ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*万事达卡*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 万事达卡, -万事达卡-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万事达卡[wàn shì dá kǎ, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] MasterCard [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- MasterCard or Visa.[CN] -万事达卡还是visa卡 Live Free or Die (2006)
- MasterCard.[CN] - 万事达卡 Amazon Women on the Moon (1987)
Oh, yay, a new MasterCard![CN] 哈哈 新的万事达卡! The Spaghetti Catalyst (2010)
MasterCard.[CN] MasterCard(万事达卡 Confessions of a Shopaholic (2009)
In response to the financial blockade on WikiLeaks, the hacker collective Anonymous launched cyber attacks, taking down the websites of VISA, MasterCard, and PayPal.[CN] 在应对金融 封锁维基解密, 匿名黑客集体 发起网络攻击, 取下来的网站 VISA卡,万事达卡和PayPal。 We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013)
Miss Biasi, according to your records here, you owe $12,000 on your MasterCard.[CN] 比亚西小姐,万事达卡的记录显示你 已经欠款1万2000元 It Could Happen to You (1994)
MasterCard![CN] 万事达卡、维萨卡 Twelve Monkeys (1995)
And I got a MasterCard.[CN] 我这有张万事达卡 Joy Ride (2001)
I have a little problem with my MasterCard.[CN] 我想我的万事达卡出了点问题. Punch-Drunk Love (2002)
- MasterCard and Visa.[CN] -万事达卡还是威士卡? Serial Mom (1994)
Isn't it a fact you owed $12,000 on your MasterCard?[CN] 万事达卡上还欠着1万2000美元是属实的吧? It Could Happen to You (1994)
Hunting Humans.[CN] 《恶女罗曼死》、《猎杀人类》 万事达卡参考号码7876 Serial Mom (1994)
-MasterCharge[CN] -#万事达卡# Marci X (2003)
Miss Biasi, if the MasterCard is in your name, it's still your responsibility.[CN] 比亚西小姐,如果万事达卡是用你名义办的 你就要负责 It Could Happen to You (1994)
Hello, I'd like to apply for a a Master Card, please.[CN] 你好 我想申请一张万事达卡 How to Lose Friends & Alienate People (2008)
This is Eleanor Smith of MasterCard credit services.[CN] 我是万事达卡服务中心的埃莉诺? 史密斯 It Could Happen to You (1994)
You left your MasterCard in the restaurant again yesterday.[CN] 你昨天又把你的万事达卡 丢在餐厅里了 Pirates of Silicon Valley (1999)
If you eat the fly, $3,622 will be credited to your account, exactly what Shelby owes on her MasterCard.[CN] 如果你吃了苍蝇,3622美元 将记 您的帐户, 正是谢尔比 欠她的万事达卡 13 Sins (2014)
No, I'm here to tell you you owe MasterCard 4068 bucks.[CN] 不是,我来告诉你 你的万事达卡拖欠4068块钱 Pineapple Express (2008)
Is that Visa or MasterCard?[CN] 用威士卡... 还是万事达卡 Universal Soldier: The Return (1999)
Meanwhile, amazon, paypal, mastercard, and visa-[CN] 与此同时,亚马逊,贝宝, 万事达卡和签证的 Terms and Conditions May Apply (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top