Search result for

*司教*

(60 entries)
(9.8271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 司教, -司教-
Japanese-English: EDICT Dictionary
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical [Add to Longdo]
司教[しきょうく, shikyouku] (n) diocese [Add to Longdo]
司教権座[しきょうけんざ, shikyoukenza] (n) the episcopal seat [Add to Longdo]
司教座教会[しきょうざきょうかい, shikyouzakyoukai] (n) (See 司教座聖堂) cathedral [Add to Longdo]
司教座聖堂[しきょうざせいどう, shikyouzaseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
司教[だいしきょう, daishikyou] (n) (See 大主教) archbishop (Catholic) [Add to Longdo]
司教[だいしきょうく, daishikyouku] (n) archdiocese [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.司教は、自暴自棄になった移民たちを哀れんで助けを与えた。
The bishops were in favor of the proposition.司教達はその提案に賛成であった。
The irreligious scoffed at the bishop's interpretation.無神論者が司教の説明をあざけった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bishop broke his vows to tell me this.[JA] 司教は私にこのことを伝えるために彼の誓いの を破りました。 The Da Vinci Code (2006)
He spoke nonsense.[JA] 箱が見つかってから 司教は別人のようでした Mother of Tears (2007)
Bishop.[JA] 司教 Pan (2015)
Well, Monsignor believed that the main character was a history of two centuries ago.[JA] 司教はその名前を見て 思いました アオスタ地方で何世紀も前から 伝わってきた物語の人物だと Mother of Tears (2007)
The bishop?[JA] 司教 The Da Vinci Code (2006)
Auxiliary Bishop of Boston. December 7, 1984."[JA] "ダーシー補佐司教より 1984年12月7日" Spotlight (2015)
I would like to see Monsignor Brusco.[JA] ブリスカ司教に会いたいんだが Mother of Tears (2007)
This is the reason the Archbishop sent you to our encampment.[JA] これは 大司教が我々の 野営地に行かせた理由です Predator Dark Ages (2015)
Giselle is dead, Brusco in an coma and they have taken Paul.[JA] ブリスカ司教は昏睡状態 今度はポールを誘拐していった Mother of Tears (2007)
She put out freakin cookies.[JA] 司教にクッキーを出した Spotlight (2015)
You'll adapt ! Look, my bishop is Malagasy...[JA] グローバル化です 司教はマダガスカル出身かも? Serial (Bad) Weddings (2014)
The opening of the box found by Brusco returned the power to the Mother of Tears.[JA] もう終わった話だ ブリスカ司教の見つけた箱が 開けられたとき "涙の母" の力が よみがえった Mother of Tears (2007)
- The Maester says the boy may live.[JA] - 司教は助かると言ってる The Kingsroad (2011)
An Auxiliary Bishop wrote that?[JA] 補佐司教が? Spotlight (2015)
- So now you're high priest?[JA] あなた、今大司教なの? Fresh Meat (2012)
Thanks for doing this, Padre.[JA] 感謝します大司教さま Minions (2015)
That's groundbreaking. You should teach a course at The Learning Annex.[CN] 这很突破 你应该要去习技公司教 Easy A (2010)
The Archbishop believes we have someone who could be of use.[JA] 大司教は 役に立つ誰かがいると思っています Predator Dark Ages (2015)
The bishop came over to house.[JA] 司教が来て― Spotlight (2015)
Bishop, cardinal, dare we even say... pope?[JA] 司教 枢機卿 あえて言えば The Name Game (2013)
The Archdiocese is loaning us a copy of The Sign of the Cross.[JA] 大司教区から暴君ネロを お借りしています Nor'easter (2012)
A man like him...[JA] 司教のような聡明で Mother of Tears (2007)
Monsignor should truly believe it.[JA] 司教になんども言われたと思うが Mother of Tears (2007)
You're the freaking best. Thanks. You want a beer?[JA] さすが大司教 どうも ビールを? Spotlight (2015)
If Monsignor wrote this, some reason should have.[JA] ブリスカ司教がこれを書いたことには 理由がある Mother of Tears (2007)
Maester Luwin says the most dangerous time has passed.[JA] ルーウィン司教は 危険は脱したと言ってます The Kingsroad (2011)
As for the child's education, our company's education team will support him until college.[CN] 还有子女的教育 到大学入学为止我们公司教育部门 会充分支援的 Veteran (2015)
It was hand-crafted for the Archdiocese of Boston.[JA] これはボストンの大司教区の ために手作りされたものです Unholy Night (2012)
Hey, Mr. Burke, they're in the back talking to the Bishop.[JA] バークさん 司教も来てる Spotlight (2015)
Brusco not. That's why he sent you the urn. For you to confirm.[JA] でも司教は事実だと 真偽を確かめるために箱を送ったのでしょう Mother of Tears (2007)
I'll have you reprimanded before the Superintendent.[CN] 我就让警司教训你 Harry Brown (2009)
- Smile, Monsignor.[JA] 司教 こちらを Mother of Tears (2007)
So you have a testimony of a priest... telling his superiors about Geoghan in '62?[JA] 司教に訴えた神父が 味方に? Spotlight (2015)
The archbishop's personal chambers.[JA] 大司教の部屋です Hitman (2007)
We'd draw up a demand letter and we'd send it to the chancery.[JA] 催告書を司教に出した Spotlight (2015)
About the Church, about the bishops, about Law.[JA] 教会 司教 ロー Spotlight (2015)
According to Monsignor, the urn and the objects contained were magical.[JA] 司教は 箱とその中身が 魔術に関係があり Mother of Tears (2007)
- It's the Archbishop of Canterbury.[JA] カンタベリー大司教 Spotlight (2015)
Say the "Archdiocese".[JA] "大司教区"と Spotlight (2015)
I know Abbess teached you Sonmi was a miracle, birthed o' Darwin god o' Smart, but ain't the true-true.[CN] 我知道女祭司教导你们星美是个神迹 是一个叫达尔文的智慧之神的孩子,但是那不是事实 Cloud Atlas (2012)
Bishop, kill him.[JA] 司教、彼を殺せ。 Pan (2015)
- Grand Maester Pycelle.[JA] - パイセル大司教 A Golden Crown (2011)
bishop?[JA] あなたが債券、司教を持っていますか? The Da Vinci Code (2006)
It's Maester Luwin, my Lord.[JA] ルーウィン司教様です、閣下 Winter Is Coming (2011)
- From Viterbo. Monsignor Brusca sends it.[JA] ヴィテルポ ブルスカ司教から Mother of Tears (2007)
I'm a maester of the Citadel, bound in service to Castle Black and the Night's Watch.[JA] わしは、シタデルの司教だよ ブラック城とナイト・ウォッチに 縛られてる Baelor (2011)
Say, the Archdiocese.[JA] "大司教区"と言って Spotlight (2015)
The moment she started making noise, the Archdiocese got rid of her.[JA] 彼女が騒ぎ出した途端 大司教区が彼女を排除した Spilt Milk (2013)
I'm supposed to care about what I am doing here. This is my life.[CN] 而且公司教育我们要热爱本职工作 Scorched (2003)
Doyle tried to introduce the report... at the National Conference of Catholic Bishops.[JA] 司教協議会で 彼は発表しようと Spotlight (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top