if you stay.[CN] 如果你留下来他们就没有奖金, 但这不是你的错. Two Days, One Night (2014)
He needs his bonus.[CN] 他需要奖金. Two Days, One Night (2014)
I'll be getting my bonus today.[CN] 今天我会得到我的奖金. Postman Pat: The Movie (2014)
They want their bonus.[CN] 他们想要奖金. Two Days, One Night (2014)
I don't want you laid off but my bonus is a lot of money.[CN] 我不想你失去工作, 但是奖金也是一笔不小的数目. Two Days, One Night (2014)
I'm so mad at myself for voting for my bonus.[CN] 我恨我自己投了奖金一票. Two Days, One Night (2014)
Great, even if you win and come in first, you still don't have enough.[CN] 很好 这样就算拿冠军奖金也不够 Think Like a Man Too (2014)
When the others see you, they'II forget their bonus.[CN] 当大家见到你, 他们就会忘了奖金. Two Days, One Night (2014)
I don't want you to lose yourjob but I need my bonus.[CN] 我不想你丢了工作, 但是我需要奖金. Two Days, One Night (2014)
Welcome aboard the Vista-Pacific flight 7500.[CN] 欢迎您的奖金 在Vista的太平洋飞行第七千五百 Flight 7500 (2014)
Congratulations on the fabulous prize you've won.[CN] 恭喜 在美妙的奖金,你已经赢了。 Lessons in Love (2013)
They need their bonus.[CN] 他们需要奖金. Two Days, One Night (2014)
Can I have a quick word with you about the vote for the bonus and my lay-off?[CN] 我能和你简短说两句吗? 关于奖金还是我工作的投票. Two Days, One Night (2014)
I didn't vote against you, I voted for my bonus.[CN] 我没有投票让你走, 我只是投了奖金一票. Two Days, One Night (2014)
14 out of 16 opted for the bonus.[CN] 16个人当中有14个选择奖金. Two Days, One Night (2014)
And in second place, winning $10,000 and also a chance to train in the United States of America, is our wonderful Dinesh Kumar Patel![CN] 第二名获得一万元奖金 也有机会前柱美国受训 得主是迪尼西库马派特! Million Dollar Arm (2014)
No bonuses?[CN] 没有奖金? Postman Pat: The Movie (2014)
If he completes challenge 13 before you, he gets the prize and you get 20 years for the remarkable stunt you're pulling right now.[CN] 如果他完成挑战13 在你之前,他得到的奖金 你会得到20年 为显着特技 你拉现在。 13 Sins (2014)
Well, I see you shared your share of the reward money very responsibly.[CN] 我今天休假 我看到你把奖金作很好的运用 Brick Mansions (2014)
He's won $100,000 US, a trip to America, and a tryout with a Major League Baseball team![CN] 他获得十万元奖金 前往美国受训 参加职棒大联盟球队征选! Million Dollar Arm (2014)
Oh, come on, Anthony, would you stop with the bonus talk?[CN] 得了吧 Anthony 能别再提奖金的事了吗? The Next Week (2013)
Five cars, the race is full. Pot should be, like, what?[CN] 五辆车 满员了 奖金有多少来着? Need for Speed (2014)
His signing bonus was 4.5 million, my last check was for 816 dollars.[CN] 他的签约奖金为450万美元, 我最后一次检查是在816 . ..美元。 Stretch (2014)
I need you... to agree to lose your bonus.[CN] 我需要你... 投票赞成取消奖金. Two Days, One Night (2014)
He'll pick up the rest when he wins.[CN] 如果他赢了,还要剩下的那部分奖金 Pawn Sacrifice (2014)
How many agree to go without their bonus?[CN] 有多少人同意放弃奖金? Two Days, One Night (2014)
I'd like to do that but I'II lose my bonus.[CN] 我愿意这么做但是这样我就没有了奖金. Two Days, One Night (2014)
How many are willing to lose the bonus?[CN] 有多少人愿意放弃奖金? Two Days, One Night (2014)
There's huge cash prizes. You come down, you win some money...[CN] 奖金丰富 你来了就能赢钱... Think Like a Man Too (2014)
Apart from 2 people, they chose the bonus.[CN] 除了2个人之外, 其他人都选了奖金. Two Days, One Night (2014)
That just put Dinesh Kumar Patel in first place with just one more contestant and $100,000 on the line![CN] 迪尼西库马派特跃升第一 只剩最后一位选手 十万元奖金就在眼前! Million Dollar Arm (2014)
I've seen the commercial. They don't say that. That's not a guarantee.[CN] 我看过那个广告 就没说有什么奖金 Transformers: Age of Extinction (2014)
They hesitated before voting for the bonus.[CN] 为奖金投票前他们也犹豫了. Two Days, One Night (2014)
We would certainly be a prize.[CN] 当然,我们将会是一个"奖金"。 Against the Sun (2014)
Of a long list of candidates in financial need, you have been chosen to compete for a fantastic cash prize.[CN] - 候选人的一个长长的清单 经济需要, 你已经选择了竞争 一个梦幻般的奖金 13 Sins (2014)
The prize is worth one hundred thousand US dollars with the chance to win $1 million.[CN] 奖金高达... 十万元... 还有机会获得一百万元 Million Dollar Arm (2014)
I hope we get our bonus today.[CN] 我希望今天能拿到奖金. Postman Pat: The Movie (2014)
Welcome aboard Vista-Pacific flight 7500.[CN] 欢迎您的奖金 在Vista的太平洋飞行第七千五百 - 请去你的地方, Flight 7500 (2014)
If I'm taken back, those who lose their bonus, how will they look at me?[CN] 如果我留下来, 那些失去奖金的人, 他们会怎么看我? Two Days, One Night (2014)
And they'll throw in "honorariums" for each victory.[CN] 他们还愿意为每一次胜利另付奖金 Pawn Sacrifice (2014)
And it goes without saying, there will be no bonuses this year.[CN] 还有, 不用说 今年不再有奖金 Postman Pat: The Movie (2014)
I wanted to see you about... the vote on the bonus and me being laid off.[CN] 我想跟你谈谈... 关于给奖金和我工作投票的事情. Two Days, One Night (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top