ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*囚人*

   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 囚人, -囚人-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
囚人[しゅうじん, shuujin] (n) นักโทษ คนคุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
囚人(P);召人[しゅうじん(囚人)(P);めしゅうど;めしうど, shuujin ( shuujin )(P); meshuudo ; meshiudo] (n) prisoner; (P) [Add to Longdo]
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
囚人[しゅうじんふく, shuujinfuku] (n) prison uniform [Add to Longdo]
囚人労働[しゅうじんろうどう, shuujinroudou] (n) prison labor; prison labour; forced labor; forced labour [Add to Longdo]
良心の囚人[りょうしんのしゅうじん, ryoushinnoshuujin] (n) prisoner of conscience [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の囚人たちが脱獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に脱走した囚人はまだつかまっていない。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の囚人は捕まったが、残り3人は今も逃走中だ。
Joe was believed to have shot the prisoner.ジョーはその囚人を撃ったと思われていた。
There is no denying that the prisoner is guilty.その囚人が有罪であることは、否定することができない。
The convict was pardoned after serving his sentence.その囚人は刑期に服した後赦免された。
The prisoner is in chains.その囚人は獄舎につながれている。
The prisoner was set at liberty yesterday.その囚人は昨日釈放された。
The prisoner was released.その囚人は釈放された。
The prisoners fought one another like so many mad people.その囚人達はまるで狂人のように互いに争った。
Everybody showed sympathy toward the prisoner.だれもがその囚人に情けをかけた。
The king ordered that the prisoner should be set free.王はその囚人を解放するように命じた。
The king ordered that the prisoner should be set free.王様はその囚人を解放するように命じた。
The police are hunting an escaped convict in this area.警察は脱走した囚人をこのあたりで捜している。
The judge concluded that the prisoner was innocent.裁判官は、その囚人が無罪だと結論をくだした。
The judge concluded that the prisoner was guilty.裁判官はその囚人が有罪であると決断を下した。
The judge pardoned the prisoner a year of his sentence.裁判官はその囚人の一年の刑期を赦免した。
A convict has escaped from prison.囚人が牢獄から逃げた。
The prisoners were treated with monstrous cruelty.囚人たちは恐ろしいほど残忍に扱われた。
The prisoners are in chains.囚人たちは鎖につながれている。
The prisoners were glad to be free again.囚人たちは釈放されて喜んだ。
The inmate was doing time for a burglary conviction.囚人は強盗罪により服役していた。
The prisoner dug a hole under the prison wall.囚人は刑務所の塀の下に穴を掘った。
The prisoner denied that he had killed a policeman.囚人は警官を殺害したことを否定した。
The prisoner died under torture.囚人は拷問で死んだ。
The prisoner is being quiet in the cell today.囚人は今日は独房の中で静かにしている。
The prisoner was given his freedom.囚人は自由を与えられた。
The prisoner was set at liberty.囚人は釈放された。
The prisoner escaped from prison.囚人は脱獄した。
The prisoner broke away from the guards who were holding him.囚人は連行していた看守の手を振り切って脱走した。
The Governor set the prisoners free.州知事は囚人達を自由の身にした。
The prisoner who escaped is still at large.逃走した囚人はまだ捕まっていない。
He ordered them to release the prisoners.彼は彼らに囚人を釈放するように命令した。
They released the prisoner.彼らはその囚人を釈放した。
They bound the prisoner's arms and legs.彼らは囚人の手足を縛った。
They set the prisoner at liberty.彼らは囚人を釈放した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charm the prisoner![JA] 囚人に機嫌取りだと? Beauty and the Beast (2017)
I'm getting a little tired of being somebody's prisoner.[JA] 私は囚人扱いに疲れてきたわ A New Mission (2016)
The creature wasn't a prisoner on Fort Rozz.[JA] 寄生生物はフォート・ロッズの 囚人じゃなかった。 For the Girl Who Has Everything (2016)
Like all the other escapees. I did.[JA] 他の逃げた囚人のように。 Truth, Justice and the American Way (2016)
Warning. Prisoner release in one minute.[JA] 囚人の解放まで1分。 Myriad (2016)
Orc take prisoner for the gate. I learn from them. Prisoners?[JA] - 囚人、彼らから学んだ Warcraft (2016)
You are Fort Rozz prisoner 2444.[JA] おまえは、 フォート・ロッズの囚人2444。 Truth, Justice and the American Way (2016)
Prisoner release in five, four, three, two...[JA] 警告。 囚人の解放まで、5、4、 3、2 ... Myriad (2016)
Five months in Torus custody was pretty convincing.[JA] 5ヵ月の"囚人生活"で 悟ったから ARQ (2016)
Fort Rozz prisoner number 2444.[JA] フォート・ロッズの囚人番号2444。 Truth, Justice and the American Way (2016)
I think they were actually these five alien prisoners from Fort Rozz.[JA] 彼らは、実際にはフォート・ロッズの 5人の元囚人だと思う。 Truth, Justice and the American Way (2016)
If we do this, you will protect my people until then?[JA] その時まで我が方の囚人を守れるか? Warcraft (2016)
Today I met one of the prisoners you sentenced to Fort Rozz.[JA] 今日、私はフォート・ロッズ行きを 宣告された囚人の1人と会った。 Truth, Justice and the American Way (2016)
And I'm not a prisoner.[JA] 私 囚人ではない Cease Forcing Enemy (2016)
And they're all from Fort Rozz.[JA] そして、彼らはすべて フォート・ロッズの元囚人 Truth, Justice and the American Way (2016)
Get to the prisoners.[JA] 囚人のところへ Warcraft (2016)
But I need him. I need all of them.[JA] だが彼は必要なのだ すべての囚人がな Warcraft (2016)
- Release the prisoners.[JA] - 囚人の解放だ。 - 了解です。 Myriad (2016)
Prisoner 2445.[JA] 囚人2445番。 Truth, Justice and the American Way (2016)
He's a patient, not a prisoner.[JA] 彼は患者で 囚人じゃない A Cure for Wellness (2016)
Were any of them prisoners on Fort Rozz?[JA] そのうちの誰かがフォート・ ロッズの囚人だった? Solitude (2016)
Prisoner 2445.[JA] 囚人2445番だな。 Truth, Justice and the American Way (2016)
If you don't apostatize, the prisoners will be hung over the pit.[JA] あなたが信仰を棄てなければ 囚人たちは穴の上に吊るされます Silence (2016)
Coming from prisoner 6753[JA] 囚人番号6753 The Fate of the Furious (2017)
Draper's prisoner file could have been corrupted in the crash.[JA] ドレイパーの囚人ファイルが 衝突事故で壊れたとか。 Truth, Justice and the American Way (2016)
The vulture he captured could be wanted on a dozen other worlds for crimes he committed long before he wound up in Fort Rozz.[JA] 彼が捕まえたハゲタカは、 フォート・ロッズの 囚人になる前、 様々な星でお尋ね者に なっていた。 Truth, Justice and the American Way (2016)
You can re-secure the prisoner J'onn J'onzz now.[JA] 囚人ジョン・ジョーンズは、 拘束しておけ。 Better Angels (2016)
She was deemed the most dangerous prisoner ever sentenced to Fort Rozz.[JA] フォート・ロッズで最も 危険な囚人とみなされた。 Solitude (2016)
Prisoner cell release canceled.[JA] 囚人の監獄の解放は 回避されました。 Myriad (2016)
You'll spend more hours a day in a small, dark room than the people you put behind bars.[JA] 狭い部屋で囚人みたいに 何時間も過ごす事になる Fast (2016)
Garona, Karos, take what men we can spare and free the prisoners.[JA] ガローナ カロス 他の者と一緒に 囚人を解放するのだ Warcraft (2016)
But he was different.[JA] しかし、彼は 他の囚人と違ってた。 Truth, Justice and the American Way (2016)
And when Heydrich took over here last September, his first order was to execute all the prisoners.[JA] そしてハイドリヒが9月に来て 最初の命令は 囚人全員の殺害だった Anthropoid (2016)
Why do they need so many prisoners?[JA] なぜ多くの囚人が必要なんだ? Warcraft (2016)
She has already prevented the release of the Fort Rozz escapees from the DEO.[JA] DEOからフォート・ロッズの 囚人の解放を邪魔されたし。 Myriad (2016)
We only have enough prisoners to send through our strongest warriors.[JA] 最強の戦士たちを送るために これだけの囚人しかいない Warcraft (2016)
Prisoner release in 15 seconds.[JA] 囚人の解放まで 15秒。 Myriad (2016)
I'll start questioning our Fort Rozz criminal alumni again.[JA] うちのフォート・ロッズ 元囚人を尋問しよう。 Truth, Justice and the American Way (2016)
There's no man in the world more bound to his mother, yet here he lets me prate like one in the stocks![CN] 没有一个人和他母亲的关系更密切了 可他现在却让我像用脚镣锁着的囚人一样叨叨絮语 Coriolanus (2011)
You have always been a prisoner.[JA] お前はずっと囚人だったんだ Dissonance Theory (2016)
What if Draper wasn't a prisoner?[JA] ドレイパーは囚人じゃないかも? Truth, Justice and the American Way (2016)
So, you just keep him here like a prisoner so no one knows what happened to him?[JA] ここで囚人のように 監禁を? 誰にも知られないように? Soon (2016)
Am I your prisoner now?[JA] 今の私は囚人 A New Mission (2016)
My hands are of your colour... ..but I shame to wear a heart so white.[CN] 你有许多机会可以除去他; "要是他得胜归来,那就什么都完了; 我将要成为一个囚人 Great Performances (1971)
We have a face, but we still don't have a match.[JA] 元囚人の顔と、 一致しないわ。 Truth, Justice and the American Way (2016)
But as a foreign prisoner can not I write to the minister.[JA] しかし、外国の囚人は大臣に手紙を書けません。 Planetarium (2016)
Our people?[JA] - 囚人? 我が民か? Warcraft (2016)
I thought they were all killed by the prisoners when Fort Rozz crashed.[JA] フォート・ロッズが墜落したとき 囚人が彼らをすべて殺したと思った。 Truth, Justice and the American Way (2016)
Prisoner 5090 is demanding to see you.[JA] 囚人5090番が あなたに会いたいと。 Truth, Justice and the American Way (2016)
He's killing the escapees in their prisoner number order.[JA] 彼は、囚人番号順に 逃亡者を殺してる。 Truth, Justice and the American Way (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top