ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*出发*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 出发, -出发-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出发[chū fā, ㄔㄨ ㄈㄚ, / ] to start out; to set off, #2,264 [Add to Longdo]
出发[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point; the outset, #10,892 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My ancestral home is in the province of Astrakhan... about two weeks' journey from Moscow.[CN] 我祖籍是在 阿斯特拉罕省 从莫斯科出发大约两个 星期的行程 The Scarlet Empress (1934)
I sail in the morning.[CN] I sail in the morning. 我要去美国了,明早出发 Strange Cargo (1940)
Her carriage set out at midnight.[CN] 她的马车在午夜的时候 就出发 The Scarlet Empress (1934)
They won't sail without me.[CN] They won't sail without me. 他们在弄船,少了我他们不会出发 Strange Cargo (1940)
No![CN] - 毛伊号 出发 Moana (2016)
On the way to lsurugi, raced a rckshaw on a carriage,[CN] 上次坐马车从高冈出发 你和人力车较过劲儿的 Taki no shiraito (1933)
Well here we go again.[CN] 好吧... 我们又出发 Pinocchio (1940)
Here we go![CN] 出发 The Grapes of Wrath (1940)
"Sophia Frederica to forthwith set out for Russia...[CN] 索菲娅. 弗雷德卡 立刻出发到俄罗斯... The Scarlet Empress (1934)
Listen. He's going tonight. On the train.[CN] 他今晚要出发 坐火车 你在听吗 Double Indemnity (1944)
- In the morning.[CN] - 我们什么时候出发,马福? Strange Cargo (1940)
- Any minute, now that you're here.[CN] - Any minute, now that you're here. - 我们何时启航,克里朵? - 既然你已经到了,随时可以出发 Strange Cargo (1940)
Perhaps we should wait until tomorrow morning.[CN] Perhaps we should wait until tomorrow morning. 要不我们等到明天早上再出发 Strange Cargo (1940)
Train for First Greenjackets, number one platform, five minutes, sir.[CN] 一号站台上步兵营列车 五分钟以后出发 Cavalcade (1933)
Throw him in the boat and let's get out of here.[CN] Throw him in the boat and let's get out of here. 把他扔上船,咱们出发 Strange Cargo (1940)
Be on the lookout for a man identified as Leggett heading west on Highway 66.[CN] 出发寻找确定为莱格特的男子 目标在高速公路66号朝西走 'G' Men (1935)
Proceed![CN] 出发 The Water Diviner (2014)
All right. 9:30. Here we go.[CN] 九点半,我们出发 The Grapes of Wrath (1940)
- The old man's got the wind up.[CN] -先生已经出发 The 39 Steps (1935)
Move![CN] 出发! Australia (2008)
The ship leaves at 10 o'clock.[CN] 十时有船出发 A Mother Should Be Loved (1934)
Right.[CN] 行 出发 Search and Recover (2013)
From there they went to uhh, near Danzig.[CN] 从瑞典出发... 呃... ,他们去了但泽地区 The Punch Bowl (1944)
Here we go.[CN] 出发. When Strangers Marry (1944)
Forward.[CN] 出发 Battle of the Bulge (1965)
- Do what? - Next, he goes on this trip entirely alone.[CN] 什么用意 接着 他独自出发 Double Indemnity (1944)
We're leaving early tomorrow. That's final.[CN] 我们明天早上出发 就这么定了 The Blue Angel (1930)
To take you down to the station in an automobile. Yes, sir. Be at the prison gate at two o'clock sharp.[CN] 两点整的时候在监狱大门出发 The Whole Town's Talking (1935)
- And when will you go?[CN] -你几时出发 Gaslight (1944)
- Here's one leaves Bâle 21:20.[CN] 有一趟列车晚上9: 20贝尔出发 The Lady Vanishes (1938)
Here we go![CN] 我们出发了! Pinocchio (1940)
And this, gentlemen, seems to be as good a time as any for me to be on my way.[CN] And this, gentlemen, seems to be as good a time as any for me to be on my way. 各位,这正是我出发的好时辰 Strange Cargo (1940)
Go.[CN] 出发 Rat Race (2001)
Just marked "Return to sender. Person unknown."[CN] 明天早上就出发 A Farewell to Arms (1932)
Are we ready to start?[CN] 我们准备好出发了吗? The Great Dictator (1940)
-We take the road.[CN] -我们出发 Night Train to Munich (1940)
- Time to go. - Go where?[CN] 该出发了去哪儿? A Farewell to Arms (1932)
- When are you going?[CN] - 什么时候出发 I Wake Up Screaming (1941)
"Clive said he'd seen you at Gibraltar[CN] 克利夫说你出发去马耳他之前 The Long Voyage Home (1940)
As soon as it's decided.[CN] 一安排好便出发 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
- All right, here we go![CN] -好,我们出发 The Grapes of Wrath (1940)
Let's go.[CN] 出发 Bird People (2014)
Come, the coach departs at midnight![CN] 来哦! 马车午夜出发 Pinocchio (1940)
The change will do him good.[CN] 若他小心就可以出发 Double Indemnity (1944)
And from Lithuania, that's uncertain. I shall say, three or four days, sir.[CN] 从立陶宛出发 没错 To Be or Not to Be (1942)
Let's go.[CN] 满了,出发 Hacksaw Ridge (2016)
Come on... let's go.[CN] 我们出发 Pinocchio (1940)
Florida Mail leaving through Gate 9, 11:57.[CN] 佛罗里达专列 11点57分从九号门出发 The Palm Beach Story (1942)
The water breaker's been taped up, and in the morning we'll rig up a sail and get going.[CN] 水箱已贴上胶带 明早即可扬帆出发 Lifeboat (1944)
- The day after tomorrow... unless it is the desire of this charming young lady... to leave at once to meet her anxious bridegroom.[CN] 后天 除非这位迷人的 年轻女士期望... 立刻出发去见她 急不可耐的新郎 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top