ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*关门*

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 关门, -关门-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Open up.[CN] 酒都卖光了 我们关门 Port of Shadows (1938)
What time does the library close?[CN] 图书馆几时关门 Shadow of a Doubt (1943)
You may shut the door now, Ivy.[CN] 你可以关门了,艾薇 Strangers in the Night (1944)
They went out of business years ago.[CN] 那家公司老早就关门大吉了 It's a Wonderful Life (1946)
Close the door.[CN] 关门 It's a Wonderful Life (1946)
Close that door.[CN] 关门 Pitfall (1948)
- Can we close?[CN] - 关门吗? Dédée d'Anvers (1948)
Quite the little gentleman, Ashley.[CN] 我也会关门 Gone with the Wind (1939)
- Kick it shut and lock it.[CN] - 用脚关门 锁好 Dead Reckoning (1947)
I'm sorry. We're closed.[CN] 对不起,关门 Cry of the City (1948)
Didn't he tell you I didn't wish to be disturbed?[CN] 关门 他没跟你说我不希望被打扰吗? Dead Reckoning (1947)
Out of business, cherie, believe me...[CN] Out of business, cherie, believe me... 那会有什么后果? 关门停业,相信我... Strange Cargo (1940)
(Door slams)[CN] (关门声) Brighton Rock (1948)
We've made a point of that.[CN] - 我们说好的 - [关门声] Call Northside 777 (1948)
- Why didn't you go up? My place is always open.[CN] - 你干嘛不上去,我从来不关门 Road House (1948)
And it's closing time.[CN] 到了关门的时间了. When Strangers Marry (1944)
Aufschliessen![CN] 别关门 Night Train to Munich (1940)
I'd rather go alone, if I may.[CN] 我们今晚要关门 如果可以,我自己走就行了 Where the Sidewalk Ends (1950)
She went out to get something and left the door open.[CN] 她一定是忘了拿东西 她出去拿时忘了关门 All About Eve (1950)
Why must we bolt the door?[CN] 为什么非要关门? The Red House (1947)
The bank is closed the weekend. I can not ...[CN] 银行周末关门 我没办法 The Reckless Moment (1949)
He's not here. The place is closed.[CN] 他不在这儿 这地方关门了,走吧 Night and the City (1950)
Pardon me, sir. Our closing bell has rung.[CN] 对不起先生,我们关门的铃声已经响过了 The Mummy (1932)
The stores around here are closed by now, and I couldn't find a booth.[CN] 附近的店都关门了,我找不到其他电话亭 Sorry, Wrong Number (1948)
Maybe I won't have to. A bribe has worked before.[CN] 或者我不必关门,以前用贿赂有效 Casablanca (1942)
- Come on girls, we're closing.[CN] - 姑娘们 关门 Dédée d'Anvers (1948)
I can't stand this ridiculous lack of privacy. Lock the door.[CN] 我受不了没隐私的地方 关门 The Lady Vanishes (1938)
- [Door Slams][CN] - [关门声] I Wake Up Screaming (1941)
Guess maybe I'll close up.[CN] 我想该关门 Raw Deal (1948)
Say, you better hurry up. There isn't much time left.[CN] 快点 再晚就要关门 The Whole Town's Talking (1935)
- I'm closing, Mr. Marco.[CN] - 关门了 Marco先生 - Charles先生呢? Dédée d'Anvers (1948)
Close that door![CN] 关门 是飓风 Close that door! I Married a Witch (1942)
-Shut the door, quick![CN] -快 关门 The Adventures of Robin Hood (1938)
Really, Charlie. You know as well as I do the library closes at 9:00.[CN] 查莉你真是的 明知道这里9点关门 Shadow of a Doubt (1943)
The banks close at four.[CN] 银行四点钟关门 Monsieur Verdoux (1947)
We're closing up.[CN] 我们要关门了。 The Asphalt Jungle (1950)
I'll put up the stock.[CN] 我去关门 The Yearling (1946)
I was going to close the door so nobody'd see you.[CN] 我要关门 所以没人会看见你 His Girl Friday (1940)
- Close the door, Pete.[CN] - 关门 皮特 - 我不想他受伤害 The Red House (1947)
- Yeah close up.[CN] - 是的,关门 Raw Deal (1948)
Let's see, in Corbell the banks close at four.[CN] 让我们看, 科贝尔的银行四点钟关门 Monsieur Verdoux (1947)
(Door slamming, footsteps on stairs)[CN] (关门声, 上楼脚步声) Brighton Rock (1948)
Would you close up? Good night.[CN] 你关门吧 晚安 Late Spring (1949)
Close the door, Eustace![CN] 尤塔斯,快关门 It's a Wonderful Life (1946)
Killer mannion's gonna stick up this bank at closing time.[CN] 曼纽尔会在关门前打劫这里 The Whole Town's Talking (1935)
Hey, mister, please! You can't go in there. The bank's done closed for the day.[CN] 先生 你不能进去 银行已经关门 The Whole Town's Talking (1935)
(Door closes)[CN] (关门声) Brighton Rock (1948)
- [Door Closes] - [Margaret Shouting, Indistinct][CN] - [关门声] - [玛格丽特叫喊,无法听清] The House on Telegraph Hill (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top