ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*口にする*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 口にする, -口にする-
Japanese-English: EDICT Dictionary
口にする[くちにする, kuchinisuru] (exp,vs-i) (1) to taste; to eat; (2) to speak of; to refer to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But the first word we say is "hello."しかし、私たちが口にする第一声は「こんにちは」だ。
Don't talk about such a thing.そういうことは口にするな。
Bob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.そのあてもないのに、父親の財産相続を口にすることは、ボッブも根も葉もないことをゆう人だ。
Bob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.そのあてもないのに、父親の財産相続を口にするとは、ボッブも根も葉もないことをいう人だ。
Don't talk about it in front to him.彼の前でそのことを口にするな。
He's a plain speaker.彼は思ったことを口にする

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're going to be vulgar,[JA] 下品な言葉を口にするなら Tricks and Treats (2012)
You do not speak unless spoken to![JA] 聞かれた事以外は口にする Ender's Game (2013)
You're not doing anybody any good talking like that.[JA] そんなこと二度と口にするなよ The Hills Have Eyes II (2007)
He must have been pretty shaken up when he found out an old professor was a murder suspect.[JA] 弟は 感情を口にするような タイプじゃ無いの Sin of Omission (2011)
And they kept saying, "And this is from the very top."[JA] ヤツら、「再上層部の意向だ」と ばかり口にする Citizenfour (2014)
A lot of people don't even want to talk about it.[JA] 口にするのも イヤな方も多いでしょう Mother's Little Helper (2014)
I think I've still the right to be afraid... but not to talk about it.[JA] 恐れるのは当然 でも それを口にする Wings of Desire (1987)
Goodbye, Gavin. Oh, uh... Don't go mentioning that whole "Prince of Hell" thing.[JA] さようなら ギャビン "地獄の王子"の事は 口にするなよ King of the Damned (2014)
Speak no more of your rights to Casterly Rock.[JA] これ以上キャストリーロックの継承権について口にする Valar Dohaeris (2013)
Everyone has to eat a speck of dirt before they die.[JA] 死ぬ前には誰もが 一片の塵を口にする And Then There Were None (1945)
Do not speak to me of Radagast the Brown.[JA] わしの前で その名を口にするな! The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You mention my wife again and I'll show you ferocity.[JA] 妻の事を 2度と口にする Ant-Man (2015)
Too easily words of war become acts of war.[JA] 安易に戦争を口にすると 本当の戦争になります The Kingsroad (2011)
You know something? My wife's about to leave me because of this.[JA] 女房は離婚を口にする Get Me a Lawyer (2007)
What do you need?[JA] 援護がいるなんて 君が口にするとは 嫌な感じだ Red Letter Day (2013)
Oh, man. Don't talk that way around here.[JA] ここでそれを口にするな 俺の女房が聞いたら 殺される The Blues Brothers (1980)
There are supposedly people who say that sort of thing and look pleased with themselves. But whether the person you're dating is the person you love second-most...[JA] としたり顔で口にする者がいるそうだが 付き合っている相手が人生で二番目に好きかどうかなんて We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
and never to speak a word of her fate to another living soul.[JA] そして 別の人に対して彼女の運命を 一言たりとも口にする事は決してないと The Age of Adaline (2015)
You filthy half-blood![JA] 汚らわしい混血風情が口にするな! Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Don't ever just say what people want to hear.[JA] 相手が 聞きたがっている事は口にする Exodus: Gods and Kings (2014)
It never tastes like it smells, does it?[JA] 香水は口にすると 美味しくないですね His Last Vow (2014)
Now, get out of here at once, and don't let me ever catch you mentioning it again![JA] 出て行け 二度とその言葉を口にする Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Hitler speaks of a 1,000-year Reich, but he cannot feed his armies for a month.[JA] ヒトラーは三千年のドイツ帝国を口にする。 だが、1ヶ月も軍隊を養えない。 Captain America: The First Avenger (2011)
Waking up to say[JA] Waking up to say... 起きて口にするのは Beauty and the Beast (2017)
Do you want to know why Sonya thinks she sees your destiny?[JA] ソーニャが なぜ運命を口にすると思う? Seconds (2013)
don't say anything.[JA] 《この二つ以外 口にするな》 ≪(定岡)十分に審査 できなかったにもかかわらず➡ Episode #1.1 (2013)
When they say my name, perhaps I won't just be the one who let the serpent in.[JA] - 皆が私の名を口にする時 蛇を招き入れただけの者では なくなるだろう Do You Believe in Miracles (2014)
You shut up about Thierry, all right?[JA] 口にするな ティエリーのことは いいな? Girl in New Orleans (2013)
Sometimes, I come out here and speak my name.[JA] 時々ここに来て 自分の名前を口にするんだ Remember (2015)
You don't say fuck-all about my wife.[JA] 妻の事を口にする Seeing Things (2014)
Don't even say my name.[JA] 名前も口にする Sin City (2005)
My neck wasn't the only place she put her mouth.[JA] 口にするのは 首だけじゃない Blood Price (2007)
Mankind pays lip service to peace.[JA] 人は平和を口にするけど Terminator Genisys (2015)
Don't mention those stupid video games to me, okay?[JA] そのバカなビデオゲームの事は口にするな いいか? Ride Along (2014)
So secret that the mere mention of its name is a federal offense.[JA] その基地の名前を口にするだけで 国家反逆罪になります Monsters vs. Aliens (2009)
Let's not use that term too loosely, OK? Go back and watch your video.[JA] 子供が口にするセリフじゃないな 戻ってビデオを観てなさい Jersey Girl (2004)
There are magical ways into Oz -- tornado, eye of a hurricane, whirlpool -- but this key will turn any locked door into a portal to Oz.[JA] オズへの魔法の入口がある 竜巻 台風の目 渦 でもこの鍵はどんなドアも オズへの入り口にする Slumber Party (2013)
I understand your trepidation in repeating it.[JA] それを口にするのをためらっていたのは、 良く理解できますよ。 Inglourious Basterds (2009)
Until you mentioned nanda parbat.[JA] あなたが ナンダパルバットを口にするまで The Scientist (2013)
Why can't he talk to me about it?[JA] 彼はどうして口にすることが 出来ないの? The Railway Man (2013)
Don't you say a word about my mother, you conniving little slut.[JA] 俺の母親のことを一言でも口にするな - ふしだらなのは あんたの方だ The Desert Rose (2013)
Just saying it out loud might be enough to make someone relapse.[JA] 元の状態に逆戻りするには その名前を口にするだけで 十分なんです The Rat Race (2012)
And I'm proud to say the 4-56, the whole time we were there, we never lost a guy, not one casualty.[JA] そこにいる間は4 -56を 口にするのを誇りに思った 我々は一人の犠牲者も 出さなかった Boyhood (2014)
Don't say more than you have to. don't say anything.[JA] ≪(渡真利)なあ半沢 もう何も 余計なこと言うな たとえ事実と違っていても 「はい」「申し訳ありませんでした」 この二つ以外 口にする Episode #1.1 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top