Search result for

*健忘症*

(51 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 健忘症, -健忘症-
Japanese-English: EDICT Dictionary
逆行性健忘症[ぎゃっこうせいけんぼうしょう, gyakkouseikenboushou] (n) retrograde amnesia [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] (n) amnesia; loss of memory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘症[jiàn wàng zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, ] amnesia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Amnesia has definitely set in.[CN] -他就得到健忘症 Sabrina (1954)
- I'm going to an amnesia ward with a bunch of photos of my children and a wedding ring.[CN] 我要去健忘症康复所 带着一沓我"孩子"的照片和结婚戒指 As Fast as She Can (2009)
So as you can see, random objects can in themselves trigger profound reversal of some forms of retrograde amnesia.[CN] 所以你们会发现 随机事物会在很大程度上 逆向引发一些逆行健忘症 The Stranger (2010)
Suddenly I've gotten a touch of amnesia![CN] 突然我得了健忘症! X-Rated Girl (1971)
Amnesia, Costanza, I forgot the name and address.[CN] 健忘症 康斯坦萨 我忘了姓名地址 X-Rated Girl (1971)
Or he hit his head and had amnesia.[CN] 或者,他打他的头 并有健忘症 I'll Follow You Down (2013)
However, after one month, his amnesia and his delusion have persisted.[CN] 不过,治疗一个月以后 他的健忘症、妄想症还是存在 K-PAX (2001)
Must talk to Dr. Farwell about global transience amnesia. "[CN] 一定和 Farwell医生谈谈 关于短暂健忘症 Creepshow 3 (2006)
Do you have any history of mental illness, or amnesia?[CN] 有没有过精神问题 健忘症 The Clinic (2010)
You can't state to a medical certainty... that the defendant suffered from post-traumatic amnesia, can you?[CN] 说明被告有外伤性健忘症 对吗? Hired Guns (2004)
She's been going through empty nest syndrome since I moved out.[CN] 自从我搬出去以后 她的了健忘症. Stealing Harvard (2002)
You know, I don't know, maybe she got hit in the head with a sword... and she's got amnesia or something, you-[CN] 也许有把剑击中了她的头部 她得了健忘症还是什么 New York Stories (1989)
I'm 40 years old and I'm an amnesiac.[CN] 我今年40岁,是一个健忘症患者 {\fntahoma\fs9\bord0\1cH00FFFF\b0}I'm 40 years old and I'm an amnesiac. Before I Go to Sleep (2014)
She's got amnesia.[CN] 她得了健忘症 Drink to Forget (2014)
Maybe some form of anterograde amnesia?[JA] 前向性健忘症だわ Reunion (2015)
Of course everyone's got amnesia.[CN] 谁都会有健忘症 Setup (2011)
An interesting case: amnesia.[CN] 健忘症,有趣的病 The Great Dictator (1940)
It's a sedative that causes anterograde amnesia.[JA] それは 前向性健忘症を 起こす鎮静剤だ G.I. Joe: Retaliation (2013)
He has a forgetting sickness.[CN] 他有健忘症啊 He has a forgetting sickness. Jolly LLB (2013)
I'm sorry, it's the drugs they've been feeding me, it's my short-term memory.[CN] 我很抱歉,他们一直给我吃那种药 搞的我有健忘症 RED 2 (2013)
A heavy blow can produce amnesia, it's normal.[CN] 这么重的创伤可能让他得了健忘症 Barbara (2012)
An isolated episode of transient global amnesia.[JA] 一過性全健忘症の 単発的な症例だそうだ Bit by a Dead Bee (2009)
Ah, yes, Professor Cutter's suffering from some kind of stress-related amnesia.[CN] 对了 Cutter教授患有健忘症 压力太大 Episode #2.1 (2008)
My name is Christine Lucas. I'm 40 years old and I'm an amnesiac.[CN] 我的名字是克丽丝婷·卢卡斯 我40岁,是一个健忘症患者 {\fntahoma\fs9\bord0\1cH00FFFF\b0}My name is Christine Lucas. Before I Go to Sleep (2014)
I'm afraid not. But honestly, after the way my family was goin' at it, amnesia is my new best friend.[CN] 恐怕不熟 I'm afraid not. 陪伴我的只有健忘症了 Amnesia is my new best friend. Heart & Soul (2008)
You haven't been around lately. I thought maybe you had amnesia.[CN] 还以为你患了健忘症 Gilda (1946)
It's basically a form of post-traumatic amnesia.[CN] 基本上这是一种外伤性健忘症 Hired Guns (2004)
-There's no drug therapy for amnesia.[CN] 有没有药物治疗健忘症 Trance (2013)
He don't remember doin' it. Like he had amnesia or something.[CN] 他忘了自己杀过人 仿佛得了健忘症之类的 You'll Be the Death of Me (2008)
I assume the lawsuit jarred you out of your stubborn obliviousness.[CN] 我猜这桩官司治好了 你那顽固的健忘症 Minute of Silence (2014)
Let me just go through my notes really quick. Let's see.[CN] 等等,我有健忘症吗? The Angry Birds Movie (2016)
Dudley suffers from a rare disorder combining symptoms of amnesia, dyslexia and color blindness.[CN] 杜德利患有怪病 混和了健忘症 阅读障碍、色盲 The Royal Tenenbaums (2001)
Haldiram has lost his marbles.[CN] Haldiram有健忘症 Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)
Amnesia.[CN] 健忘症 Hancock (2008)
- Nobody who'll do any talking.[CN] Did anybody see her? 没人会说 好 我就说她是健忘症 - Nobody who'll do any talking. I Married a Witch (1942)
The blow caused some amnesia.[CN] 引发了健忘症 {\3cH202020}the blow caused some amnesia. I Know What You Did Last Summer (2008)
Don't worry, it's just a little touch of amnesia.[CN] 别担心 只是一点健忘症 X-Rated Girl (1971)
This is more than just amnesia.[CN] 这比健忘症还要严重 The Night of the Hunted (1980)
She's got amnesia.[CN] 她得了健忘症 Charity Galore (2014)
It's amnesia.[CN] 就是健忘症 Maternity (2004)
She was suffering from dissociative amnesia then, as I believe she is now.[CN] 当时她正遭受外伤性健忘症的折磨 我相信她现在也一样 Hired Guns (2004)
Short-term memory loss.[CN] 短暂健忘症 Finding Nemo (2003)
See, I suffer from short-term memory loss.[CN] 你知道吗,我有短暂健忘症 Finding Nemo (2003)
He doesn't have amnesia.[CN] 他没有健忘症 A Tale of Springtime (1990)
Oh, yeah? I'll develop amnesia. I suddenly feel a case of it coming on.[CN] 我突然得了健忘症了 脑袋一片空白 Bad Boys (1995)
- Memory loss?[CN] -健忘症呢? Incendies (2010)
I'm 40, 40 years old and I'm an amnesiac.[CN] 是一个健忘症患者 {\fntahoma\fs9\bord0\1cH00FFFF\b0}and I'm an amnesiac. Before I Go to Sleep (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top