ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不智*

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不智, -不智-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不智[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, ] unwise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- that's not usually recommended.[CN] - 是不智之举 Maternity Leave (2006)
It's not wise at all to make fun of me like that.[CN] 你这样嘲笑我是很不智 Sin City (2005)
You're a fool to use me.[CN] 你们用我是不智 The Russia House (1990)
It's foolish to remain here without knowing what may happen to you.[CN] 待在这里望天打卦,实属不智 To Catch a Thief (1955)
They're smart enough to take over a city block.[CN] 要不就别进去 他们能占领一个街区就表示人还不智 Self-Destruct (2013)
It's not smart to go wandering so far from home.[CN] 离乡漂泊可说是不智之举 A Fistful of Dollars (1964)
But when we divert rivers without considering the consequences, then sometimes rivers no longer reach the sea.[CN] 却可能令河流不再流入海 前苏联在中亚... 曾将两条河不智地... An Inconvenient Truth (2006)
In my position, it would be most unwise.[CN] 以我的地位,这样是很不智 You Only Live Twice (1967)
That was a stupid thing to say! I didn't mean it, exactly.[CN] 那是不智之话 但我不是那个意思 Lifeboat (1944)
Though this is a real risk for us[CN] 以卵击石是不智的行为 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Though this is a real risk for us Long Arm of the Law: Part 4 (1990)
Everybody thought he was nuts to get in a business he knew nothing about much less a business as crazy as show business.[CN] 他对电影一窍不通 此举被视为不智 The Kid Stays in the Picture (2002)
It would be foolish to get involved with someone within the community.[CN] 和同在一领域的人交往是非常不智 Die Another Day (2002)
It would be playing into Octavian's hands, what he hopes for. It would not be wise![CN] 这正中屋大维下怀,至为不智 Cleopatra (1963)
It would be a regrettable waste it would be nothing short of madness were you, brave king and your valiant troops to perish all because of a simple misunderstanding.[CN] 像你这么勇敢的国王... 和你这么精良的部队... 如果被消灭了 实在很可惜,而且不智... 300 (2006)
You're being very foolish.[CN] 這樣做是不智之舉 Death Lends a Hand (1971)
You still have many friends at court, Your Grace, many who believe Ned Stark erred by not supporting your claim.[CN] 您在朝中仍有朋友 陛下 大都认为奈德・史塔克没支持您继位实属不智 Garden of Bones (2012)
Is it cowardly to know what's foolish?[CN] 明白不智之事也算是胆小鬼吗? For Whom the Bell Tolls (1943)
This is insane.[CN] 你这样很不智 Universal Soldier (1992)
Unwise.[CN] 不智 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Even if I wanted to do such an inadvisable thing,[CN] 即使我想做这不智之举 The Gift (2015)
But the pardon board isn't a place to bring it up.[CN] 但是向特赦处提出此案并不智 Dead Man Walking (1995)
Impolitic too, for it provokes me to retaliate and say somewhat of his behaviour in Hertfordshire, which may shock his relations.[CN] 还很不智 因为这会让我起报复之心 说出他在赫特福郡的一些 可能吓坏他亲戚的言行 Episode #1.3 (1995)
That's not very nice, Stu.[CN] 那么做太不智了 史都 Phone Booth (2002)
I'm sorry, but allowing a child of Sunny's age to drive a car is not good parenting.[CN] 非常抱歉,奥拉夫伯爵 让婴儿来驾驶... 是非常不智 A Series of Unfortunate Events (2004)
(music) was I unwise (music)[CN] 我是不智 Eulogy (2004)
We're not doing this for a laugh, you know.[CN] 你这样做很不智 The Full Monty (1997)
The risks of an individual developing cancer, far outweigh any potential benefits, so I think it's extremely unwise, and a road that we should not go down.[CN] 就算有什么潜在好处 仍比不上患癌病的风险 我认为这是很不智 Forever Young (2002)
I was talking with my cousin, Tony B, and he said it's fucking stupid that we're on the outs.[CN] 我和我表哥東尼比談過... 他說咱們讓出地盤 真的是不智之舉 Where's Johnny? (2004)
It would be madness to reject it.[CN] 拒绝这建议实在不智 Star Trek: Nemesis (2002)
It's possible on land but we debate its wisdom upon the sea.[CN] 打海战就显得不智 Cleopatra (1963)
What is wise?[CN] 何谓不智 Cleopatra (1963)
- I don't think that's wise, Max.[CN] 我觉得那样做很不智, 麦克斯 Rushmore (1998)
Snubbing the king's favorite, in your position is extremely unwise.[CN] 蔑视国王的宠妾 就你目前处境... 是极为不智 Marie Antoinette (2006)
I have no money and no husband.[CN] 显然不智 根本就是不智 Love & Friendship (2016)
You've been naughty.[CN] 可是你这样真的十分不智 Mobile Suit Gundam F91 (1991)
It wouldn't be smart to get involved with them and get your butt kicked.[CN] 招惹他们很不智,只会讨皮肉痛 Onigamiden - Legend of the Millennium Dragon (2011)
Decidedly irrational, not rational at all.[CN] 所以要当他老婆还忌妒他钱多是很不智 Love & Friendship (2016)
I don't think it would be wise to run that article.[CN] 我认为发表这篇文章是不智之举 Black Butterflies (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top