ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*わくわく*

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: わくわく, -わくわく-
Japanese-English: EDICT Dictionary
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ice hockey is an exciting sport.アイスホッケーはわくわくするスポーツです。
The men's and women's singles finals at Wimbledon are among the most exciting and popular sports events of the year.ウィンブルゾンで行われる男子と女子のシングルス決勝は、1年で最もわくわくする、そして最も人気のあるスポーツ行事の1つである。
They had an exciting game.かれらはわくわくするような試合をした。
This is the most exciting story that I have ever heard.これほどわくわくする話は聞いたことがない。
The visit to the circus was a big thrill for the children.サーカスに行く事は子供たちにとってとてもわくわくする事だった。
Soccer is an exciting game.サッカーは胸がわくわくするような競技だ。
It is exciting to welcome Jane.ジェーンを出迎える事はわくわくします。
It was an exciting story and he told it well.それは、わくわくするような話で、彼はじょうずに話してくれました。
It is an exciting night event.それはわくわくする夜の行事です。
Everything was exciting to me when I visited Spain for the first time.はじめてスペインに行ったとき、私にとってすべてがわくわくさせるものでした。
Everybody was thrilled by his story.みんな彼の話にわくわくした。
Meg is filled with excitement.メグはわくわくしている。
Linda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her.リンダはナンシー叔母さんが訪ねて来るというのを知って胸がわくわくした。
Some of the movies are exciting.映画の中にはわくわくさせるものもある。
Movie making is an exciting job.映画作りは人をわくわくさせる仕事だ。
I jumped for joy.喜びでわくわくした。
We were excited to see the game.私たちはその試合を見てわくわくした。
It was exciting for me to go to the capital for the first time.私にとって初めての上京はわくわくすることでした。
I found this film very exciting.私はこの映画がとてもわくわくするものだと分かった。
I am thrilled with my new home.自分の新居にわくわくしている。
The girls were all excited at the thought of meeting the actor.少女達はその俳優に会えると思ってわくわくしていた。
We are excited about the move to the new building.新しいビルへの移転にわくわくしてます。
It was a great thrill to meet the President.大統領に会うなんて本当にわくわくした。
My cat is thrilled with joy when she gets fish for dinner.猫は夕食に魚にありつくとわくわくする。
He was excited to see the beautiful scenery.彼はその美しい光景を見てわくわくした。
He told us a very exciting story of adventure.彼はわくわくするような冒険談をしてくれた。
He's thrilled with his new job.彼は新しい仕事にわくわくしている。
I am excited at the prospect of seeing her.彼女に会えると思うとわくわくする。
She thrilled at the thought that she would meet the famous singer.彼女はその有名な歌手に会えると思うとわくわくした。
She was thrilled with his presence.彼女は彼がいたのでわくわくしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's very exciting.[JA] とてもわくわくするわ The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Oh, no. Jump right in. This is a murder.[JA] いやいや どうぞ入ってきて これは殺人だ わくわくするよ Red Letter Day (2013)
I'm fascinated.[JA] わくわくするな。 No More Good Days (2009)
Nothing thrilling.[JA] わくわくさせるほどじゃない。 Witch (1997)
Glamorous.[JA] わくわくするわ Divergent (2014)
I'm getting kind of excited myself. Yeah, well, these people don't care if you blow me up or if you kill yourself.[JA] 俺も わくわくしてきた 奴らはお構いなしさ Simon Says (2014)
So, I'm getting excited about this seminar.[JA] このセミナーが楽しみで わくわくしてるのよ Waiting for Dutch (2015)
# With my heart racing[JA] 「わくわくする胸を抱いて Sunny (2008)
I'm sure it will be thrilling to serve in such an elite force.[JA] そのような精鋭部隊で 役立つと思うとわくわくさせる The Kingsroad (2011)
When you find the correct hand to play, it's thrilling.[JA] これだって手が 見つかったときは わくわくするし ぞくぞくする。 Episode #1.4 (2014)
Until then, I'm working on an exciting new project with this wonderful actress, Sylvie.[JA] それまで わくわくする仕事を ここでやっているよ こちらの素晴らしい女優のシルヴィーとね Mr. Bean's Holiday (2007)
Have a good time.[JA] わくわく Welcome to the Hellmouth (1997)
I'm excited.[JA] わくわくする Focus (2015)
Of course, the adventure goes on. Isn't it exciting, Augustin? Kindof.[JA] もちろん、冒険は進行中です、 オーギュスティン、わくわくしませんか? La Grande Vadrouille (1966)
Gonna be exciting.[JA] そりゃわくわくするね いつ? Blood Money (2013)
Riveting.[JA] 迷子のガチョウが飛び回る話 わくわくするわ Tricks and Treats (2012)
- Interesting.[JA] - わくわくするね Carnelian, Inc. (2009)
I'm excited to finally see it. Me too.[JA] これでも私 結構わくわくしてるのよ Seeds (2014)
Come on, this is exciting.[JA] さあ わくわくしちゃうわ Thor: The Dark World (2013)
Sounds exciting.[JA] わくわくするね Red in Tooth and Claw (2013)
Yeah, I am excited. Gosh, oh my gosh, I'm 16![JA] わくわくする 私もう16なのよ The Iceman (2012)
The discipline of the classical is very exacting.[JA] 古典音楽の修練はわくわくすることだ Crossroads (1986)
It was exciting.[JA] わくわくしたよ Something Rotten in Redmund (2012)
Fantastic.[JA] 素晴らしい わくわくする仕事だ Vertigo (2013)
Exciting.[JA] わくわくする The Intern (2015)
And even more thrilled that one of them has agreed to read for us.[JA] And even more thrilled that one of それ以上 わくわく するのは them has agreed to read for us 彼ら 同意 私達に 読んでくれると The Debt (2010)
I'm excited.[JA] わくわくしてます。 The Circle (2017)
I think it sounds thrilling.[JA] わくわくするわ The Raven (2012)
"Exciting" is hardly the word I would choose.[JA] 「わくわくする」なんて 私には選びがたい言葉だよ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Well, are you up for a little excitement right now?[JA] まあ 少しはわくわくしてるかな? The Age of Adaline (2015)
Yeah.[JA] わくわくするぜ D.O.A. (1949)
You excited for our big trip to LA?[JA] わくわくしてる? The Muppets (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top