ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不 我是说*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不 我是说, -不 我是说-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I meant centuries.[CN] 不 我是说诸世纪 Summer Lovers (1982)
No, I mean an extra job.[CN] 不 我是说额外工作 No, I mean an extra job. The Bed of Nails (1982)
No, I mean... yes![CN] 不 我是说有! The Granddaughter's Model (1971)
No, I mean if you was married... really married, with children and everything.[CN] 不 我是说如果你结婚了 真的结婚了 有孩子和一切 Big Bad Mama (1974)
No, I mean...[CN] 不 我是说... Love Is My Profession (1958)
No, what I mean is if it's a democracy, shouldn't people sort of discuss things a bit?[CN] 不 我是说在我们民主国家 No, what I mean is if it's a democracy, 大家难道不讨论吗? shouldn't people sort of discuss things a bit? A Victory for Democracy (1986)
I mean, from the kitchen to the dining hall[CN] 不 我是说在厨房和食堂之间. Death in the Garden (1956)
No, I mean a similarity in cases, Sergeant.[CN] 不 我是说案情相似 队长 Carry On Screaming! (1966)
Judge a beauty contest a photo of you kissing the winner.[CN] 不 我是说 您可以去选美比赛当评委 Judge a beauty contest 亲吻冠军 这就上报了 a photo of you kissing the winner. The Quality of Life (1981)
No, I meant with camping equipment.[CN] 不 我是说露营配置 Carry On Camping (1969)
In a pig's eye... Sty. No, no![CN] 猪圈 不 我是说 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-No, I mean at night... -when you're aIone--[CN] 不 我是说晚上一个人 Kissed (1996)
- No, I meant me. - Oh![CN] 不 我是说我 哦 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
- No, no. I mean, I like-I go places. I interact.[CN] 不 我是说 我也去一些地方交朋友 Good Will Hunting (1997)
No, I mean, what does it mean?[CN] 不不 我是说 这是什么意思? No, I mean, what does it mean? The Devil You Know (1981)
Who is your boyfriend?[CN] 这男朋友是谁? 不不 我是说 Girls Just Want to Have Fun (1985)
No, I mean... I mean tomorrow, or the next day.[CN] 不 我是说明天或者别的什么时候 Sling Blade (1996)
- No, I mean what's REALLY shitting you?[CN] - 不 我是说你真正是什么问题? Long Weekend (1978)
If you're so rich, uh, I mean if you have so much comfort in your life...[CN] 你这么有钱... 不 我是说生活这么舒适... Cowboy Funk (1999)
No, I mean, where is the farm?[CN] 不 我是说那个农场在哪里 To Be or Not to Be (1942)
HELEN: Oh, no, no, no.[CN] 哦 不不 我是说 呃... Sex and the Single Girl (1964)
No, I meant he was dressed as a woman.[CN] 不 我是说他穿着女人的衣服 Carry On Screaming! (1966)
No, I mean Hacker! He's getting ready to make a speech.[CN] 不 我是说赫克 他快要演说了 The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
No, I mean horror.[CN] 不 我是说恐怖感 The Centerfold Girls (1974)
No, I mean what kind of work do you do?[CN] 不 我是说你做什么工作? Hardbodies (1984)
No, I mean she's the daughter of the Earl of Chichester.[CN] 不 我是说她是奇切斯特伯爵的女儿 No, I mean she's the daughter of the Earl of Chichester. The Bishops Gambit (1986)
The bombs bursting in air[CN] 别冲我摆臭脸 老娘我可是当妈的! 不 我是说... Heart and Souls (1993)
- No, I mean anything important.[CN] 不 我是说重要的事 No, I mean anything important. A Victory for Democracy (1986)
No, I mean her mood.[CN] 不 我是说她心情好吗 Malicious (1973)
He didn't want any sort of anorexic-looking young actress girl that everybody's so used to seeing on TV.[CN] 不 我是说给你食物 我是个很好的厨师 大家都这么说 那... Firefly (2002)
No, I mean in a normal firm.[CN] 不 我是说在正规公司 Lehrmädchen-Report (1972)
No, I mean goodbye.[CN] 不 我是说告辞 The Suspicious Death of a Minor (1975)
- No, I mean really.[CN] - 不 我是说真的 Pretty Poison (1968)
No, I mean for some time.[CN] 不 我是说有一阵子了 A Blueprint for Murder (1953)
No. I mean no disrespect. It's just that she's so....[CN] 不 我是说 这样太失礼 只是因为她太 Police Academy 3: Back in Training (1986)
No, I mean all of us.[CN] 不 我是说 我们所有人的大夫 Giant (1956)
- No, I mean what descent are you?[CN] - 不 我是说你什么籍贯? Lilith (1964)
Who cares? No, next week.[CN] 不 我是说下星期 Page 47 (2002)
No. I mean it was such a good shot.[CN] 不 我是说这么准的投射 Time Bandits (1981)
I'm saying that if he knows I'm a fuckup, why does he leave me in charge of getting his wife back?[CN] -不 不 我是说 既然他知道我什么也做不了 为什么要我去找她老婆回来 The Big Lebowski (1998)
No, I mean champagne.[CN] 不 我是说香槟 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
No, I said my leg is full of morphine![CN] 不 我是说我的腿充满了吗啡! Taxi Girl (1977)
- No, I mean, you don't know anything.[CN] - 不 我是说 你什么也不懂 Summer of '42 (1971)
- No, I mean it.[CN] -不 我是说真的 Poltergeist (1982)
No, I mean the handwriting on it.[CN] 不 我是说上面写的字 Curse of the Demon (1957)
No, I meant David.[CN] 不 我是说大卫 The Player (1992)
- Lucky you. - No, I'm serious.[CN] 你好幸运 不 我是说真的 The Bourne Identity (2002)
I mean the guy that kept getting up every morning, being a father to his daughter - that's the guy that you are.[CN] 不 不 我是说那个每天早起 做一个女儿的父亲的人... 那才是你 Joe Somebody (2001)
No, I said that I have seen Betty Ann.[CN] 不 我是说我见到过贝蒂安 The Young, the Evil and the Savage (1968)
WILL: No, I'm serious, I happen to be very susceptible to hypnosis.[CN] 不 我是说真的 我很容易被催眠 A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top