Search result for

*入れる*

(160 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 入れる, -入れる-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り入れる[とりいれる, toriireru] Thai: นำเข้ามา English: to take in
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ยอมรับ English: to accept
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ได้รับไว้ English: to receive

Japanese-English: EDICT Dictionary
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] (exp,v1) {comp} to enqueue; to queue in line [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
囲いに入れる[かこいにいれる, kakoiniireru] (exp,v1) to place in an enclosure [Add to Longdo]
一札入れる[いっさついれる, issatsuireru] (v1) to give a signed statement or an IOU [Add to Longdo]
一息入れる[ひといきいれる, hitoikiireru] (exp,v1) (See 一息) to take a breather [Add to Longdo]
引き入れる;引きいれる;引入れる(io)[ひきいれる, hikiireru] (v1,vt) to drag into; to win over [Add to Longdo]
運び入れる[はこびいれる, hakobiireru] (v1) to carry or bring in(to) [Add to Longdo]
押し入れる[おしいれる, oshiireru] (v1) to shove in; to push in [Add to Longdo]
横槍を入れる;横やりを入れる[よこやりをいれる, yokoyariwoireru] (exp,v1) to interrupt; to butt in [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
刈り入れる;刈入れる[かりいれる, kariireru] (v1,vt) to harvest; to reap [Add to Longdo]
患者を入れる[かんじゃをいれる, kanjawoireru] (exp,v1) to admit a patient [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
気を入れる[きをいれる, kiwoireru] (exp,v1) to do in earnest; to concentrate on; to apply one's mind to [Add to Longdo]
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse [Add to Longdo]
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears [Add to Longdo]
繰り入れる;繰入れる[くりいれる, kuriireru] (v1,vt) (1) to transfer (esp. money in); to add (esp. money to an account); (2) to reel in (e.g. net, fishing line) [Add to Longdo]
迎え入れる[むかえいれる, mukaeireru] (v1,vt) to show in; to usher in [Add to Longdo]
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in [Add to Longdo]
雇い入れる[やといいれる, yatoiireru] (v1,vt) to employ; to engage [Add to Longdo]
御覧に入れる;ご覧に入れる[ごらんにいれる, goranniireru] (exp,v1) (hum) (See 見せる) to show; to display [Add to Longdo]
口を入れる[くちをいれる, kuchiwoireru] (exp,v1) to throw in a suggestion [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
合いの手を入れる[あいのてをいれる, ainotewoireru] (exp,v1) to make a gesture or say something during a break in conversation, playing of songs, etc.; to interrupt [Add to Longdo]
腰を入れる;腰をいれる[こしをいれる, koshiwoireru] (exp,v1) (1) to take a solid stance; (2) (See 本腰を入れる) to put one's back in it; to exert oneself [Add to Longdo]
差し入れる;差入れる(io)[さしいれる, sashiireru] (v1,vt) to insert; to put in [Add to Longdo]
入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
質に入れる[しちにいれる, shichiniireru] (v1) to pawn; to pledge [Add to Longdo]
借り入れる[かりいれる, kariireru] (v1,vt) to borrow; to rent; to lease; to charter [Add to Longdo]
取り入れる(P);採り入れる;取入れる;取りいれる[とりいれる, toriireru] (v1,vt) (1) to harvest; to reap; (2) to take in; to gather in; (3) to adopt; (P) [Add to Longdo]
手に入れる[てにいれる, teniireru] (exp,v1,vt) to obtain; to procure; (P) [Add to Longdo]
朱を入れる[しゅをいれる, shuwoireru] (exp,v1) to retouch; to correct [Add to Longdo]
朱筆を入れる[しゅひつをいれる, shuhitsuwoireru] (exp,v1) (obsc) to make corrections [Add to Longdo]
受け入れる(P);受入れる;受け容れる;受けいれる;受容れる[うけいれる, ukeireru] (v1,vt) to accept; to receive; to agree; (P) [Add to Longdo]
蹴り入れる[けりいれる, keriireru] (v1) to kick (into something, e.g. a goal) [Add to Longdo]
書き入れる[かきいれる, kakiireru] (v1,vt) to write in [Add to Longdo]
召し入れる[めしいれる, meshiireru] (v1,vt) to call in [Add to Longdo]
招き入れる[まねきいれる, manekiireru] (v1) to invite in; to show someone in [Add to Longdo]
招じ入れる;請じ入れる[しょうじいれる, shoujiireru] (v1,vt) to invite or usher in [Add to Longdo]
焼きを入れる[やきをいれる, yakiwoireru] (exp,v1) to temper; to harden; to torture; to discipline [Add to Longdo]
乗り入れる[のりいれる, noriireru] (v1,vt) to ride into (a place); to drive into (a place); extend (a line into a city) [Add to Longdo]
心を入れる[こころをいれる, kokorowoireru] (exp,v1) to put one's heart into; to devote oneself to [Add to Longdo]
新しい酒は古い革袋に入れる[あたらしいさけはふるいかわぶくろにいれる, atarashiisakehafuruikawabukuroniireru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles [Add to Longdo]
申し入れる[もうしいれる, moushiireru] (v1,vt) to propose; to suggest; (P) [Add to Longdo]
身を入れる[みをいれる, miwoireru] (exp,v1) to exert oneself; to devote oneself to [Add to Longdo]
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] (v1) to count; to include in the number [Add to Longdo]
籍を入れる[せきをいれる, sekiwoireru] (exp,v1) to have a name entered in the family register [Add to Longdo]
切り入れる[きりいれる, kiriireru] (v1) to cut and insert [Add to Longdo]
組み入れる;組入れる[くみいれる, kumiireru] (v1,vt) to include; to insert; to ladle water into; to take into consideration [Add to Longdo]
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] (exp,v1) {comp} to enqueue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Accepting the other's norms is submitting to the other's power.あいての基準を受け入れるのは、そのあいての力に服従することだ。
I think it natural that you should take the matter into consideration.あなたがその問題を考慮に入れるのは当然だと思います。
While you are about it, please make a cup of coffee for me, too.あなたが入れるついでに私にもコーヒーを入れてください。
You should take account of what he said.あなたは彼の言ったことを考慮に入れるべきだ。
You should take her illness into consideration.あなたは彼の病気を考慮に入れるべきだ。
You should take her illness into consideration.あなたは彼女の病気を考慮に入れるべきだ。
I wonder if that restaurant accepts unfamiliar customers.あの店、一見さんでも入れるのかな。
Should I insert coins first?お金を先に入れるのですか。
I failed to put film in my camera.カメラにフィルムを入れるのを忘れた。
Spiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.クモは昆虫が巣にかかるのを待つ。これがクモが食べ物を手に入れる方法だ。
Credit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.クレジットとは将来の支払を前提に品物またはお金を受入れる一定額または限度である。
Make coffee.コーヒーを入れる
Fill a glass with water.コップに水をいっぱい入れる
This tire needs some air.このタイヤは空気を入れる必要がある。
Two thousand people fit into this hall.このホールには人が二千人入れる
This frame shows the painting to good advantage.この額に入れると絵が引き立ちます。
It's not easy to come by watermelons at this time of year.この季節にスイカを手に入れるのは容易ではない。
It's not easy come by apples at this time.この季節にりんごを手に入れるのは楽ではない。
The ticket admits two persons.この切符で二人入れる
This gate allows access to the garden.この門から庭に入れる
The gate admits to the garden.この門から庭園に入れる
Concrete can be reinforced by putting steel bars inside it.コンクリートは中に鋼鉄の棒を入れる事で補強される。
I had difficult getting a ticket for the concert.コンサートのチケットを手に入れるのに苦労した。
I had difficulty getting a ticket for the concert.コンサートのとチケットを手に入れるのに苦労した。
It is highly regrettable that your request was considered to be unacceptable.ご提案を受け入れることができず、たいへん残念です。
When there's more to be fought for.さらに戦い手に入れるものがあるならば。
Jessie is boiling water to make coffee.ジェシーはコーヒーを入れる為にお湯を沸かしている。
Jim will accept your proposal.ジムは君の申し出を受け入れるでしょう。 [M]
There's no use for plastic supermarket bags aside from putting trash in them.スーパーのビニール袋って、ごみ入れる以外に使い道ないもんかな。
Do you have a hollow dish for soup?スープを入れるくぼんだお皿がありますか。
All things taken into consideration, her life is a happy one.すべてのことを考慮に入れると、彼女の人生は幸せな人生だ。
Taking all things into consideration, I think they were mistaken in it.すべての事情を考慮に入れると、それは彼等がまちがっていたのだ。
All things considered, we cannot say that it is wrong.すべてを考慮に入れると、それが間違っているとは言えない。
All things considered, we can not say that it is wrong.すべてを考慮に入れると、私たちはそれが悪いとはいえない。
All things considered, she is a fairly good wife.すべてを考慮に入れると、彼女は妻としてまあまあだ。
It cost him ten dollars to get the ticket for the musical.そのミュージカルの切符を手に入れるのに彼は10ドルかかった。
The books which are on that list will be difficult to find in Japan.そのリストに載っている本は日本で手に入れるのは難しいだろう。
The record concert is free of charge and is open to everyone.そのレコードコンサートは無料で誰でも入れる
The flowers will look more beautiful in the vase.その花びんに入れると花はもっときれいに見える。
In carrying out the plan, you should have reckoned with all possible difficulties.その計画を実行する時は、あらゆる困難を考慮に入れるべきであった。
See to it that the letter is posted this afternoon.その手紙は間違いなく今日の午後ポストに入れるようにしてくれ。
The new school failed to take into account the special needs of young people.その新しい学校は若者の特別な要求を考慮に入れることに失敗した。
The man stepped aside for her to enter the room.その男は、彼女が部屋に入れるように一歩脇によった。
And since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"それに彼女はそれを受け入れることを拒否したのでずいぶん不快な状態で生活してきたのである。「なんで自分のいやな場所に自分を縛りつけることで貯められるお金を全部使わなきゃならないの?」と文句を言いながら。
I usually gas up the car at this service station.たいていこのガソリンスタンドで自動車にガソリンを入れる
The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.たとえいくらかかろうともその傑作は手に入れると、その大富豪は言い張った。
In brief, if the individual accepts the values of democracy, he must also accept the responsibilities of democracy.つまり、ある人が民主主義の価値を受け入れる場合には、その人は民主主義の責任も同時に受け入れなければならない。
Where can I get a telephone card?テレフォンカードはどこで手に入れることができますか。
Could you show me how to use this pump?どうやってガソリンを入れるか教えていただけますか。
Jack stood aside for Hitomi to enter.ヒトミが入れるようにジャックは脇に立った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will let you to help me.[JA] あなたの援助 受け入れる Scarlet Street (1945)
There's a big palm tree at the west end of the lake.[JA] 一度だけだから よく見てて だから 金は手に入れるって Too Late for Tears (1949)
Whatever you can't finish, you can take home.[JA] ビニール袋に入れるかい? Turkish Delight (1973)
We'll end up with both the sword and the Cauldron.[JA] 後から剣とコルドロンを手に入れる The Black Cauldron (1985)
And how do you get the pastilla into the hole?[JA] で どうやってその錠剤を 穴に入れるんだ? Cat City (1986)
I had to embrace the opportunity.[JA] ー機会を受け入れるべきでした。 Live for Life (1967)
I had to have him placed in a reformatory.[JA] 感化院に入れることにしました And Then There Were None (1945)
The window of the projection room, I can get in through there.[JA] 映写室の窓はどう あそこからなら私入れる Demons (1985)
Keep 'em isolated. Yes, sir.[JA] 体育館に入れる The Crazies (1973)
I could make you some coffee.[JA] コーヒーを入れる The Graduate (1967)
So that a crevice might hold you where a toad timidly hides[JA] ひき蛙がこわごわ身を隠せるほどの ごく小さい隙間にお前が入れるくらいに Das Rheingold (1980)
They want and they always get it.[JA] 必ず手に入れる Hollow Triumph (1948)
Maybe I should have left him outside.[JA] 彼を入れるべきでは なかったかもしれない Alien (1979)
First, you turn the time circuits on.[JA] 時計盤のスイッチを入れる Back to the Future (1985)
Claire, go and turn those stage lights on and get these boys going up there.[JA] クレア 彼らが入れるように ステージの照明をつけてくれ The Blues Brothers (1980)
There is a myth that there's two gates your soul can enter.[JA] 魂は二つの門に入れる A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
I can finish him off with ease, and the ring and the hoard are mine![JA] わしは奴を厄介払いし 指環と財宝を手に入れる Siegfried (1980)
Coming right in, my dearest...[JA] 良し! 僕のダイナマイトを入れるぞ! What's Up, Tiger Lily? (1966)
I'll make some tea.[JA] お茶でも入れるよ。 When Harry Met Sally... (1989)
- A witch. She puts poison in my milk.[JA] - 魔女よ 私の牛乳に毒を入れる He Walked by Night (1948)
You wake up one morning and there you are and anything goes And that's all right too.[JA] なるがままを 受け入れるしかない Hollow Triumph (1948)
Only he can attain the magic to fashion the gold into a ring[JA] 黄金を指輪に造りかえる秘術を 手に入れる Das Rheingold (1980)
We're going to try.[JA] はい。 手に入れる A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
One doesn't take a girl from her parents then leave her in such a mess![JA] まさか 家族へ迎え入れるわけにも いかないし Purple Noon (1960)
I did not forget sexy.[JA] もちろん入れるわよ Taxi Driver (1976)
We toil away to win a winsome woman who will live with us poor creatures[JA] わしらは一人の聡明な女を手に入れるため あくせく働いた わしらとその女が一緒に住むために Das Rheingold (1980)
I am gonna get the team new uniforms, a team box with air-conditioning and a TV.[JA] 新しいユニフォームとエアコンにテレビ付きの ロッカールームも手に入れる予定なんだ Brewster's Millions (1985)
Let's face it: we're in a trap.[JA] 現実を受け入れるんだ 僕らは罠にかかっている And Then There Were None (1945)
Though you laugh, I long for you and one of you must yield to me![JA] お前達がどれほど笑おうと 俺の欲望は お前達から離れない 一人は手に入れる Das Rheingold (1980)
The hoard and the ring will be his to command so how can I make it all mine?[JA] 奴は財宝と指環を手に入れる どうやってそれを横取りするか? Siegfried (1980)
Come in here.![JA] ここから入れるぞ! Straw Dogs (1971)
A guy could get ahold of some of the real stuff.[JA] 俺様は、いくつかの本物の 食材を手に入れる事が出来る Forbidden Planet (1956)
Only together can we turn him to the dark side of the Force.[JA] ダークサイドに引き入れるには 我らの協力が必要だ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
The sword that failed my dying father is forged anew by his living son.[JA] 他人の力で永遠の宝を手に入れる 死にゆく父の剣は砕けたが 生きている息子がその刀を作り直した Siegfried (1980)
"20,000,000 deposited, Omani Bank, Zurich, "upon proof of Queen's death."[JA] 女王の死の証拠で チューリッヒのオマニ銀行に 20億円預け入れる The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
He who awakes her and wins her for himself would undo my power for ever![JA] 彼女を目覚めさせ 彼女を手に入れる 男が現れるならば... Siegfried (1980)
Stop it, Robby. Don't let it in. Kill it, Robby.[JA] 止めろ、ロビー 中に入れるな 奴を殺すんだ、ロビー Forbidden Planet (1956)
If I cannot extort love, can I by cunning attain pleasure?[JA] 愛はどうしても手に入れる事は出来ないが 抜け目なくやれば快楽は物に出来るだろうか? Das Rheingold (1980)
I will procure the gold[JA] わしはあの黄金を手に入れる Das Rheingold (1980)
The point is, Belle would do anything to keep him from being locked up.[JA] 父親を病院に入れると脅せば ベルは何でもする Beauty and the Beast (1991)
Pull in at the next pump.[JA] スタンドがあったら 給油し 地図を手に入れる The Hitch-Hiker (1953)
Just enough to house the sensors. You know, it can't look intimidating.[JA] センサーを入れるには大きすぎるわ 見た目で引いちゃうもの Brainstorm (1983)
You take a chance getting up in the morning, crossing the street or sticking your face in a fan.[JA] 分かっている、だが起きることも道路を渡ることも ファンに顔を入れることも危ないよ The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Foreman, I'll change my vote: "guilty".[JA] 陪審員長 無罪撤回 私有罪に入れる The Gentle Twelve (1991)
- Can you get in?[JA] - 入れるか? Straw Dogs (1971)
We can't afford to let one of those bastards in here.[JA] 奴らを入れるわけには いかないんだ Aliens (1986)
Drink it now and your fine sword is mine, and helmet and gold into the bargain![JA] 今 それを飲め... そうすれば わしはその剣と 一緒に頭巾と財宝を手に入れる Siegfried (1980)
Go ahead, Sheriff. Give 'em hell.[JA] さあ 保安官 連中を檻に入れるんだ Rough Night in Jericho (1967)
The legend is, if you're a liar and you put your hand in there, it'll be bitten off.[JA] 伝説では あなたがもしウソつきなら ここに手を入れると 噛み切られる Roman Holiday (1953)
They put poison down three of my wells.[JA] 井戸には毒を入れる Chinatown (1974)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] to enqueue [Add to Longdo]
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number [Add to Longdo]
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] to enqueue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
聞き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
買い入れる[かいいれる, kaiireru] einkaufen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top