Search result for

*しわ*

(121 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: しわ, -しわ-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
しわ[しわ, shiwa] (adj ) ยับ, ย่น
仕訳帳[しわけちょう, shiwakechou] สมุดรายวันขั้นต้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
葦原雀;吉原雀[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler) [Add to Longdo]
押し割り麦[おしわりむぎ, oshiwarimugi] (n) pressed barley [Add to Longdo]
押し渡る;押渡る[おしわたる, oshiwataru] (v5r) to cross over; to wade [Add to Longdo]
押し分ける;押しわける;押分ける[おしわける, oshiwakeru] (v1,vt) to push aside [Add to Longdo]
黄鶏[かしわ, kashiwa] (n) (1) (arch) chicken meat; white meat; (2) yellow-winged-chicken [Add to Longdo]
[せき(P);しわぶき, seki (P); shiwabuki] (n) cough; coughing; tussis; (P) [Add to Longdo]
吉原言葉[よしわらことば;よしはらことば, yoshiwarakotoba ; yoshiharakotoba] (n) (See ありんすことば) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
御綱柏[みつながしわ;みつなかしわ, mitsunagashiwa ; mitsunakashiwa] (n) (1) (See 大谷渡) Asplenium antiquum (species of spleenwort); (2) (See 隠れ蓑) Dendropanax trifidus (species of flowering plant); (3) (See 三角柏) leaves used for serving or offering sake, rice, etc. [Add to Longdo]
差し渡し[さしわたし, sashiwatashi] (n) distance across; diameter [Add to Longdo]
三角柏;御津柏[みつのかしわ;みつのがしわ;みづのかしわ, mitsunokashiwa ; mitsunogashiwa ; midunokashiwa] (n) (arch) leaves used for serving or offering sake, rice, etc. [Add to Longdo]
仕業(P);為業[しわざ, shiwaza] (n) act; action; deed; (P) [Add to Longdo]
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise [Add to Longdo]
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification [Add to Longdo]
仕訳書[しわけしょ, shiwakesho] (n) specifications [Add to Longdo]
仕訳帳[しわけちょう, shiwakechou] (n) book-keeping journal [Add to Longdo]
仕訳表[しわけひょう, shiwakehyou] (n) journal (accounts) [Add to Longdo]
師走[しわす(P);しはす, shiwasu (P); shihasu] (n) (obs) twelfth month of the lunar calendar; (P) [Add to Longdo]
思い出し笑い[おもいだしわらい, omoidashiwarai] (n,vs) laughing while reminiscing [Add to Longdo]
指話法[しわほう, shiwahou] (n) finger language; signing; sign language [Add to Longdo]
視話法[しわほう, shiwahou] (n) visible speech [Add to Longdo]
試し割り[ためしわり, tameshiwari] (n) breaking bricks, etc. (martial arts) [Add to Longdo]
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs [Add to Longdo]
申し渡す[もうしわたす, moushiwatasu] (v5s,vt) to tell; to announce; to declare; to order [Add to Longdo]
申し訳(P);申しわけ;申し訳け(io);申訳;申し分け;申分け[もうしわけ, moushiwake] (n,vs) apology; excuse; (P) [Add to Longdo]
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.) [Add to Longdo]
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
申し訳なさそう[もうしわけなさそう, moushiwakenasasou] (adj-na) (See 申し訳ない) apologetic [Add to Longdo]
石綿[いしわた;せきめん, ishiwata ; sekimen] (n,adj-no) asbestos [Add to Longdo]
石綿金網[いしわたかなあみ, ishiwatakanaami] (n) asbestos coated wire mesh (was used in schools as test equipment) [Add to Longdo]
赤芽柏[あかめがしわ;アカメガシワ, akamegashiwa ; akamegashiwa] (n) (1) Mallotus japonicus; (2) mallotus bark (herbal medicine) [Add to Longdo]
善し悪し(P);良し悪し[よしあし(P);よしわるし, yoshiashi (P); yoshiwarushi] (n) right or wrong; good or bad; merits or demerits; quality; suitability; (P) [Add to Longdo]
足技;足業[あしわざ, ashiwaza] (n) (judo) foot technique; footwork [Add to Longdo]
足輪[あしわ, ashiwa] (n) leg band (e.g. on bird or hospital patient); ring; anklet [Add to Longdo]
内膳司[ないぜんし;うちのかしわでのつかさ, naizenshi ; uchinokashiwadenotsukasa] (n) (arch) (See 律令制) office in charge of the Emperor's meals (during ritsuryo period) [Add to Longdo]
年若[としわか, toshiwaka] (adj-na,n,adj-no) young; youthful [Add to Longdo]
年若い[としわかい, toshiwakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
年忘れ[としわすれ, toshiwasure] (n) year-end drinking party [Add to Longdo]
拍手を打つ;柏手を打つ[かしわでをうつ, kashiwadewoutsu] (exp,v5t) to clap one's hands in prayer [Add to Longdo]
柏(P);槲;檞(oK)[かしわ, kashiwa] (n) oak; daimyo oak; Japanese emperor oak; Quercus dentata; (P) [Add to Longdo]
柏手;拍手[かしわで;はくしゅ(柏手), kashiwade ; hakushu ( kashiwa te )] (n) (See 拍手・はくしゅ) clapping one's hands in prayer (at a shrine) [Add to Longdo]
柏木[かしわぎ, kashiwagi] (n) oak-tree; (P) [Add to Longdo]
柏餅[かしわもち, kashiwamochi] (n) rice cakes wrapped in oak leaves [Add to Longdo]
飯椀;飯碗[めしわん, meshiwan] (n) bowl used for serving rice [Add to Longdo]
返し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique [Add to Longdo]
某の仕業[ぼうのしわざ, bounoshiwaza] (n) the work (doings) of so-and-so [Add to Longdo]
しわ加工;防皺加工[ぼうしわかこう, boushiwakakou] (n) crease proofing; crease resistant finish [Add to Longdo]
朴;厚朴;朴柏[ほお(朴;厚朴);ほおがしわ(ok), hoo ( boku ; atsushi boku ); hoogashiwa (ok)] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia (Magnolia obovata) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have read a good many books to discover what the authorities had to say that made the matter a little plainer.その問題をもう少しわかりやすくしてくれる、どんなことを権威者が述べているのか知ろうと、私はとてもたくさんの本を読んできた。
You can swim, but I can't swim.あなたは泳げるしかしわたしは泳げません。
This dress creases easily.この服はすぐしわになる。
We are sorry we are unable to accept your request.ご要望にお応えできずに申しわけありません。
The serious job shortage is also affecting those illegal foreign workers.そのしわ寄せが、不法就労の外国人労働者に及んでいる。
The little girl, deeply moved by the old man's pitiful story, burst into tears.その少女は老人の哀れな話に深く感動しわっと泣き出した。
It seems to me that she is a little selfish.私には彼女が少しわがままのように思われる。
All right. I'll come as soon as possible.しわかった。できるだけ早く行くよ。
We are sorry to say that we can not give you that information.しわけありませんが、その情報はお教えできません。
I ironed out the wrinkles in my pants.私はズボンのしわをアイロンで伸ばした。
Anxiety lined his face.心配で彼の顔はしわが現れてきた。
I found my mother busy ironing out some shirts.母はワイシャツのしわをアイロンでのばすのにいそがしかった。
The big oak tree breaks the force of the wind.大きなかしわの木が風の力を弱めている。
His slacks are all wrinkled.彼のスラックスはしわくちゃだ。
He has a smattering Greek.彼はギリシャ語が少しわかる。
He is a student who I am teaching English this year.彼はことしわたしが英語を教えている生徒です。
She speaks a little Arabic.彼女はアラビア語が少しわかる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right.[JA] よしわかった The Nice Guys (2016)
And what if I win?[JA] もしわたしが勝ったら? The Book Thief (2013)
You think our friend got him?[JA] お友達のしわざかな The Red Woman (2016)
I was told the wind had something to do with it.[JA] 風の しわざだと 聞きました。 The Boxtrolls (2014)
But there's a wrinkle.[JA] そのしわよせが Under the Knife (2015)
It's her.[JA] 彼女のしわざだよ The Autopsy of Jane Doe (2016)
Why is this so wrinkled?[JA] これ なんで これ しわくちゃなの? Senden no rûru (2015)
Thank you, Ambassador, but I will address my people in person.[JA] 感謝します 大使閣下 しかしわが臣民への演説は行います The Illustrated Woman (2015)
Tovah Rivlin setting a backfire.[JA] トヴァ・リブリンのしわざだな Imminent Risk (2017)
Get your wrinkly hands off me![JA] 私からあなた しわの手をゲット! 22 Jump Street (2014)
Bunch of crumpled ones, and a loaded .22[JA] しわくちゃな札と、装填済みの. 22マグナムをね。 Captain America: The Winter Soldier (2014)
No. That is a crease.[JA] これはしわ El Carnicero en el Coche (2013)
Who did that?[JA] 誰のしわざだ? Goosebumps (2015)
You were at the opera. Two playbills over here -- One balled up, one without a crinkle.[JA] ここにある冊子は 片方だけしわくちゃ Look Before You Leap (2014)
All right, just sit there.[JA] よしわかった、そこに座ってなさい。 A Muddy Road (2014)
You've been wrinkled and disheveled for two days.[JA] 2日間もしわくちゃな シャツを着てたわ The Ghost in the Killer (2014)
Well, that puts a new wrinkle in the pants.[JA] ズボンにしわが出来た The 200th in the 10th (2014)
- Great. Mason, you're looking particularly rumpled today.[JA] メーソン 今日は特に 顔がしわくちゃだぞ The Sound and the Fury (2015)
No, you covered it up. Then you buried him in the bughouse using my name.[JA] お前のしわざだな 僕の名前を使って彼を葬った The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Great families, afraid to do a thing.[JA] 自分でやるのを恐れた名家のしわざだ The House of Black and White (2015)
Yes. I'm sorry. Here.[JA] はい 申しわけありません End of the World (2015)
Bomb goes off, they'll know it's you.[JA] 爆破させたら あなたのしわざだってわかるわ Krieg Nicht Lieb (2014)
'All right, stop it now.'[JA] よしわかった 動くなよ The Empty Hearse (2014)
Set off a bomb, get your picture taken.[JA] 事件を起こしわざと カメラに映る Captain America: Civil War (2016)
Major prune guy![JA] プルーン(しわしわ)な男! Find This Thing We Need To (2017)
- Yeah, yeah, yeah.[JA] - よしわかった Life (2017)
You take this fucking... malicious, cowardly... shittily written review and you shove it right the fuck up... your wrinkly... tight ass.[JA] 意地悪く 卑怯な ひどい批評だ そのしわくちゃなケツに― 突っ込んでやろうか クソ食らえ Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
If I...[JA] もしわたしが... The Book Thief (2013)
- Mole on the chin?[JA] 顎先にしわ? いいえ Pixels (2015)
Did it have many wrinkles?[JA] 多くのしわがあったか? The Handmaiden (2016)
I'm sorry about before.[JA] さっきは申しわけなかった The Huntsman: Winter's War (2016)
If they had the technology to punch a hole through every parallel universe, think what kind of a crazy goddamn Earth that must be.[JA] 重ねた世界にパンチで 孔(あな)を通すなら、 "超・ハンパない地球"の しわ Parallels (2015)
A bit withered, been in the sun too long.[JA] 日焼けして肌にしわがある Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
We may have been involved in an alien abduction, Harry.[JA] 宇宙人のしわざだぞ Dumb and Dumber To (2014)
It's her.[JA] 彼女のしわざだ The Autopsy of Jane Doe (2016)
It's Quinn.[JA] クインのしわざよ Krieg Nicht Lieb (2014)
That was my work, yes.[JA] 僕の仕業[しわざ]です Demolition (2015)
But if you do, I've come for help.[JA] しかしわかっているのなら 私は助けを求めに来た Halfway to a Donut (2014)
This is the work of Tywin Lannister.[JA] タイウィン・ラニスターのしわざだ The Mountain and the Viper (2014)
This is sick.[JA] 楽しわ Rogue Time (2015)
Wrinkly old bunion looked like my grandma.[JA] しわしわのオデキを見た時 婆ちゃんを思い出したよ。 The Boxtrolls (2014)
Hey. Fuck you, you little penis wrinkle.[JA] おい 生意気な しわくちゃチンコ野朗が Boyhood (2014)
It's time my dear brother was dealt with.[JA] 我が兄弟のしわざだ PTZD (2013)
It's her.[JA] 彼女のしわざなんだ The Autopsy of Jane Doe (2016)
- Who's out there?[JA] - 誰のしわざ? Four Walls and a Roof (2014)
I don't know if they did it or not.[JA] 私はもしわからない 彼らはそれをしたのではない。 The Belko Experiment (2016)
You have to give some to your sister, too, okay?[JA] 妹にも少しわけてあげてね 分かった? Run All Night (2015)
All right, take me down.[JA] よしわかった 降りる Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
So it's probably government.[JA] たぶん政府のしわざだ Separation Anxiety (2015)
We can't do this. Bomb goes off they'll know it's you.[JA] やらせないわよ 爆破させたらあなたのしわざだってわかるわ Long Time Coming (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top