ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*大发雷霆*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 大发雷霆, -大发雷霆-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't it a fact that you knew your daughter intended to turn you in and that you beat her to the punch only by an hour in order to secure a degree of leniency from this body?[CN] 你知道你女儿打算叫你自首后 在一小时前你对她大发雷霆 求她宽宏大量 以免受到监禁 这是不是事实? Salvation (2002)
All right. Remember we used to call you gayboy, you get all mad.[CN] 你记得吗, 我们以前经常叫你小同性恋的, 你每次听了都会大发雷霆. Punch-Drunk Love (2002)
He travels in polite society on his reputation as a virtuoso... but flies into a fit if anyone... even dares suggest he sit at the keyboard.[CN] 他靠他的名声以一个艺术鉴赏家的 身份游历在文明的社会中... 但是如果有人敢建议他去演奏... 他就大发雷霆 Immortal Beloved (1994)
Boy, the superintendent's gonna be pissed.[CN] 房东会大发雷霆 Ghostbusters (1984)
He was furious. By the time I could've been put in a tropical-island mood,[CN] 他大发雷霆 那个时候我的情绪不是那么 糟糕了 Sweet Smell of Success (1957)
I .. I bought some clothes the other day and it made him terribly angry.[CN] 之前我买了几件衣服,他就大发雷霆 Too Late for Tears (1949)
- Mrs. Danvers must be furious with me. - Hang Mrs. Danvers.[CN] 丹弗斯太太肯定要对我大发雷霆 Rebecca (1940)
He'll read it and he'll get pissed off...[CN] 但我知道他会如何反应 他会看 他会大发雷霆 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
- He's in a rage.[CN] -大发雷霆 Kiss the Girls (1997)
Sonny's running wild.[CN] 开始大发雷霆 The Godfather (1972)
And the President's outraged - publicly.[CN] 总统也公然大发雷霆 Missing in Action (1984)
Slamming doors and giving the silent treatment... couldn't change that... but it was easier than admitting I was really scared.[CN] 大发雷霆或跟他们冷战 一点用都没有 但总比承认 自己忐忑不安要来得容易些 Dirty Dancing: Havana Nights (2004)
He's a total fascist. If he sees Joy like this. he'll freak.[CN] 如果他看见乔伊像这样 他会大发雷霆 Poison Ivy: The New Seduction (1997)
- Get out, before I lose my temper.[CN] -在我大发雷霆前出去 Varsity Blues (1999)
My wife is slowly poisoning me to death and she gets very angry if I'm late.[CN] 我妻子一直在慢慢给我下毒 我要回去迟了她大发雷霆 In Good Company (2004)
So some people get angry and throw things around, like in my bedroom?[CN] 所以有些人会大发雷霆乱丢东西 就像在我卧室里一样吗? Poltergeist (1982)
I told Amelie and she flew into such a rage.[CN] 我把这事告诉了爱米丽 结果她大发雷霆 Manon of the Spring (1986)
My old man then pulled the poor banana... so I grew up broken crazy[CN] 我老头子大发雷霆 我就在外面疯 The Fruit Is Ripe (1977)
And Cooper throws this huge fit in rehearsal in front of the whole company. Calls her a slut and stuff.[CN] 库珀在舞台排练时大发雷霆 骂她是荡妇 Center Stage (2000)
He got furious and he scooped me up and forced me on it.[CN] 他大发雷霆 一把抄起我逼我上了船 The Secret Life of Words (2005)
- You know he's simply furious?[CN] - 你知道他大发雷霆吗? Love at the Top (1974)
- I'm busy. - He's frothing at the mouth.[CN] 他正在大发雷霆 Sabrina (1954)
And yet... he's incredibly angry.[CN] 而且... 他正在大发雷霆 Around the World in 80 Days (2004)
Mommy goes ballistic and ends the relationship. Boo-hoo![CN] 她妈妈肯定会大发雷霆 然后终止他们的关系,真是惨! Cruel Intentions (1999)
I don't believe this. Cox's gonna go fucking spare![CN] 我不敢相信,队长会大发雷霆的! Layer Cake (2004)
He'd be furious[CN] 他会大发雷霆 Sensuela (1973)
Teddy K. is gonna be pissed.[CN] 特迪・凯会大发雷霆 In Good Company (2004)
Daddy has a fit every time I order anything... with Russian dressing.[CN] 每当我点带有俄式沙拉酱的东西时 爸爸总会大发雷霆 One, Two, Three (1961)
And this button-down, Oxford-cloth psycho might just snap and then stalk from office to office with an Armalite AR10 carbine gas- powered semiautomatic weapon, pumping round after round into colleagues and co-workers.[CN] 这个人面怪兽,恐怕会大发雷霆 大闹每一间办公室 他会拿着半自动卡宾步枪 Fight Club (1999)
this is why Prince Achmed stormed out.[CN] 原来这就是阿赫麦德王子大发雷霆的原因 Aladdin (1992)
My analyst says I only react to you with such vehement loathing... because I admire you so much.[CN] 有心理专家对我说过, 当我对你大发雷霆的时候... 就是我非常欣赏你的时候 Down with Love (2003)
She'll get all pissed off... and, besides, I think the guy might actually be able to help.[CN] 我做不到,她会大发雷霆... 另外,我想那家伙也许真会有所帮助 Office Space (1999)
He's getting so angry.[CN] 他大发雷霆 Monsoon Wedding (2001)
He will be furious.[CN] 他会大发雷霆 Where is the Friend's Home? (1987)
That's why they leave me alone...[CN] 正因为这样他们才对我大发雷霆 Mortal Transfer (2001)
If I tell you, you'll be furious.[CN] 如果我告诉你 你会大发雷霆 Come Dance with Me! (1959)
Tell him that his pranks are too broad to bear with and that your grace hath screened and stood between much heat and him.[CN] 告诉他这种狂妄的态度实在叫人忍无可忍 如果没有您替他回护 王上早已对他大发雷霆 Hamlet (2000)
Brewster is screaming because we didn't get Raven.[CN] 布儒斯特因为我们没有抓到雷文大发雷霆 Brewster is screaming because we didn't get Raven. This Gun for Hire (1942)
I'll be ghettofied, buckwild.[CN] 大发雷霆 Malibu's Most Wanted (2003)
Captain Brynner is gonna shit if he finds out we haven't closed up shop.[CN] 布林纳上校若发现试验室 还没关闭准会大发雷霆 Chill Factor (1999)
It made Zeus so angry he chained Prometheus to a rock in the great Caucasus and each day, his eagle pecked out the poor man's liver.[CN] 那个偷走了火种,送给人类的男人 宙斯大发雷霆 把普罗米修斯用锁链捆在高加索山的悬崖上 Alexander (2004)
There is no reason to rake this over.[CN] 没有必要大发雷霆 Spanglish (2004)
He gets mad about that stuff.[CN] 他会大发雷霆 Cats & Dogs (2001)
He sounds like he's finally gone through the roof.[CN] 他听上去在大发雷霆 A Face in the Crowd (1957)
Tracy'll hit the ceiling.[CN] 特蕾西会大发雷霆 High Society (1956)
I say, you look a bit tousled. Have you flown off the handle?[CN] 我说,你看上去有点蓬头垢面的 你是不是大发雷霆了? Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
This Spaniard, "Manguel"... he was furious with Maria Gambrelli.[CN] 这个西班牙人"米怪尔" 他对玛丽亚甘柏瑞里大发雷霆 A Shot in the Dark (1964)
The White House will do its nut![CN] 非常重要 白宫会大发雷霆的 It was extremely important! The White House will do its nut! A Victory for Democracy (1986)
He can reach out his hand, as if he wanted to touch her, but she doesn't let him.[CN] 他要伸出他的手 好像他想要触碰她 但是她不让他碰 她对他大发雷霆 The Making of Fanny and Alexander (1984)
She's only over there![CN] 一定会大发雷霆 The Full Monty (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top