ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*你胡说*

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 你胡说, -你胡说-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're lying.[CN] 你胡说 Island of Fire (1990)
Like hell it is![CN] 你胡说什么! Golem (1980)
What are you saying?[CN] 你胡说八道什么 Long Road to Gallantry (1984)
If I ever hear you talk that puke again I'll put you where you belong.[CN] 如果我再听到你胡说八道... ...我就把你仍到你该去的地方去 Hard to Kill (1990)
- What?[CN] 正经点 你胡说什么啊 Child's Play (1988)
- Nothing. What are you talking about?[CN] -没有 , 你胡说什么 ? The Cincinnati Kid (1965)
Are you out of your mind?[CN] 你胡说什么? The Jungle Book (1967)
What are you saying?[CN] 你胡说些什么? 我听不懂,疯子 A City of Sadness (1989)
What are you blabbering about?[CN] 你胡说八道什么 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Humbug![CN] 听你胡说 The Adventures of Baron Munchausen (1988)
Haven't I always let you do anything you ever wanted to do?[CN] 你胡说些什么啊, 我不是一直都让你做你想做的事情吗? Sorry, Wrong Number (1948)
- What are you talking about?[CN] ―你胡说些什么? Farewell (1983)
Mind you words![CN] 你胡说什么! Qu mo jing cha (1990)
That's a lie! I gave him the guns[CN] 你胡说,是我安排他把枪卖给歹徒的 City on Fire (1987)
You sound like a kid. Nonsense.[CN] 你胡说八道地像个孩子 Champion (1949)
You're nuts![CN] - 你胡说 Amarcord (1973)
- You're fucking bananas.[CN] - 你胡说八道 Breeders (1986)
- You're rotten.[CN] 你胡说 Notorious (1946)
Ridiculous![CN] 你胡说 Chat sup yee ga fong hak (1973)
You know damn well your stinginess was to blame.[CN] 你都该死的清楚 知道是因为你的小气 你胡说! Long Day's Journey Into Night (1962)
What are you talking about? That's your son in there![CN] 你胡说些什么 车里是你亲生儿子 Wild at Heart (1990)
I will not allow this.[CN] 我不许你胡说 Death on the Nile (1978)
What are you talking about?[CN] -什么 你胡说什么 夏天快过了 Jaws (1975)
Paul?[CN] 你胡说 我打呼吗 保罗 A Hard Day's Night (1964)
No thank you, I have a headache and good taste. I don't have to listen to this shit.[CN] 我不用听你胡说 Red Heat (1988)
Asked him[CN] 不信你可以问问他本人 不许你胡说 Sweet Revenge (1977)
Liar![CN] 你胡说 The Last Emperor (1987)
You should.[CN] 你胡说些什么? Office Romance (1977)
Humphrey, what are you havering about?[CN] 汉弗莱 你胡说什么? Humphrey, what are you havering about? The Greasy Pole (1981)
- Bullshit![CN] 你胡说! 我向上帝发誓,是真的 Pretty Woman (1990)
What do you mean?[CN] 你胡说什么? On the Run (1988)
- Thou liest, thou shag-eared villain![CN] -你胡说 你这蓬头的恶人 Macbeth (1971)
Don't bullshit![CN] 你胡说些什么啊? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Don't bullshit! Long Arm of the Law: Part 4 (1990)
You're calling me a purse snatcher?[CN] 你胡说什么 竟然敢说我是扒手? Zatoichi's Pilgrimage (1966)
You liar![CN] 你胡说 Long Day's Journey Into Night (1962)
What are you saying?[CN] 你胡说什么啊? The Decameron (1971)
You're lying, my dad can't be the subordinate of Wei.[CN] 你胡说... 我爹不会替魏公公卖命的 The Enigmatic Case (1980)
Nonsense[CN] 你胡说 Tiger Cage (1988)
Are you sure'?[CN] 你胡说 Heart of a Dragon (1985)
What are you talking about? You can't do this to me![CN] 你胡说些什么 你们不能对我这么做 Hard to Kill (1990)
You are going crazy[CN] 你胡说八道,你快要神经病了 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}You are going crazy Zai sheng ren (1981)
What are you talking about?[CN] 你胡说什么? Manhattan (1979)
You think we like this? Look at this.[CN] 你胡说 The Purple Rose of Cairo (1985)
- That's a lie. - Is it?[CN] ―你胡说 ―是吗? Where the Sidewalk Ends (1950)
What are you talking about?[CN] 你胡说什么? Dog Day Afternoon (1975)
Shut the fuck up.[CN] 再让你胡说再说... Red Sorghum (1987)
I think it's nonsense[CN] 我觉得你胡说八道 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
- You lie![CN] 你胡说! Chronicle of a Death Foretold (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top