ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亚历士*

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 亚历士, -亚历士-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fire, like, caramelized her blood, Alex. Your shoe prints were in it.[CN] 大火使她的血焦糖化,亚历士 里面有你的鞋印 Final Destination (2000)
- Thanks, Alex.[CN] -谢谢,亚历士 Final Destination (2000)
Play your hunch, Alex.[CN] 相信你的直觉,亚历士 Final Destination (2000)
Alex![CN] 亚历士 Final Destination (2000)
Alex, nobody has control over life and death.[CN] 亚历士,没有人能操纵生死 Final Destination (2000)
Alex![CN] 亚历士... Final Destination (2000)
Hey, Alex.[CN] 嘿,亚历士 Final Destination (2000)
- I understand, and I apologize for Alex.[CN] -我了解,我替亚历士道歉 Final Destination (2000)
Alex! No![CN] 亚历士,不 Final Destination (2000)
Hold on, Alex. Come on, stay with me.[CN] 撑着点,亚历士 加油,撑下去 Final Destination (2000)
Alex, Alex?[CN] 亚历士 Final Destination (2000)
Alex, just let it go. All right?[CN] 亚历士,算了吧,好不好? Final Destination (2000)
- Alex, take it easy.[CN] -亚历士,冷静一点 Final Destination (2000)
Alex, could you trade seats with Blake so she and I could sit together?[CN] 亚历士,你可以跟布莱克换位子 这样我跟她就可以坐一起? Final Destination (2000)
Alex, talk to me. Tell me what happened.[CN] 亚历士,跟我谈谈 告诉我发生什么事 Final Destination (2000)
My brother, George, he told me to go and keep an eye on Alex.[CN] 我哥哥乔治 他叫我下飞机看看亚历士 Final Destination (2000)
It's how you make me feel, Alex.[CN] 这是你给我的感觉,亚历士 Final Destination (2000)
Alex, let's go take a shit.[CN] 亚历士,我们去大便 Final Destination (2000)
Alex, you came to our attention at first because you were under suspicion in this plane explosion.[CN] 亚历士 你会引起我们的注意 因为你是飞机爆炸的嫌疑犯 Final Destination (2000)
God, I have thought a lot about that somewhere, Alex.[CN] 我想了很多有关那个地方的事 亚历士 Final Destination (2000)
And if you wanna waste your life beating the shit out of Alex every time you see him then you can just drop fucking dead.[CN] 如果你想把生命浪费在 每次看见亚历士 就把他打得半死 那你去死好了 Final Destination (2000)
- Is Alex there?[CN] -请问亚历士在吗? Final Destination (2000)
Alex.[CN] 亚历士 Final Destination (2000)
Live it up, Alex.[CN] 玩得开心,亚历士 Final Destination (2000)
- Alex.[CN] -亚历士 Final Destination (2000)
Alex. Alex.[CN] 亚历士... Final Destination (2000)
Let's go ask Alex.[CN] 我们去问亚历士 Final Destination (2000)
- Alex, do you take any drugs?[CN] -亚历士,你有没有使用毒品? Final Destination (2000)
So, what about this pattern, Alex?[CN] 模式是什么,亚历士 Final Destination (2000)
Alex.[CN] -亚历士 Final Destination (2000)
Alex, wait.[CN] -亚历士,等一下 Final Destination (2000)
If that's the case, Alex, then why did you really get off the plane?[CN] 如果真的如此,亚历士 那你为什么要下飞机? Final Destination (2000)
Alex, we can't give up.[CN] 亚历士,我们不能放弃 Final Destination (2000)
Alex proved that three times. In the plane, with me, you.[CN] 亚历士已经证明三次 飞机上、我和你 Final Destination (2000)
Alex, we're trying to help you.[CN] 亚历士,我们想帮你 Final Destination (2000)
- Thank you, Alex.[CN] -谢谢,亚历士 Final Destination (2000)
Alex, qu'est-ce que c'est?[CN] 亚历士,发生什么事? Final Destination (2000)
Because they're watching me, see if I go to Alex.[CN] 因为他们在监视我 看我会不会去找亚历士 Final Destination (2000)
Alex, stop it.[CN] -亚历士,住手 Final Destination (2000)
Because I saw and I heard Alex.[CN] 因为我听到亚历士说的话 Final Destination (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top