ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*吃醋*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 吃醋, -吃醋-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
争风吃醋[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair, #57,091 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I can't say I blame him.[CN] 他会吃醋? 我根本无权指责他 Rebecca (1940)
Nah, turn off the green lights. You remember her.[CN] 别吃醋了,你记得她的 Raw Deal (1948)
No. No, I'm not jealous.[CN] 不 我没吃醋 Design for Living (1933)
I was sore because he could offer you the kind of life I can't give you.[CN] 我吃醋因为他能提供你 我不能提供你的生活 His Girl Friday (1940)
Jealous![CN] 吃醋了! Les Biches (1968)
Are you jealous?[CN] 你吃醋吗? ...And God Created Woman (1956)
Now, Michael, don't tell me you are still jealous of her.[CN] 麦克 不要告诉我你还为她吃醋 Romance on the High Seas (1948)
Of course. To make her jealous, of course.[CN] 当然 让她吃醋的事 当然 Sex and the Single Girl (1964)
I think I am jealous after all.[CN] 我想我应该还是在吃醋 The End of the Affair (1955)
How your advice saved a marriage of a faithful stocking manufacturer and his jealous wife.[CN] 你的建议如何拯救了... ... 一个忠诚丝袜制造商和他吃醋的妻子的婚姻 Sex and the Single Girl (1964)
Jealous.[CN] 吃醋 A Shot in the Dark (1964)
I find it very hard to believe that such unreasonable jealousy could have...[CN] 我发现很难相信如此没道理的吃醋竟没有... ... Sex and the Single Girl (1964)
Do you think I'm jealous?[CN] 你以为我吃醋啊? Floating Weeds (1959)
I'm beginning to like him a lot. It's a good thing the bridge fell on him, I might be jealous.[CN] 是好事桥塌在他身上 要不我可能吃醋 科涅克 Irma la Douce (1963)
Now we'll have to send her away because she's acting jealous.[CN] 我们得把她支开了 因为她已经开始吃醋 8½ (1963)
I think it's healthy for me to be jealous.[CN] 我想吃醋對我來說是健康的 Lolita (1962)
You said in one of your more acid moments, Ruth... that I'd been hagridden all my life.[CN] 露丝.你在吃醋时说过 我会一生被恶梦困扰 Blithe Spirit (1945)
You see, he claims she's protecting her lover... and the best way to force him into the open is to make him jealous.[CN] 他宣称她在保护她的情人 逼他现身的最好方法,是让他吃醋 A Shot in the Dark (1964)
Ostoss was leaving you... and yet by your own account... he was behaving like a jealous madman.[CN] 欧斯托要抛弃妳 然而根据妳的说词 他的行为像个吃醋成狂的人 A Shot in the Dark (1964)
She's jealous, she's gotta have something to be jealous about?[CN] 她爱吃醋 就得有醋给她吃吗? Sex and the Single Girl (1964)
I have an evil temper today, and I'm jealous.[CN] 我今天脾气不好,我吃醋 For Whom the Bell Tolls (1943)
He didn't want me to ask you. He's jealous.[CN] 他不想我请您跳舞他吃醋 The Leopard (1963)
I mean to make her jealous.[CN] 我是说让她吃醋的事 Sex and the Single Girl (1964)
To intimate anything else spells a paranoiac insecurity that you should be ashamed of.[CN] 我认为你的无理取闹 并不是吃醋的表现,只表现出 你极度缺乏安全感,你该感到惭愧 All About Eve (1950)
Lloyd, I want you to be big about this.[CN] 洛依,别吃醋 All About Eve (1950)
Ah, I see. You're jealous.[CN] 我知道了 你吃醋 Floating Weeds (1959)
I must say I wouldn't blame you if you were.[CN] 我得說我不怪你吃醋 Lolita (1962)
Are you saying this man Maria Gambrelli is protecting, her former lover... killed eight people because he was jealous?[CN] 你是说玛丽亚保护的这个人 她的前任爱人 因为吃醋杀了八个人? A Shot in the Dark (1964)
We're not gonna fight over some slut?[CN] 但友谊第一,才不为个贱货争风吃醋 Belle de Jour (1967)
- What's up with you? I don't go out with her now.[CN] 吃醋啊 什么意思 我才不是那种人 A Kind of Loving (1962)
"I've never really been the jealous type.[CN] 我从来就不是 真的会吃醋的那一型. Darling (1965)
Oh, never marry an Irishman - particularly if he is eaten up with jealousy, possessed of a quick temper, and a mighty fool into the bargain.[CN] 千万别嫁给一个爱尔兰人 特别是个爱吃醋的 脾气坏的 Tom Jones (1963)
Insanely jealous.[CN] 发疯似的吃醋 A Shot in the Dark (1964)
I was beginning to think you were sore or something.[CN] 我開始以為你在吃醋 Lolita (1962)
And he's jealous.[CN] 而且他吃醋 Love Is My Profession (1958)
So we are left with only one possible motive - jealousy.[CN] 所以只剩唯一可能的动机——吃醋 Irma la Douce (1963)
- Were you jealous, is that why?[CN] - 你吃醋了 是不是? The Big Combo (1955)
It's better people don't hear you talk such crap. Jealous, now?[CN] 別讓人聽到這些傻話,吃醋 La Poison (1951)
Are you jealous?[CN] 你吃醋 Design for Living (1933)
Jealous?[CN] 吃醋 Sex and the Single Girl (1964)
Paine was jealous.[CN] 培恩吃醋了 对那姑娘动手... Where the Sidewalk Ends (1950)
Nonsense, I never turn down a big fee. Then or now.[CN] "我正考虑,但不知你是否吃醋" The Paradine Case (1947)
Two jealous old maids who are not yet married![CN] 两个妒忌鬼! 吃醋了,两个嫁不出来的姑娘 Early Summer (1951)
But even so, weren't you jealous of her?[CN] 但是你因為她而吃醋 La Poison (1951)
You see? They must have had words over a woman.[CN] 看吧 他们俩一定是因为争风吃醋 Senso (1954)
Is he jealous of your music, these hours you spend away from him?[CN] 你来练唱他会不会吃醋 离开他这么久的时间 Gaslight (1944)
She doesn't think she's jealous. You know what she thinks?[CN] 她不觉得她吃醋 你知道她觉得什么吗? Sex and the Single Girl (1964)
What's that you just said? - You'll find it out soon.[CN] 他们很聪明 懂得让我们争风吃醋! The Mysterious Magician (1964)
So jealous he made it look like Maria was the murderer?[CN] 吃醋到企图将凶案栽赃给玛丽亚? A Shot in the Dark (1964)
She's the one who's insanely jealous.[CN] 她丧心病狂的吃醋 Sex and the Single Girl (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top