Search result for

*ガット*

(54 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ガット, -ガット-
Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
アーガット[, a-gatto] (n) ergot [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ガットギター[, gattogita-] (n) gut guitar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
New GATT resolutions could create a real shake-up.ガットの新決議案はかなりの衝撃を与える可能性があります。
Oh, no. I broke a string in my racket.しまった、ガットが切れた。
Japan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.日本はガット自由貿易体制における最大の受益者の一つだったということができる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. Farragut is running an autopsy as we speak.[JA] ファラガット博士が検死をする The White Room (2014)
Dr. Tracey, it's Alan Farragut with the CDC.[JA] CDCのアラン・ファラガットです Pilot (2014)
Farragut crashes his car. Stiles takes over.[JA] ファラガットは車を衝突させ スタイルズが後を引き継いだ His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
The president held a reception for Giovanni Gatto, the great businesscat. The president hasn't been seen ever since.[JA] 本日大統領が 優れた経営者である ジュヴァンニ・ガットーを迎え入れました Cat City (1986)
Where are we at with the Farragut motive?[JA] ファラガットについての動機は? His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Well, Farragut was into dispelling all the bad vibes in the world.[JA] ファラガットは 世界中の あらゆる悪い波動を 追い払うことに夢中になっていた His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Oh, my God.[JA] オーマイガット Face Off (2011)
A year later, Farragut died, and Stiles was the man.[JA] 1年後 ファラガットが死んで スタイルズが その指導者になった His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Meadows got evidence that you killed Farragut.[JA] メドウズは あなたがファラガットを 殺した証拠を掴んだ His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
This is Alan Farragut of the CDC.[JA] CDCの アラン・ファラガットです 274 (2014)
- Dr. Farragut.[JA] - ファラガット博士 Aniqatiga (2014)
If you hurry, you can still catch the bus.[JA] バスでファラガットまで行けば 汽車に乗れる The Intruder (1962)
Farragut was a dreamer.[JA] ファラガットは 夢想家だった His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
- And you don't know Dr. Farragut.[JA] - ファラガット博士を知らないでしょ Single Strand (2014)
I wanted to ask you about Timothy Farragut.[JA] ティモシー・ファラガットについて 聞きたいんです His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Farragut Square by the fountain.[JA] ファラガット広場の噴水付近 Representative Brody (2011)
Dr. Farragut.[JA] ファラガット博士 Pilot (2014)
He probably did kill Farragut and that sheriff, but there'll never be any evidence to prove it.[JA] 彼は たぶんファラガットと 保安官をを殺した でも それを証明する証拠は何も無いわ His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
This is the apartment of Mr. Giovanni Gatto. It's Teufel.[JA] こちらジョバンニ・ガットー宅 でございます Cat City (1986)
Farragut had a commune called Visualize down at Big Sur in the mid '70s.[JA] ファラガットは 70年代の半ば ビッグサーに ヴィジュアライズと言う 生活共同体を作りました His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Farragut's death seems like an open-and-shut drunk driving fatality.[JA] ファラガットの死は 明らかに 飲酒運転による事故死のようですが His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
I was the youngest doctor hired by the CDC in over a decade, and Dr. Farragut put me in charge of isolation because I'm qualified.[JA] 10年以上CDCで働く 最も若い医者です 資格があるので ファラガット博士は隔離を担当させました Pilot (2014)
Randal Parker says no, Stiles killed Farragut and the cop that made the accident report and Meadows, who was investigating the whole thing.[JA] ランダル・パーカーの見方は 違って スタイルズがファラガットを殺し その事故報告書を書かせた警官と それを調べていたメドウズも 殺したというのが彼の考えです His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
- Director of Research. - Alan Farragut,[JA] ユニットリーダーの アラン・ファラガットです Pilot (2014)
I think Dr. Farragut would like to hear about.[JA] ファラガット博士は 話を聞いた方がいい Pilot (2014)
Are you sure my brother's up here?[JA] - "あなたの弟が まだ起きてるか" - ファラガット博士だ Pilot (2014)
Dr. Farragut, we need you to check in. Dr. Farragut.[JA] "ファラガット博士 チェックしてください" Pilot (2014)
Got room for one of these babies.[JA] これらの赤ちゃんのいずれかの_のためのガットの部屋。 22 Jump Street (2014)
- Got to go, Bruce.[JA] - ガットは、ブルースに行く。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Dr. Farragut, Dr. Hatake would like a word with you.[JA] ファラガット博士 畑博士が話があるそうです Pilot (2014)
Suddenly, Peter, Dr. Farragut, was on top of me.[JA] ピーター・ファラガット博士が 襲ってきた Pilot (2014)
I'm awfully sorry but it's impossible. Mr. Gatto is freshening up.[JA] 申し訳ありませんが ガットー氏は毛づくろい中でございます Cat City (1986)
Did he ask you about Timothy Farragut?[JA] 彼は ティモシー・ファラガットについて 尋ねましたか? His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Good bye, Mr. Gatto.[JA] ご機嫌よう ガットー様 Cat City (1986)
Dr. Farragut, do you know where you are?[JA] ファラガット博士 ここが どこだか分かるか? Pilot (2014)
Well, Farragut didn't drink.[JA] ファラガットは 酒を飲んでなかった His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Dr. Farragut.[JA] ファラガット博士 274 (2014)
Meadows was writing an article on Timothy Farragut.[JA] メドウズは ティモシー・ファラガットの 記事を書いていました His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Dr. Farragut, you wanted to see me?[JA] ファラガット博士 会いたいって? The White Room (2014)
Would you rather I reported it to Mr. Gatto?[JA] それともガットー様に知らせようか Cat City (1986)
It's Breakfast of Champions. Kurt Vonnegut.[JA] カート・ヴォネガットの 「チャンピオンたちの朝食」 Boyhood (2014)
And the murder of Farragut goes back in the cold case file, so that's a nice twofer.[JA] ファラガット殺害の件は 迷宮入りだし 一石二鳥だ His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
Come with me, my car is back there.[JA] 裏に車がある ファラガットまで行こう The Intruder (1962)
Al Zahrani's moving into to Farragut Square, southwest corner.[JA] 「アル ザハラニがファラガット広場へ」 「南西の側」 Representative Brody (2011)
Meadows was desperate to connect Stiles to the murder of Farragut, and he thought I knew something that could prove it.[JA] メドウズは スタイルズと ファラガットの殺害を 必死に結びつけようとしていた それを証明できる何かを私が知ってると 思っていた His Thoughts Were Red Thoughts (2012)
The CDC, Peter Farragut...[JA] CDCのピーター・ファラガットや... Black Rain (2014)
- I'm Alan Farragut of the CDC.[JA] - CDCのアラン・ファラガットです - 出てけ Aniqatiga (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top