ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*前頭葉*

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 前頭葉, -前頭葉-
Japanese-English: EDICT Dictionary
前頭葉[ぜんとうよう, zentouyou] (n) frontal lobe [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever heard of trans-orbital lobotomy?[JA] 経眼こう式前頭葉切除って 聞いたことがある? Shutter Island (2010)
The mri detected a small mass. No. Right now it's pressing against your frontal lobe.[JA] MRIで腫瘍が見つかりました 現段階では 前頭葉が押される形です The Sea of Trees (2015)
The frontal lobe, the neocortex, the human part-- that doesn't come back.[JA] 前頭葉、新皮質 人間として必要な 部分は復活していない TS-19 (2010)
The lesions have severed most of the nerve tract to the frontal lobe.[JA] 前頭葉の神経索の大部分が ひどく損傷している。 Takiawase (2014)
There is no frontal lobe No temporal lobe ... no parietal lobe.[JA] 前頭葉いや側頭葉が全くない・・・ Battle Los Angeles (2011)
Psychosurgery. Procedures like the trans-orbital lobotomy.[JA] 前頭葉を切り取るロボトミーのような手順だ Shutter Island (2010)
Calisthenics stimulates the heart, which increases blood flow to the frontal lobe, which stimulates deductive thinking.[JA] 容疑者が いない 柔軟体操は 心臓を刺激して 前頭葉への血流が増加する Solve for X (2013)
There's been severe tissue damage to his frontal and temporal lobes.[JA] 重度の組織損傷がありました。 彼の前頭葉と側頭葉に。 Childish Things (2016)
His frontal lobe remains in an undeveloped state.[JA] 前頭葉遺跡が 未開発状態だ Criminal (2016)
You have a pretty big brain tumor near your frontal lobe.[JA] 前頭葉付近に かなりの腫瘍が The Hollars (2016)
The brain segment is the frontal lobe.[JA] 怪獣の前頭葉を使用 Pacific Rim (2013)
Metal needles were inserted into the brain and electricity was applied to his frontal lobes.[JA] 金属針が脳に挿入されて 前頭葉が損傷している 何のために Rogues' Gallery (2015)
Jericho was chosen because Stuart has frontal lobe syndrome .[JA] ジェリコ・スチュワートは 前頭葉症候群を持ってる Criminal (2016)
Metal needles were inserted into the brain, and electricity was applied to his frontal lobes.[JA] 金属針が脳に刺されて 前頭葉が損壊 What the Little Bird Told Him (2015)
To hear it, you'll need a frontal lobe and things with names like colliculus and temporal gyrus, but you won't have them anymore because they'll just be soup.[JA] 前頭葉が無ければ 音は聞けない 小丘と側頭回という器官もな お前はそれを失う The Road (2009)
You mean lobotomy?[JA] (前頭葉切断術) Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
For example, Paul won't miss this little piece here... part of the prefrontal lobe... which they say is the seat of good manners.[CN] 例如這是前頭葉 就算保羅少了它也沒有關係 因為據說 它能使人有良好的態度 Hannibal (2001)
They deliver a micro charge their frontal lobes.[JA] 前頭葉のマイクロ電荷を 表示してるけど Criminal (2016)
Bullet from the frontal lobe of your rear admiral.[JA] 少将の前頭葉からの弾丸だ Designated Target (2007)
He lives right here in the frontal gyrus.[JA] 悪魔はここに居るんだ、 前頭葉 Welcome to Briarcliff (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top