ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*コリー*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: コリー, -コリー-
Japanese-English: EDICT Dictionary
コリー[, kori-] (n) collie; (P) [Add to Longdo]
コリー[, kori-da] (n) corrida (spa [Add to Longdo]
チコリ;チコリー[, chikori ; chikori-] (n) chicory [Add to Longdo]
ヒッコリー[, hikkori-] (n) hickory [Add to Longdo]
ビアデッドコリー[, biadeddokori-] (n) bearded collie [Add to Longdo]
ブロコリ;ブロッコリー;ブロッコリ[, burokori ; burokkori-; burokkori] (n) broccoli [Add to Longdo]
コリー[, pekori-no] (n) pecorino [Add to Longdo]
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The broccoli is either costly or of poor quality.そこのブロッコリーは高価であるか品質が悪いかのどちらかだ。
We keep a collie as a pet.我が家でコリーをペットとして飼っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but that the ball ran - head collie or sprinter-spanielya.[JA] いいえ、もしボールが走っていなければ、 - 先頭のコリーまたは短距離選手 -spanielya。 Hachi: A Dog's Tale (2009)
Coreen, it's me. How is she?[JA] コリーン 僕だ 彼女は? Bad JuJu (2007)
Seen any vampires lately, Coreen?[JA] 最近他の吸血鬼を見た コリーン? Blood Price (2007)
For the Windigo. I've been reading more about the purification properties of silver.[JA] それは悪魔用ペニシリンと同じ 何を知ってる コリーン... Heart of Ice (2007)
Vicki, it's Coreen.[JA] ヴィッキー コリーンよ Blood Price (2007)
Ms. Nelson, it's Coreen.[JA] Ms. ネルソン コリーンです Blood Price (2007)
Coreen, hey.[JA] コリーン ハィ Deadly Departed (2007)
- Right now.[JA] 「今からさ」 「コリー The Departed (2006)
Corinna, you got a call on three.[JA] コリーナ、3番よ Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
Okay? They don't eat broccoli.[JA] ブロッコリーは食わん 脳を喰う Warm Bodies (2013)
Hey, you're the only person who'll believe me, Coreen.[JA] な 信じてくれるのは君だけだ コリー Blood Price (2007)
Then I have to eat half a kilo of broccoli and string beans.[JA] それを飲んだら ブロッコリーと豆を 500gずつ食うことになる A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
- Melancholy Baby's mouth.[JA] - メランコリー・ベイビーのマウス! When Harry Met Sally... (1989)
Coleen![JA] コリー Life as a House (2001)
You're Coreen, right?[JA] コリーンだろ? Blood Price (2007)
We thought it was just the hospital, but then Corrie got a call from her mother in Chicago.[JA] 私たちはこの病院だけだと思ってたわ でもシカゴにいるコリーのお母さんから 電話があって No More Good Days (2009)
My name is Coreen Fennel.[JA] 私はコリーン・フェンネル Blood Price (2007)
Come on, Mike. You know, Coreen ran a dozen databases... came up with nothing on this guy.[JA] ねえ マイク コリーンが調べてみたけど... Love Hurts (2007)
Coreen, you have to be strong.[JA] コリーン しっかりしてくれ Bad JuJu (2007)
- Coreen![JA] - コリーン! Bad JuJu (2007)
We got the Halibut Calabrese, got the Halibut Olympian.[JA] オヒョウのブロッコリー添え... このオリンピア風って何だろう? Insomnia (2002)
Coleen. Hello?[JA] コリーン もしもし? Life as a House (2001)
These are the Cubans baby. These are the Cohibas, the Montecristos...[JA] キューバの葉巻、コリーバ・モンテクリスト並の上物だ Iron Man 2 (2010)
I appreciate your concern, Coreen, but I'd appreciate you shutting up more.[JA] お気遣いどうも コリーン けど黙っててもらえたら助かるわ Love Hurts (2007)
Coreen...[JA] コリーン... Blood Price (2007)
- Coreen, you can't believe everything you read.[JA] - コリーン 全面的に信じられない Bad JuJu (2007)
Okay, we'll get Coreen on this as soon as she gets here.[JA] コリーンが来たら 早急にそれを調べてもらう Heart of Fire (2007)
I had a broccoli and asparagus casserole planned for you and me, right there in front of the TV, and we're not going to be able to do that either, 'cause I got to go in to work.[JA] ブロッコリーとアスパラガスの キャセロールがあるし 2人でTV観戦しようと思ってたんだけど ちょっと難しくなったんだ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Oh, Coreen! Thank god you're okay.[JA] ああ コリーン 大丈夫なのね Bad JuJu (2007)
Oh, okay, Colleen Marshall. She's nice.[JA] いいか コリーン・マーシャル 彼女はいかしてる The Spectacular Now (2013)
Hey, I couldn't get arugula, but I found this spring mix.[JA] カリフラワなかったわ, ブロッコリーでいいかしら Another Earth (2011)
Captain Stevens, my name is Captain Colleen Goodwin.[JA] スティーブンス大尉 私はコリーン・グッドウィン大尉である. Source Code (2011)
You know, Coreen,[JA] なあ コリー Blood Price (2007)
Silver bullets. Coreen said they'd come in handy.[JA] コリーンが役立つと言った Heart of Ice (2007)
I don't want to season them, Coreen, I'd like to kill them.[JA] 逃したくない コリーン 殺したいんだ Bad JuJu (2007)
- Sottotitolo non tradotto - - Sottotitolo non tradotto - - Sottotitolo non tradotto -[JA] お前の魂を救う事を コリーン 出来るだけ早く来て Heart of Fire (2007)
Hi, Coreen[JA] はい コリー Blood Price (2007)
Oh God, she's got Coreen.[JA] そう! コリーンが危ない! Bad JuJu (2007)
- Did she fight you on broccoli?[JA] - ブロッコリーは? Crazy, Stupid, Love. (2011)
Coreen, I understand...[JA] コリーン 理解が... Blood Price (2007)
Her name is Coreen.[JA] 彼女の名前はコリー Blood Price (2007)
Joe College.[JA] ジョー・コリーグだ。 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Coreen, it's me.[JA] - コリーン 俺だ Heart of Fire (2007)
Coreen.[JA] コリー Heart of Fire (2007)
Well, what do you think I'm feeding him? Broccoli?[JA] たいしたもんだ オレはブロッコリーでもやってるか? Red Dog (2011)
I know about you, Collie.[JA] 「オレが知ってるだけだ、コリー The Departed (2006)
I'm the only friend you're ever going to need, Coreen.[JA] 俺が唯一の友だよ コリー Blood Price (2007)
Observe Agent Rigsby. As neurotic as a Border collie, he can't stop touching his face.[JA] リグズビー捜査官をよく見て 犬のコリーと同じくらい神経質になってる Ring Around the Rosie (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top