ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*予約*

   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 予約, -予約-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予約[よやく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)

Japanese-English: EDICT Dictionary
為替予約[かわせよやく, kawaseyoyaku] (n) exchange contract [Add to Longdo]
規格参照予約[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] (n) {comp} reference reserved name [Add to Longdo]
事前予約[じぜんよやく, jizenyoyaku] (n) advance reservation [Add to Longdo]
事前予約不要[じぜんよやくふよう, jizenyoyakufuyou] (n,adj-no) advance reservations not required [Add to Longdo]
事前予約[じぜんよやくよう, jizenyoyakuyou] (n) advance reservation required [Add to Longdo]
新株予約[しんかぶよやくけん, shinkabuyoyakuken] (n) share warrant [Add to Longdo]
新株予約権付社債[しんかぶよやくけんつきしゃさい, shinkabuyoyakukentsukishasai] (n) (See ワラント債) bond with warrant attached; warrant bond; WB [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] (n) {comp} bandwidth reservation; bandwidth contract [Add to Longdo]
転換社債型新株予約権付社債[てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい, tenkanshasaigatashinkabuyoyakukentsukishasai] (n) (See 転換社債) convertible bond [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] (n,vs,adj-no) (1) reservation; appointment; booking; advance order; (2) contract; subscription; pledge; (P) [Add to Longdo]
予約を取る[よやくをとる, yoyakuwotoru] (exp,v5r) to make an appointment; to make a reservation [Add to Longdo]
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] (n) {comp} reserved filename [Add to Longdo]
予約[よやくきん, yoyakukin] (n) a deposit [Add to Longdo]
予約[よやくがかり, yoyakugakari] (n) reservation desk (of an airline) [Add to Longdo]
予約[よやくけん, yoyakuken] (n) reservation slip; reservation voucher [Add to Longdo]
予約[よやくご, yoyakugo] (n) reserved word; keyword [Add to Longdo]
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] (n) {comp} subscription [Add to Longdo]
予約済み[よやくずみ, yoyakuzumi] (n) reserved; engaged [Add to Longdo]
予約[よやくしゃ, yoyakusha] (n) subscriber [Add to Longdo]
予約受付[よやくうけつけ, yoyakuuketsuke] (n) reservation; order acceptance [Add to Longdo]
予約受付係[よやくうけつけけい, yoyakuuketsukekei] (n) reservationist; person whose job is to take reservations [Add to Longdo]
予約出版[よやくしゅっぱん, yoyakushuppan] (n) publication after securing subscriptions [Add to Longdo]
予約[よやくせい, yoyakusei] (n) (on) a subscription basis [Add to Longdo]
予約[よやくせき, yoyakuseki] (n) reserved seat [Add to Longdo]
予約待ちリスト[よやくまちリスト, yoyakumachi risuto] (n) waiting list [Add to Longdo]
予約番号[よやくばんごう, yoyakubangou] (n) confirmation number [Add to Longdo]
予約[よやくめい, yoyakumei] (n) {comp} reserved name [Add to Longdo]
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] (n) {comp} reserved name use parameter [Add to Longdo]
予約名簿[よやくめいぼ, yoyakumeibo] (n) subscription list [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I made a doctor's appointment for two.2時に医者の予約をした。
I'd like to reserve a table for two.2人分の席を予約したいのですが。
I have a reservation for two nights.2日間予約してあります。
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの予約はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の予約を確認したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を再確認して下さい。
I made an appointment to see the doctor at four o'clock.4時に医者に診てもらう予約をした。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の息子の診察の予約をお願いします。
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯医者の予約がある。
I'd like to reserve a table for four at six.6時に4人予約したいのですが。
Please cancel my reservation on JAL flight two to New York on May 10.5月10日のニューヨーク行きJAL002便の予約をキャンセルします。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東京行きJAL001便を予約したいのですが。
I'd like to cancel my appointment for June first.6月1日の予約をキャンセルしたいのですが。
I'd like to reserve a single room on June 3.6月3日にシングルの部屋を予約したいのですが。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
I'm sorry, today is fully booked.あいにくですが本日は予約でいっぱいです。
We'll take care of reconfirmation of your reservation.あなたの予約の確認はこちらで行います。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読予約は六月号で切れます。
You always reserve the same room.あなたはいつも同じ部屋を予約する。
We ought to have phoned ahead and reserved a table.あらかじめ電話し、テーブルの予約をしておくべきだったな。
You need an appointment for that hospital.あの病院は予約がいる。
I would like a less expensive double room.あまり高くない2人部屋を予約したいのですが。
You have to make reservations in advance.あなたは前もって予約をしなければなりません。
You have to make a reservation.あなたは予約をしなければならない。
I'd like to reserve a seat on this train?この列車の座席を予約したいのですが。
I'd like to make an appointment with Dr. King.キング先生の診察の予約をしたいのですが。
Can I reserve a seat to Hawaii for Christmas?クリスマスのハワイ行きの座席の予約はできますか。
Book your flight early as it fills up quickly during Christmas.クリスマスの時期にはあっという間に満席になるから早く飛行機の予約をしなさい。
Could you make a reservation for me?ここで予約をしてもらえますか。
This table is reserved.このテーブルは予約済みです。
Please make your reservations promptly.すぐに予約して下さい。
Can I make a reservation for golf?ゴルフの予約をお願いします。
Can I reserve a flight to Chicago?シカゴ行きの便を予約したいのですが。
I'd like to reserve a single room.シングルルームを予約したいのですが。
Do you have a reservation?予約はいただいていますか。
Jack decided to cancel the reservations.ジャックは予約を取り消すことにした。
I'd like to book three seats.チケットを3枚予約したいのです。
Did you book accommodation at the hotel?そのホテル(の宿泊)を予約しましたか。
The dentist will see you only by appointment.その歯科医には予約をしないと見てもらえない。
Are there two seats on that flight?その便に座席を2つ予約できますか。
I got a premium for subscribing to the magazine.その雑誌の購読予約をして景品をもらった。
It's faster to reserve a taxi.タクシーを予約しておいたほうがよいです。
I've reserved a double.ダブルルームを予約しています。
Can I call "Chargeit" and reserve?チャージットは電話予約を受け付けていますか。
I'd like to reserve a flight to Vancouver.バンクーバーまでのフライトを予約したいのですが。
Let's play tennis. I've booked a court for 10:30.テニスをしよう。10時30分にコートを予約してあるから。
I'd like to make an appointment for a permanent.パーマの予約をお願いします。
Here is your appointment card.はい、こちらが予約カードです。
Try to make an appointment as soon as possible.できるだけ早く予約をとるようにしなさい。
Provided you have a reservation, you can check in anytime.もし予約があれば、いつでもチェックインできます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They probably going to want us to give up our table.[JA] おそらく彼らは予約を あきらめてほしかった Passengers (2016)
Who do you think makes all her dinner reservations?[JA] 誰が彼女の夕食の予約を すべてしていると思いますか? Bizarro (2016)
Now, my eyebrow waxing with Arabella at 9:00 a.m. tomorrow morning is not going to book itself.[JA] 明日の午前9時00分に アラベラで、 眉毛処理に行きたいの。 予約をしといて。 Worlds Finest (2016)
My staff booked you on the first rocket back to New York.[JA] 部下があなたのために ニューヨークに戻る一番早いロケットを予約しました A Way Out (2015)
Make a reservation.[JA] 予約して。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
This access code on the invitation, when you enter it on our site, it'll direct you to the Em pre-order page.[JA] (高橋) 招待状の中に入っている このアクセスコードを サイトに入力すると Emの先行予約の画面に 飛びますので Ranwei shô (2015)
So, I booked you a flight that's going to get you in around, 3:30.[JA] だから飛行機を予約したの 3時半頃 向こうに着くわ The Hollars (2016)
Fruit and Barrow?[JA] 予約はあるの? Best Buds (2016)
Yeah, I'm afraid I'm a little booked up today.[JA] 今日は予約で一杯なんだ Falling Slowly (2016)
But I can make a call, if you're sure.[JA] 今から予約入れ直すこともできるわよ Best Buds (2016)
Boss, Ms. Suzuki is here for your 2:00 p.m. appointment.[JA] (繭子)社長 14時ご予約の鈴木様 お見えです Afutâ pâtî (2015)
I assume you don't know who emailed me for the emergency sessions?[JA] 緊急の予約をした人格を あなたは知らないのかしら? Split (2016)
Christian Dassault made a reservation.[JA] 予約した クリスチャン・ダッソー Jason Bourne (2016)
And at the end of the show, we'll start taking orders.[JA] で ショーの終了と同時に 予約受付が 開始になる予定です Ranwei shô (2015)
I told them that I wanted to spend the session with you today.[JA] あなたと話したいことがあって 今日の予約を入れたんだ Split (2016)
I mean, she asked me to call but I just had a feeling that place wouldn't be quite your style.[JA] 彼女に予約の電話を するよう言われたけど そこは、あなたの好み じゃない気がしたの。 Bizarro (2016)
So, uh, should I make a dinner reservation, or am I fired?[JA] それで、夕食の予約しますか? それとも、私はクビですか? Strange Visitor from Another Planet (2016)
Other than for pretending you're in the Dukes of Hazzard I'm struggling to think of a single use for it.[JA] 売春婦を予約できる The Widow Maker (2017)
We can let customers pre-order from the Em line during the show.[JA] (猿橋)Emはショー当日に 先行予約します Oitsumerarete (2015)
Oh, well, when she gets back, tell her I want her to book me a massage with the same physio who did wonders for Beyonce after her Super Bowl performance.[JA] 彼女が戻ってきたら、 マッサージの予約を頼んで。 それと、スーパーボウルの パフォーマンスに 出たビヨンセを マッサージした Worlds Finest (2016)
Em's first round of 1,200 orders has shipped.[JA] (猿橋)Emの第1シリーズ 予約受付分 1200 配送完了 Afutâ pâtî (2015)
It's not a good thing. Do we still have reservations?[JA] レストランの予約をキャンセルしたのか? Best Buds (2016)
We have some reserved places.[JA] いいところを数ヵ所を予約しましたが Live by Night (2016)
- I'll take them to a restaurant.[JA] - レストランを予約するよ - いらないいわ The Forest (2016)
Considering his name value, and data like sales and pre-sales, 3,000 is plenty for first printing.[JA] ネームバリュー 売り上げ 予約状況 データからいって 初版の3000部で十分だよ Appeal (2017)
There is a banquet room reserved for the President of the African Federation.[JA] ニシアレン大統領のために 会場は予約されている Ghost in the Shell (2017)
We have no appointments scheduled for today.[JA] うちのお客様は みんな ご予約をしていらっしゃるから Urite to kaite (2015)
I'd make an appointment if I was you.[JA] 予約を勧めるよ Justice League Dark (2017)
You'll be booking my waxing appointments.[JA] あなたにワックスがけの 予定を予約しましょう。 Truth, Justice and the American Way (2016)
I've reserved a table right on the beach.[JA] ビーチ沿いにテーブルを 予約しました。 Red Faced (2015)
He's got an appointment.[JA] あの人たち何か予約したんだって Split (2016)
Checking in with Mom?[JA] お袋さんと予約 Mechanic: Resurrection (2016)
- Book me a room at the lodge.[JA] - ロッジの部屋を予約する The Brothers Grimsby (2016)
Not without an appointment you can't. That would be quite impossible.[JA] 予約なしではできません 無理です Hacksaw Ridge (2016)
Making dinner reservations?[JA] ディナーの予約をしてくれるか? Mechanic: Resurrection (2016)
Well, it wasn't easy getting a reservation.[JA] 予約を取るのは簡単じゃなかった Passengers (2016)
We have three more clients today.[JA] 今日は このあと 3組も ご予約が入ってるのよ Urite to kaite (2015)
Yes! Book me interviews with Barbara at NASA,[JA] それじゃ、私とNASAのバーバラと インタビューの予約を取って。 For the Girl Who Has Everything (2016)
You don't go on vacation without looking at the brochure first.[JA] パンフレットを見ないで 旅行の予約はしないでしょ The Discovery (2017)
But listen, I got you an interview.[JA] 聞いて、面接を予約した。 The Circle (2017)
The call code, destroying her cell, booking a fake trip to Copenhagen.[JA] 呼び出し暗号 スマホ破壊 コペンハーゲンへの にせ予約 The Litvinov Ruse (2015)
We need it by 8:30 p.m.[JA] 予約開始 20時半だぞ Ranwei shô (2015)
I understood siding with Rebecca when all this started, but Carter's gone off the reservation, and you...[JA] 私はサイディングを理解した このすべてが始まったときレベッカ、 しかし、カーターは 予約、あなた... 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
-Do you have reservations?[JA] ご予約されてますか? Is She Just Best of Three? (2015)
-Yes, I should.[JA] 予約は入ってるはずです (スタッフ)はい 分かりました Is She Just Best of Three? (2015)
We have made reservations at 7:00 p.m. today.[JA] (ひとみ) 本日の19時より レストランを予約してありますので Ready (2017)
You've emailed for an unscheduled appointment two days in a row.[JA] あなたはメールで 予定外の予約を入れたわ 2日も連続で Split (2016)
Do you have an appointment?[JA] ご予約のお客様ですか? Urite to kaite (2015)
Can I guess that you emailed me in the middle of the night for an emergency session due to garden-variety issues?[JA] なぜ真夜中になってから メールを送ってきたの たいしたこともないのに なぜ急な予約を? Split (2016)
Do you have an appointment? Sir![JA] ご予約は? The Space Between Us (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照予約[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
予約[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription [Add to Longdo]
予約[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top