ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ミリ*

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ミリ, -ミリ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンファミリ[, a-banfamiri-] (n) urban family [Add to Longdo]
ミリ[, shimiri] (n) simile [Add to Longdo]
ステップファミリ[, suteppufamiri-] (n) stepfamily [Add to Longdo]
タイプファミリ[, taipufamiri] (n) {comp} type family [Add to Longdo]
テレビファクシミリ[, terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television [Add to Longdo]
ニュークリアファミリー;ニュークリア・ファミリ[, nyu-kuriafamiri-; nyu-kuria . famiri-] (n) (obsc) (See 核家族) nuclear family [Add to Longdo]
ニューファミリ[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei [Add to Longdo]
バーミリオン[, ba-mirion] (n,adj-no) vermillion [Add to Longdo]
ファクシミリ[, fakushimiri] (n) (1) facsimile; (2) (See ファックス) fax; fax machine; (P) [Add to Longdo]
ファクシミリアダプタ[, fakushimiriadaputa] (n) {comp} facsimile adapter [Add to Longdo]
ファミリー(P);ファミリ[, famiri-(P); famiri] (n) family; (P) [Add to Longdo]
ファミリーカー[, famiri-ka-] (n) family car [Add to Longdo]
ファミリーコンピュータ[, famiri-konpyu-ta] (n) {comp} family computer [Add to Longdo]
ファミリーコンピューター[, famiri-konpyu-ta-] (n) {comp} Nintendo (from family computer) [Add to Longdo]
ファミリーサイズ[, famiri-saizu] (n) family-size [Add to Longdo]
ファミリーネーム[, famiri-ne-mu] (n) family name [Add to Longdo]
ファミリーバイク[, famiri-baiku] (n) family bike [Add to Longdo]
ファミリーファンド[, famiri-fando] (n) family fund [Add to Longdo]
ファミリーブランド[, famiri-burando] (n) family brand [Add to Longdo]
ファミリーマート[, famiri-ma-to] (n) Family Mart (company) [Add to Longdo]
ファミリーライフサイクル[, famiri-raifusaikuru] (n) family life cycle [Add to Longdo]
ファミリーレストラン[, famiri-resutoran] (n) family restaurant [Add to Longdo]
ファミリ[, famiria] (n) familiar; (P) [Add to Longdo]
ファミリアー[, famiria-] (n) familiar [Add to Longdo]
ファミリズム[, famirizumu] (n) familism [Add to Longdo]
フォントファミリ[, fontofamiri] (n) {comp} font family [Add to Longdo]
ホストファミリ[, hosutofamiri-] (n) host family [Add to Longdo]
ミリ[, miri] (n,pref) (1) milli- (fre [Add to Longdo]
ミリアンペア[, mirianpea] (n) milliampere [Add to Longdo]
ミリアンペア計[ミリアンペアけい, mirianpea kei] (n) milliammeter [Add to Longdo]
ミリオネア[, mirionea] (n) millionaire [Add to Longdo]
ミリオン[, mirion] (n) million; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
ミリキュリー[, mirikyuri-] (n) millicurie [Add to Longdo]
ミリグラム[, miriguramu] (n) milligram (fre [Add to Longdo]
ミリスチン酸[ミリスチンさん, mirisuchin san] (n) myristic acid [Add to Longdo]
ミリセカンド;ミリセカント[, mirisekando ; mirisekanto] (n) millisecond [Add to Longdo]
ミリタリー[, miritari-] (n) military [Add to Longdo]
ミリタリーマーチ[, miritari-ma-chi] (n) military march [Add to Longdo]
ミリタリールック[, miritari-rukku] (n) military look; (P) [Add to Longdo]
ミリタリスト[, miritarisuto] (n) militarist [Add to Longdo]
ミリタリズム[, miritarizumu] (n) militarism [Add to Longdo]
ミリネジ[, mirineji] (n) {comp} metric screw threads [Add to Longdo]
ミリバール[, miriba-ru] (n) millibar; (P) [Add to Longdo]
ミリボルト[, miriboruto] (n) millivolt [Add to Longdo]
ミリミクロン[, mirimikuron] (n) millimicron (fre [Add to Longdo]
ミリメートル波[ミリメートルは, mirime-toru ha] (n) extremely high frequency wave; EHF [Add to Longdo]
ミリリットル[, miririttoru] (n) millilitre (fre [Add to Longdo]
ミリングマシン[, miringumashin] (n) milling machine [Add to Longdo]
ミリ[ミリは, miri ha] (n) milli-wave [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who's Emily?ミリーってだれ?
This ruler has the scale in millimeters.この定規にはミリメートルの目盛りがある。
Emily kept on waiting in the heavy rain with no coat on.ミリーはコートを着ずにひどい雨の中で待ち続けた。
Emily is anxious to see him again.ミリーはもう一度彼に会いたがっている。
Emily is the brightest girl in school.ミリーは学校で一番頭がよい。
Emily has such a sweet tooth she never refuses candy.ミリーは甘いものには目がないのでキャンディーを断ることは決してない。
Is Emily at home now?ミリーは今家にいますか。
Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.ミリーは茶道と花道にたいへん興味を持っています。
Emily won first prize in the speech contest.ミリーは弁論大会で1等賞をとった。
Emily ate tofu at dinner.ミリーは夕食に豆腐をたべた。
No one bakes a finer apple pie than Emily.ミリー以上にすばらしいアップルパイを焼く人はいない。
My host family gave me a hearty welcome.私のホストファミリーは私に心からの歓迎をしてくれた。
Two books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.最近王室ファミリーについて出された本で二冊が傑出している。
The little girl never smiles at anyone other than Emily.その小さい女の子はエミリー以外の人には誰にも微笑みかけない。
My host family often advises me.ホストファミリーはよく助言してくれます。
I want to thank my host family.私の世話をしてくれたホストファミリーに送るつもり。
The exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.目の前で繰り広げられるやり取りは、俺が入り込む隙なんて一ミリもない。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under Myriad, I could see, I could hear, but it was like I was a complete stranger to myself.[JA] ミリアドの下では、 見ることも、聞くこともできる。 しかし、自分自身は 他人のようだった。 Better Angels (2016)
But how will she cut through Myriad and reach the people?[JA] しかし、どのようにミリアドを カットして人々に届ける? Better Angels (2016)
This is the inevitability of Myriad.[JA] ミリアドが必要だ。 Myriad (2016)
Myriad?[JA] ミリアド? Myriad (2016)
They've been trying to use Myriad on Earth.[JA] 彼らは、地球でミリアドを 使おうとしている。 Myriad (2016)
Yes. 35 millimeters.[JA] はい。 35ミリメートル。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
We can transmit a signal by calibrating it to Myriad's frequency, without leaving any online fingerprints.[JA] 見つからないように ミリアドの周波数に 合わせて、信号を送れる。 オンライン指紋を残さずに。 Myriad (2016)
Tom, Keith Mullins. Have you got our target location?[JA] トム,キース・ミリンズ。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Myriad has failed.[JA] ミリアドは失敗だ。 Better Angels (2016)
She's still not responding. Give her 20 milligrams of...[JA] 反応してない 20ミリ入れろ... The Space Between Us (2017)
They're from Myriad, which, by my calculations, will continue to amplify until pop goes the cranium.[JA] ミリアドが 起きてからだ。 僕の計算によると、 頭蓋骨が 弾けるまで 増幅していく。 Better Angels (2016)
Director Mullins.[JA] ミリンズ監督 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Thanks to Myriad, there are no more racial divisions, no Republicans, no Democrats.[JA] ミリアドによって、 人種的な区別、 共和党もなく、 民主党もない。 Myriad (2016)
Push two milligrams of lorazepam, stat.[JA] 安定剤を2ミリグラム投与 The Space Between Us (2017)
You're gonna turn your back on family?[JA] ファミリーに背を向けるの? The Fate of the Furious (2017)
Director Mullins.[JA] ミリンズ監督 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
The Myriad signal is still escalating.[JA] ミリアドの信号は、 依然として増加してる。 Better Angels (2016)
Let's shut down Myriad.[JA] ミリアドを止めないと。 Better Angels (2016)
Warning. This construct is not authorized to discuss Myriad.[JA] ミリアドを議論する 権限がありません。 Myriad (2016)
If you come to National City, Myriad will take over you too.[JA] ナショナル・シティに 来たら、ミリアドに洗脳されるわ。 Better Angels (2016)
It's the only way we can get Myriad off the planet.[JA] 私たちが、ミリアドを 止める唯一の方法よ。 Better Angels (2016)
Myriad.[JA] ミリアド計画。 Myriad (2016)
Joined up to fight Maximilian down in Mexico.[JA] メキシコでマキシミリアンを 抑える戦いに参加した The Legend of Tarzan (2016)
Emilie is even better.[JA] っていうかエミリーの方が全然イケてる。 Lykke til, Isak (2016)
- Emilie as well.[JA] エミリーもな。 Lykke til, Isak (2016)
I much prefer the high-octane thrill of an awards dinner in a Ramada hotel on the edge of Chelmsford.[JA] それでトニーのところへ? 別にいいんです ミリオンヒットが何だ The Widow Maker (2017)
"It's enough to have a family waiting at home."[JA] "帰ったらファミリーがいて それで十分" Cry, Cry, Cry (2016)
Both her and Emilie are so hot.[JA] あの子とエミリー、 めっちゃかわいいんだけど Lykke til, Isak (2016)
And even though we have defeated Non and Myriad, evil still persists[JA] そして、たとえ、我々がノンと ミリアドを打ち破ったとしても、 悪はまだ存在する。 Better Angels (2016)
Myriad.[JA] ミリアドよ。 Myriad (2016)
Myriad will destroy the House of El and the memory of Krypton will be lost forever.[JA] ミリアドがエル家を滅ぼす、 クリプトン星の記憶は、 永遠に失われる。 Myriad (2016)
What's my last name?[JA] 私のファミリーネーム知ってる? The Fate of the Furious (2017)
This wasn't Director Mullins's fault.[JA] これはミリンズ監督の責任ではありませんでした。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Myriad was developed on Krypton by your aunt.[JA] ミリアドは、あなたの叔母により クリプトン星で開発された。 Myriad (2016)
The Kryptonians were using Myriad for mind control because the frequency penetrates neural tissue.[JA] クリプトン人は、 洗脳するために 周波数が神経組織に 侵入するミリアドを使った。 Better Angels (2016)
If you invented technology that blocks Myriad, why didn't you give it to the DEO?[JA] ミリアドを防ぐ技術を 発明したなら、 なぜ、DEOへ 提供しなかったの? Myriad (2016)
It's powering the Myriad wave, and its energy is building by the second.[JA] これは、ミリアドの信号に 電力を供給している。 そのエネルギーは、 徐々に高まっている。 Better Angels (2016)
Can't you reprogram them and destroy Myriad from the inside?[JA] あなたは、それらを再プログラムし、 内部からミリアドを止められない? Myriad (2016)
It made it legal for human beings to go to a store and rent an X-rated movie legally.[JA] 店でアダルト映画を 借りることが ビデオカセット 8ミリ アダルト映画 法律的に合法になった After Porn Ends 2 (2017)
Mr. Almeida, Director Keith Mullins from CTU.[JA] アルメイダ、ディレクター CTUのキース・ミリンズ。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
We defeated Non and Indigo, but we can't stop the Myriad wave and we can't power the ship.[JA] ノンとインディゴは、 倒した。 でも、ミリアドの信号を止められない。 船の電力を止められない。 Better Angels (2016)
Eric, I'm here with Keith Mullins.[JA] エリック、私はここにいる キース・ミリンズと 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
You're gonna betray your brothers abandon your code, shatter your family[JA] アナタは自分の兄弟を裏切り 自分の掟を破り ファミリーを壊す The Fate of the Furious (2017)
Max Lord says he's very close to finding the source of the Myriad wave, and once he does, I'll have my mission.[JA] マックス・ロードが、 ミリアドの信号の発信源は、 見つかる寸前だって。 彼が見つけ次第、 私は、任務を実行するわ。 Better Angels (2016)
This Myriad signal is really strong.[JA] ミリアドの信号が 本当に強い。 Myriad (2016)
But I think we should talk about that thing that happened, uh, right before Myriad struck.[JA] これが起きる前の別の件 について話そう、あー、 ミリアドの直前の。 Better Angels (2016)
When they were caught attempting to use the Myriad technology against the people of Argo City,[JA] アルゴシティの市民に、 ミリアドの技術を 使用するのを見つけられ、 Myriad (2016)
NSA and CTU, which is now Keith Mullins.[JA] NSAそしてCTU 今のキース・ミリンズ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
We can't stop Myriad's signal, but we can piggyback off of it.[JA] ミリアドの信号は止めれないが、 便乗することが出来る。 Myriad (2016)
- Myriad works by shutting down the connection between the amygdala and the rostral anterior cingulate cortex.[JA] ミリアドは、扁桃体と 前帯状皮質の 接続を閉鎖して働く。 Better Angels (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファミリーコンピューター[ふぁみりーこんぴゅーたー, famiri-konpyu-ta-] family computer [Add to Longdo]
フォントファミリ[ふぉんとふぁみり, fontofamiri] font family [Add to Longdo]
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
ミリ[ミリびょう, miri byou] millisecond [Add to Longdo]
製品ファミリ[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top