ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*失当*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 失当, -失当-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, / ] inappropriate; improper, #49,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I accessed meier's calendar. The day he disappeared[CN] 我查了Meier的日历 他消失当晚8: Red-Handed (2008)
On the charge of conduct unbecoming an officer, the court finds the defendant not guilty.[CN] 就行为失当... 本庭判被告无罪 Rules of Engagement (2000)
Conduct unbecoming an officer.[CN] 行为失当 Rules of Engagement (2000)
He approached me in the marketplace, expressing regret that his business with you turned to excess.[CN] 他在市集与我相遇 诉说与你交易失败... 行为失当的悔恨之心 Missio (2011)
- Checking to see if I'm disappearing.[CN] - 看我是否正在消失当 Whatever Happened, Happened (2009)
The cell phone Ramos used to contact Makinen sent its last backup to the cloud on the same day that Ramos disappeared.[CN] Ramos联系Makinin的手机 The cell phone Ramos used to contact Makinin 最后一次往云端传备份 sent its last backup to the cloud 就是Ramos消失当天 on the same day that Ramos disappeared. The Legend of Marcos Ramos (2015)
And nought so good but strained from that fair use, revolts from true birth, stumbling on abuse.[CN] 而最纯美的良谷嘉禾 失当使用也能残害身心 Romeo + Juliet (1996)
The improper and unlawful execution of an act that is in itself proper and lawful.[CN] 就是失当并非法执行了 一个 自身具适当性和合法性的行动 Episode #2.10 (1990)
If I mess up,[CN] 工作失当 That Demon Within (2014)
Your conclusions were all wrong.[CN] 你的结论错了 哈尔西战术失当 Your conclusions were all wrong, Ryan. The Hunt for Red October (1990)
That's just grossly inappropriate.[CN] 你的用词严重失当 Hot Fuzz (2007)
Accusing you of grave judicial misconduct...[CN] 指责你有严重司法行为失当... Freakin' Whack-a-Mole (2014)
Yes, after also being suspended for conduct unbecoming.[CN] 是的 在同样因为举止失当被停职后 The First Day of the Rest of Your Life (2012)
- You bet as an American. This is not good.[CN] 对美国人来说 的确是失当 (性骚扰) Delicacy (2011)
I feel it and admit it.[CN] 我也感觉到了 我承认是有些失当 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
The cure forjuvenile delinquency is... an education in the dangers and consequences... of breaking the time-tested rules... laid down for the regulation of human conduct.[CN] 防止年轻人行为失当的方法是 教育他们危险和后果 不能违反长久以来的规则 Kinsey (2004)
This affair has been deplorably handled.[CN] 这件事情处理得很失当 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
Misfeasance?[CN] 行为失当吗? Episode #2.10 (1990)
The guilt and sense of unprofessionalism was overwhelming.[CN] 因为内疚 因为专业失当 是压倒性的。 Violet & Daisy (2011)
And my action.. was inappropriate.[CN] 而我的行为失当 Delicacy (2011)
The boy made a mistake and died, and major was hit by an explosion and ended up in hospital for 3 months.[CN] 属下操作失当 结果... 少校就被爆炸引发的冲击波 炸飞了 Kochegar (2010)
Now that Mrs. Florrick has given herself cover against a malpractice suit, may I continue?[CN] Florrick夫人 已经将此转向一个医疗失当的诉讼了 我能继续吗 A Precious Commodity (2013)
Internal Aftairs is responsible tor investigating... incidents or allegations ot misconduct... involving sworn officers and civilian employees of the District of Columbia.[CN] 政风小组的工作 是调查哥伦比亚区警局内 警员及职员的 行为失当或犯罪事实 Random Hearts (1999)
You're facing a general court-martial... and charged with violation ofat least three articles... everything from "breach of peace" to "conduct unbecoming".[CN] 你要上军事法庭 你被控起码三条罪 破坏和平、行为失当 Rules of Engagement (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top