Search result for

*ギャンブル*

(64 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ギャンブル, -ギャンブル-
Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットギャンブル[, inta-nettogyanburu] (n) Internet gambling [Add to Longdo]
ギャンブル[, gyanburu] (n) gambling; (P) [Add to Longdo]
ギャンブル[ギャンブルうん, gyanburu un] (n) luck in gambling [Add to Longdo]
公営ギャンブル[こうえいギャンブル, kouei gyanburu] (n) public (i.e. government-operated) gambling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Gambling was by no means his only source of income.ギャンブルが彼の唯一の収入源というわけでは決してなかった。
Once you can get the taste for gambling, it's hard to give it up.ギャンブルで味を占めるとなかなか止められない。
You might as well throw your money away as spend it on gambling.ギャンブルに金を使うくらいなら、捨てた方がましだ。
You've got to give up gambling once and for all.ギャンブルはきっぱりと止めなさい。
Tom gambled away a fortune in one night.トムはギャンブルで一夜にして財産をすってしまった。
I'm not cut out for gambling. Maybe I'm just unlucky, but working for my pay is more of a sure thing.私は、ギャンブルには向いてないと思う。そういう運がないというか、働いて稼いだ方が確実だし。
It was gambling that brought about his ruin.彼の破産をもたらしたものは、ギャンブルだ。
It was gambling that brought about his ruin.彼の破滅をもたらしたのはギャンブルだった。
He is mad on gambling.彼はギャンブルに夢中になっている。
"Buy a lottery ticket or something?" "Well, I don't think I've got much luck with gambling."「宝くじでも買う?」「俺、ギャンブル運とか無さそうだしなぁ」 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's Shepard Wong's gambling ship.[JA] あれがシェパード・ウォンのギャンブル船よ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
No more gambling.[JA] ギャンブルはやめたけど Kafkaesque (2010)
It's not gambling when you know you're gonna win.[JA] このときに知っているのギャンブルではない 勝つつもりだ。 The Hangover (2009)
Gambling is going legal any day.[JA] - ギャンブルが合法となる The Iceman (2012)
But you have to understand that as soon as he got out of the hospital, he went right back to gambling.[JA] だけど 続きがある 病院を抜け出すとすぐ ギャンブルへ戻ったの Kafkaesque (2010)
you'll be deported.[JA] ギャンブルや水商売は絶対に禁止。 それを破ったら 最悪 強制送還だよ。 Nihonjin no shiranai nihongo (2010)
I don't gamble[JA] ギャンブルはしないの Skyfall (2012)
That's simple. Walt here, actually came up with a great story about gambling winnings.[JA] それなら彼がギャンブルで 大勝ちしたという話を考えた Abiquiu (2010)
Gambling? Hookers? Drugs?[JA] ギャンブルか売春かヤクか? First Blood (2010)
Is it gambling... or something else?[JA] ギャンブル? ... それか何? A Love of a Lifetime (2007)
You--gambling, hence the purple smudge on your thumb from the ticket stubs at the track and your need to live off your sister's money, and you--antidepressants-- the shiny skin, the dyspepsia.[JA] あなたは ギャンブル 親指が紫色に汚れてる いつも競馬場の半券を持ってるからだ Pretty Red Balloon (2011)
I-I knew him, but just for hanging out, is all, not gambling.[JA] 俺は 彼を知ってる でも ただいっしょにいただけだ ギャンブルは してない The Redshirt (2011)
I get so nervous when I gamble.[JA] 私は緊張する 私がギャンブル The Hangover (2009)
They probably have gambled all our donations away.[JA] 私達の寄付をギャンブルに使ってるの? Night Market Hero (2011)
Runs narcotics and illegal gambling in the northeast.[JA] 北東部で 麻薬 違法ギャンブルを 仕切っている My Bloody Valentine (2012)
Do you gamble?[JA] ギャンブルは? Skyfall (2012)
The way the regulations are worded... gambling was an honour violation only if it took place during duty hours.[JA] 規則では ギャンブルは任務中に行われた 場合だけ規律違反よ Observer Effect (2005)
How do we even know this guy's out gambling?[JA] どうして、ギャンブルしに来たと分かる? Five the Hard Way (2008)
Mm. Green's been connected with illegal gambling, point shaving.[JA] 彼には幸運だったわね グリーンは 違法なギャンブル 得点制限に関係があるの The Redshirt (2011)
(EX CLAIMING) - But gambling is illegal.[JA] - ギャンブルは違法です Kansas City Confidential (1952)
You took the seed money. You went gambling.[JA] ギャンブルで稼ぎ― Half Measures (2010)
Gambling.[JA] ギャンブルだよ Mission Creep (2011)
It's a gamble, Steven. Say the power fails,...[JA] スティーブン、それはギャンブルだ 停電になったらどうする... Shutter Island (2010)
He ran numbers for the Battaglia family...[JA] 彼は バタリヤ・ファミリーの 違法ギャンブルの仕事をしてて Red Sauce (2009)
And, Derek, gambling websites are hacked all the time.[JA] ギャンブルサイトは 不正アクセスされてます Disconnect (2012)
I just really badly wanna play craps.[JA] ギャンブルがやりたくてさ V/H/S (2012)
You can donate five per cent to charity and gamble another five per cent away but you can't give it away.[JA] 寄付やギャンブルは 5パーセントが上限だ... ...だが、与える事はダメだ Brewster's Millions (1985)
- No. Doesn't gamble or drink.[JA] ギャンブルもしないし 酒も飲まない Chameleon (2008)
Whenever you gamble, my friend, eventually you'll lose.[JA] ギャンブルは いつか負ける Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Lucky Sausages brings you good luck![JA] うちのウィンナーを食ってくれ ギャンブルでは必ず勝てるよ Night Market Hero (2011)
My name is Foster Gamble and I have spent nearly a lifetime trying to figure out, what happened what is happening, that could account for this staggering agony and deprivation on this planet.[JA] 私はそうは思いません。 私の名前は「フォスター・ギャンブル」です。 地中上の大きな苦しみと Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
- He earned it gambling.[JA] ギャンブルでね Kafkaesque (2010)
California bar was investigating your law partner, over his gambling.[JA] カリフォルニアのある組織が 君のパートナーをギャンブルで 捜査していた Always Bet on Red (2012)
Gambling?[JA] ギャンブル The Hangover (2009)
Our C.I. found out he had a big gambling habit...[JA] 情報屋は 彼がギャンブルに大金を注ぎ込んでたと 言っています Always Bet on Red (2012)
We have serious online gambler, a hacker, a cyber-bully.[JA] ネット・ギャンブル中毒な子 ハッカーの子 ネットいじめをしてる子 The Mooring (2012)
Surely no one could blame you for refusing such an eccentric gamble?[JA] 確かに、こんなおかしなギャンブルを 拒んでも誰が文句を言う? Brewster's Millions (1985)
Are you gambling again? Is that what this is?[JA] まさかまたギャンブルしてないわよね? Hazard Pay (2012)
It just- a couple years ago I went a bit crazy.[JA] 俺は一度だってギャンブルはしなかった ただ2年前ちょっと魔がさして Pilot (2008)
I should have bought in before gambling went legal.[JA] ギャンブル合法化の前に 買うべきだった The Iceman (2012)
He owns a top-rate gambling boat off-limits.[JA] 彼がギャンブル船を 持っててね Farewell, My Lovely (1975)
It's not gambling,and it won't happen again.[JA] ギャンブルじゃない。 二度としないから A Love of a Lifetime (2007)
I don't think you should be doing too much gambling tonight, Alan.[JA] 私がやるべきことはないと思う あまりギャンブルは今夜、アラン。 The Hangover (2009)
Who said anything about gambling?[JA] 誰が言った ギャンブルについての何か? The Hangover (2009)
Gambling debt?[JA] ギャンブルの借金だな? Deal or No Deal (2008)
You got to understand, it's a seller's market.[JA] ギャンブル合法化の噂で 売り手有利だ The Iceman (2012)
He ended up losing it on bad land deals and a gambling habit.[JA] 下手な土地取引と ギャンブル癖で失った Many Happy Returns (2012)
You think we could get the state of Nevada to outlaw gambling?[JA] スクデリは、ベガスにいた。 ネバダ州で、ギャンブル禁止の法律を Quiet Riot (2008)
Sounds like more of a gamble.[JA] ギャンブルみたいなもんか Tell It to the Frogs (2010)
Gambling. Everything here revolves around betting on those awful races.[JA] ギャンブルよ ここでは 賭けを中心に動いているの Star Wars: The Phantom Menace (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top