Search result for

*因*

(236 entries)
(0.3064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-因-, *因*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
特性要[とくせいよういんず, ] (n ) แผนภูมิก้างปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
[げんいん, gen'in] Thai: ที่มา English: origin
[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[咽, yàn, ㄧㄢˋ] throat; pharynx
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[因, yīn, ] cause, reason; by; because
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: []
[姻, yīn, ] relatives by marriage
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  因 (yīn ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 related by 因 marriage
[恩, ēn, ] kindness, mercy, charity
Radical: Decomposition: 因 (yīn )  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[氤, yīn, ] fog, mist
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] gas
[洇, yīn, ] to soak; to blot, to splotch
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[胭, yān, ㄧㄢ] cosmetics, rouge
Radical: Decomposition: 因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[茵, yīn, ] mattress, cushion; wormwood, Skimmia japon
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] grass
[铟, yīn, ] indium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
に依る;にる;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to [Add to Longdo]
って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
に拠れば;に依れば;にれば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See にって) according to (quotation) [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;って来る;由って来る;って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
マクロファージ遊走阻止[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF [Add to Longdo]
[あくいん, akuin] (n) root of evil [Add to Longdo]
悪果[あくいんあっか, akuin'akka] (n) sowing and reaping evil [Add to Longdo]
[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]
謂れ[いわれいんねん, iwareinnen] (n) origin; history [Add to Longdo]
遺伝[いでんいんし, iden'inshi] (n) (See 遺伝子・1) gene; genetic factor; genetic element [Add to Longdo]
遺伝子組替え[いでんいんしくみかえ, iden'inshikumikae] (n) recombinant gene splicing [Add to Longdo]
[いちいん, ichiin] (n) cause; (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See にんで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
りけり[よりけり, yorikeri] (prt) (uk) depends on [Add to Longdo]
りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
をなす;を成す[いんをなす, inwonasu] (exp,v5s) to give rise to; to cause [Add to Longdo]
[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
縁をつける;縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight [Add to Longdo]
[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P) [Add to Longdo]
果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect [Add to Longdo]
果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus [Add to Longdo]
果者[いんがもの, ingamono] (n) unlucky person [Add to Longdo]
果性[いんがせい, ingasei] (n) causality [Add to Longdo]
果法則[いんがほうそく, ingahousoku] (n) law of causality [Add to Longdo]
果律[いんがりつ, ingaritsu] (n) law of cause and effect; principle of causality [Add to Longdo]
果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
[いんし, inshi] (n) {math} factor; divisor; element; (P) [Add to Longdo]
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] (n) {comp} factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] (n) factor analysis [Add to Longdo]
州弁[いんしゅうべん, inshuuben] (n) dialects of Japanese spoken in Eastern Tottori prefecture [Add to Longdo]
習;[いんしゅう, inshuu] (n) convention; tradition; long-established custom [Add to Longdo]
習的[いんしゅうてき, inshuuteki] (adj-na) conventional [Add to Longdo]
習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
[いんじゅん, injun] (adj-na,n) indecision; vacillation [Add to Longdo]
循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]
[いんすう, insuu] (n) {math} factor [Add to Longdo]
数定理[いんすうていり, insuuteiri] (n) {math} factor theorem [Add to Longdo]
数分解[いんすうぶんかい, insuubunkai] (n,vs) factorization; factorisation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知出于何种原[bù zhī chū yú hé zhǒng yuán yīn, ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨ ㄩˊ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˇ ㄩㄢˊ , / ] for whatever reason [Add to Longdo]
[zhǔ yīn, ㄓㄨˇ , ] main reason [Add to Longdo]
主要原[zhǔ yào yuán yīn, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ , ] main reason; primary cause [Add to Longdo]
互为[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
人类基组计划[rén lèi jī yīn zǔ jì huà, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄐㄧ ㄗㄨˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Human Genome Project [Add to Longdo]
倒果为[dào guǒ wéi yīn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˊ , / ] to reverse cause and effect; to put the horse before the cart [Add to Longdo]
充填[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] complementary factor [Add to Longdo]
克莱[Kè lái yīn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ , / ] Klein or Kline (name); Felix Klein (1849-1925), German mathematician) [Add to Longdo]
[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] common factor; common divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ , / ] motivation; moving force; underlying force; agent [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ , ] cause; origin; root cause; reason [Add to Longdo]
很简单[yuán yīn hěn jiǎn dān, ㄩㄢˊ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] the reason is very simple [Add to Longdo]
[yuán yīn shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] the reason is ... [Add to Longdo]
可卡[kě kǎ yīn, ㄎㄜˇ ㄎㄚˇ , ] cocaine [Add to Longdo]
可待[kě dài yīn, ㄎㄜˇ ㄉㄞˋ , ] codeine [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi yīn, ㄎㄚ ㄈㄟ , ] caffeine [Add to Longdo]
[yīn, , ] cause; reason; because [Add to Longdo]
人成事[yīn rén chéng shì, ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] to get things done relying on others (成语 saw); with a little help from his friends [Add to Longdo]
人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual [Add to Longdo]
利乘便[yīn lì chéng biàn, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] (成语 saw) to rely on the most favorable method [Add to Longdo]
势利导[yīn shì lì dǎo, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities [Add to Longdo]
噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk [Add to Longdo]
地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances [Add to Longdo]
如此[yīn rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] because of this [Add to Longdo]
[yīn zǐ, ㄗˇ, ] factor [Add to Longdo]
[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
式分解[yīn shì fēn jiě, ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] factorization [Add to Longdo]
[yīn xún, ㄒㄩㄣˊ, ] to continue the same old routine; to carry on just as before; to procrastinate [Add to Longdo]
循守旧[yīn xún shǒu jiù, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] (成语 saw) to continue in the same old rut; diehard conservative attitudes [Add to Longdo]
[yīn yìng, ˋ, / ] to respond accordingly to; to adapt to; to cope with [Add to Longdo]
[yīn shù, ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor [Add to Longdo]
斯布鲁克[Yīn sī bù lǔ kè, ㄙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] Innsbruck [Add to Longdo]
时制宜[yīn shí zhì yí, ㄕˊ ㄓˋ ㄧˊ, / ] (成语 saw) to use methods appropriate to the current situation [Add to Longdo]
材施教[yīn cái shī jiào, ㄘㄞˊ ㄕ ㄐㄧㄠˋ, ] (成语 saw) to teach in line with the student's ability [Add to Longdo]
[yīn guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] karma; cause and effect [Add to Longdo]
[yīn cǐ, ㄘˇ, ] thus; consequently; as a result [Add to Longdo]
[yīn wèi, ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of [Add to Longdo]
父之名[yīn Fù zhī Míng, ㄈㄨˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] in the Name of the Father (in Christian worship) [Add to Longdo]
特网[yīn tè wǎng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet [Add to Longdo]
特网提供商[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
特网联通[yīn tè wǎng lián tōng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] Internet connection [Add to Longdo]
[yīn yóu, ㄧㄡˊ, ] reason; cause; predestined relationship (Buddh.) [Add to Longdo]
祸得福[yīn huò dé fú, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄈㄨˊ, / ] to profit from a disaster (成语 saw); some good comes out of a setback; It's an ill wind that blows nobody any good. [Add to Longdo]
纽特[Yīn niǔ tè, ㄋㄧㄡˇ ㄊㄜˋ, / ] Inuit (politically correct term for Eskimo 愛斯基摩人|爱斯基摩人) [Add to Longdo]
纽特人[Yīn niǔ tè rén, ㄋㄧㄡˇ ㄊㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] Inuit [Add to Longdo]
[yīn sù, ㄙㄨˋ, ] element; factor [Add to Longdo]
[yīn yuán, ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect [Add to Longdo]
[yīn ér, ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ... [Add to Longdo]
[yīn xí, ㄒㄧˊ, / ] to follow old patterns; to imitate existing models; to continue along the same lines [Add to Longdo]
变量[yīn biàn liàng, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] implicit variable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every cause produces more than one effect.あらゆる原は一つ以上の結果をもたらす。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
He made up a pretext for a fight with me.あいつに縁を付けられた。
He often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.あの男はよくつまらぬことで誰にでも縁をつける。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の原を調べている。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.アメリカの大学に応募する際に、トフルの成績は一つの要でしかない。
Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.いろいろな不幸な原から、片親家族が増えている。
Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.ある本が読者の興味を引かないからといって、その原がその本にあるということにはならない。
This has come about through several causes.このことはいくつかの原があって起こった。
We know very little about the cause of this disease.この病気の原については、ほとんどわかっていない。
This mistake is due to his carelessness.この間違いは彼の軽率さが原である。
There were a number of reasons for this accident.この事故には多くの原があった。
What is the cause of my condition.この健康状態、原は何なんだ?
This fault results from my wrong decision.この失敗は私の間違った判断に起する。
What is the real cause of this tragedy?この悲劇の本当の原は何ですか。
This misery resulted from his laziness.この不幸は彼の怠慢が原なのです。
This caused most of the local bath-houses to fall on hard times.これが原でたいていの街の浴場は困難な状態に陥った。
These infections were caused by the contamination of milk.これらの感染病はミルクの汚染が原だった。
These answers confuse cause with consequence.これらの回答は、原と結果をはき違えている。
These two factors are independent of each other.これら二つの要は互いに無関係である。
What accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.これらの症状の原はまだ分かっていない。
These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.これらの非文法的な文は余分な規則Fを適用したことに起している。
Smog causes plants to die.スモッグは植物が枯れる原となる。
Common causes of stress are work and human relationships.ストレスの一般的な原は、仕事と人間関係である。
Probe into the cause of the accident.その事故の原を徹底的に調べる。
The fire was brought about by children's playing with matches.その火事は子供のマッチでの火遊びが原で起こった。
The student failed to account for the mistake.その学生は、間違いの原を説明できなかった。
The machine was too complicated for us to find out the cause of the trouble.その機械は複雑すぎて、我々は故障の原を見つけられなかった。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂はひどく黒ずんでいる。その原の一つは酸性雨である。
The accident caused traffic confusion.その事故が交通の混乱の原となった。
And I'm sure I know what caused it.そうです。原だってわかってますよ。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原の一つは酸性雨である。
That forest fire happened from natural cause.その山火事は自然の原で起こった。
The accident was caused chiefly by the changeable weather.その事故の主な原は変わりやすい天候であった。
The decay of the shrine is due, in part, to acid rain.その神社の腐食の原の一つは酸性雨である。
Dieting accounts for more than one million deaths.その食事が100万人以上の死亡原になっているそうだ。
What is the main cause of the crime?その犯罪の第一の要は何ですか。
What was the cause of the explosion?その爆発の原は何ですか。
The explosion may have been caused by a gas leak.その爆発はガス漏れが原だったのかもしれない。
The workman died from the explosion.その労働者は爆発事故が原でしぼうした。
That accounts for the accident.それで事故の原が分かった。
That's the cause of his failure.それが彼の失敗の原だ。
In medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.医療研究では病気の原を特定することが第一の課題の一つとされる。
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.それはより多くの二酸化炭素の産出につながり、それが世界的な温暖化の原になる主な気体なのだ。
The number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death.タバコを吸う人の数は、増えている。だから、ガンは間もなく、一番多い死となるだろう。
The company's analysis shows that in over 60% of all accidents in the past ten years the behavior of the flight crew was the dominant cause.ボーイング社の分析は過去10年間のあらゆる事故の60%以上が乗務員の行動が主要な原だったことを示している。
Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.異常低温が今年の米の不作の原である。
A couple of flights were delayed on account of a minor accident.ちょっとした事故が原で、2、3便に遅れが出た。
We have investigate the cause at any rate.とにかく原を調べなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nanaka Hiraki.[CN] 为我是个笨蛋 Emotions (2017)
I think you're simply denying what the world thinks about your works.[CN] 现在会畅销 也只不过是为那些丑闻而已 我说错了吗? Disbanded (2017)
She'll be the end of you.[JA] 彼女があなたの死となる The Queen's Justice (2017)
Because of school.[JA] - 学校が原 Feed (2017)
I'm aware of his obsessive desire to kill your husband but I have yet to discover the cause:[JA] 彼があなたの夫を殺したいと言う 執拗な欲望に気づいている その原は知らないが The Legend of Tarzan (2016)
Cause of deaththe "goverment."[JA] 死: 政府によるもの Pitch Black (2016)
Just so you know, the number-one problem with an HVAC system isn't refrigerant leaks.[JA] 知ってますか、一番の故障の原は 液体の漏れではないんですよ。 The Well (2016)
Can I cry?[CN] 只话题性而读的人 会去看那些旧作吗? Confrontation (2017)
Why him?[CN] 为是花木柚的作品 所以电视台似乎也下了相当大的功夫 Disbanded (2017)
It's because my father is a murderer.[CN] 为我发现你那时撒了谎 Confrontation (2017)
The broadcast would be about mourning Nanaka Hiraki.[CN] 为必须有人站出来告诉大家 他的小说并不是靠实力畅销的 Disbanded (2017)
That's why I've continued to write them.[CN] 这种原就请你 自己写在日记里就好了 Disbanded (2017)
Yes.[CN] 为不能再懒散下去了 Ready (2017)
Nanaka Hiraki and Minami Shirakawa figured out who sent the invitations, and were murdered, and the house that the women and I lived in was burned to the ground.[CN] 为我的父亲是杀人犯 Confrontation (2017)
Is it 'cause of the whole housecleaning thing?[JA] ! 掃除したのが原か? Find This Thing We Need To (2017)
What else could it be?[JA] それが原なの? Lights Out (2016)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.[CN] 为我的父亲是杀人犯 Ready (2017)
Cause bombs woke up a bunch of them.[JA] 原爆弾はそれらの束を目が覚めました。 Kong: Skull Island (2017)
Was it the girl?[JA] ソフィアが原 Sex Doll (2016)
Your husband is an influence peddler.[CN] 正如此 Emotions (2017)
I have read all your books, Michi.[CN] 又不是为好看才畅销的 Affection (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[CN] 为我的父亲是杀人犯 Emotions (2017)
Sales have dipped, granted, but that's more due to a downturn in consumer confidence,[JA] 確かに売り上げは落ちた 原は消費意欲の低下 つまり市場原理ですよ Smell the Weakness (2017)
It still needs more study.[JA] 水が原ならもっと調査が必要だ Election Day (2016)
I can understand that.[CN] 为和道间慎这种人扯上关系 Reason (2017)
Or what they want these women to do to me.[CN] 为我的父亲是杀人犯 Affection (2017)
Such a stupid woman.[CN] 为那个女人的人脉和做法还有用处 Confrontation (2017)
Nowadays he's lost a lot of that mojo mainly due to a pretty nasty divorce.[JA] 最近 その魅力は薄れぎみ 離婚が主な原 Once Upon a Time in Venice (2017)
I was given a message for you.[CN] 为现在她不在场 我才说出来 Ready (2017)
-By the way...[CN] 为是死刑犯的儿子写的小说 Affection (2017)
Maybe another disease is a cofactor.[JA] 補助子の疾患かも Murphy's Miracle (2016)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.[CN] 虽然不知道有什么原 但她说要把遗产全留给我 Disbanded (2017)
So it's not about the meat,[JA] (光る)でも これ お肉が原で そうなったわけじゃなくて No Use Crying Over Meat (2016)
- We caused this?[JA] - 私達が原なの? The Day in Question (2016)
Excuse me.[CN] 一开始是为我是你的书迷 Emotions (2017)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.[CN] 为我的父亲是杀人犯 Disbanded (2017)
What cause does the empire have to see me wed to Noctis?[JA] どのような原帝国は私がNoctisに結婚見ているのでしょうか? Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[CN] 初版虽然是从三千本开始 但为获奖了 就决定紧急再版二十万本 Appeal (2017)
The problem here is me, not you.[JA] 原は私だ お前ではない Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
It's the Mac Mini. Fucking hell![JA] 原は きっとパソコンよ  ()
You thought my life was in danger?[CN] 为我想要守护 Emotions (2017)
I completely agree.[CN] 为《飘忽不定的情感》 是值得让许多人阅读的小说 Appeal (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA[CN] 菜菜果竟然为这种事而被杀 我实在太不甘心了 Reason (2017)
If James is gonna stand me up for anyone, at least it's Supergirl.[JA] ジェームズにすっぽかされたの、 原はスーパーガール。 Solitude (2016)
Do you have a history with him?[JA] 何か縁でも? Values (2017)
What?[CN] 为美波小姐没有任何家人了 Disbanded (2017)
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「抗精神病薬 双極性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが原 Find This Thing We Need To (2017)
Don't say it, Shin.[CN] 有个人会为菜菜果死了而得到好处 Reason (2017)
You and I are going to the police now.[CN] 为玩游戏需要朋友啊 Confrontation (2017)
"I love novels. I love novels." What a vague reason! You're not prepared to say what you think.[CN] 我认为是为喜欢 Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック化[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
共通[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[よる, yoru] abhaengen_von, berufen_auf [Add to Longdo]
[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]
[しいん, shiin] Todesursache [Add to Longdo]
[よういん, youin] (wesentlicher) Faktor [Add to Longdo]
[ゆういん, yuuin] -Anlass, -Ursache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top